Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  "— Presentationens avskrift:

1 F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  www.hassler.se www.hassler.se  john@hassler.se john@hassler.se  mejllista. Skicka texten SUBSCRIBE amakro till mailinglists@hassler-j.iies.su.se. Bekräfta sedan. mailinglists@hassler-j.iies.su.se  Litteraturen  Examinering  Praktiskt  Idag  En kort översikt av världens makroekonomi (Kapitel 1).  En kort översikt av de viktigaste begreppen i makroekonomi (Kapitel 2).

2 F1: sid. 2 Vad är makroekonomi?  Hur hela ekonomier fungerar (nationer, regioner eller hela världen).  Variabler: inkomster, produktion, konsumtion, investeringar, arbetslöshet, ränta, växelkurs och prisnivå – de makroekonomiska aggregaten.  Är det skillnad på makro och mikroekonomi?  I traditionell teori, ja.  Efter den neoklassiska revolutionen, nej!  Heterogenitet – fördelningsfrågor.  Allmän jämvikt  Dubbelriktade (cirkulära) orsakssamband. Ex: Produktion  Sysselsättning  Inkomster  Efterfrågan  Produktion

3 F1: sid. 3 Några distinktioner  Teori – verklighet  En teori eller en modell är som en guidebok, hjälper till att skapa en bild av verkligheten.  Modell  verklighet.  Positiv – Normativ  Hur det faktiskt är – positiv teori.  Hur det borde vara, givet vissa grundläggande mål – normativ teori.  Exogena – endogena variabler.  En modell förenklar genom att ta vissa faktorer som givna (exogena) medan andra försöker förklaras inom modellen (endogena).

4 F1: sid. 4 USA år 2002 USA år 2002 Befolkn: 290 miljoner BNP: 10 000 miljarder US$ BNP/cap: 37 000 US$

5 F1: sid. 5 EU 2001 EU 2001 Befolkn: 370 miljoner BNP: 9 000 miljarder Euro BNP/cap: 24 000 Euro

6 F1: sid. 6 USA, Sverige och USA 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt USA3,53,73,83,80,30,32,42,42,3 BNP-tillväxt EU3,12,13,63,61,61,61,11,10,90,9 BNP-tillväxt Sverige2,72,34,44,41,11,11,91,91,31,3

7 F1: sid. 7 USA, Sverige och USA 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt USA3,53,73,83,80,30,32,42,42,3 BNP-tillväxt EU3,12,13,63,61,61,61,11,10,90,9 BNP-tillväxt Sverige2,72,34,44,41,11,11,91,91,31,3 Arbetslöshet USA654,04,86,26,0 Arbetslöshet EU7108,17,88,18,0 Arbetslöshet Sv,574,7444

8 F1: sid. 8 USA, Sverige och USA 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt USA3,53,73,83,80,30,32,42,42,3 BNP-tillväxt EU3,12,13,63,61,61,61,11,10,90,9 BNP-tillväxt Sverige2,72,34,44,41,11,11,91,91,31,3 Arbetslöshet USA654,04,86,26,0 Arbetslöshet EU7108,17,88,18,0 Arbetslöshet Sv,574,7444 Inflation USA522,32,11,21,6 Inflation EU521,52,52,21,9 Inflation Sverige621,32,62,42,3

9 F1: sid. 9 Produktivitet i Europa/USA Be, De, Fi, Fr, It, Ne, No, SB, Sv, Sch, Ty, Ös, Gordon, 2002. Output per capita Output per timme

10 F1: sid. 10 Produktivitet i USA

11 F1: sid. 11 70-regeln  Om något har tillväxttakt på x% per år. Hur lång tid tar det innan det fördubblas?  Svar:ungefärligen 70/x år.  Vid en tillväxttakt på 1% per år sker en fördubbling på 70 år.  På samma tid sker en 4 dubbling vid 2% och en åttadubbling vid 3%.  Sverige och Japan hade högst tillväxttakt i världen 1870-1970.

12 F1: sid. 12 USA under de senaste 10 åren  Ekonomiskt sett, var perioden 1992-2000 en av de bästa på länge.  Nio år med positiv tillväxt  Ökande sysselsättning och fallande arbetslöshet.  Trots detta fanns inga tendenser till ökande inflation.  The new economy.  Betydande del av ökningen i produktivitet kan hänföras till ITC användning.  Efter 2000 har ekonomin sett sämre ut.  Låg tillväxt.  Dubbla underskott, bytesbalans och offentligt underskott.  Ökande arbetslöshet.  Nu verkar en vändning stå för dörren.  Högsta kvartalstillväxt på mycket länge senaste kvartalet.  Fallande dollar hjälper USA.

13 F1: sid. 13 EU under de senaste 10 åren  Sämre ekonomiska resultat i Europa än USA under 90-talet, särskilt efter -95.  Lägre tillväxt  Lägre produktivitetstillväxt.  Svaga tecken till återhämtning, men den starka Euron kan vara ett problem.  ITC teknologin har fått mindre genomslag i Europa.  Betydligt högre arbetslöshet.

14 F1: sid. 14 Arbetslöshet i EU och USA Arbetslöshet i USA Arbetslöshet i EU

15 F1: sid. 15 Arbetslöshet i Sverige

16 F1: sid. 16 Hur kan den Europeiska arbetslösheten minskas?  Arbetslösheten kan förmodligen minskas om  arbetslöshetsersättningarna minskas,  minimilöner avskaffas där de finns,  arbetslösa tvingas flytta,  lönesättningen decentraliseras och ökad lönespridning accepteras.  Men,  alla kan förmodligen inte tjäna på detta,  är det värt priset?

17 F1: sid. 17 Japan, 2000 1-2 Befolkn: 126 miljoner BNP: 5 000 miljarder US$ BNP/cap: 38 000 US$

18 F1: sid. 18 Japan 1960-2000 1960-20001992-2000 20002001 2002 20022003 BNP-tillväxt5,51,21,21.5 0,40,22,0 Arbetslöshet2,03,04,75,01,11,1- Inflation4,5-0,1-1,6 -1,4-

19 F1: sid. 19 Japan  Högst tillväxt i världen, tillsammans med Sverige, mellan 1870 och 1970.  Tillväxten sedan 1960 5.5%.  Japans BNP/capita högre än i USA.  Tillväxten 1992 till 2002 bara cirka 1%.  Högre arbetslöshet än någonsin.  Fallande priser, deflation -> höga realräntor trots att nominalräntan är noll.  Stark yen är och har varit ett problem.

20 F1: sid. 20 En orsak till Japans problem Japanska aktieindexet 1980-2000

21 F1: sid. 21 Kan Japan komma tillbaka?  Japanska centralbanken har sänkt räntan till 0.  Regeringen har försökt stimulera efterfrågan.  Hittills utan påtagliga effekter.  Stora strukturella problem i Japan.  Banker med dålig utlåningsstock kan inte låna till bra nya investeringar.  Kanske syns ljuset i tunneln.

22 F1: sid. 22 Hitta data  OECD  IMF  Konjunkturinstitutet  Riksbanken  SCB

23 F1: sid. 23 Kapitel 2 Kapitel 2 De viktigaste makroekonomiska variablerna och sambandet mellan dem  Vad är BNP, BruttoNationalProdukt (”GDP” Gross Domestic Product eller ”Output”)?  Vad är och hur mäts inflation?  Vad är och hur mäts arbetslöshet?  Vad bestämmer dessa variabler på kort, medelfristig och lång sikt?

24 F1: sid. 24 Tre olika tillvägagångssätt att mäta och definiera BNP som alla ger samma resultat 1.BNP är värdet av alla varor som produceras för slutlig användning under en viss tidsperiod inom en viss nation eller region.  En slutlig vara (a final good) är avsedd för slutlig konsumtion eller investering, t.ex. en hamburgare eller en verkstadsmaskin.  En intermediär vara alt. insatsvara (intermediate good) används som insats för produktion av andra varor (t.ex, bagaren som säljer hamburgerbrödet).  Om BNP inkluderade intermediära varor räknades in i BNP skulle det bli dubbelräkning. BNP skulle bero på om varor produceras i flera led i flera företag eller i ett och samma företag.

25 F1: sid. 25 Tre olika tillvägagångssätt att mäta och definiera BNP som alla ger samma resultat 2.BNP är summan av allt förädlingsvärde producerat under en viss tidsperiod inom en viss nation eller region: Förädlingsvärdet är värdet av ett företags produktion minus värdet av de insatsvaror som gått åt. Förädlingsvärdet är värdet av ett företags produktion minus värdet av de insatsvaror som gått åt.

26 F1: sid. 26 Tre olika tillvägagångssätt att mäta och definiera BNP som alla ger samma resultat 3.BNP är summan av alla inkomster till arbetskraften och kapital (plus plus mervärdesskatter) under en viss tidsperiod i en viss nation eller region. Table 2-1 BNPs sammansättning i USA (I procent)1960 2000 Arbetsinkomster6665 Kapital inkomster 2628 Indirekta skatter 87

27 F1: sid. 27 Löneandel av BNP Svensk Tillverkningsindustri

28 F1: sid. 28 Nominell och Real BNP  Nominell BNP är alla varor värderade till deras löpande marknadspris (BNP i löpande priser).  Nominell BNP ökar över tiden p.g.a: 1. Det produceras mer varor. 2. Varornas kvalitet förbättras. 3. Allmänna prisnivån ökar.  Real BNP konstrueras genom att alla varor värderas till konstanta priser, t.ex. de priser de hade år 2000 (BNP i fasta priser).

29 F1: sid. 29 Nominell och Real BNP  Låt oss använda 1996 års priser för att beräkna BNP År Antal bilar producerade Löpande prisNominell BNP 199510$20,000$200,000 199612$24,000$288,000 199713$26,000$338,000 År Antal bilar producerade 1996 års prisReal BNP199510$24,000$240,000 199612$24,000$288,000 199713$24,000$312,000 Notera att vi antar att kvaliteten är oförändrad.

30 F1: sid. 30 Svensk BNP

31 F1: sid. 31 Svensk BNP Under perioden har; Nominell BNP har 30-dubblats (20 dubblats i USA). Real BNP har 3-dubblats (4-dubblats i USA). Prisnivån har 10-dubblats (5-dubblats i USA).

32 F1: sid. 32 Konjunkturer  BNP tillväxttakten är lika med:  När BNP växer snabbare än normalt har vi konjunkturuppgång (expansion).  När BNP växer långsammare än normalt har vi konjunkturnedgång (recession)  När BNP växer långsammare än normalt har vi konjunkturnedgång (recession).  En särskilt lång period med låg tillväxt kallas depression.

33 F1: sid. 33 Andra centrala makro- ekonomiska variabler  BNP är kanske den viktigaste makroekonomiska variabeln. Men två andra variabler är nästan lika viktiga: 1. Arbetslöshet (sysselsättning) 2. Inflation

34 F1: sid. 34 Arbetslösheten ”I arbetskraften” (labor force) = anställda + arbetslösa ”I arbetskraften” (labor force) = anställda + arbetslösa L = N + U L = N + U Arbetslöshet: Bara de som aktivt söker efter arbete räknas som arbetslösa. Andra som inte har jobb räknas som ”ej i arbetskraften”.Bara de som aktivt söker efter arbete räknas som arbetslösa. Andra som inte har jobb räknas som ”ej i arbetskraften”.

35 F1: sid. 35 Individer 16-64 ej i arbete som andel av arbetskraften Källa: AKU SCB

36 F1: sid. 36 Arbetslöshet och BNP-tillväxt Okun’s lag Förändringar i arbetslösheten tenderar att samvariera med förändringar BNP- tillväxttakten

37 F1: sid. 37 Förändring i arbetslöshet och tillväxttakt, USA, 1960-2000 Hög (låg) tillväxttakt i BNP typiskt associerad med fallande (ökande) arbetslöshet.

38 F1: sid. 38 Inflation  Inflation är en generell och ihållande uppgång i priserna på varor och tjänster.  Deflation är en generell och ihållande nedgång i priserna på varor och tjänster

39 F1: sid. 39 BNP-deflatorn  BNP deflatorn är ett index — satt till 100 för ett visst basår.  Ett vanligt mått på inflation är förändringstakten i BNP deflatorn.  Nominell BNP är lika med BNP deflatorn gånger real BNP:

40 F1: sid. 40 Konsumentprisindex  BNP-deflatorn mäter hur priserna på produktionen (BNP) förändras. Konsument- prisindex (KPI, CPI) fokuserar istället på vad som konsumeras. Levnadskostnader.  KPI och BNP deflatorn rör sig åt samma håll för det mesta.  Olika varianter på KPI för diverse speciella syften.

41 F1: sid. 41 KPI och BNP-deflator i USA

42 F1: sid. 42 Inflation och arbetslöshet Phillips kurvan En relation mellan arbets- löshet och inflation.

43 F1: sid. 43 Arbetslöshet och förändringar i USAs inflationstakt, 1970-2000 När arbetslösheten är låg (hög) tenderar inflationen att stiga (falla).

44 F1: sid. 44 Hur bestäms BNP? Kursen i (superkort) sammanfattning  BNP bestäms:  på kort sikt (upp till ett par års sikt) huvudsakligen av efterfrågan på varor och tjänster,  på medelfristig sikt (storleksordningen 5-15 år) huvudsakligen av teknologi, företagsorganisation och struktur, kapitalstockens storlek, och mängden arbetskraft, och  på lång sikt (flera decennier eller mer) huvudsakligen av mer grundläggande faktorer som utbildning, forskning, sparande och politisk stabilitet.

45 F1: sid. 45 Bokens organisation


Ladda ner ppt "F1: sid. 1 Makroekonomi med tillämpningar Föreläsning 1  Huvudlärare: John Hassler.  "

Liknande presentationer


Google-annonser