Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnens miljöhälsoenkät 2011 Resultat för Sörmland Folkhälsocentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnens miljöhälsoenkät 2011 Resultat för Sörmland Folkhälsocentrum."— Presentationens avskrift:

1 Barnens miljöhälsoenkät 2011 Resultat för Sörmland Folkhälsocentrum

2 Få en djupare inblick i Sörmlands läns resultat Fungera som besluts-, prioriterings- och diskussionsunderlag Presentationsmaterialet riktas främst till beslutsfattare, chefer eller yrkesverksamma internt inom landstinget men även externt till bland annat kommunerna i länet och Länsstyrelsen Presentationsmaterialet finns i tre format beroende på ändamålet Använd presentationen i sin helhet eller gör ett urval av bilder som passar för ändamålet Syftet med presentationsmaterialet

3 En nationell enkätundersökning genomförd 2011 om hur miljöfaktorer påverkar barns hälsa 21 län deltog Undersökningen har genomförts en gång tidigare, under 2003 En enkäten som innehöll 77 frågor om barns exponering av miljöfaktorer samt deras besvärsupplevelser och hälsotillstånd användes Undersökningen är kompletterad med registerdata Om undersökningen Folkhälsocentrum

4 Målgrupp för att besvara enkäten: Vårdnadshavare till barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år Målgrupp för undersökningen: Barn i åldrarna 8 månader, 4 år och 12 år Målgrupper

5 Slumpmässigt grundurval i de 21 deltagande länen, 600 barn per län, totalt 12 600 barn Slumpmässigt förstärkt urval i de 15 län som önskade detta, totalt 58 800 barn Sammanlagt 71 400 barn 36 000 besvarade enkäter, vilket motsvarar 51 procents svarsfrekvens Genom en bortfallsanalys bedöms resultatet vara representativt för hela målbefolkningen Urval och svarfrekvens Folkhälsocentrum

6 Antal och andel barn som deltog i Sörmland (Grundurval + förstärkt urval) Folkhälsocentrum

7 Bakgrund om barns miljörelaterade hälsa Barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer och det har framför allt tre orsaker: Snabb utveckling av kroppsliga system Högre exponering av skadliga miljöfaktorer än vuxna Barnspecifika beteenden Folkhälsocentrum

8 Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Barnkonventionen Tobakskonventionen Tobakslagen Mål, lagar och konventioner

9 Självskattad hälsa Astma och allergi Utomhusluft Inomhusmiljö Buller Miljötobaksrök (passiv rökning) Kemikalier Radon Solljus Frågeområden i undersökningen samt presentationsordning i resultatavsnittet Folkhälsocentrum

10 Resultat för Sörmland

11 Barnens hälsotillstånd, procentuell fördelning

12 Astma, allergisnuva och födoämnesallergi Folkhälsocentrum

13 Andel med någon form av läkardiagnostiserad allergisjukdom, uppdelat på åldersgrupper Folkhälsocentrum %

14 Andelen 4- och 12- åringar med någon form av läkardiagnostiserad allergisjukdom, uppdelat på föräldrars utbildningsnivå Folkhälsocentrum %

15 Andel 4- och 12-åringar (procent) med upplevda obehag de senaste 3 månaderna, barn med och utan astma Folkhälsocentrum %

16 Hudallergi - Eksem Böjveckseksem Handeksem Kontakteksem Irritationseksem Allergisk kontakteksem Kontaktallergi Folkhälsocentrum

17 Andel med böjveckseksem som diagnostiserat av läkaren, nickelallergi, handeksem eller allergi mot kosmetika, uppdelat på kön och ålder Folkhälsocentrum %

18 Andelen med hudbesvär av parfymämnen, konserveringsmedel eller hårfärgämnen, uppdelat på kön och ålder Folkhälsocentrum

19 15 procent av barnen besväras enligt deras vårdnadshavare av lukt från bilavgaser Två av tre 12-åringar och en av tre 4-åringar ägnar mer än 30 minuter/dag till resor till och från skolan, förskolan och andra aktiviteter Ett av tio barn bor i bostäder med något fönster riktat mot en större gata eller trafikled Ett av tjugo barn har sitt sovrumsfönster riktat mot en högtrafikerad gata Vårdnadsgivare till 9 av 10 barn upplever att luftkvaliteten i och i närheten av bostaden är bra eller mycket bra. Nästan en av tjugo upplever luftkvaliteten som ganska dålig eller mycket dålig (vilket motsvarar 224 barn i länet) Utomhusluft

20 Inomhusmiljö Faktorer som påverkar inomhusmiljön: Värme och ventilation Buller Luftburna partiklar, bl.a. Kemikalier Radon Folkhälsocentrum

21 Fukt och mögel Andel med astma, allergi, astma och/eller allergi vars föräldrar rapporterar synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i bostaden under de senaste 12 månaderna %

22 Buller Folkhälsocentrum

23 I Sörmland har 2 procent av 12-åringarna nedsatt hörsel vilket totalt motsvarar ca 50 barn Vanliga bullerkällor för barn: Trafikbuller Ventilationsbuller i skola och bostad Ljud från andra barn i klassrum, skolmatsalar, gymnastiksalar och på fritids Barnens egen lek och stoj Musikspelare med hörlurar Sportaktiviteter

24 Andelen 12-åringar som störs av buller från olika ljudkällor i skolan Folkhälsocentrum %

25 Andel barn som bor i en bostad med något fönster eller något sovrumsfönster vänt mot starkt trafikerad gata, järnväg eller industri, uppdelat på byggnadsår, flerfamiljshus respektive småhus Folkhälsocentrum % %

26 Musikspelare med hörlurar Bland de 12-åriga barnen lyssnar 6 procent på stark musik dagligen År 2003 gjorde 2 procent detsamma Folkhälsocentrum

27 Miljötobaksrök Folkhälsocentrum

28 Andel kvinnor som använt tobak under graviditeten Folkhälsocentrum %

29 Andel kvinnor som rökte, snusade eller använde nikotinersättning under graviditeten, uppdelat på utbildningsnivå Folkhälsocentrum %

30 Undersökningen studerade barns exponering av kemikalier via livsmedel, dricksvatten och vissa konsumentprodukter (se även bild 15 om hudallergi) Bland 4- och 12-åriga barn äter ca 80 procent fisk en gång i veckan eller oftare. 14 procent av 4-åringarna och 19 procent av 12-åringarna har ätit insjöfisk minst en gång den senaste månaden och 8 procent av barnen i båda åldersgrupperna har ätit strömming/sill från Östersjön den senaste månaden. Bland mammorna till de 8 månader gamla barnen äter 57 procent fisk en gång i veckan eller oftare och 13 procent har ätit insjöfisk minst en gång den senaste månaden. Då amning fortfarande kan förekomma i denna barnaålder kan barnet exponeras för kemkalier via mammans kost, även om utsöndringen är låg. Betydligt fler äter fisk en gång i veckan eller oftare 2011 jämfört med 2003 Andelen barn som dricker vatten ur egen brunn (alla åldersgrupper) är mellan 11-13 procent Kemikalier

31 Av vårdnadshavarna uppger 29 procent att radonhalten i deras bostad någon gång har mätts, vilket kan jämföras med 14 procent under år 2003 Radon

32 Att bränna sig är en riskfaktor för malignt melanom, en typ av hudcancer. Andelen barn som har bränt sig i solen så att huden blev röd och sved, åtminstone en gång under de senaste 12 månaderna: Barn 12 år: 46 procent Barn 4 år: 23 procent En betydligt större andel barn i dag skyddas mot solens strålar jämfört med 2003 T.ex. med solskyddskräm, T-shirt och keps, solskyddskläder, skuggvistelse, undvikande av solexponering mitt på dagen Solljus Folkhälsocentrum

33 Referenser Ballardini, N., Kull, I., Lind, T., Hallner, E., Almqvist, C. och Östblom, E. (2012). Development and comorbidity of eczema, asthma and rhinitis to age 12:data from the BAMSE birth cohort. Allergy, 2012:67(4):537-544. Folkhälsomyndighetens webbsida: www.folkhalsomyndigheten.se Miljöhälsorapport 2013. Socialstyrelsen och Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet (KI). Miljöhälsorapport 2005. Socialstyrelsen, Institutet för miljömedicin och Stockholms läns landsting. Mål och Budget, Planperiod 2014-2016. Landstinget Sörmland.

34 Referenser Naturvårdsverket (2010). Air pollution and children’s respiratory health. Rapport nr: 6353;2010. Naturvårdsverkets webbsida om miljökvalitetsmålen: www.miljomal.se Statens Folkhälsoinstitut (2009). Tobakskonventionen – världens första folkhälsokonvention och hur den kan stimulera det tobaksförebyggande arbetet i Sverige. Tankesmedjan Tobaksfaktas webbsida, http://tobaksfakta.se/fakta/tobakslagen-i- sammanfattning/ Tulve, NS., Suggs JC., McCurdy, T. Cohen Hubal,EA. och Moya, J. (2002) Frequency of mouthing behavior in young children. Journal of exponsure analysis and environmental epidemiology, 2002;12:259-264. Unicefs webbsida om barnkonventionen: http://unicef.se/barnkonventionen

35 016-10 48 31 folkhalsocentrum@dll.se www.landstingetsormland.se/folkhalsocentrum Kontaktuppgifter Folkhälsocentrum


Ladda ner ppt "Barnens miljöhälsoenkät 2011 Resultat för Sörmland Folkhälsocentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser