Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TYNNINGÖ FÖP 2014-09-10. VA-FRÅGAN  Vart är vi idag? VA-frågan är en direkt följd av hur många som kommer förväntas bo på Tynningö i framtiden. Därför.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TYNNINGÖ FÖP 2014-09-10. VA-FRÅGAN  Vart är vi idag? VA-frågan är en direkt följd av hur många som kommer förväntas bo på Tynningö i framtiden. Därför."— Presentationens avskrift:

1 TYNNINGÖ FÖP 2014-09-10

2 VA-FRÅGAN  Vart är vi idag? VA-frågan är en direkt följd av hur många som kommer förväntas bo på Tynningö i framtiden. Därför så görs projekteringen av olika scenarion gällande befolkningsutvecklingen på Tynningö. Arbetet gör en kartläggning av de förutsättningar som råder för Tynningö vilket senare blir till olika scenarier för vart trycket kan tänkas komma att öka på ön vilket ger förutsättningarna för VA-utbyggnaden.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR  Status på recipient/mottagare  Antal godkända/underkända VA-lösningar  Status på nuvarande VA-lösningar + förnyelsetakt  Framtida vattenanvändning  Kulturintressanta områden  Strandskydd + andra skyddszoner  Miljövärden  Bebyggelsevärden  Befolkningsdemografi  Områden med risk för saltvatteninträngning eller annan fara för dricksvattnet.  Trafikförutsättningar och kommunikationer  Naturgivna förutsättningar – topologi, geologi.  Riksintresse  Tomtstorlekar, tomtplacering  Planförutsättningar  Permanentboende  Bebyggbara tomter  Antal fritidsboende  Förväntad fördelning fritids/fast befolkning  Hur många boende per fastighet  Nuvarande + tillkommande verksamhetsutövare  Bebyggelsetryck + typer av tryck.

4 VA  Efter att dessa gjorts så görs en analys över hur en områdesindelning kan komma att se ut och vilka VA-lösningar som görs sig bäst för respektive område. Samt även andra frågor såsom tomtstorlekar, bebyggelse, serviceunderlag m.m. Kopplingen till Käppala innebär inte att fastighetsägare kan räkna med att få dispens för sina enskilda avlopp till dess.

5 NU  Trafikmätningar på Tynningö för att kartlägga trafikflödena  Analys av dagens situation för färjan och dess kapacitetstoppar tillsammans med Trafikverket.  Väganalys med Trafikverket av status och kapacitet och framtida krav.

6 GAMLINGBO  Vilken typ av boende är Gamlingbo?  Vad innebär de olika boendetyperna?  Vad händer sedan?  Vad kan finnas på Tynningö?

7 KOMMUNIKATIONER  Förlängningen av buss 689 kommer inte ske från 14 december 2014.  Problem med passning till nuvarande tidtabell från Norra Tynningö och oroliga röster på ön.  Tidigast start april 2015 under tiden sker samtal med inblandade för att hitta lösning på problemet.  Färjan utbytt sedan v. 34. Med 50% mer kapacitet med bibehållet färdschema.  Höganäs brygga klar april 2015  SL-taxa bedöms är en politisk fråga. Något som inte kommer tas upp i FÖP:en. Eventuell påverkan på arbetspendlingen är den som kommer ske via Norra Langö då detta är den mest belastade punkten.

8 NU  Förslag till scenarion baserade de givna förutsättningarna tas fram till ÖP- seminarium i mitten av oktober.  Därefter VA-utbyggnads förslag.


Ladda ner ppt "TYNNINGÖ FÖP 2014-09-10. VA-FRÅGAN  Vart är vi idag? VA-frågan är en direkt följd av hur många som kommer förväntas bo på Tynningö i framtiden. Därför."

Liknande presentationer


Google-annonser