Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotlän Dalarna Regional workshop 28 maj 2013 Per-Erik Sandberg Marit Ragnarsson Erik Särnholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotlän Dalarna Regional workshop 28 maj 2013 Per-Erik Sandberg Marit Ragnarsson Erik Särnholm."— Presentationens avskrift:

1 Pilotlän Dalarna Regional workshop 28 maj 2013 Per-Erik Sandberg Marit Ragnarsson Erik Särnholm

2 Ett axplock av nya metoder, satsningar och insikter inom pilotlänsuppdraget!

3 Pilotlän Dalarna ”Pilotlän Dalarna ska med innovativa arbetssätt, helhetssyn och hållbart tillväxtfokus engagera hela Dalarna i genomförandet av länets klimat- och energistrategi.”

4 Dalarnas energi- och klimatstrategi Vi kan fördubbla produktionen av energi och halvera användningen! Energianvändning Förnybar och återvunnen energi

5 Energieffektivisering

6 Förnybar och återvunnen energi

7 I Dalarna har vi högre mål 2020 … MålEU 2020Sverige 2020Dalarna 2020 Andel förnybar energi20 %50 %84 % Effektivare energianvändning20 % 22 % Minskade utsläpp20 %23 % - Varav icke handlande sektorn 26 %35 % Nya jobb2 500 Konsumtionens globala miljöpåverkan Minskar

8 …och vi har även mål för 2050! MålEU 2050Sverige 2050Dalarna 2050 Andel förnybar energi160 % Effektivare energianvändning46 % Minskade utsläpp80-95 %67 % - Varav icke handlande sektorn 82 % Nya jobb5 000 Konsumtionens globala miljöpåverkan 2 ton CO 2 /pe

9 Bind ihop områden – fler ser möjligheterna Markanvändning Konsumtions- perspektiv Regional utveckling Energieffektivisering Minskad klimatpåverkan Ökning av förnybar och återvunnen energi Långsiktiga mål Regional energi- och klimatstrategi Främjande av hälsa Övriga miljömål Energisystem- perspektiv

10 KlimatEnergiTillväxtKonsumtion EU Sverige Dalarna EU2020 Energi- och klimatpolitik Färdplan 2050 Energi- o klimatstrategi 2050 Energieffektivi- seringsdirektiv Stuprör synliggör inte möjligheterna

11 Missade möjligheter Export av produkter Export av tjänster Energieffektivisering –ökar konkurrenskraft –export av el och biobränsle –underlättar att nå andra miljö- och samhällsmål Energisystemperspektivet Konsumtion Internationella transporter Energiförsörjningen Missade utmaningar

12 2050 är nu! FOTO: HANS GEIJER/JOHNER. IBL BILDBYRÅ. LENNART AF PETERSENS Transportsnål samhällsplanering Utbildning F&U Energieffektiva byggnader Fjärrvärme Järnväg

13 GRÖN UTVECKLING

14

15 Näringslivsaspekter på energiomställningen Näringslivets eget miljöansvarTryggad energiförsörjning till rimlig kostnadSänkta kostnader genom energibesparingarNya jobb och företag på miljödrivna marknader

16 Industri600 Byggnader, service1 500-2 000 Transporter290 Smarta elnät40 Fjärrvärme17 Vattenkraft15 Bioenergi1 200 Biogas20 Vindkraft1 100 Solenergi70 S:a antal jobb4 900 - 5 400 + Miljöteknikföretagande Massor av nya jobb och företag

17 Energieffektivisering i industrin -25 % möjligt! -Samverkansforum för en energieffektivare industri (Industridialog) -Strategisk handlingsplan med styrmedel för lokal och regional nivå -Många projekt!

18 Erfarenheter Olika mognadsfas Företagen olika mogna Krävs mångfald av flexibla styrmedel för olika branscher Mångfald av styrmedel Många styrmedel för lokala och regionala nivån Förstärk ”piskor” och utveckla ”morötter” Hinder/drivkrafter Tid/ork, äger ej frågan, annat fokus är hinder Sänkta kostnader och lagkrav starkaste skäl Stor potential Företagen tacksamma för stöd 25 % möjligt. Kalkylmetoder avgörande Samhällsekonomiskt Samhällsekonomiskt lönsamt med stödjande projekt Nästan lönsamma åtgärder lågt hängande frukt

19

20 STF Fjällstation Grövelsjön Bävergläntans Fastighets AB Fridhems förskola Sören Björnbom Tunet skola Långdahls Åkeri AB

21

22 Miljötillsyn Miljöprövning Nationella Styrmedel/ signaler Regionala Lokala Ekonomiska Information Ekonomiska Information Lagstiftning Syfte Handel MÅL

23 Stärkt miljötillsynen och utvecklad miljöprövning Vägledning för verksamhetsutövare Vägledning för tillsynsmyndigheter

24 Nätverk Samverkan Dialog NORMBILDNING Bygg- och fastighetssektorn Energieffektivt byggande - Dalarnas specialitet

25 Nära Noll Energi-strategi (NNE-strategi) Krav för byggnader från 2021 (offentliga 2019) kWh/m2 Dagens byggregler för nya bostäder 110 Dalarnas norm 2013 75 Dagens byggregler, lokaler 100 Dalarnas norm 2013 60 NU TAR VI NÄSTA STEG!

26 Samhällsplaneringens betydelse för att transportsektorn ska klara klimatmålen

27 Dagens översiktsplaner -har ambitiösa miljövisioner, men … -saknar ställningstaganden om hur planen bidrar till energi/klimatmål. I Dalarna har vi tagit fram en vägledning för kommuner och länsstyrelser om energi/klimataspekter i översiktsplaner -mer förnybar energi -transportsnål bebyggelseutveckling -resurseffektiva energisystem bl.a. fjärrvärme/restvärme Vi behöver nu -utveckla vägledningen och -nå nationell samsyn i ambitionsnivåer Att planera rätt är inte lätt…

28 Ansvar vid ny och ombyggnad -Energikrav (Byggherren) -Tillsyn (Kommunerna) -Vägledning kommunerna (Länsstyrelserna) I Dalarna har vi identifierat flera brister i detta arbetssätt -Kunskapsbrist energiberäkningar -Uppföljning -Felhantering Utmaningar -Kompetenshöjning (Byggbranschen och myndigheter) -Säkerställa rätt kvalitet under byggtiden -Nationell samsyn och vägledning och bygga rätt är inte heller lätt!

29 Länsstyrelsens interna miljöledningssystem Vägledning för inköp av fordon Inventering och åtgärdsplan för belysning Vi synliggör att energiomställningen är möjlig och etablerar normer!

30 Så får vi mer att hända Vi behöver … - Sprida erfarenheter och börja använda nya arbetsmetoder och verktyg. - Etablera normer för en god energihushållning - genom alla beslut. - Använda offentlig upphandling som drivkraft. - Involvera alla samhällssektorer i arbetet. - Jobba långsiktigt. - Ha tålamod. Nu är det bara 37 år kvar till 2050!

31 Eftermiddag

32 Sol Biomassa Vind Biogas Miljö- teknik Folk- bildning Skol- nätverk Fysisk Planering Kommun- nätverk Bygg- dialog Industri- dialog EID Transport- dialog Energiintelligent Dalarna Produktion Användning Planering Utbildning Aktörer i samverkan Länsstyrelsen Region Dalarna Dalarnas kommuner Landstinget Högskolan Dalarna Stiftelsen Teknikdalen Näringslivsorg NGO Företag Bildningsförbund Branschnätverk Föreningar Energibolag Konsulter Fjärr- värme

33 Full fart i kommunerna - Dala Energiwebb

34 Energihushållning i VA-sektorn Åtgärdsplan klar!

35 Hållbar utveckling Social hållbarhet – målet Ekonomisk hållbarhet – medlet Ekologisk hållbarhet - begränsningarna

36 Utbud Efterfrågan Tillväxt på miljödrivna marknader Stöd till: Innovation Entreprenörskap Affärsutveckling Stöd till: Miljöansvar Resurseffektivisering

37 EMC Område för smart tillväxt: Energieffektivt samhällsbyggande

38 Nationella stuprör behöver regionala hängrännor 21 st 290 st

39 Pilotlänens rundabordssamtal 2011-2012 Sammanfattning av rundabordssamtal om energi- och klimatarbetet

40 Länsstyrelsens uppdrag Strategiskt samordna och leda det regionala energiarbetet mot nationella mål, utifrån regionala förutsättningar Våra verktyg EkonomiskaBidrag, stöd AdministrativaMiljöbalken, PBL - tillsyn/prövning Bidragsvillkor IncitamentAvtal, upphandling, nätverk, stödprojekt, strategier mm KommunikativaInformation, rådgivning, vägledning

41 Rundabordssamtal med alla länsstyrelser Koordinering av 8 möten vintern 2011/2012. 2-4 län vid varje möte (länsråd, chefer, handläggare) Information/dialog om hur varje län arbetar internt och externt. Gemensam SWOT Diskussion om fortsatt samverkan Sammanfattning  Länsstyrelserna har utvecklat sitt energi- och klimatarbete.  Behov av fortsatt utveckling inom fyra områden.  Rapport i mars 2012 med förslag till insatser.  Slutsatserna presenterades på länsrådsmöte i februari 2012.

42 4 områden att utveckla 1.Länsstyrelsens roll och uppdrag 2.Intern samordning och samverkan mellan länsstyrelser 3.Regionala samordningen och ledning av arbetet 4.Interna miljöledningssystemet

43 Hur går vi vidare? Stora vinster att genomföra insatser gemensamt och samordnat i tid. Vi behöver en starkare samverkan för att klara vårt energiuppdrag. Förslag utarbetades till organisation och verksamhet för Länsstyrelsernas Energi- och KlimatSamverkan - LEKS

44 Pilotlänen för grön utveckling Skåne Dalarna Norrbotten Tack!


Ladda ner ppt "Pilotlän Dalarna Regional workshop 28 maj 2013 Per-Erik Sandberg Marit Ragnarsson Erik Särnholm."

Liknande presentationer


Google-annonser