Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Overall Group Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Overall Group Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Overall Group Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

2 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) arbetslöshet (L) 5071(O) byråkrati (L) 4073(O) yttrandefrihet 3794(O) osäkerhet om framtiden (L) 3781(I) materialistiskt (L) 3571(I) fred 3317(S) resursslöseri (L) 3283(O) skyller på varandra (L) 2972(R) kortsiktighet (L) 2811(O) utbildningsmöjligheter 2683(O) arbetstillfällen 5721(O) ekonomisk stabilitet 4721(I) ansvar för kommande generationer 4057(S) välfungerande sjukvård 3491(O) bevarande av naturen 2886(S) miljömedvetenhet 2776(S) demokratiska processer 2754(R) fred 2727(S) omsorg om de äldre 2654(S) jämlikhet 2444(R) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 43% familj 4582(R) humor/ glädje 4495(I) ansvar 3344(I) tar ansvar 3204(R) ärlighet 3185(I) medkänsla 2757(R) vänskap 2682(R) positiv attityd 2595(I) omtanke 2562(R) ekonomisk stabilitet 2521(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) CTS = 41-19-40 Kulturentropi = 6% CTS = 24-17-59 Kulturentropi = 43% Personliga värderingar CTS = 42-23-35 Kulturentropi = 3% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse

4 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

5 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (407) resursslöseri (328) elitism (156) centralstyrning (154) analfabetism (29) strikt moral/ religiositet (11) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (297) könsdiskriminering (154) konflikt/ aggression (152) etnisk diskriminering (150) tradition (132) hat (121) 10% av det totala antalet röster 1 arbetslöshet (507) osäkerhet om framtiden (378) materialistiskt (357) kortsiktighet (281) våld och brott (242) fattigdom (140) miljöförstöring (136) korruption (98) terrorism (32) 22% av det totala antalet röster Totalt 4262 utav 10010 43% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen48572524 ansvar för kommande generationer60405345 välfungerande sjukvård90349259 ekonomisk stabilitet221472251 omsorg om de äldre47265218 långsiktighet40212172 omsorg om de utsatta29198169 bevarande av naturen122288166 engagemang42182140 social rättvisa35163128 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård demokratiska processer omsorg om de äldre jämlikhet bevarande av naturen miljömedvetenhet ansvar för kommande generationer fred Värderingshopp omsorg om de utsatta social rättvisa engagemanglångsiktighet

8 National Assessment Sweden: Overall Group Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014

9 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) unemployment (L) 5071(O) bureaucracy (L) 4073(O) freedom of speech 3794(O) uncertainty about the future (L) 3781(I) materialistic (L) 3571(I) peace 3317(S) wasted resources (L) 3283(O) blame (L) 2972(R) short-term focus (L) 2811(O) educational opportunities 2683(O) employment opportunities 5721(O) financial stability 4721(I) concern for future generations 4057(S) effective healthcare 3491(O) nature conservancy 2886(S) environmental awareness 2776(S) democratic process 2754(R) peace 2727(S) caring for the elderly 2654(S) equality 2444(R) Values Plot March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre I = Individual R = Relationship Black Underline = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blue = PV & DC P = Positive L = Potentially Limiting (white circle) O = Organisational S = Societal Matches PV - CC 0 CC - DC 1 PV - DC 1 Cultural Entropy: Current Culture 43% family 4582(R) humour/ fun 4495(I) responsibility 3344(I) accountability 3204(R) honesty 3185(I) compassion 2757(R) friendship 2682(R) positive attitude 2595(I) caring 2562(R) financial stability 2521(I) LevelPersonal Values (PV)Current Culture Values (CC)Desired Culture Values (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-2-1 IROS (L)=2-1-4-0IROS (P)=1-2-2-5 IROS (L)=0-0-0-0

10 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) CTS = 41-19-40 Cultural Entropy = 6% CTS = 24-17-59 Cultural Entropy = 43% Personal Values CTS = 42-23-35 Cultural Entropy = 3% Values Distribution March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Positive Values Potentially Limiting Values Current Culture Values Desired Culture Values C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Common Good T = Transformation S = Self-Interest

11 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Cultural Entropy Personal ValuesCurrent Culture Values Desired Culture Values Self-Interest Transformation Common Good CTS Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014

12 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) This depicts the number of potentially limiting values per level in the Current Culture that were chosen by the survey participants. These represent all the potentially limiting values that were chosen and so may not be included in the top ten values on the Values Plot. Potentially limiting values are found only at levels 1, 2 and 3. This is a reflection of the degree of disorder within a system. LevelPotentially Limiting Values (Votes)Cultural Entropy % 3 bureaucracy (407) wasted resources (328) elitism (156) centralised government (154) illiteracy (29) strict moral/ religious codes (11) 11% of total votes 2 blame (297) gender discrimination (154) conflict/ aggression (152) ethnic discrimination (150) tradition (132) hatred (121) 10% of total votes 1 unemployment (507) uncertainty about the future (378) materialistic (357) short-term focus (281) crime/ violence (242) poverty (140) environmental pollution (136) corruption (98) terrorism (32) 22% of total votes Total 4262 out of 1001043% of total votes Cultural Entropy Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre This level of cultural entropy reflects endemic issues that could lead to demonstrations, violent disorder and/or major financial disruption indicating a need for change in policy and/or a change in government. It is important to reduce the level of cultural entropy to improve individual and societal well-being. Cultural Entropy Report

13 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Current Culture VotesDesired Culture VotesJump employment opportunities48572524 concern for future generations60405345 effective healthcare90349259 financial stability221472251 caring for the elderly47265218 long-term perspective40212172 caring for the disadvantaged29198169 nature conservancy122288166 commitment42182140 social justice35163128 A value jump occurs when there are more votes for a value in the Desired Culture than in the Current Culture. Listed below are the values with the largest increase in votes. The values in bold are represented in the Desired Culture. Values Jumps Table March 14, 2014 Copyright 2014 Barrett Values Centre Values Jumps

14 National Assessment Sweden: Overall Group (1001) Personal ValuesCurrent Culture ValuesDesired Culture Values Positive Values Distribution Copyright 2014 Barrett Values Centre March 14, 2014 Desired Culture Values employment opportunities financial stability effective healthcare democratic process caring for the elderly equality nature conservancy environmental awareness concern for future generations peace Values Jumps caring for the disadvantaged social justice commitmentlong-term perspective


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Overall Group Prepared by: Barrett Values Centre March 14, 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser