Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop – Nuläge och framtida utveckling Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja Staffan Brege och Tomas Nord IEI/ Linköpings Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop – Nuläge och framtida utveckling Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja Staffan Brege och Tomas Nord IEI/ Linköpings Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Workshop – Nuläge och framtida utveckling Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja Staffan Brege och Tomas Nord IEI/ Linköpings Universitet

2 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt 2

3 Trävärdekedjan inkluderar sågverksindustrin, de följande förädlande industrigrenarna och de konsument- och byggrelaterad slutproducenterna 3 Divergerande flöde Produktionsorientering Konvergerande flöde Produktorientering

4 Ekonomisk utveckling sågverksindustrin - storleksindelad Omsätt- nings- intervall Antal företag Omsätt- ning 2012 (kkr) Antal anställda 2012 Avkastn. tot kap 04-12 snitt Vinst- marginal 04-12 snitt Omsättn. per anst 2012 (kkr) Soliditet 2012  500 MSEK 1528 2945 8002,2%1,4%5 04228% 500  50 MSEK 507 1471 7007,0%5,5%4 70245% 50>0 MSEK 559625006,1%3,8%1 83738% Hela pop.12035 0008 0006,0%4,2%3 40542% 4 Stor och stabil omsättning, minskat antal anställda Automatiseringsgraden ökar, stora företag orkar investera Medelstora företag mest lönsamma och en god vinstmarginal - kapitalstarka

5 Ekonomisk utveckling Sågverk och hyvlerier 2004-2012 5 Bransch Oms 2012 Miljarder SEK Antal företag Tillväxt 2004-2012 % Tillväxt 2008-2012 % Tillväxt 2004-2008 % ATK 2004- 2012 % ATK 2009-2012 % ATK 2004-2008 % Bolagssågverk11,24540,0%3,235,5%4-37 Privatägda 17,4210250,2%15,7%29,8%6110 Skogsägarägda6,811434,5%-3,5%39,5%518 >500 milj21,313 56,3 12,538,9408 50 – 500 milj13,67527,80,926,7 6110 <50 milj0,63336,1-2,740,0 629 Hyvlerier0,9353036,93,432,4407 Totalt

6 Ekonomisk utveckling Trämanufaktur 2004 -2012 Bransch Oms 2012 Miljarder SEK Antal företag Tillväxt 2004-2012, % Tillväxt 2008- 2012, % Tillväxt 2004- 2008, % ATK 2004- 2012, % ATK 2009- 2012, % ATK 2004- 2008, % Småhus 7,7 58 -5,8 -42,4 63,5 9,9 4,8 14,0 Dörrar 2,7 28 31,8 -5,4 39,3 8,8 8,5 9,0 Fönster 4,4 33 36,5 -7,1 46,9 12,1 10,1 13,6 Golv 2,5 6 -29,5 -23,0 -8,5 -1,2 -3,3 0,4 Kök/Bad 4,1 26 48,2 18,9 36,1 12,1 10,8 14,2 Snickerier 3,5 220 42,6 -2,3 45,9 7,6 5,4 9,3 Träförpack- ningar 3,4 80 28,5 -8,2 40,0 9,2 7,4 10,7 Limfog/-trä Paneler etc 2,5 31 21,6 -7,5 31,3 4,9 2,4 7,0 Byggsystem 3,7 26 107,3 12,5 84,2 10,7 9,0 12,0 Butiks- Inredningar 2,1 13 77,5 3,4 71,6 6,7 2,5 10,0 Totalt 36,6 6

7 Ekonomisk utveckling Möbelindustrin 2004 -2012 Bransch Oms 2012 Miljarder SEK Antal företag Tillväxt 2004-2012 % Tillväxt 2008-2012 % Tillväxt 2004-2008 % ATK 2004- 2012 % ATK 2009-2012 % ATK 2004-2008 % Design Hem 0,6 16 23,9 -14,0 44,0 7,2 6,4 7,8 Design Off 0,8 15 51,3 -2,2 54,7 6,1 5,0 7,0 Kontor 7,0 13 69,5 -1,7 72,4 11,7 12,5 11,0 IKEA 4,0 14 29,2 -8,2 40,7 4,4 2,0 6,4 Sängar 1,6 11 -15,0 -9,1 -6,5 4,0 -1,3 8,2 Traditionell Hem 1,7 39 12,1 -4,1 17,0 4,4 1,5 6,8 Traditionell Off 0,9 31 46,8 -3,9 52,2 10,3 8,3 12,0 Underlev 1,8 58 19,5 -10,5 33,5 5,4 3,5 7,0 Totalt 18,0 7

8 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt 8

9 Sammanställning av svar – Trämanufaktur och möbler Totalt skickades 644 enkäter ut (720 arbetsställen) 230 har besökt enkäten 109 har påbörjat och ca 80 har svarat på de flesta frågorna Träförpackningar 17 svarat varav 8 svarat på de flesta frågorna Frågeområden Sortiment, Marknad, Konkurrens, Innovation, Fokus och Framtida aktiviteter

10 Träförpackningar Sortiment Stor bredd i hur sortimentet ser ut – standard vs special 3 av 8 arbetar delvis med modularisering Ej tydligt om specialprodukter är lönsammare än standard God passning mellan sortiment och möjligheter på marknaden 10 Marknad/konkurrens Försäljning till företag Mellan 10 – 30 kunder svarar för 80 % av omsättningen, vilket delvis uppfattas som ett beroende Också stor variation om relationen Hård konkurrens, och mer från utlandet än inhemska aktörer Konkurrensfördelar: Produktkvalitet, kundnytta, kundbemötande, korta leveranstider Nackdelar: Pris, Låga kostnader

11 Träförpackningar Export Exporten anses som mindre lönsam och har inte bidragit till fortsatt tillväxt Innovation Tillväxten kommer från nya produkter, nya kunder och nya marknader i den ordningen 11 Fokus/Prioriteringar Internt fokus – affärsidé, ledarskap, effektivisera verksamheten Inte lika prioriterat är: Fokus på likviditet, Blandade svar om lönsamhet, tillväxt och marknadsandel vilket som är i fokus, men där det skall ske med egna medel.

12 Träförpackningar Vilka är Ditt företags tillväxtambitioner de närmaste 5 åren? 1 – Nollresultat 2 – 1-2 % tillväxt 3 – 3-5 %3 av 6 4 – 6-10% 2 av 6 5 >10 %1 av 6 12 Strategiska åtgärder för att nå dit Marknadsföring och Säljarbete mot kund Gynnsam konjunktur Lägre kostnadsnivåer Mindre viktigt är: Företagsförvärv Regionala och lokala stödsystem Regeländringar Miljöfrågan lite splittrat

13 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt 13

14 Totala marknaden i antal och volym Olika industrier Olika geografier Lager och regler som påverkar Hälsa Produktkvalitet Kostnader och priser Allmänna trender 14

15 1900-talets utveckling har skapat en global marknad med effektiv produktion och fokus på produkt och pris…. Containerfrakt ledde till standardisering av förpackningar Ökad handel skapade behov av förpackningar Träråvaran passade bra som material Systemet utvecklades i respektive land och blev sedan standardiserat, men det var ett öppet system med låga inträdesbarriärer Konkurrensfördelar: Lågt pris, standardiserad storlek, enkel produktion, god hållfasthet vs vikt 15

16 Uppskattad förbrukning av sågade barrträvaror i Sverige 2010: ca. 5,4 miljoner m 3 *Virke till industrier som tillverkar t.ex. golv, möbler, fönster, dörrar samt trappor eller komponenter för tillverkning av sådana produkter Svenska Förpackningsföreningen 2012 års statistik 420 000 m3 trä 4,2 milj. m2 plywood

17 Totala marknaden i Europa för pallar Totala marknaden uppskattas till mellan 3 och 4 miljarder pallar och med en årlig nyproduktion om drygt 400 miljoner. Stora förbrukarländer är Frankrike, Italien, Spanien och UK förutom Tyskland. Dessa är även stora producenter. 450 miljoner pallar produceras årligen i USA, omkring 2 miljarder är i omlopp och ca 300 miljoner går i retur 17

18 Priserna följer konjunkturen ganska väl. I Sverige påverkas lönsamheten av råvarukostnaden Något om råvarupriser och koppling till sågverksindu strin 18

19 Konkurrensen kommer från substitutmaterial samt ändrade beteenden hos kunden Med större fokus på konsumentsäkerhet och en global handel, ökar krav på säkra produkter Kvalitetsregler (EUR) Skadliga ämnen (ISPM 15) Tillgänglighet blir viktigare för kunden Andra lagringskrav Andra transportkrav Andra returkrav Exv. livsmedelsindustrin – kombination av hygien och tillgänglighet…. 19

20 Distributionssystem för pallar Träpall (EUR-pall) 20 Returhelpall Fördelar Låg vikt Enkel hantering Hygienisk Låg total kostnad JIT-anpassad Fördelar Låg kostnad Gemensam standard Förnybart material Retursystem hämtar och tvättar Producent hämtar ut och packar Grossist tar emot och levererar till butik Grossist hämtar i samband med ordinarie leverans Producent producerar och levererar till distribution/ leverantör Distributör levererar och hämtar. Olika system Kund använder och levererar tillbaka

21 Framtiden påverkas av generella trender såsom… Totala marknaden i antal och volym Olika industrier Olika geografier Lager och regler som påverkar Hälsa Produktkvalitet Kostnader och priser Allmänna trender 21

22 Framtidens förpackningar påverkas av ett antal generella trender Demografiska förändringar Åldrande befolkning Nya konsumenter Växande allmän sektor Jordens begränsande resurser Urbanisering och megastäder Koppling mellan världsekonomier Infrastrukturproblem Teknik- och kunskapsutveckling Ändrade ekonomiska centra Ändrade sociala värden En ny grön ekonomi 22 Källa: McKinsey, 2011; 2012; Tyréns 2012, Vinnova, 2010; Innventia, 2013 Hållbara förpackningar Äldre, urban medelklass E-handel till allt Prisvärdigt material och värdefullt spill Förlängd hållbarhet Låg-risksamhälle Gemensam konsumtion Tidfattiga Omfattande regelverk Smart förpackning Lean, green och tillgänglig

23 Agenda Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012 Träförpackningsindustrin Påverkansfaktorer, då, nu och sen Vägar framåt 23

24 Insatsområden Marknadsföring av trä som lastbärare (institutionell marknadsföring) Systemlösningar – ändra konkurrensparametrarna Träs rykte i Europa Produktionen flyttar ut Kvalitetsfrågor Kunden tänker pris – centrala uppköp Miljöaspekter – fasad eller verklighet Substitutkonkurrens 24

25 Nuläge förpackningsindustrin och framtida position 2024 Dimensioner20132024 Omsättning3 Mdr Produktion11 milj pall Export Antal ftg45 FörädlingX miljoner 25 Substitution Valutaoro Avsaknad av samverkan EU-regler Aktiviteter att jobba med Gemensam standard och återvinningssystem Smart pall? Hälsoförpackning? Klimatsmart pall

26 www.liu.se


Ladda ner ppt "Workshop – Nuläge och framtida utveckling Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja Staffan Brege och Tomas Nord IEI/ Linköpings Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser