Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i kommersiell skadeståndsrätt, Stockholm Mårten Schultz 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i kommersiell skadeståndsrätt, Stockholm Mårten Schultz 2009."— Presentationens avskrift:

1 Kurs i kommersiell skadeståndsrätt, Stockholm Mårten Schultz 2009

2  Kravet på adekvat kausalitet särskilt viktigt ur rättspolitisk synvinkel vid ren förmögenhetsskada eftersom det är inom denna bedömning som avgränsningarna görs  Framför allt adekvanslärans utsätts för prövningar vid ren förmögenhetsskada  Adekvanslärans komplement

3  Samma orsaksbegrepp vid ren förmögenhetsskada som vid andra skadetyper  Orsaksbegreppet ur teoretisk synvinkel agnostiskt i förhållande till vad bedömningen görs emellan

4  Orsaksbegrepp och orsaksvärdering (adekvans)  Orsaksbegrepp och bevisning

5  Fråga 1: Har A orsakat B:s skada? En faktisk (empirisk) fråga: Vad har – faktiskt – hänt?  Fråga 2: Är orsakssambandet (rättsligt) relevant (adekvat)? En rättslig fråga: Är det konstaterade orsakssambandet av sådant slag att det framstår som rimligt att lägga det till grund för skadeståndsansvar.

6  Flera slags orsaksbedömningar: Orsaksbedömning som grund för ansvar och orsaksbedömning som grund för betalningsskyldighet.  Orsaksbedömningar med andra syften: Compensatio lucri cum damno, underlåten skadebegränsning, medvållande, etc.  Underlåtenhet

7

8  Teoretiska analysen i termer av nödvändiga och tillräckliga villkor  Betingelseläran: Svensk rätt och annan rätt  Den skeptiska hållningen till orsaksläror i HD (och lagstiftning

9  Om den ansvarsgrundande faktorn (t.ex. den vårdslösa handlingen – säg kommunicerad felaktig information) är en beståndsdel, oavsett hur liten, i en förklaring om hur skadan inträffade så är den kausal  En inkluderande orsaksbestämning  Lägger tyngden på adekvansläran och bevisrätten  Jmf. ren förmögenhetsskada vid masskommunikation, prospektansvar och liknande

10  NJA 1996 s. 224 (Clinic, revisorsansvar): HovR:n fann det […vilket HD följde] klarlagt att det varit en förutsättning för Bankens långivning till Försäljningsbolaget att de till detta bolag överlåtna rättigheterna haft uppgivet värde. […] Detta innebär alltså att den vilseledande värderingen av tillgångarna i Clinics och det pris som fastställdes för överlåtelsen av vissa rättigheter från Clinics till Försäljningsbolaget måste anses ha påverkat Bankens kreditbeslut. Härav följer att det fanns ett orsakssamband mellan Bengt J:s handlande och kreditgivningen.  Hur tolkar vi det ur ett kausalitetsperspektiv?

11

12  Efter att orsaksbedömningen gjorts (eventuellt implicit) och övriga kriterier för ansvar konstaterats kan skadevållaren undgå ansvar om orsakssambandet var inadekvat  Adekvansläran en stark ställning i svensk rätt – det dominerande verktyget för kausalitetsvärdering  Grundtanke: Slumpmässiga effekter skall inte grunda skadeståndsskyldighet

13  Några typiska adekvansuttryck: om skadan var ”påräknelig”, ”närliggande”, ”sannolik”, ”förutsebar”, ”direkt”, eller ”i farans riktning” var den adekvat.  Adekvanskravet i princip absolut = om skadan inte var en adekvat följd föreligger inte ansvar oavsett hur vårdslös skadevållaren var (i teorin)

14  Adekvansläran känd för att vara vag, sin starka ställning till trots  Adekvansresonemang som ”fasadlegitimation”?: Typiska” adekvansfall talar snarare emot de traditionella adekvansformuleringarna: 1. ”Man får ta den skadelidande som man finner henne” 2. Ovanligt värdefull egendom 3. Mellankommande handlingar av tredje man 4. MEN: Naturkatastrofer

15  Casus mixtus cum culpa  Perpetutatio obligationis (kontraktuella ansvarssituationer)  Närliggande fall

16  Gäller särskilda adekvanskrav vid ren förmögenhetsskada?  NJA 1998 s. 893: Länsbostadsnämnden försinkade ansökan  Hovrätten: Det framstår närmast som slumpmässigt om tidpunkten skulle leda till högre eller lägre ränta  Hellner kritisk mot hovrättens formulering

17  HD: Kravet på adekvat kausalitet innebär att skadan för en person med kännedom om alla föreliggande omständigheter skall framstå som en beräknelig och i viss mån typisk följd  Biföll  Klassiska adekvansfrågor som aktualiseras: Uppsåtliga handlingar med osannolika resultat som inträffar; objektiv/subjektiv; sannolikhet och ”beräknelig och i viss mån typisk” – håller HD:s formulering för fallet i sig?

18  Den befogade tillitens princip  Normskyddsresonemang  Andra modeller?

19  Vilka områden? Under specialreglering?  Innebörd?  Hur förhåller den sig till övriga skadeståndsrättsliga begrepp – adekvans, kausalitet, etc?

20  Allmänt om läran om det skyddade intresset och normskyddsläran  Status  Särskilt om krav mot det allmänna  Särskilt om krav från det allmänna  Skadestånd pga brott: Falskt larm, exemplet bortrövade barn, etc.

21  Lagstadgade begränsningar?  Caps?  Subsidiaritet  Ansvars- eller kostnadsallokeringar


Ladda ner ppt "Kurs i kommersiell skadeståndsrätt, Stockholm Mårten Schultz 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser