Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning av språk, läsning och skrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning av språk, läsning och skrivning"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning av språk, läsning och skrivning
Tester från åk 1 upp till vuxen ålder

2 Tester för de yngre åldrarna
Fonolek. Prövar fonologisk medvetenhet: Tre deltest: Segmentering, Inledande bokstavsljud och Syntes. Standardiserat på 1353 barn i åk 1 (sep) Östersunds kommun. Spec. lärare I. Hemmingsson och prof. Å Olofsson Kan användas i grupp eller individuellt. Kan användas upprepat. Inlärningseffekten bedöms som ringa

3 Standardisering av Fonolek September åk 1 vid Östersunds skolor

4 Fonolek Psykologiska institutionen Umeå Universitet
Testet kan inte differentiera mellan de ca 25% med högsta resultat på Fonolek utan ger mest information hos de elever som ej utvecklat full fonologisk medvetenhet. Takeffekten som noteras i testet är utmärkande för tester av fonologisk medvetenhet i den här åldersgruppen (Olofsson, 1993).

5 DLS åk 2 och 3, 1999 Psykologiförlaget
Utprövat i Huddinge, Landskrona och Stockholms stad Pilotstudie 172 elever åk 2, 203 i åk 3 Grupp-prov av översiktlig karaktär Samma Ljud, Ordförståelse, Läsförståelse och Rättstavning B Järpsten

6 Slutlig standardisering
DLS åk 2 och 3, 1999 Slutlig standardisering 504 elever i åk 2 på 16 skolor 495 elever i åk 3 på 16 skolor Reliabilitet på hela DLS åk 2: 0,82 åk 3: 0,86 Reliabiliteten sjunker något för varje delprov

7 Anvisningar DLS åk 2 och 3 För att kunna jämföra klassens och enskilda elevers resultat med framtagna normer (se kap 7 i manualen), är det nödvändigt att anvisningarna följs strikt och att instruktionerna följs ordagrant. Det är viktigt att elever som erhåller poäng som motsvarar staninevärdena 1 och 2 (ca 10 %) särskilt uppmärksammas från lärarna.

8 OLAF OrdLäsning: Avkodning - Förståelse E Magnusson & Kerstin Nauclér, Pedagogisk design, 2003
Syftet med testet är att identifiera de elever som har problem att förstå ord, trots att de avkodar orden utan problem, och - motsatsen- att identifiera de dåliga avkodare som förstår orden de läser, trots att de stakar sig genom dem

9 OLAF Viktigt i bedömningen Betoningen måste vara riktig
Skillnad mellan grav och akut accent måste stämma med elevens dialekt Om eleven ljudar fonem för fonem utan att dra samman ordet måste man fråga -vad blev det? Stavelseläsning (för-stå) accepteras men inte ljudning utan syntes

10 OLAF Anteckna allt du tycker är viktigt, men spela gärna in läsningen så du kan lyssna igen Pekningen måste vara tydlig så den inte kan missförstås.

11 OS 64/120, SL 40/60 Ord- och läsförståelse för åk 1-5.

12 Standardisering Gjord på 779 elever i Sydvästra Skåne, (tidsperiod saknas i manualen) fördelade i åk 1, 2 och 3. Provet gjordes i slutet av vårterminen i respektive skolår. Normerna är baserade enbart på svenska barn: åk 1: 191, 2: 246 och 3: 214.

13 Tester för mellanåren

14 ITPA fjärde upplagan, reviderad utgåva, 2000, Psykologiförlaget
För fullständig utbildning i testet rekommenderas kurser av Pia Wallenkrans. Den fjärde rev. upplagan har kompletterats med normer för 10, och 12 åringar.

15 ITPA Ordförrådstester: Auditiv reception, Auditiv analogi och Ordflöde. Fonologiska representationer: Auditiv helhet Visuell perception: Visuellt sekvensminne och Visuell analogi.

16 ITPA, Samuel A Kirk och J. J. McCarthy
Illinois Test of Psycholinguistic Abilities ”Den viktigaste faktorn för att förstå varför ett barn inte lär sig läsa är barns språkutveckling” ITPA utkom i en experimentell version Den nuvarande reviderade utgåvan kom ut 1968 i USA. Finns på engelska, svenska, tyska, spanska, japanska, danska, grekiska, norska och finska

17 Utgår från Charles Osgoods kommunikationsmodell, 1957.
ITPA Utgår från Charles Osgoods kommunikationsmodell, 1957. I modellen skiljer man mellan tre kognitiva dimensioner: Kommunikationskanal Psykolingvistisk process: a) receptiva b) organiserande och c) expressiva Organisationsnivå: a) symbolisk b) automatisk

18 ITPA Standardisering 1983 på 862 barn från 4 år och 6 månader till 9 år och 11 månader. Torde ha störst relevans för barn mellan 6 och 8 år. Barn födda den 15 i månaden i Värmland, Stockholm, Botkyrka, Huddinge och Järfälla kommuner. Skolpsykologer testade. Endast svenska barn i stand. gruppen

19 ITPA Kontrollnormering 1999
Barn i Säffle, åldern 6:0 till 9:0 och 12:0 till 12:11 år. Totalt 292 barn fördelade på tio åldersintervall. Bortfall 14. Totalt 278 barn. Normer för tio och elvaåringar har beräknats statistiskt. De redovisas helårsvis. Testet differentierar för 12 -åringar. Mätfelet i ITPA uppskattas till 1 staninepoäng.

20 Tester för mellanåren Morfolek, Bedömning av morfemisk, ortografisk läsning, LPC Östersund Normerat på åk 4-8 men det saknas uppgift på hur många barn som prövats.

21 Ordavkodning, Å Olofsson Umeå Universitet
Pröva fonologisk avkodning och ortografisk avkodning. Standardiserat på drygt 300 barn i åldersgrupperna åk 4 till åk 9.

22 Läskedjor, C Jacobsson, 2001 Psykologiförlaget AB
Ursprung ur ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt Läsutveckling Kronoberg, 1987 1990 utvecklades Ordkedjor, förelöpare till Läskedjor Standardisering Skolår baserat på ca 2300 elever (Bokstavs- och ordkedjor) Skolår 4-9 på ca elever (Tecken-, ord- och meningskedjor

23 Läskedjor Åk 4-9 är prövat på elever med dyslexi i Solna
2001 gjorde en grupp lärarstudenter tecken- ord- och meningskedjor.

24 Boston Naming Test 60 bilder för benämning.
Prövat inom ramen för en magisteruppsats av K. Brusewitz och M. Gómez- Ortega vt 2005 KI: 152 barn i fyra årskurser (F, 3, 6 och 9). Estimerade värden finns för övriga årskurser.

25 BNT Tallberg gjort studie på vuxna, Brain and Language, 2005.
111 deltagare år. Ordflöde, Tallberg et al Swedish norms for word fluency tests: FAS, animals and verbs, Scand J Psychol Apr 28.

26 Tester för ungdomar och vuxna

27 DLS, högstadiet - gy år 1 B Järpsten Psykologiförlaget
Normerat på 2100 elever. Ordförståelse Läsförståelse Rättstavning Läshastighet

28 LS, M-G Johansson, 2003 Psykologiförlaget
Högstadiet och gy år 1 Ordförståelse 1 (50 uppg.)och 2 (40 uppg.) Läsförståelse 1, 2 och 3. 10/10 resp. 6 texter. Diktamen 1, 2 och 3 Avläsning ord och nonord

29 LS: Normerat på ca 250-500 barn i varje åldersgrupp och deltest åk 7-9
ca för gymnasiet Djur, Merete Herrström, Ordfabriken. Lästest.Prövat på 545 elever fördelat på 3 årskurser våren Kapitel om invandrarelever

30 Djur Målnormerat. De elever som inte uppnår vissa minimivärden avseende läshastighet och läsprecision spåras direkt. Testet är en ordlista som kräver både god avkodning och förståelse.

31 Duvan, dyslexiscreening för ungdomar och vuxna, I. Lundberg och U
Duvan, dyslexiscreening för ungdomar och vuxna, I. Lundberg och U. Wolff Psykologiförlaget AB Omfattar Självrapport Arbetsminne Fonologiskt ordförråd Omvänd spoonerism- ljudbyte Ljuden ger ordet Bokstäverna ger ordet

32 Duvan Ska identifiera personer i riskzonen för dyslexi. De med summapoäng under 140 p är i riskzonen. Medelfelet i Duvan är 10 p. Om nära medelfelet bör man titta närmre på självrapporten.

33 Test for Visual Perceptual Skills Morrison Gardner, 1996
Test for Visual Perception Skills (TVPS) Ursprungversionen kom Ny version finns från Warne förlag. Syftet med testet är att fastställa en persons visuo-perceptuella styrkor och svagheter baserat på visuo-perceptuella tester utan motorik.

34 TVPS 4-13 och år Visuell perception mäter vad en person ”gör” med det han/hon ser. Dvs. Visuell perception i ett vidare begrepp står för förmågan hos hjärnan att förstå och tolka (skapa mening med) vad ögonen ser. Genom förståelse och tolkning, är det förmågan att uttrycka detta motoriskt eller verbalt.

35 TVPS Sju deltester 1. Visuell Diskrimination 2. Visuellt minne
3. Visuellt spatiala relationer 4. Visuell formkonstans 5. Visuellt sekvensminne 6. Visuell figur-bakgrund 7. Visuell helhet

36 Resultaten kan tolkas i
TVPS, yngre Standardiserat på 1032 personer i San Fransisco :11 år fördelade på 36 åldersgrupper. Resultaten kan tolkas i standardpoäng, skalpoäng för varje deltest och perceptuella kvoter för hela testet. Percentiler Perceptuella åldrar

37 TVPS, :11 år Standardiserat på 664 personer i San Fransisco. Fördelat på 6 åldersgrupper.

38 Logos Datoriserat läs- och skrivtest Kurser från 2007
Säffle utvecklingsmodell AB


Ladda ner ppt "Bedömning av språk, läsning och skrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser