Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Overall Group- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Overall Group- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

2 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) arbetslöshet (L) 5991(O) byråkrati (L) 4573(O) osäkerhet om framtiden (L) 4381(I) yttrandefrihet 3954(O) resursslöseri (L) 3543(O) materialistiskt (L) 3381(I) skyller på varandra (L) 3342(R) fred 3327(S) kortsiktighet (L) 3191(O) utbildningsmöjligheter 2793(O) arbetstillfällen 6121(O) ekonomisk stabilitet 4901(I) ansvar för kommande generationer 4057(S) välfungerande sjukvård 3351(O) bevarande av naturen 3306(S) demokratiska processer 2774(R) miljömedvetenhet 2626(S) långsiktighet 2567(S) omsorg om de äldre 2534(S) jämlikhet 2394(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Hälsoindex (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 humor/ glädje 4705(I) familj 4222(R) ansvar 3834(I) ärlighet 3575(I) tar ansvar 3154(R) medkänsla 2907(R) positiv attityd 2845(I) rättvisa 2795(R) anpassningsbarhet 2574(I) självständighet 2284(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) CTS = 42-21-37 Entropi = 6% CTS = 21-16-63 Entropi = 47% Personliga värderingar CTS = 42-25-33 Entropi = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

5 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

6 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Percent entropi 3 byråkrati (457) resursslöseri (354) centralstyrning (193) elitism (184) analfabetism (33) strikt moral/ religiositet (11) 1232 out of 1825: 12% of total votes 2 skyller på varandra (334) etnisk diskriminering (167) könsdiskriminering (149) konflikt/ aggression (135) hat (126) tradition (119) 1030 out of 1279: 10% of total votes 1 arbetslöshet (599) osäkerhet om framtiden (438) materialistiskt (338) kortsiktighet (319) våld och brott (277) fattigdom (173) miljöförstöring (172) korruption (150) terrorism (30) 2496 out of 3208: 25% of total votes Totalt 4758 out of 1001047% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Entropirapport

7 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) värdering Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen34612578 ansvar för kommande generationer52405353 ekonomisk stabilitet197490293 välfungerande sjukvård97335238 långsiktighet32256224 bevarande av naturen118330212 omsorg om de äldre42253211 engagemang24209185 omsorg om de utsatta39195156 social rättvisa24169145 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VÄRDERINGSHOPP

8 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013

9 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) unemployment (L) 5991(O) bureaucracy (L) 4573(O) uncertainty about the future (L) 4381(I) freedom of speech 3954(O) wasted resources (L) 3543(O) materialistic (L) 3381(I) blame (L) 3342(R) peace 3327(S) short-term focus (L) 3191(O) educational opportunities 2793(O) employment opportunities 6121(O) financial stability 4901(I) concern for future generations 4057(S) effective healthcare 3351(O) nature conservancy 3306(S) democratic process 2774(R) environmental awareness 2626(S) long-term perspective 2567(S) caring for the elderly 2534(S) equality 2394(R) Values PlotMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre I = Individual R = Relationship Black Underline = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blue = PV & DC P = Positive L = Potentially Limiting (white circle) O = Organisational S = Societal Matches PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 0 Health Index (PL) PV-10-0 CC - 3-7 DC-10-0 humour/ fun 4705(I) family 4222(R) responsibility 3834(I) honesty 3575(I) accountability 3154(R) compassion 2907(R) positive attitude 2845(I) fairness 2795(R) adaptability 2574(I) independence 2284(I) LevelPersonal Values (PV)Current Culture Values (CC)Desired Culture Values (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=6-4-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

10 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) CTS = 42-21-37 Entropy = 6% CTS = 21-16-63 Entropy = 47% Personal Values CTS = 42-25-33 Entropy = 1% Values distribution March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre Positive Values Potentially Limiting Values Current Culture Values Desired Culture Values C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Common Good T = Transformation S = Self-Interest

11 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values Positive Values distribution Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

12 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) Cultural Entropy Personal ValuesCurrent Culture Values Desired Culture Values Self-Interest Transformation Common Good CTS Copyright 2013 Barrett Values Centre March 12, 2013

13 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) This depicts the number of potentially limiting values per level in the Current Culture that were chosen by the survey participants. These represent all the potentially limiting values that were chosen and so may not be included in the top ten values on the Values Plot. Potentially limiting values are found only at levels 1, 2 and 3. This is a reflection of the degree of disorder within a system. LevelPotentially Limiting Values (Votes) Percentage Entropy 3 bureaucracy (457) wasted resources (354) centralised government (193) elitism (184) illiteracy (33) strict moral/ religious codes (11) 1232 out of 1825: 12% of total votes 2 blame (334) ethnic discrimination (167) gender discrimination (149) conflict/ aggression (135) hatred (126) tradition (119) 1030 out of 1279: 10% of total votes 1 unemployment (599) uncertainty about the future (438) materialistic (338) short-term focus (319) crime/ violence (277) poverty (173) environmental pollution (172) corruption (150) terrorism (30) 2496 out of 3208: 25% of total votes Total 4758 out of 1001047% of total votes Entropy TableMarch 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre This level of cultural entropy reflects endemic issues that could lead to demonstrations, violent disorder and/or major financial disruption indicating a need for change in policy and/or a change in government. It is important to reduce the level of cultural entropy to improve individual and societal well-being. Entropy Report

14 National Assessment Sweden: Overall Group- Nation (1001) value Current Culture VotesDesired Culture VotesJump employment opportunities34612578 concern for future generations52405353 financial stability197490293 effective healthcare97335238 long-term perspective32256224 nature conservancy118330212 caring for the elderly42253211 commitment24209185 caring for the disadvantaged39195156 social justice24169145 A value jump occurs when there are more votes for a value in the Desired Culture than in the Current Culture. Listed below are the values with the largest increase in votes. The values in bold are represented in the Desired Culture. Values Jumps Table March 12, 2013 Copyright 2013 Barrett Values Centre VALUES JUMPS


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Overall Group- Nation Prepared by: Barrett Values Centre March 12, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser