Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kritik på teknik ARBETSMATERIAL –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kritik på teknik ARBETSMATERIAL –"— Presentationens avskrift:

1 Kritik på teknik 2013 - ARBETSMATERIAL –

2 Kritik på teknik – SKL undersökning
SKL undersökning som genomförs vart tredje år Undersökning genomförd februari – april 1 000 nackabor år tillfrågade Svarsfrekvens i Nacka 48 % 90 kommuner har deltagit 2013 Ett 40-tal frågor kring medborgarnas attityder och syn på prioriteringar inom områdena gator, parker, vatten och avlopp, avfall och avfallshantering, information och kontakter.

3 Generella iakttagelser
Vi ligger sämre till än andra kommuner vad gäller synen på hur snöröjning/halkbekämpning sköts. Få tycker att vi ska prioritera upp cykelvägarna när det gäller snöröjning. Vad gäller belysningen, så tycker de flesta att det är bra som det är, få är beredda att minska belysningen för att spara pengar. En övervägande majoritet är nöjda med hur våra parker sköts, om resurserna ska prioriteras så kommer städning av parkerna högst. Ett intressant resultat är att en stor andel inte är nöjda med sin nuvarande enskilda vatten och avloppslösning. Samtidigt som man är mer nöjd med kvalitén på vattnet och har färre avbrott, än andra kommuner avseende de som är anslutna till kommunal VA. Talar för att det är rätt att gå mot mer kommunala anslutningar. Vi har en lägre andel medborgare som är nöjd med hur det fungerar att lämna avfall på ÅVC än andra kommuner. De flesta är missnöjda med att det ligger för långt bort och öppettiderna.

4 Trafik Hur ofta brukar du cykla under sommarhalvåret?
Mer sällan än en gång per månad eller aldrig Nacka: 44 % Övriga kommuner: 34 % Hur ofta brukar du cyklar under vinterhalvåret? Nacka: 92 % Övriga kommuner: 82 % Nackaborna cyklar mindre än övriga kommuner både på sommar- och vinterhalvåret. Andelen som mycket sällan eller aldrig cyklar är högre än i övriga kommuner.

5 Snöröjning Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen? Mycket bra och ganska bra Nacka: 47 % Övriga kommuner: 58 % Ganska dåligt och mycket dåligt Nacka: 49 % Övriga kommuner: 38 % 46 % anser att de stora gatorna in mot centrum ska prioriteras först vid snöröjning Lägre andel nöjda medborgare än i övriga kommuner.

6 Gator Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator, vägar och cykelvägar? Mycket bra och ganska bra Nacka: 41 % Övriga kommuner: 35 % Mycket dåligt och ganska dåligt Nacka: 30 % Övriga kommuner: 38 % Något mer nöjda än övriga kommuner vad gäller vägunderhållet.

7 Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men belysningen kostar mycket. Tycker du att kommunen ska spara in på eller öka resurserna för belysningen? Spara in Nacka: 5 % Övriga kommuner: 6 % Bra som det är Nacka: 61 % Övriga kommuner: 64 % Öka resurserna för belysning Nacka: 32 % Övriga kommuner: 28 % Ska bli intressant att se om denna ändras efter att vi nu har minskat tiden med tänd belysning?

8 Snöröj och halkbekämpning av gatorna 49 % (40 %)
Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska vi då främst använda pengarna? Ange högst två alternativ! (Övriga kommuners resultat inom parentes) Snöröj och halkbekämpning av gatorna 49 % (40 %) Underhåll av asfalten på gatorna 38 % (52 %) Snöröj och halkbekämpning av gång- och cykelvägarna 28 % (23 %) Underhåll av gång- och cykelvägarna 18 % (20 %) Gatubelysning 11 % (9 %) Intressant underlag för diskussion kring ambitionsnivå inom vinterunderhållet. Se bilder kring kostnadsfördelning och nederbörd.

9 Sammanfattning Väg Inom området gator verkar vi göra rätt saker i ok omfattning, men med utrymme att genom ytterligare resurser och/eller förbättra utförandet på snöröjningen, beläggningsunderhållet och belysningen ytterligare höja nöjdheten hos medborgarna. Mest anmärkningsvärda/oväntade resultatet Att så stor andel anser att gatunätet är ”Mycket bra” och ”Ganska bra” skulle nog trott att en större andel skulle svarat ”Varken bra eller dålig” vilket brukar vara bra nog. Förklaring till resultatet Senaste årens planerade reinvesteringar börjar ge resultat och att även det planerade underhållet börjar komma igång.  Prioriterade åtgärder utifrån resultatet Framtagande av underhållsplaner som används med lika bra underlag och planering som vi idag har när det gäller reinvesteringar inom samtliga områden Gator, Belysning och Konstruktionsbyggnader.    Nedprioriterade åtgärder utifrån resultatet Det kan vara möjligt att minska något på reinvesteringarna på gatunätet om man kompenserar med ett bra planerat underhåll, dvs mer spricklagning och potthålslagning samt försegling. Detta bör kunna ge en något lägre årskostnad även om det tar mer resurser i anspråk. I övrigt bör nog resurser och medel hålla den nivå vi har idag + index och volymförändringar. Mats analys

10 Parker Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?
Mycket bra och ganska bra Nacka: 54 % Övriga kommuner: 63 % Varken bra eller dåligt Nacka: 19 % Övriga kommuner: 15 % Ganska dåligt eller mycket dåligt Nacka 9 % Övriga kommuner: 7 % Något mindre nöjda medborgare än i övriga kommuner.

11 Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då i första hand använda pengarna? Ange högst två alternativ! Städning i parkerna 38 % (29 %) Lekplatser 30 % (28%) Blomsterarrangemang på gator och torg 20 % (22 %) Gräsklippning i parkerna 17 % (26 %) Gångstråk 16 % (11 %) Rogers analys: Sammanfatta analys i sin helhet: Resultat: Stämmer överens med våra åsikter. Fråga 19 -  Man är något mindre nöjd med hur parkerna sköts än  i övriga kommuner ca 54%(63) Fråga 20 – Man är i snitt överens med övriga kommuner. Här är det en låg nöjdhet 35% Nacka (33) – Låg andel åsikter! Fråga 21 – Nacka borna prioriterar–1: Städning i parkerna -2: Lekplatser – 3: Blomsterarrangemang på gator och torg – 4: Gräsklippning – 5:Skötsel av gångstråk – 6: Skötsel av naturmark  – Skillnad mot andra kommuner är att nackas invånare vill ha mer städning skiljer (10%). Att satsa på: Vi fortsätter att prioritera enligt vad vi redan har börjat med – vår uppfattning vad Nacka borna vill ha stämmer med enkäten. Det som vi behöver satsa lite extra på är underhållet av gångstråken.

12 Vatten och avlopp Är du nöjd eller missnöjd med din nuvarande enskilda vatten- och avloppslösning? Mycket nöjd eller ganska nöjd Nacka: 42 % Övriga kommuner: 76 % Ganska missnöjd eller mycket missnöjd Nacka: 24 % (varav mycket missnöjd 18 % (3 %)) Övriga kommuner: 8 % Vad är du mest missnöjd med (enskilt VA)? Ej svar 39 % (38 %) Avloppet 33 % (28 %) Kranvattnet 28 % (33 %) Ett resultat som är avvikande, svårt att förklara vad detta beror på. Man är inte mer missnöjd med något specifikt än övriga kommuner. Dessutom är man mer nöjd med vattenkvalitén och har färre avbrott än övriga kommuner. Observera att missnöjet gäller bland de medborgare som har enskild vatten- och avloppslösning.

13 Vad tycker du om kvaliteten på vattnet (kommunalt VA)?
Mycket bra eller ganska bra Nacka: 93 % Övriga kommuner: 89 % Ganska dåligt eller mycket dåligt Nacka: 1 % Övriga kommuner: 3 % Har du varit utsatt för störningar i vattenförsörjningen till din bostad under de senaste 12 månaderna? Flera alternativ får anges! Nej, inga störningar 82 % (79 %) Ja, avbrott 7 % (10%)

14 Avfall Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall vid din bostad? Mycket nöjd och ganska nöjd Nacka: 75 % Övriga kommuner: 82 % Ganska missnöjd eller mycket missnöjd Nacka: 10 % Övriga kommuner: 7 %

15 Vad är du mest missnöjd med?
Fulla sopbehållare 19 % (14 %) Ej svar 19 % (15 %) Utebliven sophämtning 15 % (9 %) Dålig lukt från soprum/sopkärl 12 % (13 %) Intressant att det är lika vanligt med inget svar alls som att ha en åsikt i frågan.

16 Återvinningscentral är en bemannad insamlingsplats där hushåll kan lämna t.ex. grovavfall, elavfall och farligt avfall. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna avfall på kommunens återvinningscentral? Mycket nöjd och ganska nöjd Nacka: 59 % Övriga kommuner: 77 % Ganska missnöjd eller mycket missnöjd Nacka: 18 % Övriga kommuner: 8 % Mest missnöjd med: Ligger för långt bort Öppettiderna Här finns det utvecklingspotential som ligger i linje med framtagande av avfallsplan och investeringar i ÅVC.

17 Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester, bekämpningsmedel, batterier m.m. Tycker du att du är tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall? Mycket bra informerad och ganska bra informerad Nacka: 70 % Övriga kommuner: 80 % Ganska dåligt informerad och mycket dåligt informerad Nacka: 17 % Övriga kommuner: 9 % Ligger i linje med satsningen på mer information till invånarna kring avfallsfrågorna.

18 Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna ditt farliga avfall? Mycket nöjd eller ganska nöjd Nacka: 60 % Övriga kommuner: 75 % Ganska missnöjd eller mycket missnöjd Nacka: 11 % Övriga kommuner: 5 % Vad är du mest missnöjd med när det gäller insamling av farligt avfall? Ange endast ett alternativ Ligger för långt bort 28 % (30 %) Det finns för få platser 23 % (16 %) Osäker på vad som får lämnas in 21 % (25 %)

19 Vad är du mest missnöjd med?
Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna förpackningsavfall och tidningar? Mycket nöjd och ganska nöjd Nacka: 62 % Övriga kommuner: 74 % Ganska missnöjd eller mycket missnöjd Nacka: 18 % Övriga kommuner: 11 % Vad är du mest missnöjd med? Fulla behållare 47 % (40 %) Skräpigt 21 % (18 %) Ligger för långt bort 8 % (17 %) Intressant att det är färre än i övriga kommuner som anser att ÅVS´erna ligger för långt bort. Borde tyda på att de är relativt väl lokaliserade.


Ladda ner ppt "Kritik på teknik ARBETSMATERIAL –"

Liknande presentationer


Google-annonser