Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Trafiksäkerhetsrevision – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Trafiksäkerhetsrevision – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall."— Presentationens avskrift:

1 1 Trafiksäkerhetsrevision – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

2 2

3 3 Bedömningsgrund FärgOlyckstalPoängAntal < 0,5248 0,5 - 11,574 1 - 1,5177 1,5 - 20,555 > 2036 Faktisk säkerhet Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

4 4 Bedömningsgrund FärgFörändringPoängAntal - 50 %247 - 30 – 50 %1,546 - 15 – 30 %125 - < 15 %0,515 > 00157 Trafiksäkerhetsförbättring Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

5 5 Trafiksäkerhet i Y-län N:rKommunInvånareOlyckstal 59Kramfors204490,37 99Sollefteå212280,59 116Ånge108390,69 268Härnösand252442,18 271Timrå178102,25 282Örnsköldsvik549722,78 289Sundsvall935463,56 DSS/invånare, år 2002-2005. Tätort exkl. statliga vägar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

6 6 Trafiksäkerhet i Y-län N:rKommunFörändring 69 Kramfors- 44 % (6 – 3) 89 Timrå- 31 % (24 – 16) 103 Sundsvall- 23 % (174 – 133) 126 Sollefteå- 9 % (6 – 5) 133 Örnsköldsvik- 1 % (64 – 61) 176 Ånge+ 8 % (3 – 3) 221 Härnösand+ 46 % (16 – 22) Förändring 96/99 till 02/05 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

7 7 Gemensam metod/bedömningsmodell Alla kommuner WSP Mellerud Augusti 2006 Trivector Falun Vägverket Konsult Lidköping Ramböll Uppsala Maj 2004 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

8 8 Granskning i efterhand Ge upplysning Ledningens sätt att förvalta organisationen Bedömning av nuläget Råd och hjälp med att komma vidare Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

9 9 Trafiksäkerhetskultur Trafiksäkerhetsstandard Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

10 10 Trafiksäkerhetskultur Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

11 11 Trafiksäkerhetsstandard Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

12 12 Antal invånare Pris (kr) >15 000 60 000 15 000 – 200 000 90 000 – 120 000 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

13 13 Analys och bedömning RedovisningInventering Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

14 14 Dokumenten som ingår Handledning Modell för bedömning Nyckeltal Enkät Intervjustöd Rapportstruktur Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

15 15 Handledning - arbetsgång Start – per telefon och mail Besök 1 - information Enkäten Besök 2 - inventering Bedömning Besök 3 – redovisning Uppföljning Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

16 16 Start Uppläggning och genomförande Tidplan Kostnader Kontaktperson Förankring Skriftligt material Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

17 17 Besök 1 - information Klargöra genomförandet Träffa de berörda – även politiker Gå igenom enkäten Redovisa olycksstatistiken Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

18 18 Enkäten Viktigt underlag – undanröj oklarheter Bifoga underlagsdokument Fler personer bör fylla i olika delar Gå igenom enkäten grundligt innan besök 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

19 19 Besök 2 - inventering Tre gruppintervjuer Handläggare Chefer Politiker – även oppositionen Använd intervjustödet - minienkäten Ha tid för analys mellan gruppintervjuerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

20 20 Bedömning Bedömningsmodell Nyckeltal Stickprov – andra kvaliteter kan påverka Använd eget omdöme också Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

21 21 Besök 3 - redovisning Skriftlig rapport Muntlig föredragning Både politiker och tjänstemän Kommunen ska godkänna rapporten innan Rapport även till SKL Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

22 22 Uppföljning Upprepa gärna revisionen efter 1-2 år Metoden kommer att utvecklas Kraven kommer att skärpas Använd revisionen – genast! Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

23 23 Modell för bedömning Trafiksäkerhetskultur Trafiksäkerhetsstandard Max 25 + 25 poäng Max 5 + 5 stjärnor Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

24 24 Trafiksäkerhetskultur 1.Faktisk säkerhetsnivå0 p 2.Organisation och styrning7 p 3.Fysisk planering3 p 4.Trafikplanering m.m.4 p 5.Drift och underhåll3 p 6.Fordon, resor och transporter4 p 7.Externt samarbete4 p Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

25 25 Trafiksäkerhetsstandard 1.Faktisk säkerhetsnivå4 p 2.Organisation och styrning0 p 3.Fysisk planering0 p 4.Trafikplanering m.m.12 p 5.Drift och underhåll5 p 6.Fordon, resor och transporter4 p 7.Externt samarbete0 p Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

26 26 Modell för bedömning - exempel 4.3 Kommunens fyrvägskorsningar inom huvudnätet för bil är hastighetssäkrade till 50 km/tim eller är cirkulationsplatser eller har s.k. fyrvägsstopp. 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

27 27 Nyckeltal Samma struktur som modell för bedömning Begreppsförklaring Generella råd Nyckeltal Poäng- och stjärnbedömning Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

28 28 Exempel nyckeltal - bedömningskriterier 4.3 Andel fyrvägskorsningar inom huvudnätet för bil som är hastighets- säkrade till 50 km/tim, mätt i 90-percentilen, eller är cirkulationsplatser eller fyrvägsstopp. Signalreglering ingår ej. KriteriumPoäng > 75 %2 50 - 75 %1,5 25 - 50 %1 4:7 Hur stor andel av 4-vägskorsningarna inom huvudnätet för bil inom kommunens tätorter  är cirkulationsplatser? ______ %. Därav med statlig väghållning_____%  är fyrvägsstopp? ______%. Därav med statlig väghållning_________%  har en utformning som säkrar hastigheten till högst 50 km/tim i alla tillfarter, exklusive cirkulationsplatser och fyrvägsstopp? ___________ %. Därav med statlig väghållning___________ % Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

29 29 Enkät Samma struktur Ej uppdelat på kultur och standard Därför inte samma numrering Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

30 30 4:1 a) Har kommunen en trafiknätsanalys inklusive åtgärdsprogram för kommunens större tätorter?  Ja, för följande större tätorter: ____________________________________  Ja, men bara trafiknätsanalys för följande större tätorter: ______________ Om JA, bifoga dokumentet/en med den ifyllda enkäten.  Nej Om JA på a), är åtgärdsprogrammet/en politiskt beslutade/förankrade, inkl. finansierat?  Ja  Nej Exempel enkät - bedömning 4.1 Kommunen har en trafiknätsanalys med åtgärdsprogram över de av kommunens tätorter som har fler än 1000 invånare. 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

31 31 Intervjustöd Minienkät Tio frågor till politiker För att underlätta intervjuerna och ge underlag för bedömning Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

32 32 Exempel från Minienkäten Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

33 33 Rapportstruktur Inledning Beskrivning av kommunen Allmän beskrivning Organisation Kommunens trafiksäkerhetskultur Nuläge Bedömning Förslag till förbättringsåtgärder Kommunens trafiksäkerhetsstandard Nuläge Bedömning Förslag till förbättringsåtgärder Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

34 34 En säker och trygg kommun sen 1989 Sätik 1992 (Kommunalt trafiksäkerhetsprogram) Guldtriangeln 1996 En spjutspets till nollvision juli 1998 t o m juni 2001 Trafiknätsanalys 1999 ISA, försökskommun 2000-2002 Kommunsamverkan Trafiksäkerhet och Miljö, KUSTOM 2004–2007 Trafiksäkerhetsrevision, klar mars 2006

35 35 Varför? Var befinner vi oss idag, nulägesanalys/ bedömning Var befinner vi oss i jämförelse med andra, nya idéer Få ett dokument som vi kan jobba systematiskt med Kvalitetssäkring på nedlagt arbete Bli bedömd av någon utomstående Trafiksäkerhetsrevision

36 36 Berörda verksamheter Samhällsplanering Gator och trafik (planering, åtgärder, ltf) Väghållning Barn och skola Upphandling Kommunen som arbetsgivare Fritid och äldre Trafiksäkerhetsrevision

37 37 Arbetet i Lidköping 1.Första möte + enkät 2.Andra möte + seminarium med handläggare, chefstjänstemän och politiker 3.Rapport 4.Redovisning i nämnd Trafiksäkerhetsrevision

38 38 Trafiksäkerhetsrevision Resultat i Lidköping Trafiksäkerhetskultur 3 ”stjärnor” Trafiksäkerhetsstandard 3 ”stjärnor” Uppdatera och revidera trafiknätsanalys Säkra gc-korsningar i huvudnät Förändring hastigheter

39 39 Slutsatser i Uppsala Trafiksäkerhetsarbetet är dåligt styrt, förankrat och kommunicerat. Det saknas tydliga mål för såväl trafiksäkerheten som trafiksäkerhetsarbetet. Ansvarsfördelningen måste bli tydligare Förbättrade resurser Uppföljningen måste förbättras Trafiksäkerhetsarbetet måste beröra hela kommunen. Det är inte bara trafiksäkerhetsrådet och gatu- och trafikkontoret som skall arbeta med frågan – alla måste ta sitt ansvar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

40 40 Varför en trafiksäkerhetsrevision? Kvalitetssäkring Systematiserar, organiserar Nya perspektiv Stärker/initierar samarbeten Engagerar och utbildar Bench-marking Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall 2006-11-29

41 41 www.skl.se


Ladda ner ppt "1 Trafiksäkerhetsrevision – en hjälp till självhjälp Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Björn Abelsson, Ramböll Sverige AB, Sundsvall."

Liknande presentationer


Google-annonser