Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adherence Vad är det?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adherence Vad är det?."— Presentationens avskrift:

1 Adherence Vad är det?

2 Adherence Definition Vilken grad som patienten följer (medicinska) instruktioner som vårdgivare-patient kommit överens om Läkemedel Förnya recept Självkontroller Självreglering Återbesök Fysisk aktivitet Diet Rökstopp

3 Adherence Definition Kan ex anges i procentsats (0-över100%)
Ex Om en patient skall äta 1x4x7 (=28) men äter 2x1x5 (= 10) så kan adherence räknas till 10/28= 36% Men svår att uppskatta!

4 Varför viktigt? Kroniska sjukdomar ökar – ffa i utvecklingsländer
Folk tar i I-länder tar i allmänhet mindre än 50% av förskrivna doser I utvecklingsländer är adherence ännu lägre Teori om att behandlingsresultat är beroende av att behandling följs som föreskrivet Resultat av behandling Utredning av behandling

5 Varför viktigt? Pratade om 1/10 av alla besök på akuten är medicinrelaterade I USA är 33-69% av alla medicinrelaterade besök på akuten relaterade till bristande adherence I studier har de som har dålig adherence sämre outcome än båda de grupper som följer behandlings/placeboregimen Bristande adherence leder till högre kostnader i form av fler sjukvårdsbesök, fler akutbesök, fler sjukdagar etc Resistensutveckling, ex mot HIV-beh

6 Varför viktigt? En förbättrad adherence ökar förmodligen en populations hälsa mer än förbättring av specifik terapi kan göra

7 Varför är adherence så låg?
Patientrelaterade faktorer Omedvetna: Glömska, svårt att följa program, psykiska faktorer, ej förstått instruktioner, tappat bort medicin Medvetna: Föreställningar om sjukdom och behandling, oenighet om behovet av behandling, rädsla för biverkningar och beroende Här gör patienten ofta en risk-fördel-övervägning som sjukvårdspersonal kan påverka

8 Varför är adherence så låg?
Patientrelaterade faktorer Föreställningar om sjukdom och behandling, oenighet om behovet av behandling, rädsla för biverkningar och beroende, glömska Grundsjukdomsrelaterade faktorer Kroniska sjukdomar, fluktuerande sjukdomar, sjukdomar med få subjektiva symtom, sjukdomar som kräver självkontroller och självreglering Behandlingsrelaterade faktorer Biverkningar, obehag med behandling, tidsförbrukning, etc Healthcare system-relaterade Tillgång till behandling/vård, bristfällig behandlingsinformation, kostnad etc

9 Den mänskliga naturen.. Lättast för akuta sjukdomar korttid
Kroniska sjukdomar tappar ofta adherence efter 6 mån Patienter förbättrar ofta adherence 5 dagar innan och efter planerat vårdbesök

10 En vanlig uppdelning av patienter med kronisk sjd
1/6 har nästintill perfekt adherence 1/6 tar nästan alla doser men inte alltid vid rätt tidpunkter 1/6 missar en dags doser lite då och då 1/6 tar ”drug holidays” (3 eller fler efterföljande dagar utan läkemedel) 3-4 ggr/år och missar ibland dagsdoser 1/6 tar drug holidays en eller flera gånger per månad och missar ofta dagsdoser 1/6 tar få eller inga doser (men upprätthåller ofta gott sken)

11 Cochrane review resultat
Mindre än 50% av genomgångna studier (41/93) resulterade i ökad adherence. En ökad adherence gav oftast inte någon bättre outcome

12 Varför så dåliga resultat?
Små studier Oklara mätningssätt Kliniska studier har en högre adherence än verklighetens behandlade patienter Men ändå bara en medelprocentsats på 43-78% vid kroniska sjukdomar!

13 Förändringar i dosregim (ex 1x2 till 1x1)
Ökar ofta adherence (ett inverst förhållande)– om ej patieten glömmer!! Hellre tabletter färre gånger per dag än färre antal tabletter Faktiskt en av de mer klarlagt effektiva Svårt att koppla till outcome

14 Diabetes Grundmedicinering Sjukvårdsbesök Självkontroller
Dosregleringar Fotvård Diet Fysisk aktivitet Ögonkontroller

15 Diabetes 2% i USA följer hela programmet
Hypertension, depression, övervikt Dåligt reglerad diabetes kostar 3-4 gånger mer än välreglerad.

16 Hypertension Låg adherence är den främsta anledningen till dålig blodtrycksreglering vid hypertensionbehandling

17 Psykiatriska sjukdomar
Dålig adherence, för bipolära kan den ligga runt 35%. Nya mediciner har oftare biverkningar än äldre Extra viktigt med anhöriga Men stora fördelar vid behandling Möjlighet med depot-tabletter

18 Barn och ungdomar Kräver både barnets och vårdnadsgivares medverkan
Stor källa till stress i familjen…. Hos barn kan ”tokens” fungera ganska bra

19 Ta-hem-budskap Patienterna kommer att ta/följa mindre än hälften av det du förskriver

20 Ta-hem-budskap Patienterna kommer att ta/följa mindre än hälften av allt du förskriver Att fundera över när du förskriver ett nytt läkemedel – något annat läkemedel som är bättre? DOSREGIM!

21 Vad kan läkaren fundera över vid förskrivning?
Ta reda på patientens inställning till medicinering; föreställningar om sjukdomsaktivitet och behandling, biverkningar etc. Förklara varför medicinen är viktig/ positiva effekter med beh Förklara negativa effekter med oregelbunden behandling/behandlingsstopp Ta reda på patientens utgångsläge: livvstil, typ av människa etc och gör patienten delaktig om ex dosregim/typ av tablett (2ahandsval i första hand, ex thiazider?)/var finns att hämta, etc

22 Ta-hem-budskap Patienterna kommer att ta/följa mindre än hälften av allt du förskriver Att fundera över när du utvärderar effekten av ett läkemedel


Ladda ner ppt "Adherence Vad är det?."

Liknande presentationer


Google-annonser