Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rubrik Datum och namn Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rubrik Datum och namn Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot"— Presentationens avskrift:

1 Rubrik Datum och namn Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

2 Innehåll Fjärrvärme i Sverige Fjärrvärmen på värmemarknaden
Så fungerar fjärrvärme Fjärrkyla Kraftvärme Svensk Fjärrvärme och våra mål Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

3 Fjärrvärme i Sverige Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

4 Fjärrvärmens idé Fjärrvärme och fjärrkyla skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar, som tar tillvara resurser som annars går förlorade, och ger kunden enkel, trygg och bekväm uppvärmning och kylning. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

5 Fjärrvärmen idag Drygt 50 procent av värmemarknaden
Finns på mer än 570 orter Ca 50 TWh total produktion Omsätter ca 23 miljarder kronor Affärsmässiga villkor Bärande del i svensk miljö- och klimatpolitik Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

6 Fjärrvärmens historia
Första tekniska fjärrvärmesystemet på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm år 1878 Studier för kommersiell fjärrvärme under början av 1900-talet i bl.a. Stockholm, Norrköping och Malmö Sveriges första kommunala fjärrvärmesystem i Karlstad år 1948 Svenska Värmeverksföreningen (idag Svensk Fjärrvärme) bildades år 1949 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

7 Unik klimatomställning
Bränslemix 1981 Bränslemix 2005 27 TWh 47,5 TWh Övrigt 5% Spillvärme 3% Avfall 5% Kol 3% Olja 84% Sveriges koldioxidutsläpp är 1/5 lägre. Källa: Svensk Fjärrvärme Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

8 Fjärrvärmens miljönytta
Vi levererar prima värme genom att ta tillvara resurser som annars går förlorade Minskad klimatpåverkan genom minskat CO2-utsläpp Få utsläppspunkter och effektiv reningsteknik Bättre stadsmiljö Minskad försurning God inomhusmiljö Fjärrvärmens idé handlar om att ta tillvara resurser som annars går förlorade. Det kan handla om industriell spillvärme, energi ur avfall, avverkningsrester eller andra biobränslen som är svåra att använda direkt i fastigheterna. I kraftvärmeverk kan man säga att fjärrvärme är en slags spillvärme från elproduktion. Från lokalt tillgängliga resurser, som annars hade varit svår att nyttiggöra, ger fjärrvärme enkel, trygg och bekväm uppvärmning åt sina kunder. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

9 Stor klimatnytta i framtiden
Enbart planerad utbyggnad av fjärrvärme till 2010 klarar riksdagens klimatmål för hela Sverige (Minskning av CO2 med 3 miljoner ton) Förväntad utbyggnad av kraftvärme och minskade utsläpp från kolkondenskraftverk utanför Sverige minskar CO2-utsläppen med ytterligare 7 miljoner ton Ökad användning av förnybara bränslen och spillvärme Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

10 Fjärrvärmen på värmemarknaden
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

11 Fjärrvärme – ett bra alternativ
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

12 Fjärrvärmens marknadsandelar
22% 44% Annat 92% 89% 75% Fjärrvärme 12% Småhus Flerbostadshus Lokaler Källa: SCB Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

13 Fördelning av värmeleveranser
Småhus Industri 8% 7% Offentliga lokaler 14% 51% Flerbostadshus 20% Övriga lokaler Källa: Svensk Fjärrvärme Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

14 Marknadsandelar Småhus Olja 13% Övrigt 25% Fjärrvärme 12% Elvärme 50%
Källa: SCB Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

15 Marknadsandelar Flerbostadshus Övrigt 1% Olja 4% Elvärme 7%
Fjärrvärme 88% Källa: SCB Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

16 Marknadsandelar Lokaler Övrigt 1% Olja 7% Elvärme 17% Fjärrvärme 75%
Källa: SCB Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

17 Näten är lokala Olika värmekällor utnyttjas Priset på marknaden
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

18 Stabilt pris jämfört med alternativen
Fjärrvärmepriset är ett nationellt genomsnitt. Vi har använt offentligt tillgängliga siffror som vi inte tagit fram själva. Fjärrvärmen uppvisar stor prisstabilitet jämfört med alternativen och har alltid, och kommer alltid, att måsta tävla med kundens bästa tillgängliga alternativ. Dessa kommer över tid att växla. Historiska data för pellets och värmepump saknas. Enligt vår bedömning är det faktiska priset för uppvärmning med värmepump eller pellets (fasta och rörliga kostnader) högre än i figuren. Källa: Energimyndigheten, Nils Holgersson Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

19 Kunderna om fjärrvärmen
Skonsam mot miljön Enkel, bekymmersfri och pålitlig Ett modernt sätt att värma bostäder Prisvärd * Från Svensk Fjärrvärmes attitydundersökning 2004 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

20 Framgången har givit dominerande ställning
Fjärrvärmeföretagen har en dominerande ställning i stadskärnan på många orter vilket medför stort ansvar - Kunden i stadskärnan kan svårligen byta till alternativt uppvärmningssystem, t ex pellets eller värmepump - Kunden som är nöjd med systemet men inte med service och omhändertagande är ändå hänvisad till samma leverantör Kunden ska känna trygghet i att vi inte missbrukar denna position Det finns konkurrens på värmemarknaden men de facto inte i de lokala fjärrvärmenäten. Branschen måste inta en ödmjuk hållning till att en fjärrvärmekund som är missnöjd inte kan byta fjärrvärmeleverantör, utan enbart byta till en annan uppvärmningsform, vilket medför investering i nytt uppvärmningssystem. Som fjärrvärmeleverantör i det lokala nätet har fjärrvärmeföretaget en dominerande ställning, något som måste förvaltas med utgångspunkt från kundens bästa. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

21 Långsiktigt förtroende
Ömsesidigt beroende mellan kund och leverantör Fjärrvärme bygger på mycket långsiktiga investeringar Fjärrvärmeföretag ska drivas affärsmässigt och kunden väljer uppvärmningsform Beroendet mellan kund och fjärrvärmeleverantör är ömsesidigt. I princip är fjärrvärmeföretaget mer beroende av kunden än tvärtom. Företaget har gjort ännu mer långsiktiga investeringar och kan inte vinna andra kunder utanför nätet. Därför är fjärrvärmeföretaget helt beroende av att behålla sina kunder länge och att ryktet och förtroendet är högt hos potentiellt nya kunder. Fjärrvärme ska kunna leva på egna meriter. Fjärrvärme ska vara så bra, både tekniskt och ekonomiskt, att kunderna ska vilja ha den. Konkurrensen från andra uppvärmningsalternativ pressar fjärrvärmeföretagen till ständiga effektiviseringar och förbättringar. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

22 Reko fjärrvärme - kvalitetssäkring av kundrelationen
Mer än 80 procent av fjärrvärmeleveranserna är Reko Branschen tar bristen på förtroende på allvar och har därför startat Reko fjärrvärme Syftet är att stärka och trygga kundernas ställning samt utveckla dialogen mellan fjärrvärmeleverantör och kund Reko fjärrvärme innehåller bland annat krav på: - Ekonomisk särredovisning - Likvärdigt pris för likvärdiga kunder - Årliga informationsmöten med kunderna - Kvalitetsnämnd dit kunden kan vända sig med klagomål kring Reko-frågor. Diskuterar nu instans där kunden kan klaga på sitt fjärrvärmepris Reko har utarbetats efter diskussioner med företrädare för fjärrvärmens kunder: Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, SABO och Hyresgästerna. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

23 Så fungerar fjärrvärme
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

24 Hur fungerar fjärrvärme?
värmeverk kallt vatten varmt vatten Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

25 Vad händer i huset? 2 4 5 1. En fjärrvärmecentral, liten som ett badrumsskåp för villan, installeras 2. Två fjärrvärmerör kopplas till huset, ett in och ett ut 3. Varmvattensystem 4. Värmesystem Kallvatten från vattenverket 1 3 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

26 Fjärrkyla Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

27 Hur fungerar fjärrkyla?
2 3 1. Kallt vatten 2. Kylstation 3. Fjärrkylenät 4. Luften kyls 5. Det uppvärmda vattnet 5 4 1 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

28 Utvecklingen av fjärrkyla
Källa: Svensk Fjärrvärme Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

29 Kraftvärme Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

30 Hur fungerar kraftvärme?
Generator Ger samtidigt el och värme Utnyttjar bränslet effektivt Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

31 Ny hållbar elproduktion i kraftvärme
Elproduktion genom kraftvärme beräknas öka från 5,7 TWh 2002 till 12,5 TWh 2010 enligt en undersökning (2005) som Svensk Fjärrvärme gjort tillsammans med Svebio. Gasformiga bränslen ger större andel el ur bränslet. Alltså kan man få ut mer el på samma värmeunderlag. Med mycket gas – naturgas eller förgasade biobränslen – kan kraftvärmen på lång sikt ge ny hållbar elproduktion motsvarande ca 2/3 av kärnkraften eller vattenkraften. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

32 Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

33 Vision Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

34 Verksamhetsidé Vi främjar utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och
kraftvärme genom Bransch- och omvärldsanalys Kommunikation och påverkan Erfarenhetsutbyte och rådgivning Standarder och kvalitetskrav Forskning och utveckling Det är alltså verksamhetsidén för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, en förening av medlemsföretag. En stor del av den faktiska verksamheten drivs i praktiken av vårt dotterbolag Svensk Fjärrvärme AB. Standarder och kvalitetskrav har historiskt sett handlat framförallt om tekniska bestämmelser och certifieringar. Numera har detta verksamhetsområde breddats till att omfatta också t.ex. kundrelationer, genom Reko Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme administrerar ett betydande forskningsprogram i samarbete mellan branschen och staten, i form av Energimyndigheten. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

35 Svensk Fjärrvärmes förhållningssätt
Offensiv Vi är en synlig och aktiv aktör. Trovärdighet Vi uppträder sakligt, öppet och ärligt. Samhällsansvar Vi bidrar konstruktivt till långsiktiga och hållbara lösningar. Så här vill vi uppfattas av omvärlden och därmed vill vi att detta förhållningssätt ska prägla all vår kommunikation och alla dem som i olika sammanhang företräder Svensk Fjärrvärme. Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

36 Strategiska områden Prioriterade områden för att komma närmare vår vision: Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker. Styrmedel Bidra till att branschen får långsiktigt hållbara politiska styrmedel. Effektivisering Öka kostnads- och energieffektiviteten i verksamheten. Affärsutveckling Omsätta fjärrvärmens idé i nya, hållbara tillämpningar. Medarbetare Säkra kompetensförsörjning samt stimulera utveckling och mångfald bland branschens anställda. Utifrån den omvärldsanalys som vi gjort, tillsammans med ledningarna för medlemsföretagen, har vi identifierat dessa tre huvudområden som centrala för branschens utveckling under de närmsta åren. Det är viktigt att nå framgång på dessa områden för att fortsätt kunna tillämpa fjärrvärmens idé och närma oss visionens förverkligande. På det först området är Svensk Fjärrvärme i huvudsak ansiktet utåt på nationell nivå, medan medlemsföretagen är branschens viktigaste företrädare på lokal nivå. Det andra området är i huvudsak en fråga för branschorganisationen, medan Svensk Fjärrvärme på de resterande tre områdena har en mindre roll i form av att bidra till goda förutsättningar för medlemsförtagen att nå konkreta resultat, genom t.ex. erfarenhetsutbyte, forskning o utveckling, tekniska standarder etc. (Se nästa bild.) Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

37 Rollfördelning Medlemsföretagen Svensk Fjärrvärme Förtroende
Företräder lokalt Företräder nationellt Styrmedel Bidrar Påverkar direkt Effektivisering Genomför Affärsutveckling Medarbetare Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

38 Intressenter Medlemsföretag (och intressentföretag)
Finansiella sektorn Leverantörer/ tillverkare Intressenter Medlemsföretag (och intressentföretag) Konsulter (teknik- och marknadsidan) Skolor, högskolor, utbildningsföretag Myndigheter och departement Miljö- organisationer Forskare Politiker/beslutsfattare (Sverige/EU) Kunder/bostads- och fastighetsorganisationer Bransch- organisationer (näraliggande) Allmänheten Media (riks-, lokal-, bransch/ fackpress) Kommunala förvaltningar Standardiserings- organ Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

39 Medlemmar i Svensk Fjärrvärme
Företagens ägandeform Statliga 7% Privata 22% 6% Kommunala förvaltningar 64% Kommunalägda c:a 130 medlemsföretag Källa: Svensk Fjärrvärme, 2003 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot

40 Ägarandelar för fjärrvärmeleveranser
Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot


Ladda ner ppt "Rubrik Datum och namn Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot"

Liknande presentationer


Google-annonser