Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reveal Kurs HR och Volontärsamordning Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reveal Kurs HR och Volontärsamordning Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views."— Presentationens avskrift:

1 Reveal Kurs HR och Volontärsamordning Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

2 Nivå: Medel Ämne: HR och Volontärsamordning Modul 1: Förberedelser är nyckeln! Grundläggande kunskap om volontärsamordning för volontärsamordnare DU 1.1 - Förståelse för andra REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

3 Förståelse för andra Att förstå andra människor är viktigt både för volontärer – som lär sig att hantera olika slags människor och beteenden - och för volontärsamordnaren, som leder och stödjer volontärer. Det är också viktigt att förstå andra människor och hur de tänker, när en ideell organisation ska förmedla och väcka engagemang för just sin fråga. Ett vanligt begrepp som används är empati, eller social empati, när man talar om förståelsen för en individ eller förståelsen för andra människor. Social empati definieras som förståelsen för andra människor, genom att uppfatta eller uppleva andras livssituationer och få insikt om strukturella ojämlikheter och skillnader i samhället. Modul 1: Förståelse för andra REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

4 Module 1: DU 1.2 Ledarskap I den ideella sektorn som volontärsamordnare, innebär ledarskapet att personen ägnar sig åt aktivt lyssnande, mentorskap, offentlig dialog, utvärdering, och reflektion kring sin verksamhet. Här är några grundläggande principer när det gäller ledarskap och volontärsamordning (anpassad från Richard Cummins Ledarskap för volontärer): 1.Att volontärerna vet vad organisationen och gemenskapen står för. 2.Att volontärerna vet vad deras engagemang innebär. 3.Att volontärerna vet var de hittar information som behövs. 4.Att volontärer ger och får ta emot feedback. 5.Att volontärer är motiverade och deras kompetenser tas tillvara. Modul 1: Ledarskap REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

5 Här är några metoder som kan bidra till ett framgångsrikt ledarskap för volontärsamordnaren och den ideella organisationen: •Aktivt lyssnande •Mentorskap •Öppen dialog •Utvärdering och reflektion Modul 1: Ledarskap REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

6 Modul 1: Konflikt- hantering REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning Modul 1: DU 1.3 Konflikthantering Konflikter är en naturlig del av mänskliga relationer, särskilt inom grupper. Därför är det omöjligt att undvika konflikter helt och hållet. Istället är det viktigt att ha kunskap om konflikthantering och förbereda sig för att kunna hanterar konflikter. För volontärsamordnaren kan sådan kunskap vara till stor hjälp. Några allmänna ämnen som är lämpliga att ha internt och i policys på organisationen när det gäller konflikthantering är dessa (anpassade från www.fundsforngos.org): 1. Allmänna vett- och etikettsregler 2. Politiska aktiviteter 3. Diskriminering och trakasserier 4. Intressekonflikter

7 Modul 1: Konflikt- hantering REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning Sannolikheten för konflikter och de negativa konsekvenserna kan minskas genom: •Att ha tydliga spelregler. •Att ge volontärerna information och även visa några av dessa förhållningsregler på kontoret. Vissa gör exempelvis en handbok för sina volontärer. •Att organisera en bra introduktion för volontärer, där de kan få tydlig information om regler och sitt ansvar. •Att ha regelbundna möten/träffar där konflikter kan upptäckas och motarbetas. •Att ha en policy kring konflikthantering.

8 Level: Medel Ämne: HR och Volontärsamordning Modul 2: Kom igång! Volontärsamordning i praktiken D.U. 2.1 Utveckla motiverande och kreativa uppgifter för volontärer REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

9 Volontärer är intresserade av olika uppgifter som gör att deras kompetens, personlighet och erfarenheter kommer till uttryck. Några av dem vill utveckla sina kompetenser samtidigt som de engagerar sig ideellt, medan andra volontärer är mer erfarna och vill omsätta sina kunskaper i praktiken. Vid utformningen av uppgifter för volontärer, tänk på två viktiga aspekter: •Organisationens behov, baserat på målet med verksamheten. •Behov och motivation hos volontärer, vilka är unika för varje volontär. Modul 2: Motivera och skapa uppdrag REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

10 Tre olika slags volontärprofiler •Medlemskapsorienterade volontärer •Maktorienterade volontärer •Resultatinriktade volontärer Modul 2: Motivera och skapa uppdrag REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

11 Hur utvecklar du aktiviteter som är motiverande för alla? Här är några allmänna principer. Se till att volontärerna har: •Äganderätt till uppgiften: Volontären har ett tydligt ägarskap för sina uppgifter. •Makt att fatta egna beslut och frihet att tänka själv: Volontären har friheten att planera och anpassa uppgiften efter behov. •Ansvar för resultat (positiva och negativa): Volontären tillskrivs både framgång och misslyckande av uppgiften. •Ansvar för att hålla reda på resultat och bevis: Volontären ansvarar för att hålla reda på olika siffror och resultat som är kopplade till sitt ideella engagemang, exempelvis arbetade timmar, pengar som investerats, om målgruppen nås, och så vidare. Module 2: Motivera och skapa uppdrag REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

12 Modul 2 DU 2.2 Hur du skapar en bra grupp Att skapa en gruppgemenskap bland volontärerna kräver arbete, det är inte bara något som händer! En av de viktigaste uppgifterna för en volontärsamordnare är att skapa en känsla av att tillhöra en gemenskap, eller en grupp människor med gemensamma värderingar och vanor. Modul 2: Hur du skapar en bra grupp REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

13 Fundera ett slag över en grupp som du är medlem I, vilka styrkor och svagheter har gruppen? Fråga dig själv dessa frågor för att identifiera eventuella problem: •Fråga dig själv dessa frågor för att identifiera problem: •Behöver volontärerna lära känna varandra? •Leder kommunikationen till att gruppen inte utvecklas? •Finns det konflikter mellan vissa personer som skapar splittring inom gruppen? •Finns det medlemmar i gruppen som fokuserar så mycket på sin egen framgång att det skadar gruppen? •Behöver volontärerna lära sig att arbeta tillsammans, istället för att var och en för sig? •Är några i gruppen svåra att handleda och hindrar det gruppen att utvecklas vidare? •Behövs det göras något för att höja gruppens moral? När du har identifierat orsakerna till problemen i din grupp kan du fortsätta att planera övningar som leder till att dessa problem minskar eller försvinner. Modul 2: Hur du skapar en bra grupp REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning

14 Olika sätt att motivera volontärer •Le •Sätt upp en förslagslåda •Gör en minneslapp med några av deras framsteg. •Skicka ett födelsedagskort. •Bjud på kaffe/te. •Planera in högtidliga tillfällen under året. •Uppmärksamma personliga behov •Se till att de får fotograferas när de deltar i den ideella verksamheten. Detta är bara några exempel av många… REVEAL Kurs HR och Volontärsamordning Modul 2: Hur du skapar en bra grupp

15 Tack! This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Ladda ner ppt "Reveal Kurs HR och Volontärsamordning Medel This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views."

Liknande presentationer


Google-annonser