Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs läs och skriv Återkoppling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs läs och skriv Återkoppling"— Presentationens avskrift:

1 Kurs läs och skriv 131114 Återkoppling
Åtgärder avkodning/Flash Cards, "Wendick-modellen”, Bravkod M-G; läsord, ”Rydaholmsmodellen” Repetition Fonologi Hemuppgift: Gör fonologiska test Blogga Läs Rättskrivningssvårigheter (kap 3) Gör en flashcard-lista till din elev (lägg på din blogg)

2

3 Perception Visuell analys Bokstavsigenkänning Typsnitt Lay-out
Läslinjal Flash-Cards versaler/gemener Bokstavskort(bild) Memory bokstavskort Läslistor

4 Kan man förutse läs-och skrivsvårigheter?
Språkstörning (2,5 år) Sämre grammatisk förmåga Otydligare uttal Sämre ordförråd (3.5 år) Sämre förmåga att sätta ord till bilder Kan färre bokstäver (5år) Bokstavskunskap Rim och ramsor

5 Brist i fonologisk utveckling
Inre föreställning om ord(saknar detaljrikedom) Inre ljudmönster dåligt specifierade Svårt att flytta uppmärksamheten från innehåll till form (låter –uppbyggda) Påverkar skriftspråket Fonologisk medvetenhet har störst predikationskraft

6 Dyslexi och fonologi Problem med att : Segmentera ord i fonem
Hålla kvar språkligt material i korttidsminnet Upprepa långa nonsensord Läsa och skriva nonsensord Snabbt sätta namn på siffror,färger och bilder Ordlekar/spoonorismer Långsamt/ibland icke distinkt tal

7 Kartläggning av fonologiska problem
Fonologisk medvetenhet/spoonorismer Bokstav-ljudassosiation Ortografisk fonologiska kunskaper Verbalt korttidsminne Snabbt benämna objekt Repetera ord och nonsensord Nonsensord (läsa, skriva och säga)

8 Fonologisk avkodningsförmåga
Fonemisk medvetenhet Säker bokstavskunskap Automatiserad ortografisk-fonologisk omkodning Effektiv fonologisk syntes Fonologiskt korttidsminne

9 Fonologiska bearbetningssvårigheter
Fonetisk perception Fonologisk medvetenhet Fonologisk omkodning Lexikal återkomst Verbalt korttidsminne (snabb benämning)

10 Fonetisk perception Koda fonemen
Känna igen ljuden via segmentering och associering (blad) Lexikala mönster (minnet) Inga gränser mellan ljuden i talet

11 Fonologisk medvetenhet
Fonem-/stavelse-/ord-syntes Fonem-/stavelse-/ord-segmentering Ljudlikhet Rim sist i ord Identifiering av första och sista ljudet i ord

12 Fonologisk omkodning fonologisk syntes
Ljudpaket- mentalt lexikon-långtidsminnet Svaghet i grafem-fonem-omkodning Dålig fonemisk medvetenhet Fonologiskt korttidsminne Ljudframplockning Åtgärder Sjunga ihop orden Större ortografiska enheter

13 Fonologisk omkodning Känna igen ord och dess uttal Grafem-fonem
Grafem-fonem-uttal Bokstavskännedom= prediktor för läsinlärningen Bokstaven låter olika beroende var den står Ett språkljud olika grafem

14 Lexikal återkomst Snabbt hittar ord i det mentala lexikonet
Ord som finns i det semantiska minnet

15 Artikulation Fonologisk representation Artikulatoriska representation

16 Kartläggning av fonologisk strategi
Läsning av nonsensord Viktigt att orden inte finns ortografiskt eller semantiskt Val av nonsensord som låter som ett svenskt ord Vasp-jus-sorf, orp-vöt-såmm En fonologisk läsare klarar detta medan en ortografisk läsare som inte kan ljuda missar

17 Åtgärder Läsning av nonsensord(effektiv fonologisk avkodningsförmåga är avgörande) Systematisk och tydlig undervisning i fonologisk läsning, ljudmetoden, med betoning på fonemanalys och fonemsyntes

18 Långsam benämningsförmåga
Fonologisk defekt Fonologisk framplockningssvårigheter Specifikt läsflytsproblem

19 Fonologiska test Provia Fonolek ITPA UMESOL
Lilla Duvan/Duvan/Ordavkodning MG/LS Logos egna

20 Tydligt tecken på specifika svårigheter/dyslexi
Läsa och skriva nonsensord Rättstavning Skrivning ställer högre krav på fonologiska färdigheter än läsning En äldre elev kan läsa ortografiskt men skriver fonologiskt Ingen övervikt av fonologiska stavfel hos dyslektiker Fonologiskt acceptabla, men felaktiga Vad har jag skrivit där? Konsonanterna är mer informationsbärande fonologisk stavningsstrategi. Dy


Ladda ner ppt "Kurs läs och skriv Återkoppling"

Liknande presentationer


Google-annonser