Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hovstaskolans styrdokument. Nationella: Skollag och läroplan för skola och fritidshem. Kommunala: Örebro Kommuns skolplan Lokala: Hovstaskolans verksamhetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hovstaskolans styrdokument. Nationella: Skollag och läroplan för skola och fritidshem. Kommunala: Örebro Kommuns skolplan Lokala: Hovstaskolans verksamhetsplan."— Presentationens avskrift:

1 Hovstaskolans styrdokument

2 Nationella: Skollag och läroplan för skola och fritidshem. Kommunala: Örebro Kommuns skolplan Lokala: Hovstaskolans verksamhetsplan Lagar och skolplaner

3 Nationell läroplan Lpo 94 En av riksdagen nationellt fastställd läroplan som anger skolans och fritidshemmens värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer. Den är gemensam för grundskolan, friskolan, sameskolan och den obligatoriska särskolan.

4 Kvalitet i fritidshem 2007 Bilaga till Lpo-94 med allmänna råd om kvaliteten och målsättningar i fritidshemmen.

5 Örebro kommuns skolplan 2008-2011 En kommunal fastställd skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas. Skolplanen bygger på den nationella läroplanen.

6 Hovstaskolans verksamhetsplan En verksamhetsplan finns på varje enskild skola. Den är en anpassning av läroplanens, kursplanernas och skolplanens innehåll till skolans organisation, arbetssätt och lokala förhållanden.

7 Nationella kursplaner och betygskriterier

8 Kursplanerna beskriver de olika ämnena och deras syfte och roll i utbildningen. Kursplanerna beskriver de mål eleverna ska ha uppnått i det tredje, femte och nionde skolåret samt de mål eleverna strävar mot.

9 Nationella kursplaner och betygskriterier I varje ämnes kursplan finns två olika slags mål: Mål att sträva mot Mål att uppnå

10 Nationella kursplaner och betygskriterier Mål att sträva motDessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens kunskapsutveckling.

11 Nationella kursplaner och betygskriterier Exempel på strävansmål: Matematik Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven: - utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.

12 Nationella kursplaner och betygskriterier Mål att uppnå Anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det tredje, femte respektive nionde skolåret.

13 Nationella kursplaner och betygskriterier Exempel på uppnåendemål: Matematik Eleven skall i slutet av femte skolåret: - förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler.

14 Svenska Matematik NO SO Engelska Tr ä - och metallsl ö jd Idrott och h ä lsa Musik Hemkunskap Bild SVAS Textilsl ö jd Hovstaskolans lokala kursplaner

15 De lokala kursplanerna är mer detaljerade än de nationella. De förtydligar hur vi på Hovstaskolan tillämpar och arbetar efter de nationella kursplanerna. De lokala kursplanerna bildar tillsammans med de nationella grunden till arbetet med IUP. Hovstaskolans lokala kursplaner

16 IUP och skriftliga omdömen Varje elev i svenska skolsystemet har rätt till en egen Individuell utvecklingsplan, IUP. De lokala kursplanerna ligger till grund för ett stegmaterial med just namnet IUP - dessa används för att finna just det steg eleven befinner sig på i sin kunskapsutveckling. Dessa stegindelningar finns i matematik, svenska, engelska och social utveckling. Stegmaterialet är lättare för eleverna att förstå än kursplaner och läroplaner.

17 IUP och skriftliga omdömen I stegmaterialet gör eleven en egen bedömning när de anser sig nått målet. Pedagogen gör sin bedömning.

18 IUP och skriftliga omdömen Till varje steg finns en förklaring till vad som krävs för att nå varje delmål på steget.

19 IUP och skriftliga omdömen Skiftliga omdömen skrivs utifrån var eleven befinner sig i stegmaterialet. I omdömet ingår även resultat från diagnoser, nationella prov samt lärarens bedömning av elevens kunskapsnivå.


Ladda ner ppt "Hovstaskolans styrdokument. Nationella: Skollag och läroplan för skola och fritidshem. Kommunala: Örebro Kommuns skolplan Lokala: Hovstaskolans verksamhetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser