Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014. www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014. www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt."— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsenkäten 2014

2 Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och Skyddsfaktorer - Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om normbrytande beteenden - Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet - Pappersenkät i skolår 9 och gymnasiets skolår 2. - Självrapporterade beteenden - Datainsamling sker mellan sport och påsklov vartannat år - Förutom Upplands Väsby deltar 15 andra kommuner i Stockholms län - Upplands Väsby hade 2014 en svarsfrekvens på 85 % (497 svar av 585 möjliga). - Femte gången vi deltar - Resultaten presenteras för hemkommun

3 Stockholmsenkäten Tobak Andel som röker dagligen eller ibland Upplands Väsby har en större andel (24 %) tjejer i skolår 9 som röker dagligen eller ibland i jämförelse med övriga kommuner (16 %). Pojkarna i skolår 9 och eleverna i skolår 2 på gymnasiet ligger i snitt med övriga kommuner En tredjedel (34 %) av eleverna i skolår 9 och knappt hälften (46 %) av eleverna som är under 18 år i skolår 2 på gymnasiet köper cigaretter själva i butik eller kiosk. Ligger på samma nivå som Debutåldern för cigarettrökning ligger i skolår 9 på 12,4 år och i skolår 2 på gymnasiet på 13.0 år

4 Stockholmsenkäten Tobak Insatser tobak -ANDT undervisning i skolorna -Hälsosamtal skolsköterska -Regelbunden tillsyn av försäljningsställen -Besök och utbildningar av Non smoking generation -Tobakspolicy på några av våra skolor och fritidsgårdar -I Effekt tidigare ÖPP ingår nu även tobak. Tre skolor arbetar med detta Mål i ANDT-strategi Rökfria skolgårdar Minska tobaksexponeringen Minska tillgänglighet av tobak Att alla skolor har en levande ANDT- policy Öka kunskaperna om skadorna med tobak och arbeta för att införa metoder att minska tobaksbruket

5 Stockholmsenkäten Alkohol Andel som inte dricker alkohol

6 Stockholmsenkäten Alkohol Total årlig alkoholkonsumtion i cl100-procentig alkohol Medelvärde Storkonsumenter av alkohol Minskat pojkar skolår 9 från 17 % 2012 till 12 % 2014 Ökat flickor skolår 9 från 15 % 2012 till 18 % 2014 Minskat pojkar skolår 2 från 37 % 2012 till 25 % 2014 Minskat flickor skolår 2 från 39 % 2012 till 29 %2014 Andelen som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar har minskat från 13 % 2012 till 10% 2014 i skolår 9 och från 49 % 2012 till 48% 2014 i skolår 2 på gymnasiet. Andelen som uppger att de blir bjudna på alkohol av sina föräldrar har minskat med undantag för flickor i skolår 9 där andelen ökat från 34 % till 37 % (alltifrån smaka ur glas till att få hela glas och ofta bli bjuden).

7 Stockholmsenkäten Alkohol Insatser alkohol -ANDT undervisning i skolorna -Hälsosamtal skolsköterska -Regelbunden tillsyn av försäljningsställen -Anti-langningskampanjen ”TÄNK OM” tillsammans med föreningar och företag inför traditionella riskhelger -Föräldramötesprogrammet Effekt på våra skolor -Regelbunden alkoholtillsyn - Erbjuder krögare utbildning i ansvarsfull alkoholservering -Regelbundna möten med krögarna Mål i ANDT-strategi Minska nyrekryteringen till alkohol, narkotika och dopning missbruk -Utveckla Tänk Om kampanjen -Fortsätta utveckla arbetet med meningsfulla fritidsaktiviteter som en proaktiv motkraft till alkohol, narkotika och dopning -Fortlöpande erbjuda fördjupningsföreläsningar och/eller utbildningar på teman relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. -Prova insamlingsstiftelsen choice utbildningsmetod där läkarstudenter förebygger skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak bland gymnasieungdomar. Att alla kommunens 6-9 skolor arbetar med ”EFFEKT” -Uppmuntra och stödja de skolor som arbetar med effekt -Uppmuntra och motivera de skolor som ännu inte arbetar med effekt att starta upp

8 Stockholmsenkäten Narkotika Har du någon gång använt narkotika? 2014 är det lika många pojkar som flickor som någon gång använt narkotika både i skolår 9 och skolår 2

9 Stockholmsenkäten Narkotika Andel som uppger att de någon gång använt narkotika i jämförelse med övriga kommuner

10 Stockholmsenkäten Narkotika - Vanligast narkotikan bland ungdomar är cannabis (ca90 %) följt av Spice (57 % skolår 9 och 28 % skolår 2) - Bland de som någon gång använt narkotika så har andelen som uppger att de använt det 50 ggr eller mer ökat från 15% 2012 till 24 % 2014 i skolår 9 men minskat från 24% 2012 till 15 % 2014 i skolår 2 på gymnasiet. - Vanligaste sättet att få tag i narkotika är att bli bjuden av kamrater följt av köpt av kamrater och köpt av okänd.

11 Stockholmsenkäten Narkotika Insatser Narkotika -ANDT undervisning i skolorna -Föreläsningar om aktuella ämnen inom ANDT -Föräldramötesprogrammet Effekt på våra skolor -Orosamtal med föräldrar till ungdomar som polis och fältare känner oro för -Polisiära insatser -Erbjuder fritidsaktiviteter som en proaktiv motkraft Mål i ANDT-strategi Minska nyrekryteringen till alkohol,narkotika och dopningsmissbruk -Meningsfulla fritidsaktiviteter proaktiv motkraft -Erbjuda fördjupningsföreläsningar och/eller utbildningar -Prova insamlingsstiftelsen choice utbildningsmetod -Undersöka intresset 100 % ren hårdträning -Föra en dialog med postutlämningsställen kring nätdroger

12 Stockholmsenkäten Skolan Andel som instämmer i påståendet ”Jag trivs bra i skolan”

13 Stockholmsenkäten mobbning Elever som mobbats eller trakasserats i något avseende under läsåret En tredjedel av ungdomarna i skolår 9 och 19 % av ungdomarna i skolår 2 på gymnasiet instämmer inte i påståendet ”Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad”.

14 Uppföljning mål 5- Kvalitetsindikatorer Index där 100 motsvarar bästa tänkbara värde Upplands VäsbyÖvriga deltagande kommuner Skolår 9 Skolår 2Skolår 9 Skolår 2 Positiv uppmärk samhet från lärare Grad av inflytande i skolan Tydliga förväntningar I skolan God anknytning till skola

15 Stockholmsenkäten Skolk Andel som uppger att de skolkat 2-3 heldagar eller mer det här läsåret

16 Stockholmsenkäten Föräldrar Index där 100 motsvarar bästa tänkbara värde Upplands VäsbyÖvriga deltagande kommuner Skolår 9 Skolår 2Skolår 9 Skolår 2 ”Svag anknytning till föräldrar” Svag uppmärksamhet Från föräldrar Inkonsekventa föräldrar =

17 Stockholmsenkäten 2014 – Psykisk hälsa Andel som ofta tycker att det är riktigt härligt att leva

18 Stockholmsenkäten psykisk hälsa Index God psykisk hälsa där 100 motsvarar bästa tänkbara värde

19 Stockholmsenkäten 2014 Oro för flickor skolår 9 Flickor skolår ÖK 2014 Röker dagligen eller ibland 20 %24 %15 % Alkoholkonsumtion92 cl139 cl98 cl Narkotika4 %11 %8 % Sjuk 4-10 ggr eller mer 38 %44 %38 % Skolkat 2-3 heldagar eller mer 16 %21 %13 % Blivit mobbad eller trakasserad 19%24 %22 % Huvudvärk flera ggr i veckan 7 %21 %17 % Väldigt ofta ledsen eller deppig 15 %24 %18 % Vill ändra mkt på sig själv 40 %49 %39 % Tycker sällan att det är riktigt att leva 8 %16 %7 %

20 Sammanfattning över viktiga iakttagelser 2014 Positiva Andelen ungdomar som inte dricker alkohol ökar och alkoholkonsumtionen sjunker i alla grupper med undantag för flickor i skolår 9 Det är färre som uppger att de får dricka alkohol för sina föräldrar och de är färre med undantag för flickor i skolår 9 som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar Andelen pojkar både i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet som uppger att de någon gång använt narkotika har minskat Upplands Väsby har en större andel ungdomar i skolår 2 på gymnasiet som uppger att de trivs bra i skolan i jämförelse med övrig kommuner Korstabellerna visar på att ett fortsatt intensivt arbetet riktat till föräldrarna behövs samt vikten av det tobaksförebyggande arbetet för att förebygga narkotikaanvändningen bland ungdomar

21 Sammanfattning över viktiga iakttagelser 2014 Oroväckande Att en tredjedel i skolår 9 och nästan hälften av de som är under 18 år i gymnasiet uppger att de kan köpa cigaretter själva i butik eller kiosk Att andelen flickor både i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet som uppger att de någon gång använt narkotika har ökat och Upplands Väsby har en större andel flickor som någon gång använt narkotika i jämförelse med övriga kommuner. Att bland de elever i skolår 9 som uppger att de någon gång använt narkotika så har andelen som gjort det 50 ggr eller mer ökat Upplands Väsby har en större andel flickor som uppger att de mobbats eller trakasserats i jämförelse med övriga kommuner. Upplands Väsby har en större andel ungdomar som skolkat 2-3 heldagar eller mer det senaste läsåret i jämförelse med övriga kommuner Oro för flickor i skolår 9 där flera parametrar såsom rökning, alkoholkonsumtion, narkotikaanvändning, frånvaro från skolan och den psykiska välmåendet pekar åt fel håll


Ladda ner ppt "Www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014. www.upplandsvasby.se Stockholmsenkäten 2014 Syfte - Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt."

Liknande presentationer


Google-annonser