Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt. JTF bil Signal i stopp 17-01. När tågklareraren beviljar passage av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt. JTF bil Signal i stopp 17-01. När tågklareraren beviljar passage av."— Presentationens avskrift:

1 Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt. JTF bil Signal i stopp När tågklareraren beviljar passage av en signal som visar ”stopp” innebär det att tågklareraren själv tar över delar av de säkerhetskontroller som signalsäkerhetsanläggningen normalt utför.

2 Tågklareraren får lita på en indikeringsförändring endast om den utgör ett svar på en utsänd manöver, till exempel JTF bil Signal i stopp Låsning av tågväg. Illustreras med klick. Låsning av växlingsväg. Illustreras med klick. Omläggning av en växel. Klick markerar växel. Förklara att man ska se att växeln ändrar läge.

3 21 2 2 42 41 34 33 1 21 32 31 22 21 32 31 2 42 41 34 33 1 21 Tågklareraren får lita på en indikering av var ett fordonssätt finns endast om han har iakttagit en logisk förflyttning av var fordonssättet finns. 21 32 31 22 2 42 41 34 33 1 21 21 32 31 22 2 42 41 34 33 1 21 32 31 22 21 2 42 41 34 33 1 21 JTF bil Signal i stopp 32 31 22 21 2 42 41 34 33 1

4 Upprätthålla skyddssträckan
Om jag har svårt att avgöra skyddssträckans normala längd skall 200 meters skyddssträcka tillämpas. JTF bil Signal i stopp Berätta: När Tkl medger att en trafikverksamhet passerar en signal i stopp skall tkl upprätthålla samma skyddssträckor som signalsäkerhetssystemet skulle ha upprätthållit om signalen hade visat ”kör”. Visa bilden och diskutera 200 meters skydd. Beskriv att Tkl skall upprätthålla skyddssträckor för samtliga rörelser som riskerar att komma i konflikt med varandra och det skall tkl göra tills något av följande alternativ inträffar: Visa följande tre bilder som beskriver detta.

5 Jag står stilla vid färdvägens slutpunkt.
JTF bil Signal i stopp Föraren eller tillsyningsmannen anmäler efter uppmaning från tågklareraren att den trafikverksamhet som har fått medgivande att passera signal i ”stopp” står stilla vid färdvägens slutpunkt.

6 Nu har det gått 5 minuter sedan tåget passerade signalen i stopp
JTF bil Signal i stopp Tågklareraren konstaterar att minst fem minuter har förflutit sedan trafikverksamheten passerade den signal som visade ”stopp”.

7 Huvudsignalen före skyddssträckan visar ”kör”.
JTF bil Signal i stopp

8 Om ett tåg eller en spärrfärd står vid en infartssignal eller mellansignal som visar ”stopp” ska tkl kontrollera att sträckan fram till nästa huvudsignal är hinderfri och inte reserverad för någon annan trafikverksamhet. Om signalen visar ”stopp” på grund av ett känt hinder ska kontrollen av hinderfrihet gälla eventuella andra hinder. JTF bil Signal i stopp Visa bilden och berätta: Villkoren som gäller 1: Tågklareraren får inte magasinera tåg- eller växlingsvägar. Tågklareraren ska förvissa sig om att den automatiserade läggningen av tåg- och växlingsvägar är urkopplad. 2: Om det inte förekommer och inte förväntas förekomma något annat tåg eller någon annan spärrfärd på driftplatsen eller om tågklareraren konstaterar att det inte finns risk för konflikt med andra tåg eller spärrfärder får tågklareraren medge att tåget eller spärrfärden passerar signalen. Sammanfatta vad som gäller: 3:Jag har kontrollerat att sträckan fram till nästa huvudsignal är hinderfri, automatisk tågvägsläggning är urkopplad, jag har inga maggar och jag vet att inget annat kommer. Nu tar jag tåget mot stopp.

9 Om det finns risk för konflikt med andra tåg eller spärrfärder ska tågklareraren förhindra detta genom att utföra minst en av följande åtgärder: JTF bil Signal i stopp Visa bilden och beskriv åtgärderna med hjälp av bilden. 1: Tågklareraren skall lägga en låst tåg- eller växlingsväg. 2: Tågklareraren skall ha fått en tågväg (för en annan rörelse) bekräftad genom ställverksindikeringar. Tågklareraren skall med hjälp av uppgifter i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser ha förvissat sig om att denna tågväg kontrollbekräftar motväxlarna i den avsedda färdvägen för tåg eller spärrfärd 3: Tågklareraren skall lägga motväxlarna i den avsedda färdvägen för tåg eller spärrfärd i lägen som skyddar de andra rörelserna och låsa dem. Om tågklareraren skall låsa växlar genom klovning eller med kontrollås ska infrastrukturförvaltaren ha medgivit detta och det ska anges i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser. OBS Om någon av motväxlarna i den avsedda färdvägen för tåg eller spärrfärd inte kan låsas ska tågklareraren, innan han får medge att tåget eller spärrfärden passerar signalen, skydda de andra rörelserna från tåg eller spärrfärd på följande sätt: I varje möjlig väg som tåg eller spärrfärd kan nå de andra rörelserna genom ska tågklareraren lägga minst en motväxel i skyddande läge och låsa den. Om tågklareraren ska låsa växlar genom klovning eller med kontrollås ska infrastrukturförvaltaren ha medgivit detta och det ska anges i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser.

10 För att tågklareraren skall få lämna beskedet Växlarna ligger rätt skall följande villkor vara uppfyllda: JTF bil Signal i stopp Visa bild och beskriv villkoren: 1:Alla växlar och spårspärrar i den avsedda färdvägen för tåg eller spärrfärd skall vara antingen låsta i rätt läge eller bevakade i rätt läge och i kontroll. Infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser kan dock ange att växlar och spårspärrar skall vara låsta i skyddande läge. 2:Om växling pågår eller kan påbörjas på driftplatsen skall den avsedda färdvägen för tåg eller spärrfärd skyddas mot rörelser från sidan eller i motsatt riktning. Skyddet skall bestå av signaler som visar stopp eller skyddsväxlar eller spårspärrar som är låsta i skyddande läge. 3:Om villkoren för att lämna beskedet Växlarna ligger rätt inte är uppfyllda skall tågklareraren lämna beskedet Kontrollera växlarna.

11 Signal i stopp Växling vid Infartssignal, mellansignal
JTF bil Signal i stopp Visa bild och förklara vad som gäller för växling. 1: Om en växling står vid en infartssignal eller mellansignal som visar ”stopp” ska tågklareraren kontrollera att den avsedda färdvägen för växlingen inte är reserverad för tåg, spärrfärder eller vägväxlingar. 2: Tågklareraren får inte magasinera tåg- eller växlingsvägar. Tågklareraren skall förvissa sig om att den automatiserade läggningen av tåg- och växlingsvägar är urkopplad. 3: Om det inte förekommer och inte förväntas förekomma någon tågfärd, spärrfärd eller vägväxling på driftplatsen eller om tågklareraren konstaterar att det inte finns risk för konflikt med sådana rörelser får tågklareraren medge att växlingen passerar signalen. 4. Växling ska upplysas om andra växlingar inom samma område. Tkl förmedlar tel nr.

12 Om det finns risk för konflikt med tåg, spärrfärder eller vägväxlingar ska tågklareraren förhindra detta genom att utföra minst en av följande två åtgärder: JTF bil Signal i stopp Visa bilden och förklara åtgärderna: 1: Tågklareraren skall ha fått tågvägen bekräftad (för en annan rörelse) och med hjälp av uppgifter i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser ha förvissat sig om att denna tågväg kontrollbekräftar motväxlarna i växlingens färdväg. 2: Tågklareraren skall lägga och låsa motväxlarna i växlingens färdväg i ett läge som skyddar de andra rörelserna. Om tågklareraren skall låsa växlar genom klovning eller med kontrollås ska infrastrukturförvaltaren ha medgivit detta och det ska anges i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser.

13 Utfartssignal Vad ska tågklareraren göra för åtgärder innan han medger ett tåg eller en spärrfärd att passera utfartssignal i stopp? JTF bil Signal i stopp

14 STRÄCKAN FRÅN UTFARTSBLOCKSIGNALEN TILL DRIFTPLATSGRÄNSEN
JTF bil Signal i stopp Visa bilden och förklara: Tågklareraren ska kontrollera att sträckan från utfartsblocksignalen till driftplatsgränsen är fri från tåg. Om det är ett tåg som står vid utfartsblocksignalen ska tågklareraren dessutom kontrollera att sträckan fram till driftplatsgränsen är hinderfri och inte reserverad för någon annan trafikverksamhet. Om det behövs ska han ta hjälp av tågklareraren för den driftplats där utfartsblocksignalen är placerad för att utföra dessa kontroller. Sträckan från utfartsblocksignalen till driftplatsgränsen

15 T37 LARSTUNA T34 BJÖRNKÖPING T31 KAJSAFORS T28 KATRINESTAD T25 BOFORS T23 ANDERSTRÄSK 22 32 42 34 21 31 41 33 36 38 37 35 44 23 TAM 105 103 S 2 2 1 1108 1 2 1 2 198 1107 190 1 3 4 CHRILLEBY Utfartsblocksignal Tågklareraren ska förvissa sig om att bevakningssträckan är fri från tåg genom att utföra följande åtgärder: JTF bil Signal i stopp Visa bilden och förklara följande: Det är bra att spalta upp åtgärderna på tavlan. TKL SKALL kontrollera tågklarerardokumentationen, fråga tågklarerarna för de driftplatser som gränsar till tågklarerarens eget övervakningsområde vilka tåg som befinner sig eller nyligen har befunnit sig i närheten av bevakningssträckan. Tågklareraren ska sedan kontrollera var de tåg som skulle kunna befinna sig på bevakningssträckan verkligen befinner sig på något av följande sätt: * samtala med förarna • kontrollera att logiska förflyttningar sker • förvissa sig om var tågen finns genom att granska den egna tågklarerardokumentationen över tågens förflyttningar. KONTROLLER FÖR TÅG Om det är ett tåg som står vid utfartsblocksignalen ska tågklareraren dessutom kontrollera att inga andra trafikverksamheter på bevakningssträckan har fått körtillstånd eller starttillstånd. Om blockriktningen är motsatt tågets färdriktning ska tågklareraren spärra utfartsblocksignalen på den driftplats varifrån blockriktningen är vänd.

16 Mellanblocksignal För att avgöra om ett tåg eller en spärrfärd får passera en mellanblocksignal som visar ”stopp” ska tågklareraren för bevakningssträckan utföra ett antal kontroller och åtgärder. Tågklareraren ska förvissa sig om att närmast föregående tåg har lämnat bevakningssträckan. Detta kan göras på något av följande sätt: • kontrollera tågklarerardokumentationen • fråga tågklareraren för den angränsande driftplatsen • samtala med föraren. JTF bil Signal i stopp Alternativen visas vid klick.

17 Växlingsdvärgsignal och stopplykta
Om ett tåg eller en spärrfärd står vid en växlingsdvärgsignal, slutpunktsstopplykta eller skyddsstopplykta som visar ”stopp” ska tågklareraren kontrollera att den avsedda färdvägen fram till nästa huvudsignal eller växlingsdvärgsignal är hinderfri och inte är reserverad för någon annan trafikverksamhet. JTF bil Signal i stopp Visa bild och förklara: 1)Om det förekommer eller förväntas förekomma andra tåg eller spärrfärder på driftplatsen ska de motväxlar som kan leda in tåg eller spärrfärd i någon av dessa andra rörelser ligga i ett läge som skyddar de andra rörelserna och vara låsta. 2)Om tågklareraren ska låsa växlarna genom klovning eller med kontrollås ska infrastrukturförvaltaren ha medgivit detta och det ska anges i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser. Det är denna sträcka som skall vara hinderfri

18 Om en växling står vid en växlingsdvärgsignal, slutpunktsstopplykta eller skyddsstopplykta som visar ”stopp” ska tågklareraren kontrollera att den avsedda färdvägen för växlingen fram till nästa huvudsignal eller växlingsdvärgsignal inte är reserverad för tåg, spärrfärder eller vägväxlingar. JTF bil Signal i stopp Visa bild och komplettera med följande text: Om det förekommer eller förväntas förekomma tåg eller spärrfärder på driftplatsen ska de motväxlar som kan leda in växlingen i någon av dessa andra rörelser ligga i ett läge som skyddar de andra rörelserna och vara låsta. Under dessa förutsättningar får tågklareraren medge att växlingen passerar signalen. Om tågklareraren ska låsa växlarna genom klovning eller med kontrollås ska infrastrukturförvaltaren ha medgivit detta och det ska anges i infrastrukturförvaltarens säkerhetsbestämmelser. . Om skyddsform samråd , växling underrättelse

19 När tågklareraren medger trafikverksamhet att passera signal i ”stopp” skall man upprätthålla samma skyddssträckor som signalanläggningen skulle ha gjort. Om man inte känner till dessa skyddssträckor vad gäller? Man skall tillämpa 50 meters skyddssträcka. Man skall tillämpa 500 meters skyddssträcka. Man skall tillämpa 200 meters skyddssträcka. JTF bil Signal i stopp Rätt svar är 200 meter.

20 Tågklareraren får inte magasinera tåg- eller växlingsvägar.
För att avgöra om en färd får passera en infartssignal eller mellansignal som visar stopp ska tågklareraren utföra ett antal kontroller och åtgärder. Kryssa i rätt åtgärder om det inte förekommer annan trafikverksamhet. Tågklareraren skall kontrollera att sträckan fram till nästa huvudsignal är hinderfri och inte reserverad för någon annan trafikverksamhet. Tågklareraren får inte magasinera tåg- eller växlingsvägar. Automatiserade läggningen av tåg- och växlingsvägar skall vara urkopplad. JTF bil Signal i stopp Alla tre alternativen skall vara markerade.

21 MARKERA STRÄCKAN FRÅN UTFARTSBLOCKSIGNALEN TILL DRIFTPLATSGRÄNSEN
JTF bil Signal i stopp

22 Kontrollera tågklarerardokumentationen
Vid passage av utfartsblocksignal i stopp ska tågklareraren förvissa sig om att bevakningssträckan är fri från tåg genom att först utföra vissa saker, markera rätt alternativ. Kontrollera tågklarerardokumentationen Fråga tågklarerarna för de driftplatser som gränsar till tågklarerarens eget övervakningsområde Tågklareraren ska kontrollera var de tåg som skulle kunna befinna sig på bevakningssträckan verkligen befinner sig Kontrollera att inga andra trafikverksamheter på bevakningssträckan har fått körtillstånd eller starttillstånd. JTF bil Signal i stopp För rätt svar skall alla alternativen vara markerade. Om blockriktningen är motsatt tågets färdriktning ska tågklareraren spärra utfartsblocksignalen på den driftplats varifrån blockriktningen är vänd.

23 2. Kontrollera tågklarerardokumentationen
För att avgöra om ett tåg eller en spärrfärd får passera en mellanblocksignal som visar stopp ska tågklareraren för bevakningssträckan utföra ett antal kontroller och åtgärder. Tågklareraren ska förvissa sig om att närmast föregående tåg har lämnat bevakningssträckan. Markera de olika sätt detta kan göra på. 2. Kontrollera tågklarerardokumentationen 3. Fråga tågklareraren för den angränsande driftplatsen 1. Samtala med TSM JTF bil Signal i stopp 17-23 Rätt svar skall vara 2, 3, 4. 4. Samtala med föraren. 5. Samråda med BDL


Ladda ner ppt "Signal i stopp Signalsäkerhetsanläggningen skall användas så långt det är möjligt. JTF bil Signal i stopp 17-01. När tågklareraren beviljar passage av."

Liknande presentationer


Google-annonser