Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För- och grundskoleförvaltningens organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För- och grundskoleförvaltningens organisation"— Presentationens avskrift:

1 För- och grundskoleförvaltningens organisation
För- och grundskolenämnd För- och grundskolekontor Biträdande skoldirektör Administration (bitr skoldir), Ekonomi (EC), Personal (PC), Utveckling (UC) Skoldirektör Måltidsservice Lär- och forskningscentrum Elevhälsa Idéan Resurs-skolor /stödteam Natur-skolan 11 skolområden Intraprenader Marie Tomtebo Teg Västra Östermalms skolan Ersboda Carlshöjd Röbäck Grubbe Fsk Karlavagnen Ålidhem Centrala Haga Sandalidens skola Särskolan är integrerad i 5 av Umeås grundskolor

2 Våra 11 skolområden Ersboda Bräntberg Marie Västra Grubbe Haga
Centrala Ersboda Marie Bräntberg Tomtebo Carlshöjd Ålidhem Grubbe Teg Västra Röbäcks Haga = Intraprenad Sandalidens skola ingår i Haga skolområde, Östermalmsskolan i centrala stan, närmaste chef är skoldirektör, Karlavagnens förskola i södra Umeå, närmaste chef är skoldirektör

3 Våra 11 skolområden med enheter
Carlshöjd skolområde Tomtebo skolområde Västra skolområdet Centrala skolområdet Röbäcks skolområde Grundskolor Carlshöjdsskolan Förskolor Grönstenen Stengången Grundskolor Sjöfruskolan Tomtebogårds skola Förskolor Bergatrollet Blåkulla Sjöfrun Tomtebogård Grundskolor Brännlands skola Sörfors skola Västangårds skola Överboda skola Förskolor Missionären Västangård Sörfors Överboda Grundskolor Hedlundaskolan Förskolor Klumpen Mården Sanda Spiltan Uven Grundskolor Kasamark skola Linblommans skola Linneaskolan Röbäcks skola Yttersjö skola Förskolor Kragen Luvan Familjedaghem Röbäck Kasamark/Yttersjö Marie skolområde Ersboda skolområde Haga skolområde Grubbe skolområde Teg skolområde Ålidhems skolområde Grundskolor Böleängsskolan Tegs centralskola Stöcke skola Stöcksjö skola Västtegs skola Östtegs skola Förskolor Linjalen Fröhuset Matrisen Pennan Stöcke Stöcksjöhöjden Ängsgården Familjedaghem Teg/Böleäng Grundskolor Berghemsskolan Bräntbergsskolan Mariebergsskolan Mariehemsskolan Förskolor Berghem Ejderdunet Lärkdrillen Varglyan Familjedaghem Mariehem Marieberg Mariedal Grundskolor Ersängskolan Ersdungenskola Ö Ersbodaskolan Ersmark skola Förskolor Ersdungen Karet Mjölken Måttet Smöret Tvillingen Familjedaghem Ersmark Ersboda Grundskolor Flurkmarks skola Hagaskolan Hissjö skola Rödåsels skola Sandaliden (intrapr) Förskolor Pluto Haga Sandbacken Stengärdan Reveljen Familjedaghem Hissjö Rödåsel Grundskolor Backens skola Grisbacka skola Grubbeskolan Rödängsskolan Tavelsjö skola Förskolor Linnean Kornetten Kungsgården Prosten Familjedaghem Grubbe Rödäng Umedalen Tavelsjö Centrum Haga/Sandbacka Grundskolor Innertavle skola Kolbäcksskolan Sofiehemsskolan Ålidhemsskolan Förskolor Brännan Dungen Hoppet Solskenet Tanden Tränset Växthuset Familjedaghem Innertavle Ålidhem Östermalms skolan Karlavagnen fsk Sandalidens skola

4 Vi gör barnen flygfärdiga!
Den kommunala för- och grundskolan ska bestå av trygga och stimulerande miljöer där alla barn och elever vill vistas för att förvärva de kunskaper och färdigheter som de har nytta och glädje av som grund i ett livslångt lärande. Verksamheten ska ha en helhetssyn på individen med barnet och eleven i centrum. Demokratiska värderingar, respekt för medmänniskan och ett mångkulturellt synsätt är grunden för lärandet. Målen ska vara en utgångspunkt för dialog om skolans uppdrag och hur vi bäst samverkar för att nå målet "en trygg skola med kunskaper till alla".

5 Vårt gemensamma uppdrag
En framgångsrik och lustfylld för- och grundskole-verksamhet som främjar både kunskapsmål och sociala mål.

6 Från 1-16 år Förskola eller familjedaghem Skolbarnomsorg
fritidshem, fritidsklubb och familjedaghem Grund- och grundsärskola år 1-9 obligatorisk skolform Gymnasieutbildning 3 år frivillig skolform 16 år 5 år Förskoleklass frivilligt 6-12 år

7 Demokrati Kommunikation Vår organisation och vårt ledarskap
Lärande Kommunikation En likvärdig skola En skola för alla med inkluderat arbetssätt En skola som främjar både sociala mål och kunskapsmål 1-16 år Elevdemokrati Medarbetarskap Dialog Inkludering Nyfikenhet och lust att lära Våra spelregler Genomskinlighet, öppenhet Delaktighet, inflytande, ansvar Gemensamt ansvar och lärande för ökad måluppfyllelse Systemtänkande Ett demokratiskt ledarskap med dialog och gränssättning Basverksamheten i fokus oavsett var vi arbetar Grundfundament Läroplaner Skollag och förordningar Kommun-, nämnd och verksamhetsmål

8 Demokrati, lärande och kommunikation
- Ledord som ska genomsyra vår organisation Formellt är det nämnd, skoldirektör och chefer med delegation som fattar beslut Former för ledningens samverkan, dialog och beslutsfattande Ledningsgrupp Skolområdeschefsdialog Ledarlag inom resp skolområde Seminarier skolområdeschefer Rektorskonferenser och seminarier (fördjupande) Planeringsmöten på för- och grundskolekontoret Former för den politiska styrningen Beredning Arbetsutskott För- och grundskolenämnd Former för medarbetarnas samverkan och dialog CSG, central samverkan i kommunen FSG, förvaltningens samverkan LSG, lokal samverkan Arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar

9 En skola för alla med barn och ungdomars rätt
Kommunfullmäktige och För- och grundskolenämndens prioriterade mål år En skola för alla med barn och ungdomars rätt … att känna sig trygga, respekterade, sedda och hörda som innebär att: barn- och ungdomar i förtroendefulla relationer erövrar kunnande om demokrati, utveckla och lär det ska råda nolltolerans mot all diskriminering och kränkande behandling all för- och grundskoleverksamhet ska ha en aktuell likabehandlingsplan Målen följs bl a upp genom kommungemensamma föräldra- och elevenkäter, årliga kvalitets-redovisningar på enhets- och huvudmannanivå.

10 En skola för alla med barn och ungdomars rätt
Kommunfullmäktige och För- och grundskolenämndens prioriterade mål år En skola för alla med barn och ungdomars rätt … till goda lärandemiljöer som innebär att: arbetssätt som barn och ungdomar möter karaktäriseras av individualisering och ökad variation i alla delar av lärprocesserna barns och ungdomars inflytande väsentligt ökas olikheter ses som en tillgång och möjlighet upplevelser av arbetsro skall öka Målen följs bl a upp genom kommungemensamma föräldra- och elevenkäter, årliga kvalitets-redovisningar på enhets- och huvudmannanivå.

11 En skola för alla med barn och ungdomars rätt
Kommunfullmäktige och För- och grundskolenämndens prioriterade mål år En skola för alla med barn och ungdomars rätt … till lärande och kunskap uppfylls som innebär att: alla har rätt att få tillgång till ett rikt och fungerande språk och estetiska uttrycksformer barn och ungdomar ska utvecklas i ett resonerande angreppssätt, problemlösning med matematiska verktyg och i att dra slutsatser rörande övergripande naturvetenskapliga frågor skolan i sitt arbete ska bygga på det friska och utveckla en medvetenhet om hälsa och hållbar utveckling som förutsättningar för lärande andelen elever med godkända kärnämnen i åk 9 ska årligen öka med det långsiktiga målet att uppnå 100 % framåtsyftande individuell utvecklingsplan för varje elev där också föräldrars engagemang och kunnande tas tillvara åtgärdsprogram ska upprättas för de elever som riskerar inte når målen andelen 10-åringar som kan läsa och skriva ska årligen öka med det långsiktiga målet att uppnå 100 % Målen följs bl a upp genom kommun-gemensamma föräldra- och elevenkäter, årliga kvalitetsredovisningar på enhets- och huvudmannanivå.

12 En skola för alla med barn och ungdomars rätt till
Kommunfullmäktige och För- och grundskolenämndens prioriterade mål år En skola för alla med barn och ungdomars rätt till …ökad attraktivitet genom ett förstärkt kvalitetsarbete som innebär att: kommunens skolor skall upplevas som likvärdiga och attraktiva alla har rätt uppleva en attraktiv arbetsplats med en miljö som främjar hälsa, lärande och utveckling alla skolor och förskolor ska ha anmält sig till utmärkelsen ”En skola för hållbar utveckling” senast år 2010 intern och extern samverkan skapar förutsättningar för en ökad måluppfyllelse frisknivån ska öka till över 80 % och sjukfrånvaron i förskolan ska minska till under 10 % Målen följs bl a upp genom kommungemensamma föräldra- och elevenkäter, årliga kvalitetsredovisningar på enhets- och huvudmannanivå.

13 Prioriterat de närmaste åren
hög måluppfyllelse - kunskap, bedömning och betyg en likvärdig skola som genomsyras av ett inkluderande arbete elevinflytande – föräldrainflytande jämställdhet mångfald och integration språk-, läs- och skrivutveckling matematik och naturvetenskap individuella utvecklingsplaner

14 Lär- och forskningscentrum (LoF)
Ett centrum med tre inriktningar mångfald och likabehandling jämställdhet matematik och naturvetenskap Syftet med LoF Höja kvaliteten och måluppfyllelsen i för- och grundskolans samt lärarutbildningens arbete inom de tre inriktningarna. Stärka banden mellan praktik, erfarenhet och forskning. Skapa möjligheter för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling som stöd för en systematisk och hållbar utveckling. Ett långsiktigt arbete mellan förvaltningen och lärarutbildningen vid Umeå universitet. Medverkande i LoF är pedagoger, forskar-studerande, skolledare, lärarutbildare, studenter, och forskare.

15 Lär- och forskningscentrum (LoF)
Praktik och forskning går hand i hand LoF är en plattform för att koppla samman och utveckla forskningen om skolan och praktiken i skolan. LoF ska bidra till att skolutveckling i högre grad grundas på forskning och att den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen stärks. LoF ska bidra till att forskning om skolan i högre grad får starkare koppling till det som sker i skolans praktik. Tre forskarutbildade lärare genomgår forskarutbildning i pedagogiskt arbete och är viktiga resurser för verksamhetens utveckling. De bidrar bl a till att etablera ett vetenskapligt förhållningssätt till lärande. LoF ska utvecklas till ett levande forum, både virituellt och fysiskt Satsningen i pengar Kommunstyrelsens au anslår 1,2 mkr/år under 5 år. Förvaltningen avsätter 0,5 mkr/år

16 Särskola 1-16 år (10:e skolår frivilligt)
Inskrivning i den obligatoriska särskolan sker efter fyra noggranna utredningar, medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social i samråd med vårdnadshavarna. Eleverna går i särskilda klasser men kan även välja att inkluderas i grundskolan. Uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner och kursplaner. Avgiftsfri undervisning. I grundsärskolan ges intyg eller betyg G eller VG. I träningsskolan ges intyg. Särskolan karaktäriseras av: Specialpedagogisk kompetens, små undervisningsgrupper. Flexibilitet mellan skolformerna. Utvecklingssamtal. Långsiktiga mål. Samverkan med barn och ungdomshabiliteringen. Individuella utvecklingsplaner upprättad i samråd med vårdnadshavare. LSS, Lagen om särskilt stöd och service Ger barn och ungdomar rätt till rådgivning och annat personligt expertstöd. Landstingets habilitering ansvarar. Grundsärskola: Bild, eng, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, ma, modersmål, musik, NO- och SO- ämnen, slöjd, sv. Berghemsskolan åk 1-6, Ålidhemsskolan åk 7-10 Träningsskola: Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning. Carlshöjdskolan, Ö Ersbodaskolan, Kolbäckskolan

17 Förskola och Familjedaghem, 1-5 år
För barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar, eller för barnets eget behov. Plats ska erbjudas inom 4 månader efter ansökan kommit in. Läroplan Lpfö 98 är vägledande. Avgiftsbelagda. Val av förskola - kommunala eller fristående Förskoleverksamhet karaktäriseras av: pedagogik, om-vårdnad, omsorg, fostran. Stöd till familjerna. Barn med behov av särskilt stöd ska erbjudas plats. Familjedaghem karaktäriseras av: omvårdnad, omsorg och fostran. Bedrivs i dagbarnvårdarens egna hem. Dag-barnvårdare har fungerande vikariesystem och samarbetar med varandra. Öppen förskola, 0-5 år (Socialtjänsten) Hit kan föräldrar och barn komma avgiftsfritt.

18 Fritidshem, fritidsklubb, familjdaghem, 6-12 år
Barn som har behov av omsorg före och efter skoldagen får plats i fritidshem eller familjedaghem. För barn i årskurserna fyra till sex finns fritidsklubb som alternativ. Allmänna råd för fritidshem och läroplan (i tillämpliga delar) Lpo94 är vägledande. Avgiftsbelagda. Fritidshem, fritidsklubb och familjedaghem ska: Komplettera och samverka med skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

19 Förskoleklass, 6-åringar
Förskoleklass är en frivillig skolform. Från hösten det år barnet fyller 6 år erbjuds förskoleklass. Läroplan Lpo 94 är vägledande. 15 tim/vecka, avgiftsfri. Förskoleklass ska: utgöra grunden för fortsatt skolgång där skapande arbete och lek är väsentliga delar. Mål att sträva mot – mål att uppnå. Omsorg erbjuds i fritidshem eller i familjedaghem. Frivilligt för barnen, obligatoriskt för kommunen.

20 Grundskola, obligatorisk skolform
Skolplikten för barn 7-16 år och ska ge alla en likvärdig utbildning. Skolan ska erbjuda skolstart vid 6 års ålder om föräldrarna önskar. Uppdraget är formulerat i skollagen, läroplaner Och kursplaner. Mål- och kunskapsrelaterade betyg, G, VG, MVG från år 8. Grundskolan är avgiftsfri. Val av skola - kommunala eller fristående. Grundskolan karaktäriseras av: Grundläggande demokratiska värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet, likvärdighet. Skolan ska sträva efter social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Elevers ansvar och inflytande. Mål att sträva mot – mål att uppnå.

21 Resurser för barn i behov av särskilt stöd
Allergiförskola och -skola Hörselförskola och -grundskoleverksamhet RH-klass (rörelsehindrade) Tal- och språkklass Särskilda undervisningsgrupper (Asberger, ADHD, Omega) Björkenskolan, åk 1-6 och Sandbackaskolan, åk 6-9 Undervisning på sjukhus (inkl BUP) Förberedelseundervisning för invandrarbarn (Obligatoriskt är modersmålsundervisning och träning, tvåspråkig och övrig språkundervisning)

22 Elevhälsan, spetskompetenserna för hälsa, lärande och trygghet
Elevhälsan arbetar i sex team som är väl förankrade i sina olika geografiska områden. I alla team finns följande kompetenser: Skolsköterskor Skolläkare Kuratorer Psykologer Tal- och språkpedagoger Specialpedagoger Elevhälsan har också ett antal special-pedagoger med särskild kompetens inom områden som dyslexi, lika behandling och flerspråkighet. Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande har en tydlig koppling till trivsel och skolframgång

23 Elevhälsan, spetskompetenser för hälsa, lärande och trygghet
Omfattar skolhälsovård, elevvård (kurator och psykolog) och specialpedagogiska insatser för förskola, familjedaghem, särskola och grundskola. Ska stärka skolans lärandeuppdrag och det faktum att hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsan strävar mot en förebyggande och hälsofrämjande inriktning. Vi verkar också för en likvärdig skola där lärandemiljön anpassas efter elevernas behov och förutsättningar. Elevhälsan arbetar för: …att ha barnets bästa i fokus …att främja en god hälsa hos alla barn …att snabbt se vilka barn som är i behov av stöd …att undanröja hinder för utveckling och lärande …att vara med och förstärka ”friskfaktorerna” …att finnas nära verksamheten i skolan …att ha den kompetens som behövs för att kunna ge rätt stöd.

24 Måltidsservice, en del av skolans verksamhet
Måltidservice har 160 medarbetare och arbetar med tillagning, transport och servering av skol-luncher inom för- och grundskolan samt gymnasiet. Måltidsservice tillagar och serverar goda och hälsosamma måltider till barn, elever, personal och övriga gäster. Kostverksamheten bedrivs skickligt och på ett resurseffektivt och hållbart sätt. Öka matglädjen bland elever, personal och övriga gäster Vi ska vara kunniga lyhörda för vad som önskas och lätt kunna anpassa till olika situationer. Gott bemötande och behandla alla med respekt är viktigt. Olika kulturer – Olika matvanor I Umeå finns många elever som har en annan mattradition än den svenska. Finns andra önskemål försöker vi hitta likvärdiga alternativ. Måltidsservice ordnar temadagar med mat från olika länder så barn/elever kan få chansen att smaka på en större mångfald av livsmedel. 7 produktionskök 27 mottagnings-kök 8 tillagningskök

25 Måltidsservice serverar dagligen 15 000 skolluncher
Ekonomi i balans Varje kök ansvarar för att de ekonomiska resurserna används på det mest fördelaktiga sättet. Öka medvetenheten om miljön med S.M.A.R.T-modellen Främja god hälsa och ökad miljömedvetenhet bland elever, personal och övriga gäster om goda och hållbara kostvanor utifrån S.M.A.R.T-modellen. Mål att innan år 2010 ska 25% av livsmedlen vara ekologiskt.

26 För- och grundskolan i siffror 2007
Umeå Holmsund /Obbola Hörnefors Sävar Totalt Familjedaghem Antal barn 398 59 36 58 551 Kommunala förskolor 55 3 297 8 368 5 168 9 328 77 4 161 Enskilda förskolor 21 711 - Kommunala grundskolor Antal elever (inkl särskola och förskoleklass) 43 8 309 4 1 082 2 511 6 992 57 10 954 Antal barn inskrivna i Särskola 215 (177 i särklass, 38 i grundskole-klass) Fristående grundskolor 7 1 249 Källa: Skolverket/SCB:s officiella statistik för år 2007, mätdatum:

27 Prognos volymförändringar barn 1-15 år Siffror för förvaltningen i Umeå, ej kommundelar
9 683 9 366 9 068 8 990 8 940 9 050 4 964 4 721 5 132 5 211 5 307 5 360 6 000 10 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1-5 år 6-15 år År Prognos Folkbokf

28 Våra medarbetare 2 730 årsarbetare varav 200 vikarier
82 % (46,2 år) Andel kvinnor och män i procent bland tillsvidare-anställd personal. Medelålder i parantes. Medellöner tillsvidareanställda Statistik aug 2007 Dagbarnvårdare: kr Barnskötare: kr kvinnor: kr män: kr Förskollärare: kr kvinnor: kr män: kr Fritidspedagoger: kr kvinnor: kr män: kr Grundskollärare 1-7: kr kvinnor: kr män: kr Grundskollärare 4-9: kr kvinnor: kr män: kr 18 % (44,4 år) Ingångslöner Dagbarnvårdare med barnskötarutbildning kr Barnskötare: kr Förskollärare, fritidsped: 19 000 kr Grundskollärare 1-7: kr Grundskollärare 4-9: 19 800 kr

29 Vår ekonomi 2007 Nettobudget 1 354,7 mkr


Ladda ner ppt "För- och grundskoleförvaltningens organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser