Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Legitimitet, policyeffektivitet och individualiseringen av miljöarbetet Simon Matti Luleå tekniska universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Legitimitet, policyeffektivitet och individualiseringen av miljöarbetet Simon Matti Luleå tekniska universitet"— Presentationens avskrift:

1 Legitimitet, policyeffektivitet och individualiseringen av miljöarbetet Simon Matti Luleå tekniska universitet simon.matti@ltu.se

2 Upplägg Individualiseringen av miljöpolitiken Behovet av policyeffektivitet Policylegitimitet som ett (nytt) sätt att studera policy, och skapa effektivitet Lite om resultat & slutsatser

3 Exploring Public Policy Legitimacy: Studying Belief-System Correspondence in Swedish Environmental Policy

4 Individualiseringssvängen Nya målsättningar Ny policy Nya problem

5 Nya målsättningar Målsättningen för miljöpolitiken berör i allt högre grad individen –Ekologisk hållbarhet innebär ett hållbart agerande också på hushålls- och individnivå –Ändrar vi konsumtionsmönster, resvanor och andra beteenden – kort sagt livsstilen – kan vi förbättra miljön (NV 5007: 56). Miljöproblematiken som ett socialt dilemma –Inte bara stora punktkällor – också aktiviteter på individnivå –Miljöproblemen beror i högre grad än tidigare på de enskilda människornas dagliga livsföring (Skr. 1996/97:50, 49)

6 Ny policy Lösningarna måste sökas på rätt nivå –The state cannot protect the environment if citizens are unwilling to reduce, reuse, and recycle in their own homes (Kymlicka & Norman, 1994:360) I teorin: det ekologiska medborgarskapet –en utvidgad moralisk sfär och ny katalog av skyldigheter Det privata är politiskt Icke-territoriella och ej ömsesidiga skyldigheter Social rättvisa som ledande princip What we do in life…echoes in eternity I praktiken: medvetna val –avfallshantering, konsumtion, persontransporter

7 Nya problem En politisk utmaning: att skapa, förstärka och bibehålla miljöarbetet på individnivå –Hur designar vi policy som på ett effektivt sätt involverar enskilda människor i miljöarbetet, i ett långsiktigt perspektiv?

8 Piskor, morötter och policylegitimitet Många sätt att angripa problemet med kollektivt agerande i miljöfrågan –Starkare demokrati: den gröna Leviathan

9 W.P. Ophuls (1977:152-4) Only a government possessing great powers to regulate individual behaviour […] can deal effectively with the tragedy of the commons. […] democracy as we know it cannot conceivably survive.

10 Piskor, morötter och policylegitimitet Många sätt att angripa problemet med kollektivt agerande i miljöfrågan –Starkare demokrati: den gröna Leviathan –Svagare demokrati: decentralisering och deliberation –Policyinstrument Lagstiftning Ekonomi Information

11 Piskor, morötter och policylegitimitet Vad krävs för att policyinstrumenten ska fungera effektivt? –Förändra beteende Heltäckande – olika aktiviteter Långsiktigt stabilt – livsstilsförändringar Policylegitimitet central faktor –En överensstämmelse mellan policy och mottagare i fråga om grundläggande värderingssystem och problemuppfattningar

12 Varför policylegitimitet? Lagstiftning –Övervakning/uppföljning ger efterlevnad Kostnad: ekonomisk och politisk –Men också om lagen i fråga upplevs som natural, rightful, expected and legitimate (March and Olsen, 2004:3) –Problemet med ghost policies (Fell, 2006) eller the inheritance effect (Rose, 1990)

13 Varför policylegitimitet? Information –Motiverar frivilligt ansvarstagande –Legitimiteten för argumenten central

14 Varför policylegitimitet? Ekonomiska styrmedel –Effektivt på kort sikt –Inget behov av legitimitet för motivation –Men, långsiktig hållbarhet ifrågasätts Specifika beteenden Reagerar på incitamentet, inte på målsättningen Känslighet för svängningar i politisk vilja Dessutom: crowding-out problematiken

15 Legitimitets/effektivitetsdilemmat Uppfattningen om vad som är legitimt påverkar policyprocessen –Politiska nödvändigheter och omöjligheter –Måste vi välja mellan en legitim eller en effektiv policy? I teorin: den gröna staten är sällan synonym med den liberala staten I praktiken: –framing & emotive appeals –a pacification of the environmental issue; tom retorik; symbolhandlingar; green-washing; business-as-usual

16 Legitimitet och demokrati Också en för stunden fungerande policy kan ha legitimitetsbrister –Demokratiteori: policy som beslut av representanter, i de representerades namn Någon form av legitimitet krävs också för de enskilda besluten Öppen fråga: Vad bör staten göra? –Inte revolution, men väl ifrågasättande av politisk auktoritet: framtida möjligheter att nå politiska mål (och omval)

17 3 aspekter av policylegitimitet Ex-post legitimitet (utfall): effektiviteten för styrmedel Ex-ante legitimitet (beslut): L/E-dilemmat Demokratisk legitimitet: framtida förtroendekapital och auktoritet –Legitimitetsbrist försvagar utfallet & effektiviteten samt minskar möjligheten att nå framtida mål

18 Vad är legitimitet? Att göra saker rätt, eller att göra rätt saker? Politisk legitimitet: rätten och förmågan att styra –legitimacy is significant not only for the maintenance of order, but also for the degree of cooperation and quality of performance that the powerful can secure from the subordinate; it is important not only for whether they remain ‘in power’, but for what their power can be used to achieve (Beetham, 1991:29). Kausal koppling till policylegitimtet?

19 Politisk- och policylegitimtet –Allmän nedgång i politiskt förtroende (ex. Dalton, 2005) –Nätverk snarare än hierarkier –Ökad komplexitet & fler värdekonflikter –Demokratisk legitimitet: enskilda policys påverkar en regerings förtroendekapital Policylegitimitet som en analytisk enhet i sin egen rätt, frikopplad från politisk- eller processlegitimitet

20 Vad är policylegitimitet inte? Normativ –För svag verklighetskoppling Social –För stark verklighetskoppling –Opinion vs. legitimitet: Flyktigt eller stabilt Demokratisk realitet eller demokratiskt problem Legitimitet: varför människor protesterar mot eller accepterar ett beslut, inte att de gör så

21 Vad är policylegitimitet? Överensstämmelse: policy/mottagare –Grundläggande värderingar (mål) –Verklighetsuppfattningar (problem, lösningar & strategier) Without a common framework of belief, the rules from which the powerful derive their power cannot be justifiable to the subordinate; the powerful can enjoy no moral authority for the exercise of their power, whatever its legal validity; and their requirements cannot be normatively binding, though they may be successfully enforced (Beetham, 1991:69)

22

23 Alltså… Legitimiteten central vid studiet av en policys utfall och funktion, och därmed vid utformandet av ny policy –Styrmedelseffektivitet, beslutsramar och framtida beslutskapacitet –Rätt saker, inte bara rätt sätt –Visar på möjligheterna och förutsättningarna för framgångsrik policy

24 Legitimiteten för svensk miljöpolicy 1994-2006 SHARP (Sustainable Households: Attitudes, Resources and Policy) –Lider svensk miljöpolicy av ett legitimitetsproblem, och om så, i vilka avseenden och till vilken grad? –Vilka är möjligheterna och förutsättningarna för att konstruera framtida miljöpolicys med en hög(re) grad av legitimitet? En tredelad studie: –Policydokument – textanalys –Massdata – enkäter –Överensstämmelse

25 Schwartz Value-Survey New Ecological Paradigm-scale AC/AR-frågor

26 Legitimitetsbrister Välfärdsprioriteringar –Universell vs. territoriell altruism –Starkt vs. svagt miljöfokus Problembeskrivning –Akut, globalt miljöproblem vs. välfärdsekonomiskt problem –Genomgripande vs. administrativa lösningar Gränser vs. inga gränser

27 Legitimitetsproblem Trovärdighet –Vad som adresseras i policy (och hur) Motivation –Vad försöker vi uppnå? Beslutssituation –Ett omvänt legitimitets/effektivitetsdilemma –Utrymme för en tydligare miljöskyddande politik

28 Framtida miljöpolitik Möjligheter till tydligare miljöskyddande politik, och större individuellt ansvar Förutsättningar –Uppmärksamma policylegitimitet som en påverkande faktor

29 Tack för mig! Simon Matti Luleå tekniska universitet simon.matti@ltu.se


Ladda ner ppt "Legitimitet, policyeffektivitet och individualiseringen av miljöarbetet Simon Matti Luleå tekniska universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser