Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsatsskrivning för C/D-nivå i lingvistik Staffan Larsson Göteborgs Universitet HT 2003 (baserat på Jarrick & Josephson, Allwood, m.fl.)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsatsskrivning för C/D-nivå i lingvistik Staffan Larsson Göteborgs Universitet HT 2003 (baserat på Jarrick & Josephson, Allwood, m.fl.)"— Presentationens avskrift:

1 Uppsatsskrivning för C/D-nivå i lingvistik Staffan Larsson Göteborgs Universitet HT 2003 (baserat på Jarrick & Josephson, Allwood, m.fl.)

2 Översikt Uppsatsarbetet Innehåll –Uppsatstyper –Uppsatsens delar Form –Stil –Organisation / disposition –Meningarna och orden –Formalia Bedömningskriterier

3 Etapper i uppsatsarbetet Inledningsarbete Undersökning Presentation Handledning Redovisning Skriv ner alla dina idéer, och gör det hela tiden!

4 Etapper: Inledningsarbetet Välja ämne –Intressant och roligt –Det blir lättare om du använder… Lättåtkomligt material Känd och beprövad analysmodell Avgränsa ämnet –Så mycket som möjligt Brainstorma – skriv ner… –möjliga syften –vilket material du avser att jobba med –vilket material du redan har

5 Etapper: Inledningsarbetet (II) Formulera en preliminär hypotes eller fråga –Tänk kritiskt på det du skrivit ner Sök efter litteratur och material –Skumma igenom, välj sedan Välj metod / teori –Använd existerande metod; ev. modifiera För anteckningar under forskningsarbetet, och sortera dessa Diskutera med handledare, kursansvarig, och andra studenter! Gör en uppsatsplan, inklusive tidsplan och disposition, så snart som möjligt

6 Etapper: Inledningsarbete (III): Uppsatsplan Ämne –Ev. titel –Kort beskrivning och motivering –Nyckelord Litteratur Grundläggande hypotes / frågeställning Material/data (typ, tillgänglighet, lämplighet) Metod Teori Analys Argumentation Förväntade resultat

7 Etapper: Inledningsarbetet (IV): Uppsatsplan Tidsplan –Vad ni ska göra till resp. träff (datum) –Exempel på steg Läsa litteratur Påbörja / vara klar med kapitel X Påbörja / vara klar med undersökning Ha preliminär version av uppsats Vara klar med uppsats Disposition –Indelning av uppsatsen i mindre avsnitt, t ex introduktion, undersökning, … –Vad ska varje del innehålla? Kort beskrivning

8 Etapper: Undersökning Formulera en hypotes eller fråga Samla in material –Notera kringdata (fakta om informanter, referenser till relevanta passager i litteraturen) Sortera material –Notera problematiska fall – de bör redovisas i metodavsnittet Tolka materialet Jämför med andra undersökningar Revidera din tes/hypotes om nödvändigt! Argumentera för (eller emot) din tes utifrån materialet

9 Etapper: Presentation Skriv uppsatsen Repetera följande: –Skriv –Få handledning, diskutera uppsatsen –Revidera Tills uppsatsen är klar, eller kursen slut… I viss mån löper undersökning och presentation parallelt

10 Etapper: Handledning Kontinuerligt under kursens gång –Av handledare och andra studenter Att tänka på då man kommenterar ngn annans text –Bättre med konstruktiv kritik än negativa kommentarer –Vad är bäst med uppsatsen? –Vilka förbättringar kan du föreslå? Är titeln informativ? Är texten anpassad till läsarens kunskaper? Är bakgrunden tillräcklig? Relevant? Hur tydligt formuleras syftet? Hur kan uppsatsen förbättras formmässigt? … (se Björk & Räisänen kap. 9)

11 Etapper: Handledning (II) Statusrapport –Uppsatsens ämne, motivering till val av ämne, ev.titel, nyckelord –Relevant bakgrundslitteratur, ev. andra typer av källor –Grundläggande hypotes / frågeställning –Material/data (typ, tillgänglighet, lämplighet) –Metod –Teori –Analys –Argumentation –Förväntade resultat

12 Etapper: Redovisning Avslutande redovisning med opponent –Råd till opponenten –Råd till respondenten –Råd till övriga

13 Etapper: Redovisning: Förlopp Respondenten (författaren) delger ev. rättelser Opponenten redogör för uppsatsen Respondenten gör ev. kompletteringar av opponentens framställning Respondenten kritiserar uppsatsen –Opponenten försvarar sig Frågor och kommentarer från seminariedeltagare

14 Etapper: Redovisning: Råd till opponenten Håll dig till väsentligheter –Innehåll före form –Undvik rent felfinneri Sortera synpunkterna tematiskt Ge både positiv och negativ kritik Checklista för frågor (ÅA)

15 Etapper: Redovisning: Råd till respondenten Förklara dig istället för att försvara dig Var beredd att motivera dina val Stå för vad du gjort Var beredd att förklara hur din uppsats bidrar till forskningen

16 Etapper: Redovisning: Råd till övriga Håll dig till väsentligheter Fatta dig kort Upprepa inte vad som redan sagts

17 Innehåll Uppsatstyper

18 Empirisk undersökning Litteraturstudie Klassisk lingvistisk studie Filosofisk undersökning Simulering

19 Uppsatstyp: Empirisk undersökning Härled hypotes från existerande teori, och testa denna Replikera tidigare undersökning, ev. med variation Hitta på egen hypotes och undersök denna Undertyper: –Experimentell studie –Enkätundersökning –Korpusanalys

20 Uppsatstyp: Litteraturstudie Organiserar och värderar tidigare arbete Forskningsöversikt –Över ett visst område –Inklusive diskussion och kritik

21 Uppsatstyp: Klassisk lingvistisk studie Analysera, diskutera och belys ett ord, en konstruktion, ett språkligt fenomen Både påhittade och autentiska exempel Undertyper –Lexikografisk studie (ord) –Begreppsutredning –Analys av konstruktion –Analys av uttryckstyp –Textanalys –Historisk studie

22 Uppsatstyp: Filosofisk undersökning Berör lingvistikens teorietiska grunder Undertyper: –Utarbeta ny teori, utveckla existerande teori Påhittade eller empiriska exempel –Argumenterande För eller emot en viss teori eller tes –Formell/strukturalistisk Utarbetande av formalism Formalisering av existerande teori Undersökning av egenskaper hos en formalism

23 Uppsatstyp: Simulering Testa en teori eller modell för något språkligt fenomen Implementera en teori –D.v.s, ”konstruera ett datorbaserat dynamiskt system som i enlighet med teorin producerar de språkliga fenomen man är intresserad av” (Allwood) Exempelområden –Talproduktion (talsyntes) –Talperception (taligenkänning) –Pragmatik (dialogsystem) –Språkstörningar, språkinlärning

24 Uppsatsens delar Inledning Metod Slutsats –Huruvida syftet uppnåddes; huruvida nya frågor uppstått Sammanfattning –Rekapitulation + utvärdering

25 Form Grundläggande stilkrav Organisation Meningarna och orden Formalia

26 Grundläggande stilkrav Precision Koncentration Organisation Begriplighet Opersonlighet

27 Stilkrav: Precision Betydelsen av använda begrepp ska vara –Entydig –Klart urskiljbar –Konsekvent fasthållen

28 Stilkrav: Koncentration Framställningen bör –Hålla sig till saken –Effektivt uttrycka påståenden, hypoteser etc. Effektivitet uppnås t ex genom –Stor andel precisa substantiv –Liten andel pronomen –Relativt få bestämningar och reservationer

29 Stilkrav: Organisation Uppsatsens bör vara logisk organiserad (m a p form) De olika delarna ska följa på varandra enligt en medveten, reflekterad struktur –Mikroplan: meningar och ord –Makroplan: avsnitt, kapitel, uppsats Varje del ska ha en funktion i helheten –Undvik digressioner (avvikelser från ämnet)

30 Men det blir så torrt och tråkigt och dött! Övriga stilkrav –Begriplighet –Opersonlighet Om du vill bryta mot de konventionella stilmässiga ramarna, så bör du –lära dig behärska konventionen (t ex i denna kurs) –ha ett bestämt stilmässigt syfte med avvikelsen Kanske t o m ett innehållsmässigt syfte –Till exempel så här

31 Organisation Uppsatsen Avsnittet Stycket

32 Organisation : Uppsatsen (I) Skilj på undersökningen och presentationen av undersökningen –Uppsatsen ska inte vara en forskningsdagbok Uppsatsen skrivs inte från början till slut, utan sätts samman av delar Både uppsatsens syfte och dess organisation ska revideras vid behov –Utgå från preliminärt syfte och organisation –T ex om det ursprungliga målet ej kan uppnås Saker bör placeras där de hör hemma enligt någon dispositionslogik

33 Organisation : Uppsatsen (II) Yttre disposition –Titelsida –Innehållsförteckning –Löpande text –Litteraturförteckning –Ev. bilagor

34 Organisation : Uppsatsen (III) Den löpande texten –Innehållet och struktur varierar beroende på uppsatstyp Empirisk uppsats –Inledning –Bakgrund –Metod –Resultat –Slutsats Litteraturstudie –Inledning –(baserat på vald litteratur) –Slutsats

35 Organisation : Avsnittet (I) Lyft fram avsnittets huvudtanke –Ge huvudtanken en framträdande placering –Upprepa, t ex i början + i slutet –Påpeka uttryckligen huvudtanken i en eller ett par meningar Explicit, exakt (inte allmänt)

36 Organisation : Avsnittet (II) Bestäm en dispositionsprincip –skapar en tråd! Dispositionsprinciper –Tematisk: efter teman som bestäms av frågeställningen –Orsak-verkan –Dialektisk: kring en motsättning, t ex mellan teorier –Kronologisk –Uppräknande –Argumenterande –Trial-and-error

37 Organisation : Avsnittet (III) Signalera dispositionen! –Explicit (”I detta avsnitt behandlas…”) –Fråga som stycket besvarar –Speciella ord och fraser: ”för det första…”, ”dessutom”, ”slutligen”, ”vidare”, ”däremot”, … –Typografiska: understrykning, indragning, kursivering, punkter Olika avsnitt kan ha olika principer, t ex –Tidigare forskning: tematisering –Teori: dialektisk –Presentation av material: uppräknande –Resultat: tematisering

38 Organisation : Stycket Varje stycke bör ha en kärnmening som sammanfattar hela stycket –Bör framhävas; t ex genom att stå först eller sist i stycket Kärnmeningen K:s förhållande till resten av stycket S –S specifierar påståendet K –S exemplifierar påståendet K –S invänder mot påståendet K –S besvarar frågan K

39 Meningar och ord Ej för vardagligt, ej för tungläst 30% substantiv Ej för många vänstertunga meningar Undvik förment ”vetenskapliga” formord –beträffande->om –erhålla->få –ej ->inte –föreligger -> finns –således->alltså (se Jarrick & Josephson kap. 6)

40 Formalia Rubricering Definitioner Referenser Citat Bilder Siffror

41 Formalia: Rubricering 1Rubriksystem: 1.1 Max 3 nivåer ! 1.1.1Alltså såhär 1.1.1.1Men inte såhär

42 Formalia: Definitioner Undvik avvikande bruk av gängse terminologi Om din användning avviker, eller om du introducerar en ny term, ge en explicit semspec (1) En semspec av ett ord X är en explicit definition av ordets betydelse, som skrivs utskilt från den löpande texten.

43 Formalia: Referenser LSA stylesheet –http://www.cla.sc.edu/LING/resources/lsast yle.htm Referens i text –REGLER –… as shown by Swales (1991:140) –Several studies have shown that … (Bazerman 1990, Swales 1991, Miller et. al. 1992)

44 Formalia: Referenser (2) I litteraturlistan (bibliografin) –+ REGLER –Bok Swales, John. 1990. Genre Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. –Artikel i samlingsvolym Willams, Joseph M. 1988. ”Writing readable documents.” In Lynn, Beene & White, Peter (eds.) Solving Problems in Technical Writing. New York: Oxford University Press, 91-107. –Artikel i tidskrift Chapman, Marilyn L. 1994., ”The emergence of genres.” Written Communication 3:348-380. –…

45 Formalia: Citat Används då man funnit en formulering som man inte kan förbättra genom en parafras –Väsentlig är dock att inte överutnyttja möjligheten att citera Måste dokumenteras: referens, sida Måste vara exakt som i originaltexten; ev. utelämnat material måste signaleras –(…) Korta citat skrivs ”i löpande text” (Ume 2001:4) och inom citationstecken. Längre citat i eget stycke med indrag, utan citattecken. (Ume 2001:4)

46 Formalia: Exempel Exempel numreras löpande –I större text, ev. med kapitelnummer Konventioner i för exempel inom lingvistik * S : S är inte en korrekt konstruktion * konstruktion är felaktig denna. ? S : S är en tveksam konstruktion ? Detta en tveksam konstruktion är.

47 Formalia: Bilder Två andvändningar: –För författaren: hjälp att reda ut och formulera sig, under arbetet –För läsaren, i den färdiga uppsatsen BARA när figuren underlättar läsningen Typer –Till form och innehåll etablerade figurer t ex kartor, stapeldiagram över röstfördelning i val –Till form etablerade men till innehåll fria figurer –Till form och innehåll fria figurer Alltid viktigt att det tydligt framgår hur figurer ska tolkas!

48 Formalia: Siffror Om många siffror ges, påpeka vad som bör uppmärksammas –I tillhörande text –I tabell (fetstil, ringa in) Ge inte sken av större nogrannhet än vad som är fallet –Ej för många decimaler

49 Bedömningskriterier Innehållsrelaterade –Täckning –Teori –Metod –Data –Argumentation –Originalitet Formella –Disposition –Språk och stil –Formalia –Muntlig presentation

50 Bedömningskriterie: Täckning Inga väsentliga luckor i framställningen God täckning samt explicit och motiverad avgränsning av: –problemområde –beaktade teorier och metoder –relevant litteratur (säg det som behöver sägas och varför inget med behöver sägas)

51 Bedömningskriterie: Teori Visa förtrogenhet med teoribildningen inom det valda området Utnyttjande av relevanta referenser Teorianknytning: –Koppla den egna undersökningen till teoretiska frågeställningar

52 Bedömningskriterie: Metod Lämpliga metoder för uppgiften har använts Redovisningen av metod följer vetenskaplig standard –Tillräckligt detaljerad för att t ex möjliggöra replikering av experiment –Visa förståelse för kopplingen mellan problemställning och vald metod

53 Bedömningskriterie: Data Relevant empiriskt material redovisas på ett adekvat sätt –Möjliggöra för läsaren att bedöma materialets roll i argumentationen Databehandling –Urval –Insamling –Systematisering –Klassifikation

54 Bedömningskriterie: Argumentation Hur väl uppsatsens slutsatser är underbyggda –D v s om läsaren kan se hur slutsatserna följer ur teori och empiri Argumentationen bör vara –”objektiv”: ej stödja sig på tyckanden utan på teoretiska resonemang och empriska fakta –Balanserad: belyser olika sidor av problemställningen, ej ensidigt argumenterande som i t ex politisk text

55 Bedömningskriterie: Originalitet Ej enbart referat av andras forskning Egna bidrag av ngt slag –Data ur egen undersökning –Egna tolkningar av tidigare resultat –… Det ska framgå vad som är ditt egna bidrag och vad som hämtats ur litteraturen Kvantitet & kvalitet av egna bidraget

56 Bedömningskriterie: Disposition / Organisation Klar övergripande struktur –Ordning på kapitel, sektioner etc. Formen ska vara anpassad efter innehållet Olika sorters uppsats ställer olika formella krav Några generella kriterier: –Varje avsnitt ska ha en funktion i helheten –Det ska vara lätt att orientera sig i texten –Bestämmelser angående formalia följs

57 Bedömningskriterie: Språk och stil Uppsatsen följer språkligt och stilmässigt vetenskaplig standard Grammatik, stavning Välformulerat, elegant –Läs skönlitteratur, poesi, dramatik för att göra din prosa mer njutbar (se ”Grundläggande stilkrav” under ”Form”)

58 Bedömningskriterie: Formalia De formella reglerna följs –(se ”formalia” ovan)

59 Bedömningskriterie: Muntlig presentation Rekommendationerna följs –(se ”redovisning” ovan)


Ladda ner ppt "Uppsatsskrivning för C/D-nivå i lingvistik Staffan Larsson Göteborgs Universitet HT 2003 (baserat på Jarrick & Josephson, Allwood, m.fl.)"

Liknande presentationer


Google-annonser