Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte och lärandemål för examensarbeten på högskoleingenjörsprogram - Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte och lärandemål för examensarbeten på högskoleingenjörsprogram - Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse,"— Presentationens avskrift:

1 Syfte och lärandemål för examensarbeten på högskoleingenjörsprogram - Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. - Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. - Ett examensarbete på ett högskoleingenjörsprogram skall spegla utbildningens karaktär och visa förmåga till ingenjörsmässig problemlösning. - Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör. - Lärandemålen för examensarbetet utgår från de mål för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning. (Dnr C2007/723) https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/examen/examina/Sidor/hogskoleingenjorsexamen.aspx

2 Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
Studenterna skall ha uppnått minst 120 hp innan examensarbetet påbörjas. Därutöver skall för det specifika examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade.

3 Genomförande Två administrativa dokument upprättas vid ett examensarbete: Registreringsunderlaget. Sammanställer erforderlig information för registrering i Ladok Arbetskortet. Dokumenterar genomförda delmoment och utgör underlag för slutlig inrapportering i Ladok.

4 Genomförande Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Examensarbetet bör göras vid extern organisation (företag, myndighet, offentlig sektor, frivilligorganisation med flera). Studenterna utarbetar en kortfattad skriftlig beskrivning av arbetet. Denna beskrivning skall bifogas registreringsunderlaget. Extern handledare vid den externa organisationen skall anges. Studenterna kontaktar en examinator med lämplig ämnestillhörighet. Examinator kontrollerar att studenterna uppfyller de generella (120 hp) och specifika förkunskapskraven för examensarbete, och att det föreslagna examensarbetet motsvarar lärandemålen för examensarbete. Examinatorn signerar registreringsunderlaget. Programansvarig kontrollerar att arbetet ligger inom programmets utbildningsområde. Programansvarig signerar registreringsunderlaget och ansvarar för att det kommer lämpligt studentcentrum tillhanda. Studentcentrum genomför registrering i Ladok.

5 Examinator/handledare
Examinator är vetenskapligt och kvalitetsmässigt ansvarig för examensarbetet, samt för att dess inriktning leder till att utbildningsmålen uppnås. Examinator avgör när arbetet kan godkännas.

6 Studenternas ansvar Ta kontakt med examinator och programansvarig för att inhämta godkännande för att få starta examensarbetet. Självständigt planera, utföra och redovisa arbetet, med krav på planeringsrapport och skriftlig och muntlig redovisning. Läsa igenom Chalmers policies för offentlighet och sekretess redan vid arbetets start för bedömning om något måste beaktas i planeringen. Läsa och rätta sig efter Chalmers policy för akademisk hederlighet, se https://student.gate.chalmers.se/sv/regler_rattigheter/sidor/akademiskhederlighet.aspx. Ta del av information om examensarbetsrapporter och utforma rapporten i enlighet med anvisningar som finns tillgängliga under rubriken framtagning av rapporter och examensarbeten vid Chalmers, se https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/examensarbeten%20-%20rapporter/utformning-av-rapport/sidor/default.aspx Leverera arbetet till examinator för publicering i Chalmers Publication Library. Kontakta och föreslå opponent(er) för det egna examensarbetet. Ansvarar för att arbetskortet blir ifyllt.

7 Planering Studenterna skall skriva en planeringsrapport som skall precisera problembeskriv-ningen/uppgiften. Planeringsrapporten skall innehålla bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, metod och tidsplan för examensarbetets genomförande. Planeringsrapporten lämnas till examinatorn för godkännande.

8 Muntlig presentation och opposition
Presentationen av examensarbetet görs vid speciella seminarier. Seminarierna är organiserade som minikonferenser med flera parallella sessioner. Till dessa seminarier är alla välkomna. En presentation av ett examensarbete består av följande moment: • Presentation där gruppen presenterar sitt arbete (20 min). • Opposition där opponerande grupp avger synpunkter på arbetet samt diskussion där alla närvarande har möjlighet att delta (20 min). Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen skall rapporten vara färdigskriven men ej publicerad. Detta för att medge att synpunkter som framkommer vid redovisningen inarbetas i rapporten. Muntlig redovisning inklusive opposition skall genomföras på Chalmers. Ytterligare redovisning bör även genomföras vid den externa organisation där examensarbetet utförts.

9 Skriftlig redovisning
Examensarbetsrapporten skall i normalfallet skrivas på svenska. I undantagsfall kan den skrivas på engelska. Examensarbetet utformas enligt anvisningar som finns tillgängliga under rubriken Framtagning av rapporter och examensarbeten vid Chalmers, se https://student.gate.chalmers.se/sv/studier/examensarbeten%20-%20rapporter/utformning-av-rapport/sidor/default.aspx

10 Redovisning Redovisning av examensarbete sker en gång i veckan fr o m tentamensveckan i maj t o m midsommarveckan i juni. Varje grupp har totalt 40 minuter; 20 minuters presentation, 10 minuters opposition samt 10 minuter allmän diskussion. Examinatorn bokar tid för examensgruppens redovisning. Nya redovisningstider för 2014 läggs ut under våren. Pärm för bokning av redovisning finns på expedition på Studentcentrum, hus Saga. Vill du låna examensarbeten? Vänd dig till Lindholmenbiblioteket

11 Kurs i informationskompetens
Kursen är obligatorisk och vänder sig till dig som läser program EPI och ska påbörja ditt examensarbete. Kursen består av 1 tillfälle i sal á 3 timmar, samt en uppgift i Pingpong. Den senare består av ett antal texter att läsa igenom och en inlämningsuppgift som kontrollerar att du förstått innehållet.

12 Examensarbete-genomförande
Information om examensarbetets genomförande finns även centralt på studentportalen och nås t.ex. via: Studentportalen Studier Kandidat- och examensarbete Examensarbete Föreskrifter för examensarbete Högskoleingenjörsprogram

13 Examination För att examensarbetet skall godkännas krävs följande:
Godkänd planeringsrapport Godkänd projektrapport Godkänd presentation och försvar av examensarbetet vid examensarbetsredovisningen Godkänd opposition på ett annat examensarbete Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar Fullgjorda eventuella programspecifika obligatoriska moment

14 Kvalitets- och miljöingenjör Inköpare Risk manager Controller
Exempel på yrkesroller för examinerade EPI-studenter Kvalitets- och miljöingenjör Inköpare Risk manager Controller Strategic Account Analyst Client coordinator Produktionstekniker Projektkoordinator Processingenjör Verksamhetsutvecklare Exempel på företag där examinerade EPI-studenter fått jobb Ski Travel Group Tingstad papper Geodis Wilson Stena Maersk ABB Sodexo Scania Ringhals SCA hygien Products

15 Några reflektioner från utexaminerade studenter:
” Jag har fått jobb som produktionstekniker. Jag har påbörjat min 6:e vecka nu och trivs jättebra. Det som jag allra främst har nytta av från utbildningen är leankursen o kopplingen mellan människa och teknik” ” Det känns jättebra att börja jobba direkt efter tre år och jag är väldigt nöjd med min utbildning. Jag var dock lite sugen på att läsa QOM-mastern men kände att jag inte kunde tacka nej till detta jobbet då alla andra som jobbar här är civilingenjörer och jag är väldigt tacksam att jag fått samma chans trots att våran utbildning "endast" är tre år. Redan efter denna korta tid känner jag att jag har användning för i stort sett varenda kurs jag har läst och det  känns jättekul, men självklart är det fortfarande massor att lära…” ”Jag jobbar nu som processingenjör. Riktigt roligt jobb där jag faktiskt har nytta av min utbildning varje dag! Bl.a. lean, produktionsorg, kvalitet och driftssäkerhet, statistik, logistik...vid närmare eftertanke har jag nog haft någon form av nytta av samtliga kurser! Även såna som man aldrig kunde tro, t ex programmeringsteknik”

16 Lycka till!


Ladda ner ppt "Syfte och lärandemål för examensarbeten på högskoleingenjörsprogram - Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse,"

Liknande presentationer


Google-annonser