Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den framtida sammanhållningspolitiken - Europaforum Norra Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den framtida sammanhållningspolitiken - Europaforum Norra Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Den framtida sammanhållningspolitiken - Europaforum Norra Sverige

2

3 Sammanhållningspolitiken Attraktiv livsmiljö Näringspolitik Forskning och innovation Infrastruktur Energi, miljö och klimat Europaforum Norra Sverige Bevaka Påverka Integrera Europa 2020 Den Digitala agendan Unga på väg Smart Inkluderande Hållbar Innovationsunionen Industripolitik för en globaliserad tidEtt resurseffektivt EuropaEuropeisk plattform mot fattigdomEn agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen

4 Den framtida sammanhållningspolitiken Vad kan/ ska vi investera i? Europaforum Norra Sverige är positiva till betydelsen av transnationell samverkan inom regional- och socialfonden de territoriella programmen får en tydligare tematiskt fokus ökad samordning genom ett gemensamt strategiskt ramverk möjligheten att skapa regionala flerfondsprogram. 1

5 Den framtida sammanhållningspolitiken Vad kan/ ska vi investera i? Europaforum Norra Sverige är positiv till begränsat antal prioriteringar och åtgärder inom sammanhållningspolitiken att medlen kan användas för infrastruktursatsningar måste möjliggöra satsningar för ökad tillgänglighet i norra Sverige 2 Vidare anser Europaforum Norra Sverige att ansatserna gentemot städer och städers utveckling är viktig, men…

6 Den framtida sammanhållningspolitiken Hur mycket finansiella medel förfogar vi över? Europaforum Norra Sverige ser positivt på att en stor del av EU:s budget för 2014-2020 går till sammanhållningspolitiken Gleshetsbonusen (inkl vad de extra medlen skall användas till) - till de glest befolkade områdena i norra Europa - bidra till att norra Sverige medverkar i att uppnå Europa 2020 - möta de utmaningar som finns i de glest befolkade områdena - utgå från att den lokala och regionala nivån deltar i hur dessa medel investeras - ska uppmärksammas särskilt bland partnerskapskontrakt och de operativa program som innefattar dessa typer av områden - Europaforum anser att insatser och fördelning av dessa medel måste beslutas av den regionala nivån. Det är dock otydligt hur dessa problem kan överbryggas med hjälp av strukturfondsmedlen.

7 Den framtida sammanhållningspolitiken Hur organiserar vi det? Europaforum Norra Sverige anser ökad flexibilitet såväl i programutformningen som i genomförandet gemensam förvaltningsmyndighet för sociala och regionala fonden se över de svenska rigorösa tolkningarna av regelsystemet harmonisering av regelverket för de olika fonderna politiker skall vara beslutsfattande i strukturfondspartnerskapet, förtroendevalda ska göra prioriteringar och ta ansvar den regionala dimensionen av Socialfondsinsatserna måste stärkas att privat medfinansiering från näringslivet kan växlas upp mot EU medel 1

8 Den framtida sammanhållningspolitiken Hur organiserar vi det? Europaforum Norra Sverige anser öka möjligheten till crossborder samarbete i strukturfonderna – mer än 10% Axel 3 inom landsbygdsprogrammet som en del av sammanhållningspolitiken tydligare rollfördelning och smidigare hantering strukturfondspartnerskapets uppgift - prioritera ansökningar - formulera prioriteringsgrunder - utlysningarnas innehåll - ansvara för den strategiska inriktningen av programgenomförandet. samtliga program borde betala ut en viss procent i förskott 2

9 Den framtida sammanhållningspolitiken Hur organiserar vi det? Bör den s k ramprogrammodellen tillåtas i Sverige? att strukturfondsmedel och nationellt offentliga kan allokeras till regionalt prioriterade tematiska ramprogram att programansvar kan delegeras till regional offentlig aktör att dessa ramprogram ges möjligheten att besluta om stöd till lokala utvecklingsprojekt 3

10 Den framtida sammanhållningspolitiken Hur ska vi mäta resultat? Europaforum Norra Sverige anser att - det bör finnas tydlighet och krav på resultat samt att regionala indikatorer utvecklas som kan användas för (olika) regioner i Sverige. - positivt med ökad fokus på uppföljning och resultat. Dock, av avgörande vikt att den regionala och lokala nivån deltar i utformandet av resultatramverk, milstolpar och dylikt, allt enligt partnerskapsavtalens ambition att säkra flernivåstyrning. - positivt med ambitionen att förenkla genomförandet, framförallt för stödmottagare. Dock, de ökade villkoren och resultatinriktningen kan leda till en ökad byråkrati, som i slutändan leder till att arbetet försvåras. 1

11 Framfört till generaldirektör Dirk Ahner DG Regio 8 december 2011

12 Tre NSPA-synpunkter i diskussionen ◦ Extra allokeringen till NSPA (gleshetsbonusen)! ◦ Ökad och tillgänglig finansiering för territoriellt samarbete i NSPA! ◦ Tematisk koncentration i linje med NSPA:s prioriteringar!

13 Northern Sparsely Populated Areas

14 Programgeografin Är den nuvarande programgeografin till gagn för Västernorrland och Mittnorden eller har den utgjort ett hinder? Hur tillgodose intressen inom Mittnorden och NSPA som saknar eget program? - Går det att särskilt beakta funktionella och politiska samarbeten (Mittnorden och NSPA) i befintliga program? Skall Västernorrland tillhöra Sverige/Norge-programmet till 100%? - Kan en region/län (Västernorrland) delta till 100% i två gränsregionala samarbetsprogram?

15 GränskommitteernaInterregprogrammenÖstersjöprogrammet


Ladda ner ppt "Den framtida sammanhållningspolitiken - Europaforum Norra Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser