Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄO A-arbete blir i JTF A-skydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄO A-arbete blir i JTF A-skydd"— Presentationens avskrift:

1 SÄO A-arbete blir i JTF A-skydd
Berätta att det är ju hur arbetet skall skyddas som är det viktiga, man kan ju behöva ha avstängt spår av flera olika anledningar.

2 Dessa uppgifter i arbetsplanen skall godkännas av trafikledningen.
Vilken driftplats och bevakningssträcka samt vilka spår som berörs av A-skyddet A-skyddsområdets gränspunkter A-skyddets starttid och sluttid. Tillägg i system M Om A-skyddet skall upprättas efter tåg skall detta anges tydligt i arbetsplanen, som då också skall ange tågnumret för det tåg som skall passera innan A-skyddet får upprättas. Berätta: Spårentreprenören ska i förväg göra en arbetsplan och sända till trafikledningen Vid akut felavhjälpning kan ett A-skydd direktplaneras Eftersom det här är angivet att det är ett tillägg i system M att ange A-skydd efter tåg så kan det vara lämpligt att nämna redan här att det är förbjudet i system H

3 Arbetsplanen skall även innehålla de uppgifter som finns om ……
tillsyningsmannens skyddsåtgärder åtgärder vid vägskyddsanläggningar besiktningar som skall göras innan A-skyddet får avslutas planerade arbetsuppehåll, liksom de överenskommelser som spårförvaltaren och trafikledningen har träffat om tillsyningsmannens närvaro. Om det finns ytterligare krav på trafiksäkerhetsåtgärder ansvarar spårentreprenören för att även dessa krav skrivs in i arbetsplanen. Berätta: Det är trafikledningen som ger A-skyddet en unik beteckning som meddelas entreprenören. Vid förplanerat A-skydd tilldelas beteckningen vid granskningen av trafikledningen. Vid direktplanerade A-skydd direkt av tkl. Nämn här också det nya kravet på att en vägvakt ska ha ”kännetecken ” på varselklädsel Ställ riktade frågor angående de olika punkterna, exempel på skyddsåtgärder, exempel på besiktningar och exempel på åtgärder vid vägskyddsanläggningar

4 Ett A-skydd skall begränsas av ett A-skyddsområde. Berätta:
OBS!! Det heter A-skyddsområde även på en bevakningssträcka! Ställ riktade frågor till deltagarna om vad som är tillåtet att använda som gränspunkter.

5 A-skyddsområde system H
Max område Berätta: Vill förenkla hanteringen med bibehållen säkerhet på följande sätt: När arbetet finns vid gränsen mellan en linje och en driftplats förenklas hanteringen genom att samma tågklarerare hanterar linjen och driftplatsen, och tillsyningsmannen kortsluter spårledningen på båda sidor om arbetsplatsen. Ett A-skyddsområde kan som mest omfatta en bevakningssträcka och en intilliggande driftplats eller två driftplatser som gränsar till varandra. A-skyddsområdet måste rymmas inom en och samma tågklarerares övervakningsområde. Om detta inte är möjligt skall flera A-skydd anordnas

6 A-skyddsområde system M
Berätta: Vill förenkla hanteringen med bibehållen säkerhet på följande sätt: När arbetet finns vid gränsen mellan en linje och en driftplats förenklas hanteringen genom att samma tågklarerare hanterar linjen och driftplatsen. Ett A-skyddsområde kan omfatta såväl en bevakningssträcka som en intilliggande driftplats, men måste rymmas inom en och samma tågklarerares övervakningsområde. Om detta inte är möjligt skall flera A-skydd upprättas. Max område

7 A-skydd gränspunkter driftplats
På en driftplats får gränspunkterna endast utgöras av Huvudsignaler Dvärgsignaler Slutpunktstavlor Stopplyktor Stoppbock A-skyddsområdets gränspunkter skall vara entydigt definierade, och det skall klart framgå av arbetsplanen vilket eller vilka spår som omfattas av A-skyddet. Repetera vad som kan användas som gränspunkter. Tryck särskilt på att använda signalbeteckningen Om trafiksäkerheten medger det får även hinderfrihetspunkten vid en växel användas

8 Samtidiga trafikverksamheter
Driftplats Jag skall ha samråd med Växling och Spärrfärd Om växlingar eller spärrfärder berör A-skyddsområdet, får A-skyddet endast upprättas efter samråd mellan A-skyddets tillsyningsman och de andra trafikverksamheternas tillsyningsmän. Observera att i TRI skall även samråd hållas med växling. Tänk på att tillsyningsmannen (gamla växlingsledaren) kanske inte är van att ha samråd.

9 Samtidiga trafikverksamheter
Bevakningssträcka Samråd skall ske med spärrfärd Förklara att spärrfärd är det nya namnet på sammanslagningen av A-fordonsfärd och vagnuttagning. Fråga här gärna vad som ska antecknas vid samråd

10 Anordna A-skydd A-skydd efter tåg är förbjudet i system H Berätta
Denna regel har tillkommit för att nå ökad trafiksäkerhet. Den medför ett visst produktionsbortfall på ett fåtal platser. Olyckor och incidenter visar på att tillsyningsmannen alltför ofta kortsluter för sent så att ett tåg hinner in på bevakningssträckan

11 A-skydd efter tåg är tillåtet i system M
Berätta: Det är ingen förändring, men bör poängteras eftersom A-skydd efter tåg inte får förekomma i system H. Gå igenom vad som skiljer system H och M Tryck på ordningsföljden vid förfarandet

12 Tkl A-stad, det här är tillsyningsman Andersson!
A-skydd anordna Tkl A-stad Tkl A-stad, det här är tillsyningsman Andersson! Tillsyningsman Andersson! Vi har blivit lite försenade idag, A-skydd xxx skulle behöva starta efter den planerade sluttiden, går det bra? Berätta: På det här sättet skall en dialog mellan tågklarerare och tillsyningsman hållas. Start och sluttider får ändras efter överenskommelse, kravet på att verksamheten skall starta före den planerade sluttiden är borttaget. Ja med de nya reglerna i TRI är det möjligt att starta efter planerad sluttid.

13 A-skydd genomföra Avspärrning skall göras först kortslutning därefter.
Berätta: Denna ordningsföljd är viktig, eftersom avspärrningen ger skydd åt den som måste beträda banan för att utföra kortslutningen. Tryck på att kortslutning ska ske på båda sidor av arbetsplatsen

14 A-skydd avsluta När jag ska avsluta mitt A-skydd på en stängd driftplats kan jag ringa till tkl på en annan bevakad driftplats om det står angivet i arbetsplanen. Astad stängd driftplats Bstad bevakad driftplats Berätta: Om A-skydd omfattar en driftplats som har stängts under pågående arbete görs en avslutsanmälan när driftplatsen åter är bevakad. Om så har planerats kan tillsyningsmannen dock göra en avslutsanmälan till annan tågklarerare som är angiven i arbetsplanen.

15 A-skydd särfall 4 1 3 2 Berätta:
Ibland kan ett A-skydd behöva överföras till ett D-skydd. Läraren skall förklara hur de olika samtalen skall föras för att möjliggöra att ett A-skydd överförs till ett D-skydd. 1 Tågklareraren meddelar huvudtillsyningsmannen att det finns ett A-skydd som skall överföras till D-skyddet. Uppger beteckning, gränspunkter, namn och telefonnummer på A-skyddet. Huvudtillsyningsmannen repeterar uppgifterna och får starttillstånd för D-skyddet. 2 Huvudtillsyningsmannen kontaktar tillsyningsmannen för A-skyddet och genomför planeringssamtal. Lämnar starttillstånd för A-skyddet. 3 Huvudtillsyningsmannen meddelar tkl att A-skyddet har fått starttillstånd av honom. 4 Tågklareraren dokumenterar A-skyddet som avslutat. OBS! Den nya direktplaneringen kan innebära att förutsättningarna för A-skyddet ändras. Motivet för denna ändring är att om det finns säkerhetsmässiga skäl att ha A-skydd för ett område, så vore det olyckligt om A-skyddet skulle behöva avslutas för att sedan åter inrättas efter det att D-skyddet påbörjats respektive avslutats.

16 A-skydd särfall 1 3 2 4 Till läraren:
Ibland kan ett A-skydd behöva överföras från ett D-skydd. Läraren skall förklara hur de olika samtalen skall föras för att möjliggöra att ett A-skydd överförs från en D-skydd. 1 Huvudtillsyningsmannen kontaktar tågklareraren och meddelar att det finns ett A-skydd som skall överföras till tågklareraren. Han uppger A-skyddets beteckning, namn och telefonnummer. 2 Tågklareraren kontaktar A-skyddets tillsyningsman och gör en direktplanering med ett nytt starttillstånd. 3 Tågklareraren meddelar huvudtillsyningsmannen att A-skyddet fått starttillstånd av tågklareraren. 4 Huvudtillsyningsmannen dokumenterar A-skyddet avslutat och avslutar därefter sitt D-skydd . OBS! Den nya direktplaneringen kan innebära att förutsättningarna för A-skyddet ändras. Motivet för denna ändring är att om det finns säkerhetsmässiga skäl att ha A-skydd för ett område, så vore det olyckligt om A-skyddet skulle behöva avslutas för att sedan åter inrättas efter det att D-skyddet påbörjats respektive avslutats.


Ladda ner ppt "SÄO A-arbete blir i JTF A-skydd"

Liknande presentationer


Google-annonser