Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering
FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering

2 Fastighetstaxering från 2002
AFT av någon fastighetstyp sker alltid udda år FFT av någon fastighetstyp sker alltid jämna år Individuell omtaxering sker var 3:e år De år inte AFT/FFT sker av viss fastighetstyp beaktas förändringar genom SFT. Industri-, elproduktions och specialenheter taxeras normalt var 6:e år.

3 Tidtabell fastighetstaxering
Typ av taxering, berörda taxeringsenheter 2006 FFT småhusenheter 2007 AFT Hyreshus-. Industrienheter, elproduktions- och specialenheter 2008 FFT lantbruksenheter 2009 FTF småhusenheter* 2010 FTF hyreshusenheter 2011 AFT lantbruksenheter 2012 FTF småhusenheter *Ej AFT pga ny lag SFS 2007:1412 där det beslutades att taxering av småhus ska följa regelverket för FTF.

4 Fastighetstaxering Byggnadstyper 2 kap FTL Småhus Hyreshus
Ägarlägenhet Ekonomibyggnad Kraftverksbyggnad Industribyggnad Specialbyggnad Övrig byggnad

5 Fastighetstaxering Övervägandeprincipen
Om en byggnad används för flera ändamål bestäms byggnadstyp av den del vars värde är övervägande. Det sker genom area-, eller volymjämförelse och jämförelse av hyresavkastningen från de olika delarna.

6 Fastighetstaxering Indelning av mark Tomtmark Täktmark Åkermark
Betesmark Skogsmark Skogsimpediment Övrig mark

7 Fastighetstaxering Skatteplikt = Huvudregel
Undantag för special byggnader, byggnad under uppförande, barmhärtighetsinrättningar och kyrkor samt byggnad som ägs av stiftelser, ideella föreningar & registrerade trossamfund enligt inkomstskattelagen 7 kap.

8 Fastighetstaxering Indelning i taxeringsenheter 1. Småhusenhet
2. Hyreshusenhet 3. Industrienhet (tomtmark) 4. Industrienhet (täktmark) 5. Specialenhet (specialbyggnad +tomtmark) 6. Lantbruksenhet (ekonomibyggnad + mark)* 7. Elproduktionsenhet * Småhus och tomtmark som ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogsmark, och skogsimpediment ska ingå i den lantbruksenhet som omfattar marken.

9 Fastighetstaxering Typkoder Lantbruk 100-serien Småhus 200-serien
Hyreshus 300-serien Industri 400-serien Specialenheter 800-serien

10 Fastighetstaxering Värderingsmodeller
Taxeringsvärdet ska motsvara 75% av marknadsvärdet 2 år innan taxeringsåret. Värdet fastställs av AFT & FFT. Resultatet resulterar i riktvärdekartan där landet delas in i värdeområden inom vilka prisbildningen och marknadsvärdenivåerena är lika för varje fastighetstyp. Saknas prisstatistik för ett värdeområde görs prov-värdering gemensamt för flera värdeområden. Som leder fram till ett taxeringsvärde på 75% av den genomsnittliga marknadsvärdenivån.

11 Fastighetstaxering Moment för värdering vid fastighetstaxering
Indelning i värderingsenheter. Klassificering av värdefaktorer enligt FTL. Beräkning av värde. Summering av värdena för varje värderingsenhet till delvärden och taxeringsvärde. Eventuella justeringar för säregna förhållanden.

12 Fastighetstaxering Justering för säregna förhållanden
”Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall ett med ledning av riktvärden bestämt värde justeras.” Fastighetstaxeringslagen 7 kap 5§

13 Startsida > Privat > E-tjänster > Värdeområden & riktvärdekartor Aktuella Tidigare år Tjänsten är öppen kl alla dagar. Lantbruk Skog Jord och ekonomibyggnader Småhus på lantbruk Småhus Hyreshus Tjänsten visar Skatteverkets värdeområden för dessa fastighetstyper i en kartbild, samt de riktvärdeangivelser som används vid beräkning av riktvärdet för en fastighet. Du kan också se en lista med de fastighetsförsäljningar som Skatteverket har tagit ledning av när värdenivån i området bestämdes.

14 Småhus Definition av småhus:
”….byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad..”

15 Värdering av småhusenheter
Småhus indelas normalt i två värderingsenheter en för tomtmarken (mark) och småhus (byggnad). Värdering av byggnad Värdering av mark Storlek, BOA & BIA Storlek Ålder, livslängd Vatten & avlopp Standard, poängberäkning Närhet till strand, 4 klasser Byggnadskategori.. Typ av Bebyggelse Fastighetsrättsliga förhåll.. Värdeordning, två klasser R=VxSxÅxN RV=((RN+Mx(AV-AN))xB+ Vx(KN-KV)) xF

16 Fastighetstaxering

17 Fastighetstaxering

18 Fastighetstaxering

19 Fastighetstaxering Normhus 2003 Friliggande småhus Uppfört 1986
Normal storlek och standard (storlek 125 kvm, 31 stdp) Enda huset Tomt som består av en självständig fastighet

20 Fastighetstaxering Deklarationsblanketter skickas ut, för småhus ofta med ett färdigt taxeringsförslag. Blanketten skickas bara in vid anmärkningar. Skattenämnd avgör vid tvist. Omprövning & överklagande kan ske till utgången av 5:e året efter taxeringsåret. Omprövning av samma fråga kan ske flera gånger om ny skäl åberopas. Omprövning görs först av skatteverket för att sedan överföras till förvaltningsrätten vid tvist. Överklagande av förvaltnigs-rättens beslut sker till kammarrätten och senare till regeringsrätten.


Ladda ner ppt "Fastighetstaxering AFT Allmänna fastighetstaxering"

Liknande presentationer


Google-annonser