Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

06/04/2017 Försiktighetens pris och tillämpning riskfilosofi, normativ etik & praktisk politik Christian Munthe Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "06/04/2017 Försiktighetens pris och tillämpning riskfilosofi, normativ etik & praktisk politik Christian Munthe Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 06/04/2017 Försiktighetens pris och tillämpning riskfilosofi, normativ etik & praktisk politik Christian Munthe Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet Baserat på: Munthe C, The Morality of Precaution: Interpreting, Justifying and Applying the Precautionary Principle (2007, opublicerat)

2 Föredragets uppläggning
06/04/2017 Föredragets uppläggning Allmänna avsikter med föredraget Försiktighetsprincipens (FP) bakgrund Filosofins behandling av FP Försiktighetens dimensioner och pris Beslutsteori och normativ etisk ”faktualism” Ett normativ etiskt ramverk för riskvärdering Tillämpbarhet: från principer till procedurer Civilisationskritik, rättvisa, och global politik Återknytning: normativ etik i framtiden

3 06/04/2017 FP’s bakgrund En politisk produkt, skapad för att hantera politiska problem kring svårförutsägbara negativa effekter av teknologirelaterade beslut. In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation (United Nation’s Rio Declaration,1992) Många olika FP intra- och internationellt, inte bara på miljöområdet (O’Riordan et.al. 2001, Sandin 2004, Trouwborst 2002) Stora initiala oklarheter - politiskt viktigt, vetenskapligt svårhanterligt Preciseringsarbetet fortgår i en praktisk politisk kontext, med bistånd av teoretiska analytiker (bl.a. filosofer) Vad kännetecknar en bra tolkning av FP och hur ser den tolkningen ut?

4 06/04/2017 Filosofin och FP Alltmer omfattande diskussion (Sandin 2004, Munthe 2007) Stor skepsis Mekanisk tillämpning av färdiga teoripaket Ointresse för den praktiska politiska kontexten Förenklade och rigida tolkningar (många ”straw men”) FP är för oklar FP är antingen uppenbart felaktig eller onödig FP måste analyseras som en normativ princip eller beslutsregel gällande enskilda handlingar/beslut som instantierar existerande teoribildning Alternativ FP kan användas för att påvisa brister i existerande teoribildning och vidareutveckla den normativa etiken teoretiskt och praktiskt Kräver att FP och dess kontext tas på allvar och att grunderna för hur en tolkning av FP kan försvaras undersöks kritiskt och konstruktivt Kräver en initial analys av syftet med tolkningen i vilka dimensioner tolkningar kan variera Källor till oenighet

5 Försiktighetens pris och dimensioner
06/04/2017 Försiktighetens pris och dimensioner FP intressant i den mån den uttrycker ett underliggande försiktighetsideal (oförsiktighetens pris): Försiktighetskravet (FK) Om en aktivitet skulle kunna medföra stor skada, så bör den inte vidtas/tillåtas, såvida inte det påvisats att de risker den medför inte är för allvarliga Kritiken => FK får inte leda till godtycklighet eller beslutsparalys. Försiktighetens pris: direkta och indirekta skador/risker/förlorade fördelar till följd av att FK efterlevs => GMO-exemplet Försiktighetens pris varierar beroende på kombinationen av preciseringar i samtliga tolkningsdimensioner (fetstil i FK) => kritiken desarmerad Preciseringar i dessa dimensioner krävs för praktisk användning Avgörande grundfrågor: Hur högt pris är det acceptabelt att betala för försiktighet och vilka skäl kan anföras ang. detta?

6 Beslutsteorins standardmodeller
06/04/2017 Beslutsteorins standardmodeller Instrumentell effektivitet, Kalkylerat risktagande (MEU) Osäkerhet? Okunskap? När är det värt att förbättra den information som ligger till grund för alternativmängder, riskuppskattningar etc.? Central fråga för att kunna precisera FK / FP, som inte besvaras av standardmodellerna Instrumentell rationalitet normativt kraftlös Vi har moraliska synpunkter på risktagande ”som sådant” Min granne terroristen, Hallandsåsen, Rawls ansvarsfullhet Inte klart att beslutsteoretisk rationalitet garanterar moralisk anständighet ens om värdena är ”de rätta” och MEU kan tillämpas. Är valet mellan A1 och A2 indifferent? A1: x 0,5 / x 0,5 A2: 1 x 0,5 / -1 x 0,5

7 Normativ etisk teori 1 Dygdetik
06/04/2017 Normativ etisk teori 1 Dygdetik Försiktighet kan nog vara (en del av modets) dygd Inte passande för den politiska kontexten Idealväljar-varianten antingen för oinformativ eller överflödig Handlingsfokuserad etik (konsekventialism, deontologi, rättighetsetik) Traditionellt faktualistisk Du skall icke dräpa… Maximera nyttan… Respektera rättigheter… Kan inte besvara grundfrågan om försiktighetens pris på ett adekvat sätt Två-nivå lösningen kraftlös (valet av beslutsmetod är ett riskbeslut som FK kan tillämpas på)

8 Normativ etisk teori 2 Probabilistiska variationer
06/04/2017 Normativ etisk teori 2 Probabilistiska variationer De traditionella teorierna kan utvidgas till att handla om risker Risker och skador behöver ändå avvägas, men hur?? Bennett, Lackey m.fl.: faktisk skada har ingen betydelse Bennett 1996: Förutsebar skada är det avgörande Implicerar inte probabilism => kan inte handla om risker Bennetts argument från orimliga krav på agenten => Den moraliska betydelsen av ”offrets” perspektiv Sämre skäl presenterade av Lackey 1986, Gruzalski 1981 Förbjudna risker (Jonas 1979, Prawitz 1980) Interna konflikter i deontologiska system Beslutsparalys och/eller för högt pris för försiktigheten

9 Normativ risk-etik: ramverk
06/04/2017 Normativ risk-etik: ramverk Beslut kan utvärderas moraliskt på basis av deras risk-chans profil Bas för teoribygge Vardagliga intuitioner om (o)ansvarsfullt risktagande Normativ adekvans hos teori och implikationer Krav på praktisk användbarhet i den politiska kontext som aktualiserar FP / FK Beståndsdelar i min teori Att ett beslut medför en risk talar alltid mot att det är ansvarsfullt Kalkylerat risktagande / konsekventialism (i vid mening) Kombination av skade- och trolighets-ingredienserna hos en risk/chans relevant faktor (förväntad nytta i vid mening) Informations-/kunskapskvaliteten relevant faktor Relativ progressivitet av det ondas moraliska vikt: Om ett alternativ säkrar en anständig mix av risker och chanser, så ökar den moraliska allvarligheten av andra alternativs risker => försiktighetens pris ökar för dessa senare alternativ

10 Praktisk tillämpbarhet
06/04/2017 Praktisk tillämpbarhet Många oklarheter behöver vidareutvecklas i ljuset av vad de innebär för försiktighetens pris: ett stort batteri av konkreta fall behöver studeras. Kvantitativ exakthet antagligen inte förenlig med normativ adekvans (men exakthet har inget värde i sig) Icke-numeriska troligheter Informationskvalitet Kan då teorin vara praktiskt användbar? Två idéer om praktisk användbarhet hos etiska teorier Principlism Proceduralism Proceduralism möjliggör praktisk tillämpning och är dessutom mer adekvat för en politisk kontext Det viktiga är inte en FP, utan procedurer för riskfyllda samhällsbeslut som uttrycker ett rimligt försiktighetens pris

11 Exempel på praktiska resultat
06/04/2017 Exempel på praktiska resultat Civilisationskritik Många teknologi-risker är helt onödiga (3G, HD-tv,…). Konsumism viktigt för att nå en anständig mix av risker och chanser I länder/områden som säkrat en anständig mix av risker och chanser är ett högt pris för försiktigheten i samband med ytterligare riskskapande motiverat Granskningssystem á la läkemedel för all teknologi… Rättvisa: fördelningen av möjligheten att dra nytta av riskskapande aktiviteter Exemplet utsläpps-rättigheter De risker som skapas av västvärldens utsläpp är betydligt moraliskt allvarligare än om samma risker skapats av industri och konsumtionsmönster i utvecklingsländer som genererar välstånd där. Försiktighetens pris bör därmed i högre utsträckning betalas av de förra. Global politik De viktigaste försiktighetsfrågorna är globala Risk-etiska skäl talar för lösningar som är svåra att förverkliga i ett globalt politiskt system som bygger på förhandlingar och överenskommelser Global (demokratisk) federalism att föredra

12 Allmänna reflektioner om den normativa etiken
06/04/2017 Allmänna reflektioner om den normativa etiken Ökad integration med deskriptiv forskning och förståelse av andra frågeställningar och teorier än de filosofiska som kan relateras till olika praktiker. Ökad integration med den politiska verklighet där de flesta etiska frågor blir aktuella och förståelse för politikens mekanismer (otydligare gräns mellan normativ etik & politisk filosofi, statskunskap och praktisk politik). Låt sådant inflöde påvisa brister i filosofins frågeställningar och teorier och inspirera ny teoriutveckling! I FP-/Risk-diskussionen, och flera andra etik-diskussioner, blir filosofins bidrag annars antingen praktiskt irrelevant eller kvalitativt undermåligt.


Ladda ner ppt "06/04/2017 Försiktighetens pris och tillämpning riskfilosofi, normativ etik & praktisk politik Christian Munthe Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser