Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ"— Presentationens avskrift:

1 STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ
Mikael Holmgren Caicedo Maria Mårtensson STAMP-gruppen

2 STAMP Styrning för samproduktion
Kunskapsutveckling Forskning Artiklar, böcker, bokkapitel, konferenspapper, rapporter, debattartiklar Processtöd Ex. stöd i framtagande av uppföljningsbara mål & indikatorer Arrangerar mötesplatser Doktorandkurs, seminarieserier, nationella & internationella konferenser

3 Forskningsprojekt inom STAMP
Kunskapsöversikt MDH:s interna transformation IPR (Prepare) Robotdalen Samhällskontraktet Nationellt kommunforskningsprojekt Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen Forskningsetik i samproduktion Styrning genom berättande CREARE – kan man skapa kreativitet? Svensk arbetslivsforskning: idéer och praktiker nu och då MDHs interna transformation Pågående studier Ledningens och högskolestyrelsens roll i styrningen av samverkan Intern samverkan/samproduktion Ledningsfrågor i relation till samverkan Indikatorer för att mäta effekter av samverkan Empirisk studie (intervjuer & deltagande observation) med ledningen Intervjuer med högskolestyrelsen under ht 2010 Prepare Publicering av boken ”Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen” Årlig internationell konferens Bistår i arbetet kring ”Ett starkt MDH” Processtöd i utvecklandet av kvalitetsmått relaterat till samverkan Bokkapitel i den sk Vitboken ”Samverkan som kvalitetsdrivare” Nationellt kommunforskningsprojekt Ett nationellt forskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga sitationer. Start ht 2010 med 50 deltagande kommuner

4 Varför studera styrning av samverkan?
Utgångspunkt En lagstadgad uppgift för högskolan Del i MDHs strategi Finns mycket forskning, men inte om styrning Övergripande frågeställning Hur styrs samverkan? Problembeskrivning Varför? Vad har gjorts? Vad är samv? Vad är styrning?

5 Två empiriska exempel Samhällskontraktet Robotdalen Nytt, gammalt
Teknik, samhällsvetenskap Privat/offentligt Sk – V.ås, E-tuna, MDH – ev på att vidgas RD – samverkansinitativ kring robotiseringsfrågor – ett vinnväxt center (Vinnovafinansierat)

6 STAMPs forskning i Samhällskontraktet…
…av helheten …i sektorsgrupper Utbildning ”Berättelser om samverkan” Äldreomsorg och socialt arbete Den nya sektorsgruppen hållbar stadsutveckling … i specifika satsningar T ex MOPS-metoden Studie (intervjuer samt deltagande observationer) av sektorsgruppen ”Framtidens vård, omsorg och socialt arbete (MOPS)” Muntliga rapporter har presenterats för styrelsen i SK (vt 2010, ht 2010) Rapporten “Samverkan mellan högskola och kommun. Communities of practice eller Community of practices?” presenteras på internt STAMP-seminarium, ht 2010 En ytterligare rapport presenteras under ht 2010 Ledning av en hearing för att utvärdera MOPS Samhällskontraktet - berättelser som styrning Empiriskstudie genomförs med start ht 2010 Deltagande på gemensamt sektorsgruppsmötet Ledning av workshop m temat ”Bilder av samhällskontraktet” Återkommande processtöd Kommunikation i möten med högskola och kommun samt media (tex bilaga dagens samhälle) Underlag för Västerås stads presentation i Prag för årets kvalitetskommun

7 STAMPs forskning i Robotdalen
Empirisk studie kring avtryck (2010) ”SAMVERKANIANSKA” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen Empirisk studie kring styrnings- och ledningsfrågor (2011) Empirisk studie kring avtryck Intervjustudie Presentation av preliminära resultat från Robotdalen intervjuer inför internationell utvärderingskommitté Presentation av rapport på internt STAMP seminarium Bokkapitel, Bjurström & Jackson Lean Robotics for Industrial Renewal. The Meaning of Lean. Deltagande på diverse aktiviteter Avrapporterat följeforskaruppdrag ”SAMVERKANIANSKA” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen Återrapportering internt i Robotdalen, styrelsen, Vinnova Förnyat uppdrag 2011 Fortsatt och fördjupat fokus på styrnings- och ledningsfrågor i Robotdalen Gemensam presentation på NFF-konferens hösten 2011

8 Styrning av samverkan Samverkan Styrning Utgångsläge Vertikal
Olika organisationer arbetar tillsammans Styrning Vertikal Traditionell ekonomi- & verksamhetsstyrning Horisontell Communities of Practice Samverkan synliggör styrningsfrågor på ett spännande sätt Trad styrningslitteratur fokuserar ffa vertikal och formell styrning – m styrning är så mkt mer och den påverkas av människorna I samverkan (i praktiken) blir det formella informellt och vi har ett insturment för att beskriva och förstå styrning I de kommande bilderna lyfts vert och horisonetella aspekter fram – ffa där det finns korckar!!!

9 Samhällskontraktet

10 Robotdalen

11 Slutsatser Samverkan skapar möjligheter, men är problematiskt att styra! Vertikal respektive horisontell styrning Olika organisationer Olika ideal Högskolans och universitetets roll i samhället samverkan? Samverkan skapar möjligheter, men är problematiskt att styra och tar tid!

12 Publikationer (1) Almqvist, A., Holmgren, M., Johanson, U., & Mårtensson, M. (i tryck) Den ansvarsfulla verksamhetsstyrningen, Liber förlag. Almqvist, R. & Mårtensson, M. (i tryck) Från ekonomistyrning till mångdimensionell verksamhetsstyrning, i Lind, R. & Ivarsson, A. Ledning av företag och förvaltningar, SNS Förlag. Bjurström, E & Jackson, M (i tryck) Lean Robotics for Industrial Renewal. The Meaning of Lean, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal. Bjurström, E. & Holmgren, M. (2010) We Got Away with it, and it Was Good Work!, konferenspapper presenterat på Academy of management. Bjurström, E & Johanson, U. (i tryck) Management Control of Communities of Practice: Expanding an Oxymoron, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal. Göransson, J. (2010) Samverkan mellan högskola och kommun. Styrning i en komplex miljö. Rapport. Holmgren Caicedo M (2009) A Passage to Organization. Paper presented at the Third Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research ESADE March 12-14, 2009, Barcelona. Holmgren Caicedo, M (2009) Retorik. Lund: Liber. Holmgren Caicedo, M (2011) MOPS: en kort empirisk och kondenserad preliminär rapport. Delrapport.

13 Publikationer (2) Holmgren Caicedo, M. (2011) MOPS: en potentiell gemenskap. Slutrapport, våren 2011. Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2011) Horisontell och vertikal styrning – exemplet samverkan. Pågående bokmanus. Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2011) Images of control in management: the openness of metaphors in management accounting. Work in progress. Holmgren Caicedo, M. (Under review). Doing Social Science: the Art of Poetics and Rhetoric, Journal of Organizational Change Management. Holmgren, M & Mårtensson, M (2011) Styrning av samverkan – exempel från två pågående samverkansinitiativ (konferensbidrag till Nordisk företagsekonomisk ämneskonferens, augusti 2011) Holmgren, M., Johanson, U. & Mårtensson, M. (2013) Redaktörer för special nummer i Accounting, Auditing & accountability Journal om Samverkan mellan högskola och det omgivande samhället . Johanson, U & Mårtensson, M (i tryck) Leveraging the third mission – provoking challenges, bokkapitel Segelod, E. m.fl. (red.) Industrial Renewal. Johanson, U. & Mårtensson, M. (2009) Management Control of Intangibles in Universities – a case study of cooperation between a university and the society. Presentation at the 32nd AIDEA Conference on Intangibles, Ancona, Italy, 24th-25th September 2009. Johanson, U. (2008) Management control apathy and blurring university borders. Chapter in Inspired by knowledge in organisations. Essays in honor of Karl-Erik Sveiby. Swedish School of Economics and Business Administration, Helsinki.

14 Publikationer (3) Johanson, U. (2009)  Jan-Erik Gröjer: Between modes 1 and 2, CUDOS and PLACE . Journal of Human Resource Costing and Accounting, vol 13, no 2, pp Mårtensson, M. & Bjurström, E. (2010) Mer mätning bättre styrning?, i Brunsson, N. (red.) Företagsekonomin frågor, SNS förlag. Mårtensson, M. & Göransson, J. (2010) Bemanningsfrågan i ämnet företagsekonomi. Några preliminära resultat från en pågående intervjustudie. Presentation på Föreningen Företagsekonomi i Sveriges årliga konferens den 1-2 december, Linnéuniversitetet, Kalmar och Växjö. Mårtensson, M. & Göransson, J. (2011) Bemmanningssituationen i ämnet Företagsekonomi vid svenska lärosäten. Slutrapport lämnas i mars 2011. Mårtensson, M. (2010) Robotdalen - några avtryck. Delrapport. Mårtensson, M. (2011)”Samverkanianska” En studie av formella och informella styrpraktiker i Robotdalen. (slutrapport) Mårtensson, M., Holmgren, M., Johanson, U., Almqvist, R. & Wennhall, J. (2009) Styrning för samproduktion. En kunskapsöversikt och ett förslag till en framtida forskningsagenda. Seminariebehandlat vid Mälardalens högskola. Stamp – forskargruppen för styrning av samproduktion vid Mälardalens högskola, Axelsson, K., Bjurström, E., Holmgren Caicedo, M., Johanson, U., Lindell, E., Mårtensson, M. & Wennhall, J. (2010) Förlegad kunskapssyn hindrar innovation. Publicerad i VLT, Eskilstuna kuriren och på Newsmill STAMP-gruppen (2011) Samverkan som kvalitetsdrivare i Vitbok – forskningens roll i samhället.


Ladda ner ppt "STYRNING AV SAMVKERKAN Exempel från två samverkansinitiativ"

Liknande presentationer


Google-annonser