Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Planera, besluta, genomföra…Vilka lärdomar kan dras från andra stora infrastruktur- och anläggningsprojekt? Presentation vid KASAMs seminarium ’Slutförvaring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Planera, besluta, genomföra…Vilka lärdomar kan dras från andra stora infrastruktur- och anläggningsprojekt? Presentation vid KASAMs seminarium ’Slutförvaring."— Presentationens avskrift:

1 1 Planera, besluta, genomföra…Vilka lärdomar kan dras från andra stora infrastruktur- och anläggningsprojekt? Presentation vid KASAMs seminarium ’Slutförvaring av använt kärnbränsle – regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen’, Arlanda, 15 November 2006 Urban Strandberg Centrum för forskning om offentlig sektor

2 2 Lokalisering av storskaliga och tekniska anläggningar och infrastrukturer kraftverk av olika slag deponier militära övningsfält flygplatser, motorvägar, järnvägar fabriksanläggningar vindkraftverk eller mobiltelefonmaster förvar för använt kärnbränsle

3 3 Lokalisering av storskaliga och tekniska anläggningar aktualiserar… Det stora sammanhanget möter den lilla världen Lokal nytta och lokala olägenheter Samhällsnytta Risker – värden som ställs på spel Naturen och människorna som påverkas Tekniska lösningar och alternativ Förtroende Delaktighet

4 4 Lokaliseringar är komplexa Teknikens möte med det samhälleliga och mänskliga Många aktörer med olika institutionell logik (värderingar, prioriteringar, mål, kunskaper och kunskapssyn…) Samspel mellan administrativa, politiska och juridiska sammanhang och företrädare (regering, riksdag, region, Länsstyrelse, kommun, domstolar, enskilda, sakägare…) Samspel mellan institutioner, organisationer och personer (media, intresseorganisationer, vetenskapliga experter, aktionsgrupper…)

5 5 Lokalisering kan leda fram till kontroverser Varför det? Motstående intressen Skilda värderingar Ojämn fördelning av fördelar/nackdelar Skilda synsätt och kunskaper -> Kan vara fråga om i grunden oöverstigliga och olösliga motsättningar

6 6 Studier kring lokaliseringskontroverser – ett internationellt forskningsfält Teman som utforskas Risker – osäkerhet – oro Demokrati, förtroende och legitimitet Intressemotsättningar (bl.a. NIMBY) Information och kommunikation Delaktighet och samråd

7 7 Forskning om lokaliseringskontroverser – ett exempel på svensk botten ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’. Ett flervetenskapligt forskningsprojekt Finansiering: 1999-2001 Banverket (50%), KFB (50%) 2002-2005 Banverket (slutredovisat i juni 2006)

8 8 Forskning om Västkustbanans ombyggnad Västkustbanans ombyggnad till dubbelspårig järnväg Problemställningar som det lokala samhället ställs inför när det i genomförandefasen konfronteras med ett storskaligt infrastrukturprojekt av nationellt intresse Lokala kontroverser om linjesträckning, stationsplacering, tekniska lösningar, information, kommunikation, utformningen av planerings- och beslutsprocesser, påverkansmöjligheter m.m.

9 9 ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Medverkande: Professor Åsa Boholm (socialantropologi) Docent Urban Strandberg (statsvetenskap) Fil Dr Celio Ferreira (socialantropologi) Fil Dr Marcia Grimes (statsvetenskap) Professor Ragnar Löfstedt (riskforskning) Fil Dr Annelie Sjölander-Lindqvist (humanekologi)

10 10 Forskning om Västkustbanans ombyggnad - Sju fallstudieorter ÅsaJärnvägen flyttas ut ur Åsa; tunnel byggd under våtmark Frillesås Utbyggd i befintlig sträckning genom ortens centrum Varberg3 Kilometer tunnel planeras under staden FalkenbergFlyttas till landsbygden i öster; ny station planeras Båstad8,6 kilometer tunnel planerad (3 km färdig) GlumslövFörut långt från järnvägen; ny station i drift 2001 LundJärnvägen byggs om i befintlig sträckning

11 11 Forskning om Västkustbanans ombyggnad - kvantitativa och kvalitativa metoder Pilotstudie, våren 1998, Båstad, 100 telefonintervjuer Telefonintervjuer, 700 st., våren 1999 Postenkät, 3500 st., våren 2000 Postenkät, 3500 st., hösten 2002 (paneldata) Postenkät 720 st., våren 2003, fastighetsägare Hallandsåsen (samrådsmöten) Intervjuer med sakägare samt kollaborativ fotografering Analys av dokument och mediematerial Fältarbete, exv. deltagande på möten där myndigheter möter medborgare Fokusgrupper med lokala ledare, 2002 – 2003

12 12 ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’. Publikationer och resultatredovisning 4 böcker: 2 avhandlingar, 2 redigerade volymer 26 bokkapitel 11 artiklar i internationella tidskrifter 5 kapitel i konferensvolymer 6 rapporter och arbetsrapporter Flertalet presentationer på internationella/nationella forskningskonferenser och seminarier med praktiker

13 13 ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Resultat: hur skall man förstå lokalinvånares inställning till lokalisering? Skillnader mellan de sju studerade fallstudieorterna Ingen enkel modell till förklaring av acceptans, snarare flera samverkande faktorer Acceptans framstår som ett dynamiskt fenomen: yttre händelser – andra frågor, lokala händelser och debatt

14 14 ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Vad bidrar till att forma lokal acceptans? Upplevda fördelar för en själv och för orten Få riskaspekter, begränsad osäkerhet och liten oro Positiva bedömningar av planerings- och beslutsprocesser Förtroende för involverade aktörer Upplevelse av påverkansmöjlighet Övrigt: allmän tilltro till ”tekniska framsteg”, kön, ålder och boende

15 15 ’En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan’ Lärdomar: Anläggningen är ingen snävt ”teknisk” fråga Inte bara intressen, värderingar, förtroende…utan också skilda synsätt på relevanta sakförhållanden Att uppleva sig vara berörd…kan betyda olika saker Förtroende skapas på lång sikt och handlar också om hur beslut fattas -> Visa inseende respekt liksom vilja att lyssna och lära

16 16 Lärdomar för inkapslingsanläggning och djupförvar Byggnadsfasen – en ny tid inleds Synlighet, olägenheter, det oväntade, förändringar…starka reaktioner Nya aktörer involveras, nya perspektiv och synsätt Möten mellan ingenjören, anläggaren och medborgaren -> Krav på samordning, förnyad argumentation, lärande under hand…av särskild betydelse vid arbete i berg

17 17 Lärdomar för inkapslingsanläggning och djupförvar Från lokal till nationell, från teknik och placering till politik – lokaliseringen kan komma att transformeras i genomförandefasen ”Ny” fråga, nya aktörer, ny spelplan, nya perspektiv… Annat ljus kastas över fördelar/nackdelar; risker, osäkerheter och oro; förtroende för aktörer, upplevelse av beslutsprocess och påverkansmöjlighet Hur påverkas den lokala acceptansen?

18 18 Lärdomar för inkapslingsanläggning och djupförvar Omkastningar komna utifrån: betydelsen av händelser i omvärlden Iakttagandet av andra tekniska anläggningar – misslyckanden och problem vid uppförande eller drift Risker, oro, tvivel över teknikens möjligheter Hur påverkas den lokala acceptansen?

19 19 Avslutning ”Slutredovisning till Banverket av forskningsprojektet En belysning av kontroverser kring storskaliga infrastrukturprojekt: fallet Västkustbanan Januari 1999-juni 2006” http://www.cefos.gu.se/digitalAssets/717393_slutre dov_vkb.pdfhttp://www.cefos.gu.se/digitalAssets/717393_slutre dov_vkb.pdf.


Ladda ner ppt "1 Planera, besluta, genomföra…Vilka lärdomar kan dras från andra stora infrastruktur- och anläggningsprojekt? Presentation vid KASAMs seminarium ’Slutförvaring."

Liknande presentationer


Google-annonser