Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser.

2 2 1 För att få diagnosen Parkinson sjukdom måste patienten ha en rörelsehämning och minst två av följande symtom:  Långsamma rörelser (hypokinesi)  Stela muskler (muskelrigiditet)  Skakningar (vilotremor)

3 3 1 Regelbunden medicinering är en av grundpelarna i vården. Genom medicineringen ersätts dopaminbristen som har uppstått i hjärnan.

4 4 1 Parkinsons sjukdom  22 000 Parkinson sjuka  2 000 nya/år  14 000 icke diagnostiserade  30% insjuknar före 50-årsåldern  Något fler män än kvinnor  Skakningar, stelhet, rörelsearmod

5 5 1 Hur ser vår samhällsstruktur ut?  Fler och fler äldre, Parkinson, Stroke, Demens  Färre kvinnor hemma som vårdar  Fler behandlingsbara sjukdomar  Utmaning för alla

6 6 1 Modern vård  Nya läkemedel, t ex Stalevo, Azilect  Avancerade behandlingsmetoder, t ex Duodopa, Apomorfin, Deep Brain Stimulation  Nya rehabiliteringsmetoder  Träning och egenvård

7 7 1  Sjukgymnast  Arbetsterapeut  Logoped  Dietist  Kurator  Patientföreningar Kompletterande behandling

8 8 1 …som fått diagnosen Parkinsons sjukdom  lär dig så mycket du kan om sjukdomen  skapa dig ett nätverk av personer som vid behov kan hjälpa dig. Detta får du i Parkinsonföreningarna! Vårt råd till dig…

9 9 1 ParkinsonFörbundet  Start 1986  25 länsföreningar  ca 50 lokala föreningar  drygt 8 000 medlemmar  Medlemmar Anhörigverksamhet Atypisk parkinsonism Ung med Parkinson NYP  Viktig länk i vård-/rehabkedjan

10 10 1 Organisation Styrelse - ordförande - åtta ordinarie ledamöter - fyra ersättare Kansli med tre medarbetare Fler än 400 förtroendevalda runt om i landet

11 11 1 ParkinsonFörbundet  anordnar konferenser  deltar i kongresser och seminarier  skriver remissvar  producerar skrifter  arrangerar sociala aktiviteter

12 12 1 Årligen återkommande aktiviteter  Världsparkinsondagen 11 april  Ordförandekonferens  Aktivt Liv  Nordiskt Parkinsonmöte för sjuksköterskor  Nordic meeting för läkare  Anhörigkonferens  Informationsmöten kring behandlingar  Riktad utbildning till undersköterskor  Nätverk för personer i yrkesverksam ålder (NYP)  Seminarier med aktuellt innehåll

13 13 1 ”Vår uppgift är att bistå dig så att du kan skapa dig ett bra liv trots Parkinson” ParkinsonFörbundet

14 14 1  ParkinsonFörbundet och dess föreningar är religiöst och politiskt obundna.  Basen för verksamheten är föreningarna där den enskilde är medlem  Vi är en ”påtryckargrupp” som verkar för att förbättra de parkinsonsjuka och deras anhörigas villkor

15 15 1 Vi finns överallt… ParkinsonFörbundet är en ideell rikstäckande organisation för Parkinsonsjuka och deras närstående  Ca 8 500 medlemmar  25 länsföreningar  ca 50 lokala föreningar och grupper

16 16 1 Vi arbetar med:  Anhörigsektion  Ung och yrkesverksam  Atypisk parkinsonism sektion  Parkinsonsjuksköterskor  Rehab/Vård  Framtidsfrågor  Medlemsfrågor  Presskontakter  Politikerkontakter  Myndighetskontakter  Utbildningar  Informationsmaterial  Webb  ParkinsonJournalen  Medlemsinformation  Reklam  Utställningar/Mässor  Annonsering

17 17 1 Vi samarbetar med  Läkare  Forskare  Parkinson- sjuksköterskor  Sjukgymnaster  Logopeder  Kuratorer  Politiker i kommuner och landsting  Regerings- representanter  Beslutsfattare inom sjukvården  Sociala myndigheter  Handikapp- organisationer  Högskolor och institutioner  Utbildningsinstitut

18 18 1 Medlemmen får…  information om forsknings- och behandlingsnyheter  vetskap om rehabiliterings- möjligheter  kännedom om samhällets resurser  möjligheter att påverka den egna vården  tillgång till erfarna medlemmars bästa Parkinsontips

19 19 1 Vår information till medlemmarna Ordförandebrev ParkinsonJournalen Internet + Diskussionsforum

20 20 1  Vi stödjer vetenskaplig forskning via vår forskningsfond med pengar från externa bidrag samt privata gåvor.  Vi är en "påtryckargrupp" som informerar och opinionsbildar kring forskningsstudier.  Vi arbetar med omvårdnadsfrågor och stöttar med utbildning till de parkinsonsjuka och deras anhöriga Vår verksamhet

21 21 1 Våra gemensamma värderingar styr vårt handlande  livslust  engagemang  kunskap  etik  gemenskap

22 22 1 Medlemmen i centrum ”Vår uppgift är att bistå vår medlem så att hon/han kanskapa sig ett bra liv trots Parkinson” ParkinsonFörbundet är en sammanslutning av Parkinsonsföreningar i Sverige. Förbundet arbetar för medlemmarna och de anhörigas intressen på riksplanet. Föreningarna arbetar för medlemmarna och de anhörigas intressen på det lokala och regionala planet.

23 23 1 ParkinsonFörbundets Forskningsfond  Intensiv forskning i Sverige  Parkinsonfonden: viktigt stöd  Bot - inte bara bättring  Ca 4 miljoner in - 3,5 miljoner ut  Pg 90 07 94 - 9 direkt till Parkinsonforskning

24 24 1 ParkinsonFörbundets Forskningsfond Parkinsonfonden samlar in och fördelar pengar till svensk parkinsonforskning för att:  Bromsa sjukdomen  Bota sjukdomen  Förhindra dess uppkomst Fonden ger årligen drygt 3 miljoner kronor. PG 90 07 94-9 eller BG 900-7947


Ladda ner ppt "1 1 Striatum Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats. Brist."

Liknande presentationer


Google-annonser