Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ design Carita Håkansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ design Carita Håkansson."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ design Carita Håkansson

2 Designval Ert syfte styr Kvantitativ design Kvalitativ design

3 Kvalitativ design Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad?
Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå

4 Exempel Hur uppfattar läkare och patienter beröring i primärvårdskonsultationer? Hur upplever patienter med arbetsrelaterade hudsjukdomar sin sjukdom? Vad innebär det för allmänläkare att skriva ut fysisk aktivitet på recept? Vad karakteriserar……..?

5 Kvalitativ design Fenomenologi Fenomenografi Grounded theory
Livshistoria/narrative Aktionsforskning Critical incident Etnografi Innehållsanalys

6 Vetenskapsteoretisk bas för kvalitativ forskning
Mänskliga erfarenheter är komplexa (holistiska) & kan inte förstås genom att analysera delar Människor befinner sig i sociala sammanhang – mening Multipla verkligheter existerar – verkligheten är subjektiv Den som har erfarenhet har mest kunskap

7 Vad studeras? Empiri undersökningar av verkligheten och därav gjorda erfarenheter, snarare än på i förväg uppställda teorier Dokument (dagböcker, essäer, journaler mm) Mänskligt handlande/samvaro, i naturliga sammanhang (observationer) Människors livsvärld; upplevelser, uppfattningar (intervjuer, fokusgrupper)

8 Urvalsmetoder icke-slumpmässigt urval
Lämplighetsurval Tillgängliga individer tillfrågas Exklusions- och inklusionskriterier Exempel: Intervjua alla i väntrummet Målinriktat urval (strategiskt urval) Styrt urval av informanter på basis av klart definierade kriterier som t ex diagnos, utbildningsnivå, viss yrkesgrupp Representativa – typiska för gruppen Exempel: Typiska tetraplegipatienter som väljs ut av klinisk personal Nätverksurval (snöbollsurval) Informanter ger tips på fler individer Exempel: Kvinnliga drogmissbrukare med AIDS Vilka kan ha rik information om det jag vill studera?

9 Exempel Semistrukturerade intervjuer Fokusgrupper
Exempel 1 15 läkare och 11 patienter intervjuades Fokusgrupper Exempel 3 15 läkare i 3 fokusgrupper diskuterade frågan

10 Olika typer av intervjuer
Strukturerade intervjuer bygger på ett frågeschema, där i princip alla frågor ska besvaras. Strukturerade intervjuer motsvarar i princip skriftliga enkätundersökningar Semistrukturerade intervjuer bygger på att man ställer likartade frågor i olika intervjuer. De är mer flexibla än helt strukturerade intervjuer. Intervjuaren har möjlighet att styra diskussionen med sina specifika frågor (intervjuguide) Ostrukturerade intervjuer bygger på fri konversation, där man upptäcker frågor och svar genom fria samtal

11 Frågor Vad vill Du veta något om – syftet och ev frågeställningar styr vilka frågor Du ska ställa En övergripande inledande fråga Korta och enkla frågor Uppföljningsfrågor Undvik ledande frågor & ja/nej frågor Exempel: Hur upplever patienter med arbetsrelaterade hudsjukdomar sin sjukdom?

12 Kvalitetskriterier för intervju
Korta, öppna intervjufrågor & långa svar Spontana, rika, specifika & relevanta svar Tolkning under intervjun Verifiera tolkningarna under intervjun

13 Fokusgrupper 1-3 stora övergripande frågor Följdfrågor vid behov

14 Analys/bearbetning Transkribering Helhetsbild – genomläsning
Systematisk analys utifrån vald analysmetod Textkonstruktion

15 Exempel 1 Interviews were audioptaped and transcribed
Initial transcript analysis was undertaken indepedently of the authors Transcripts were coded Codes we grouped into categories (categories were agreed through discussion) Themes emerged

16 Exempel 2 Deductive content analyses – categories determined prior to the analyses Inductive content analyses – new categories emerging during the data analysis

17 Exempel 3 Läste igenom utskrifterna flera gånger – helhetsbild
Meningsbärande enheter plockades ut Kondensering och kodning av meningsbärande enheter Gruppering i subkategorier och kategorier Djupare innebörd/mening söktes i analysen

18 Tema/kategorier/subkategorier
spegla syftet med studien vara uttömmande vara ömsesidigt uteslutande Kategorinamnen ska uttrycka innebörd

19 Analysens syfte Skapa ordning och finna mönster som kan syntetiseras, tolkas och kommuniceras

20 Textkonstruktion en beskrivande text som är lättillgänglig och läsvärd samt som utgör en version av det undersökta fenomenet Gärna figur/tabell som ger helhetsbild Citat

21 Resultat 1 Hur uppfattar läkare och patienter beröring i primärvårdskonsultationer? Communication (verbal and non-verbal) in ongoing doctor-patient relationships Communication using touch Limits to the use of touch

22 Resultat 2 Hur upplever patienter med arbetsrelaterade hudsjukdomar sin sjukdom? Symptoms and label of skin conditions Causes of skin conditions Exagenous causes Endogenous causes Consequences of skin conditions Physical consequences Psychological consequences Economic consequences Social consequences

23 Resultat 2 forts Controllability of skin conditions
Working conditions Skin protection measures Dermatological assessment and treatment Accepting the disease Information seeking Personal accountability

24 Resultat 3 Vad innebär det för allmänläkare att skriva ut fysisk aktivitet på recept? The tradition makes it hard to change attitudes Shared responsibility is necessary PAP (fysisk aktivitet på recept) has low status and is regarded with distrust Lack of procedures and clear guidelines

25 Praktiskt exempel Vilka svar hittar Ni på frågan:
Hur upplever Ulla-Carin att ha ALS?

26 Analys

27 Kvalitativ design Förförståelse Ger underlag för hypotes eller teori
Kan inte generaliseras

28 Trovärdighet Triangulering Mättnad Granskning utförd av kollegor
Deltagarkontroller Reflekterande – självgranskning Audit trail – spår av det egna resonerandet

29 Kvalitet i kvalitativa studier
Innebördsrikedom – det unika beskrivs fylligt Struktur – överskådlighet & reduktion av komplexitet Resultatet - ett nytt sätt att se på verkligheten Empirisk förankring – överensstämmelse mellan verklighet och tolkning

30 Konsistens – hur tolkningen av delarna hänger ihop med helheten
Externt värde – hur man lyckats förmedla den praktiska nyttan med resultatet

31 Kvalitativ kontra kvantitativ
Närhet till det levande (subjekt) Jag-du relation Fokus på sammanhang Avstånd till det levande (objekt) Jag-det relation Fokus på åtskilda variabler och strukturer

32 Beskrivning och förståelse
Deltagare/aktör (inifrånperspektiv) Påverkar genom deltagande Variation Beskrivning och förklaring Åskådare, iakttagare (utifrånperspektiv) Variationen kan manipuleras fram Jämförelser/ skillnader

33 TACK!


Ladda ner ppt "Kvalitativ design Carita Håkansson."

Liknande presentationer


Google-annonser