Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMROmräkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMROmräkning."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMROmräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering

2 Fastighetstaxering från 2002 AFT av någon fastighetstyp sker alltid udda år FFT av någon fastighetstyp sker alltid jämna år Individuell omtaxering sker var 3:e år De år inte AFT/FFT sker av viss fastighetstyp beaktas förändringar genom SFT. Industri-, elproduktions och specialenheter taxeras normalt var 6:e år.

3 Tidtabell fastighetstaxering ÅRTyp av taxering, berörda taxeringsenheter 2006FFT småhusenheter 2007AFT Hyreshus-. Industrienheter, elproduktions- och specialenheter 2008FFT lantbruksenheter 2009FTF småhusenheter* 2010FTF hyreshusenheter 2011AFT lantbruksenheter 2012FTF småhusenheter *Ej AFT pga ny lag SFS 2007:1412 där det beslutades att taxering av småhus ska följa regelverket för FTF.

4 Byggnadstyper 2 kap FTL Småhus Hyreshus Ägarlägenhet Ekonomibyggnad Kraftverksbyggnad Industribyggnad Specialbyggnad Övrig byggnad Fastighetstaxering

5 Övervägandeprincipen Om en byggnad används för flera ändamål bestäms byggnadstyp av den del vars värde är övervägande. Det sker genom area-, eller volymjämförelse och jämförelse av hyresavkastningen från de olika delarna.

6 Fastighetstaxering Indelning av mark Tomtmark Täktmark Åkermark Betesmark Skogsmark Skogsimpediment Övrig mark

7 Fastighetstaxering Skatteplikt = Huvudregel Undantag för special byggnader, byggnad under uppförande, barmhärtighetsinrättningar och kyrkor samt byggnad som ägs av stiftelser, ideella föreningar & registrerade trossamfund enligt inkomstskattelagen 7 kap.

8 Fastighetstaxering Indelning i taxeringsenheter 1. Småhusenhet 2. Hyreshusenhet 3. Industrienhet (tomtmark) 4. Industrienhet (täktmark) 5. Specialenhet (specialbyggnad +tomtmark) 6. Lantbruksenhet (ekonomibyggnad + mark)* 7. Elproduktionsenhet * Småhus och tomtmark som ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogsmark, och skogsimpediment ska ingå i den lantbruksenhet som omfattar marken.

9 Fastighetstaxering Typkoder Lantbruk 100-serien Småhus 200-serien Hyreshus 300-serien Industri 400-serien Specialenheter 800-serien

10 Fastighetstaxering Värderingsmodeller Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet 2 år innan taxeringsåret. Värdet fastställs av AFT & FFT. Resultatet resulterar i riktvärdekartan där landet delas in i värdeområden inom vilka prisbildningen och marknadsvärdenivåerena är lika för varje fastighetstyp. Saknas prisstatistik för ett värdeområde görs prov- värdering gemensamt för flera värdeområden. Som leder fram till ett taxeringsvärde på 75% av den genomsnittliga marknadsvärdenivån.

11 Fastighetstaxering Moment för värdering vid fastighetstaxering Indelning i värderingsenheter. Klassificering av värdefaktorer enligt FTL. Beräkning av värde. Summering av värdena för varje värderingsenhet till delvärden och taxeringsvärde. Eventuella justeringar för säregna förhållanden.

12 Fastighetstaxering Justering för säregna förhållanden ”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras.” Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§

13 www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc80002123.html Startsida > Privat > E-tjänster > Värdeområden & riktvärdekartor Aktuella Tidigare år Tjänsten är öppen kl. 07-24 alla dagar. Lantbruk 2011-2013 - Skog 2011-2013 - Jord och ekonomibyggnader 2011-2013 - Småhus på lantbruk Småhus 2009-2011 Hyreshus 2010-2012 Tjänsten visar Skatteverkets värdeområden för dessa fastighetstyper i en kartbild, samt de riktvärdeangivelser som används vid beräkning av riktvärdet för en fastighet. Du kan också se en lista med de fastighetsförsäljningar som Skatteverket har tagit ledning av när värdenivån i området bestämdes.

14 Småhus Definition av småhus: ”….byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad..”

15 Värdering av småhusenheter Småhus indelas normalt i två värderingsenheter en för tomtmarken (mark) och småhus (byggnad). Värdering av byggnadVärdering av mark Storlek, BOA & BIAStorlek Ålder, livslängdVatten & avlopp Standard, poängberäkningNärhet till strand, 4 klasser Byggnadskategori..Typ av Bebyggelse Fastighetsrättsliga förhåll.. Värdeordning, två klasser R=VxSxÅxNRV=((RN+Mx(AV-AN))xB+ Vx(KN-KV)) xF

16 Fastighetstaxering

17

18

19 Normhus 2003 Friliggande småhus Uppfört 1986 Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp) Enda huset Tomt som består av en självständig fastighet

20 Fastighetstaxering Deklarationsblanketter skickas ut, för småhus ofta med ett färdigt taxeringsförslag. Blanketten skickas bara in vid anmärkningar. Skattenämnd avgör vid tvist. Omprövning & överklagande kan ske till utgången av 5:e året efter taxeringsåret. Omprövning av samma fråga kan ske flera gånger om ny skäl åberopas. Omprövning görs först av skatteverket för att sedan överföras till förvaltningsrätten vid tvist. Överklagande av förvaltnigs- rättens beslut sker till kammarrätten och senare till regeringsrätten.


Ladda ner ppt "Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMROmräkning."

Liknande presentationer


Google-annonser