Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 05 04 Försöksverksamhet med övningsskolor och förskolor 2-3 okt 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 05 04 Försöksverksamhet med övningsskolor och förskolor 2-3 okt 2014."— Presentationens avskrift:

1 2010 05 04 Försöksverksamhet med övningsskolor och förskolor 2-3 okt 2014

2 2010 05 04 Kvalitetsarbete VFU VFU-råd: Ska i samverkan med programråden, partnerskolorna och fakultetens VFU-organisation verka för att VFU genomförs, utvärderas och utvecklas i enlighet med fakultetens kvalitetsarbete och ramavtalet. Ramavtal om VFU i Skåne: Lärosätena verkar för att synpunkter på VFU-platsen och analys/slutsatser/resultat av studenternas utvärdering av VFU kommuniceras till handledare och rektor/förskolechef samt i förekommande fall till kommunsamordnaren. Vid behov vidtar berörda åtgärder. Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter: Rådet tar bland annat upp uppföljning och utvärdering av ramavtalets intentioner.

3 2010 05 04 Kvalitetsarbete VFU Kursutvärdering VFU-kurser sammanställning/kursrapport – programråd/VFU-råd Kvaliteten i VFU – studie av Joakim Åkesson Försöksverksamhet för övningsskolor Syfte: Höja kvaliteten i VFU bl a genom att stärka kvaliteten i handledningen och i kontakterna mellan högskola och övningsskola/-förskola

4 2010 05 04 Malmö högskolas ansvar placera många studenter på samma skola/förskola. placera studenterna så att de fullgör huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid övningsskola/övningsförskola. Övningsskolans/-förskolans ansvar ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek. ta emot flera studenter i samma antagningsomgång. Riktmärket är att det efter tre terminer ska finnas minst 20 studenter på en övningsskola och minst 15 studenter på en övningsförskola inklusive studenter från tidigare antagningsomgångar. Stora övningsskolor/övningsförskolor förväntas ta emot ett större antal. Stort antal studenter

5 2010 05 04 Malmö högskolas ansvar tillhandahålla vfu-lärare som följer, examinerar och bidrar till studenternas utveckling i samråd med handledaren och som gör besök i varje vfu-kurs erbjuda utlokaliserad handledarutbildning Stort antal lärare/förskollärare med adekvat examen och handledarutbildning Övningsskolans/-förskolans ansvar tillhandahålla så många handledare med handledarutbildning om minst 7,5 hp att var och en endast handleder ett fåtal studenter samt att dessa har adekvat lärar- respektive förskollärarutbildning i dialog med högskolan upprätta en plan för handledare att delta i handledarutbildning om minst 7,5 hp utifrån definierat behov Riktmärket är att minst hälften av skolans lärare respektive förskollärare ska ha genomgått handledarutbildning om minst 7,5 hp efter tre terminer och minst 75 % efter fem terminer. Det krävs också att skolan/förskolan har en handledartäthet som innebär att varje handledare handleder högst två studenter per termin.

6 2010 05 04 Malmö högskolas ansvar organisera medverkan av lärare från övningsskola/-förskola i metodiska moment i i ämnesdidaktisk/ fritidshemspedagogisk/ förskolepedagogisk HFU samt anordna seminarier för handledare i ämnesdidaktik/fritishems- pedagogik/förskolepedagogik. anordna seminarier om professionsutveckling för handledare. Särskilt yrkesskickliga lärares medverkan Övningsskolans/-förskolans ansvar ge förutsättningar för att särskilt yrkesskickliga lärare ska kunna medverka i metodiska moment i ämnesdidaktisk/fritidshems- pedagogisk/förskolepedagogisk högskoleförlagd utbildning. anordna seminarier om professionsutveckling för studenter och handledarkollegor

7 2010 05 04 Särskilt yrkesskickliga lärares medverkan Detta innebär att skolan/förskolan från och med år 1 -anordnar seminarier för samtlig personal om innebörden av övningsskola och övningsförskola, -leder seminarier om professionsutveckling på den egna skolan/förskolan för såväl handledarkolleger som studenter, -deltar i av högskolan anordnade seminarier i ämnesdidaktik/fritidshemspedagogik/ förskolepedagogik samt från och med år 2 -är beredd att medverka i metodiska moment i ämnesdidaktisk/ fritidshemspedagogisk/förskolepedagogisk HFU.

8 2010 05 04 Malmö högskolas ansvar organisera seminarier för utbyte mellan olika övningsskolor/ övningsförskolor. Samverkan med annan övningsskola/övningsförskola Övningsskolans/-förskolans ansvar samverka med annan övningsskola/övningsförskola så att studenterna kan genomföra del av verksamhetsförlagd utbildning i en verksamhet med andra förutsättningar Detta innebär att skolan/förskolan har beredskap att samverka med en annan övningsskola eller övningsförskola för att studenter ska kunna genomföra någon vfu-kurs eller del av vfu-kurs i en verksamhet med andra förutsättningar än den övningsskola eller övningsförskola där studenter har sin huvudsakliga placering.

9 2010 05 04 Malmö högskolas ansvar upprätta en struktur för hur studenters examensarbeten ska kunna knytas till övningsskolors/övningsförskolors interna utvecklingsarbete. upprätta en struktur för hur högskolan och övningsskolan/övningsförskolan ska kunna samverka för att ge stöd i studenternas genomförande av examensarbeten. Studenters examensarbeten knutna till övningsskolans eller övningsförskolans interna kvalitetsarbete Övningsskolans/-förskolans ansvar i dialog med högskolan och studenter formulera forskningsbara frågor som kan undersökas inom ramen för ett examensarbete. i dialog med högskolan ge stöd i studenternas genomförande av examensarbeten.

10 2010 05 04 Studenters examensarbeten knutna till övningsskolans eller övningsförskolans interna kvalitetsarbete Det innebär att skolan/förskolan under försöksverksamheten successivt upprättar en stödstruktur för att studenters examensarbeten ska kunna knytas till övningsskolans/ övningsförskolans interna kvalitetsarbete. Stödstrukturen kan bestå i att övningsskolan/ övningsförskolan utser en koordinator som i dialog med högskolans handledare av examensarbeten och vfu-lärare uppmuntrar och stödjer studenterna i att formulera forskningsbara frågor med relevans för ämne och ämnesdidaktik/fritidshemspedagogik/ förskolepedagogik. För den enskilda studenten innebär det att han/hon ska ges möjlighet att involveras i konkret utvecklingsarbete under sin utbildning. Stöd kan också innebära att det finns tillgång till datorer och arbetsplatser för studenterna samt att de får möjlighet att delta i utvecklingsarbete på skolan/förskolan.

11 2010 05 04 Malmö högskolas ansvar upprätta system för årlig uppföljning av försöksverksamheten. medverka vid årlig uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Uppföljning och utvärdering Övningsskolans/-förskolans ansvar årligen lämna underlag till uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. medverka vid årlig uppföljning av försöksverksamheten.

12 2010 05 04 Uppföljning och utvärdering Det innebär att övningsskolan/övningsförskolan följer upp, utvärderar och dokumenterar försöksverksamheten samt årligen redovisar vad man uppnått i förstärkt kvalitet kopplad till försöksverksamheten. I en handlingsplan redovisas i vilken takt som övningsskolan/övningsförskolan avser att arbeta vidare enligt tilläggsavtalet. Redovisningen ska bestå i en kortfattad skriftlig redogörelse tillsammans med en handlingsplan vilka presenteras i ett årligt utvärderingsseminarium den sista måndagen i november med start 2015. Seminariet har fokus på samverkan mellan samtliga partnerskolor och högskolan och kommer att vara ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

13 Malmö stadHörby kommun BulltoftaSkattkistans förskola Sege ParkSvedala kommun GubbabackenFloraparken, Klöverstugan & Fröhuset Maryhill & FrövikHattstugan, Rödluvan & Värby Lindängehus Helsingborgs stad Svängedammen & Linbäret Nanny Palmqvist väst, Solrosen Mariehage & Tessin Wieselgrens östra Augustenborg Wieselgrens västra Rörsjön Västra Ramlösa Sjöhästen Trelleborgs kommun Stadionparken & Stensjön Skegrie Arkitekten Modeshög och Dalajär Lund Öster/Södra Sandby Landskrona stad Björkbacken, Solbacken & Hallonbacken Kvarngården och Svarvaren Fågelsång & Almbacken Glumslöv Höganäs kommun Sandvången och Tegskiftet Eric Ruuth 8 kommuner - 27 förskolor/-områden Övningsförskolor ht 2014

14 GrundskolorGymnasieskolor Malmö stad Bäckagårdssskolan F-9Agnesfrids gymnasium Apelgårdsskolan F-9Malmö Borgarskola Ängslättskolan, F-6Malmö idrottsgymnasium Holmaskolan, F-6Pauli skola Högaholmsskolan, F-6S:t Petri skola Kungshögsskolan, F-6Helsingborgs stad Lund Öster/Södra SandbyRönnowska skolan Killebäckskolan, 7-9Olympiaskolan Byskolan, F-5Trelleborgs kommun Höganäs kommunSöderslättsgymnasiet Tornlyckeskolan F-9Fristående skolor Svedala kommunKunskapsgymnasiet i Malmö Naverlönnskolan 6-9 Marbäckskolan, Röda skolan F-56 kommuner - 15 grundskolor Helsingborgs stad3 kommuner, 1 fristående - 9 gymnasieskolor Tågaborgsskolan F-9 Högastensskolan F-9 Holstagårdsskolan F-9 Landskrona stad Glumslövs skola, 1-9 Övningskolor ht 2014

15 2010 05 04 Med ansökan garanteras att anmälda skolor uppfyller kriterierna för deltagande, samt att anmäld skolas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet. Urval Ambitionen är att de som uppfyller kriterierna ska kunna delta. Ny ansökningsomgång 2015 och 2016. Om studentvolymen inte räcker kommer ett urval att göras. Skolor och förskolor med olika inriktningar och förutsättningar Geografiska begränsningar Samråd med förvaltningsledning

16 2010 05 04 Ersättning Utöver projektledning kommer ersättningen att fördelas mellan högskola och övningsskola/- förskola och användas för kvalitetshöjande insatser som är hållbara över tid såsom utbildning - kompetensutveckling seminarier - mötesplatser samordning - infrastruktur uppföljning och utvärdering Ersättning till övningsskola utöver den som regleras av ramavtal (597 kr/ vecka 2014) utgår med 1 000 kronor per student och vfu-kurs (student i försöksverksamhet genomför 1-2 vfu-kurser per läsår.)


Ladda ner ppt "2010 05 04 Försöksverksamhet med övningsskolor och förskolor 2-3 okt 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser