Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1

2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!
2

3 Levnadsvanor Levnadsvanor – vad är det egentligen?
Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – Regelboken Att arbeta med levnadsvanor Fika Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden? Sammanfattning och reflektion

4 Levnadsvanor – vad är det egentligen?
Vad betyder goda levnadsvanor för dig? Ohälsosamma levnadsvanor - vad får du för associationer? Får ohälsosamma levnadsvanor följder för vården? Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 Goda levnadsvanor – är det för alla?
Hinder & möjligheter till förändring?

6 Levnadsvanor i Sverige (16 – 84 åringar)
12 % av männen och 16 % av kvinnorna röker dagligen. 17 % av männen och 9 % av kvinnorna har riskabla alkoholvanor. 14 % av männen och 13 % av kvinnorna är stillasittande på sin fritid. 35 % av männen och 17 % av kvinnorna äter lite frukt och grönsaker. Varannan kvinna och var fjärde man lever hälsosamt och rapporterar inga ohälsosamma levnadsvanor. 6

7 Ohälsosamma levnadsvanor
Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor Dessa bidrar till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

8 Samband med ohälsosamma levnadsvanor?
KOL benskörhet diabetes fallskador hjärt- kärlsjukdom stroke övervikt psykisk ohälsa cancer olycksfall kronisk ryggvärk sömnstörningar 8

9 Nya förhållanden & behov
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Plattform , Alliansen i SLL Regelbok 2011 för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

10 Uppföljningsplan enligt Regelboken 2011, husläkarmottagning med basal hemsjukvård Bonus 25% = xxx xxx kr/år Vite 15% = xxx xxx kr/år Skillnad = xxx xxx kr/år

11 Att arbeta med levnadsvanor
I befolkningsenkäten Vårdbarometern anger 74 procent att de tycker det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besök i vården. Det kommer dock alltid behövas en enskild bedömning av när och hur behandlare ska fråga om levnadsvanor så att det sker på bästa möjliga sätt. Källa: + 11

12 Kan frågor om levnadsvanor väcka etiska dilemman?
12

13 Vad ska vi göra när vi identifierar:
Tobaksbruk? Ohälsosamma alkoholvanor? Otillräcklig fysisk aktivitet? Ohälsosamma matvanor?

14 Socialstyrelsens rekommendation
Dessa åtgärder har högst rekommendationsgrad!

15 Kort rådgivning (Enkla råd)
Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer Ingen särskild uppföljning Tar maximalt 10 minuter Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

16 Rådgivning (Rådgivande samtal)
Tidsmässigt mer omfattande, vanligen 10–30 minuter Mer av ett samtal eller dialog Mer patientcentrerad Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

17 Kvalificerad rådgivning (Kvalificerat rådgivande samtal)
Ofta tidsmässigt mer omfattande Patientcentrerad Är strukturerad/ teoribaserad exempel på metoder MI och KBT Personalen särskilt utbildad Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

18 Rökning – åtgärder Hur gör vi här?
Kort rådgivning 3-4 av 100 personer slutar röka Kvalificerad rådgivning av 100 personer slutar röka Kvalificerad rådgivning med tillägg av läkemedel 27 av 100 slutar röka Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

19 Riskbruk av alkohol – åtgärder
Rådgivning utan uppföljning minskad konsumtion med upp till motsvarande 1½ flaska vin per vecka jämfört med ingen åtgärd Rådgivning med uppföljning Kvalificerad rådgivning Web och datorbaserad rådgivning Alkoholhjälpen Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

20 Otillräcklig fysisk aktivitet – åtgärder
Kort rådgivning Rådgivning med tillägg t ex (FaR) 10% ökad fysisk aktivitet Rådgivning med uppföljning med/utan tillägg Kvalificerad rådgivning Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

21 Ohälsosamma matvanor – åtgärder
Kort rådgivning Rådgivning Kvalificerad rådgivning ökning med 0,5-1,5 portion frukt eller grönsaker/ dag och sänkt intag av fett med 3,5 energiprocent mer än sedvanlig vård Hur gör vi här? Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

22 Egenvård Dialog: Vad använder vi hos oss idag? 22

23 Fika

24 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

25 Översikt - Levnadsvanor
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Översikt - Levnadsvanor

26 Systemgemensamma sökord
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Systemgemensamma sökord

27 Hur kan vi använda webbskattningen?
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Webbskattning Hur kan vi använda webbskattningen?

28 eller ska vi ha det till nåt
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Ska det bara göras eller ska vi ha det till nåt

29 Att hitta FaR i TakeCare
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Att hitta FaR i TakeCare FaR = fysisk aktivitet på recept

30 TakeCare–publikationer länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare TakeCare–publikationer länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS

31 Pausgympa Pausövningar

32 Informationens väg från TC till rapportverktyg
Intelligence Karolinska Intelligence Cortex Rapport server Rave III Intelligence Data laddas var 3:e dag till resp. enhets Rave db Data från TC skrivs in i K Intelligence tid: 1 ggr / dygn SLSO hämtar data mellan 1 ggr / dygn Intelligence SLSO vyn

33 Rapportverktyg – QlikView

34 Levnadsvanor i framtiden?
Rökavvänjning via mobilen (smartphone) Andra appar: RunKeeper, Näringsguiden Lite Stegdagboken Dialog: Vad använder vi hos oss idag?

35 Vad har vi gått igenom idag?
Levnadsvanor – vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – Regelboken Att arbeta med levnadsvanor Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden?

36 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

37 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser