Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, professor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, professor."— Presentationens avskrift:

1 Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, professor Inst för hälsa, vård och samhälle/Vårdalinstitutet, LU

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T “If nursing is truly a profession, and not just a job or an occupation, nurses have to be able to continually evaluate the care they give and to be accountable for providing the best possible care”. (Gennaro, Hodnett & Kearney 2001 p 314)

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Gap mellan teori, forskning och klinisk praktik Individuella karakteristika Organisatoriska karakteristika Forsknings karakteristika (Rogers, 1995, Eastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Kunskap “Veta att” “Veta hur” (Polyani 1958, Kuhn 1970)

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad är kunskap? Fakta – ”rå” kunskap (benämna, namnge, beskriva, rapportera) Kunskap som kräver anpassning (exemplifiera, definiera, analysera, syntetisera) Kunskap som kräver stor egen anpassning (jämföra, diskutera, HANDLA)

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad är kunskap... GissaVeta Förberedd på att handla

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Omvårdnadsforskning Teori Utbildning Forskning Omvårdnadspraktik

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Barns och behov och deltagande i beslut Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut Teori Forskning Kliniska implikationer

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Teoretisk referensram Behov Autonomi Integritet

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Behov En varelse behöver sådant, som det är illa för den att undvara” (von Wright 1982)

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Behov forts. Behov i hälso- och sjukvård Physical, social and existential (Pringle 1980, Price 1994) Basic biological needs, cultural and social needs (Loewy, 1990) Behov i omvårdnad (Peplau 1952, Henderson 1955, Abdellah 1960) Orem 1980 Needs - wants (French 1983, Holmes & Warelow 1997)

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Autonomi ”Personal freedom and liberty to follow one’s will” (Oxford Dictionary 1971) Personlig autonomi är en moralisk rättighet baserad i självbestämmande och en rätt att bli involverad i och att fatta beslut som rör den egna välfärden (Tranöy 1993, Hermerén 1996) Fri från påverkan och kontroll - kompetens (Beauchamp & Childress 2001)

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Integritet Målet med autonomi är att skydda integriteten. Det är lättare att kränka en persons integritet när personens individuella autonomi är förminskad eller icke existerande Hel, opåverkad, odelbar och - individuell och tillhör alla människor, från början av livet till livets slut, kan inte graderas

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T FN:s konvention om barns rättigheter Barn skall respekteras Barnets bästa

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Barn och föräldrar på sjukhus - behov och deltagande i beslut

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T Barns och föräldrars behov Observationer 9 veckor 24 barn och deras föräldrar Totalt 134 h

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Observationer Barn i åldrarna 5 månader - 18 år 8 akuta / 16 planerade 15 dagvård / 9 längre sjukhusvistelser

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys Fältanteckningar Innehållsanalys- manifest nivå latent nivå Meningsbärande enheter Kategorier Tema

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T Barns behov under sjukhusvistelse Barns behov under sjukhusvistelse (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén 2002)

20 20 L U N D S U N I V E R S I T E T Barns behov Icke hotfulla situationer Hotfulla situationer

21 21 L U N D S U N I V E R S I T E T Icke hotfulla situationer Behov av aktivitet och sysselsättning att utforska sin omgivning information att vara delaktig i procedurer och beslut bekräftelse och beröm fysisk tillfredsställelse

22 22 L U N D S U N I V E R S I T E T Hotfulla situationer Behov av att vara nära sina föräldrar att ha kontroll det välkända att bli visad respekt

23 23 L U N D S U N I V E R S I T E T Föräldrars behov under sjukhusvistelse (Hallström, Runeson & Elander, 2002)

24 24 L U N D S U N I V E R S I T E T Behov av Trygghet Att förmedla trygghet till sitt barn Kommunikation Kontroll Föräldrakompetens Att passa in Familjen ”Lindring” Tillfredsställa praktiska behov

25 25 L U N D S U N I V E R S I T E T Intervjuer med föräldrar 26 föräldrar 20 mödrar/6 fäder Hur gör Du för att få Dina behov tillfredsställda?

26 26 L U N D S U N I V E R S I T E T Behovstillfredsställelse Rädd att vara till besvär Trevlig och positiv Frågar Väl förberedd Informerar personalen

27 27 L U N D S U N I V E R S I T E T Deltar föräldrar i beslut som rör deras barns vård? Deltar barnen?

28 28 L U N D S U N I V E R S I T E T Beslut i barnsjukvård Barnet Föräldrar Personal

29 29 L U N D S U N I V E R S I T E T För att kunna fatta beslut för barn (inkl nyfödda) krävs förmåga att fatta övervägda beslut (kompetens), adekvat kunskap och information, känslomässig stabilitet och “en förpliktelse att se till barnets bästa - fri från konflikt mellan olika intresse och fri från påverkan av andra som inte ser till barnets bästa” ( Beauchamp & Childress 2001 p 154)

30 30 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Artikel Nord Amerika EuropaAsien Australien Totalt Original 10 17 1 1 29 Översikt 4 3 7 Teoretisk 4 1 5 Diskussion 5 3 8

31 31 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut

32 32 L U N D S U N I V E R S I T E T Samtycke (consent) Samtycke – ett övervägt och frivilligt medgivande som innefattar att relevant information som behövs för att fatta ett övervägt beslut har erbjudits och förståtts (Koocher & De Maso 1990)

33 33 L U N D S U N I V E R S I T E T 2014-08-21 Medgivande (assent) Medgivande- tillräcklig kompetens för att ha en uppfattning om proceduren men inte tillräcklig kompetens för att ge fullt samtycke (Foreman 1999)

34 34 L U N D S U N I V E R S I T E T Vägran (dissent) Kompetent att samtycka men inte att vägra?

35 35 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens

36 36 L U N D S U N I V E R S I T E T Kompetens ”Förmåga att utföra en uppgift” (B & C 2001 p 70) Kriterier för kompetens varierar eftersom förutsättningarna är olika för olika uppgifter (Friedman Ross 1997) Kontinuum från full kompetens för en speciell uppgift vid ett speciellt tillfälle, till total oförmåga för en annan uppgift vid ett annat tillfälle ( B & C 2001 p 72) Föräldrars kompetens påverkas av situationen och deras upplevelse av trygghet (förlita sig på personalens kompetens, ha kontroll över situationen, känner sitt barn bäst)

37 37 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens Barnets bästa

38 38 L U N D S U N I V E R S I T E T Barnets bästa ” En ställföreträdare – måste besluta vilket av tillgängliga alternativ som är till störst nytta för barnet genom att väga för- och nackdelar för barnet i varje enskilt val” (Beauchamp & Childress 2001 p 102) Föräldrars oro och brist på kunskap påverkar deras argument –påverkas av personalen Vuxna, föräldrar och personal som arbetar med barn har ett ansvar att garantera att riktlinjer och rutiner ser till barnets bästa

39 39 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens Barnets bästa Kunskap

40 40 L U N D S U N I V E R S I T E T Kunskap Förståelig information är avgörande för att fatta beslut Information måste kommuniceras Är given information förstådd? Information från personal ligger till grund för föräldrars beslut Ju viktigare ett beslut är desto mer tid bör tillåtas Vet föräldrar vilka frågor som kan ställas? När människor inte vet vad det är de saknar kan de inte heller fråga efter det

41 41 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens Barnets bästa Kunskap Värderingar och attityder

42 42 L U N D S U N I V E R S I T E T Värderingar och attityder Värderingar påverkar hur personer agerar To respect an autonomous agent, is at minimum, to acknowledge that person’s right to hold views, to make choices, and to take actions based on values and beliefs. Such respect involves respectful actions, not merely a respectful attitude” (Beauchamp & Childress 2001 p 63) Det är i handlingar som värderingar och attityder visas Personal tenderar att vara mer känsliga för olikheter i värderingar när familjer tydligt skiljer sig från den egna - ju mer lika familjer är en själv desto starkare förutsätts att värderingar delas Personalens värderingar och attityder styr om föräldrar deltar i vård och beslut

43 43 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens Barnets bästa Kunskap Värderingar och attityder Roller och partnerskap

44 44 L U N D S U N I V E R S I T E T Roller och partnerskap Föräldrar deltar i vård och beslut - alla deltar på jämlika villkor - göra vad personal säger - delta olika mycket i olika situationer, - klargöra roller vad förväntar föräldrar av personal? vad förväntar personal av föräldrar? Föräldrar vill inte fatta avgörande beslut - men delta i beslutsprocessen

45 45 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens Barnets bästa Kunskap Värderingar och attityder Roller och partnerskap Makt

46 46 L U N D S U N I V E R S I T E T Makt Personer som är i behov av vård är i en beroendeställning Föräldrar till sjuka barn är i samma ställning som om de hade varit sjuka själva Personal beslutar om resurstilldelning och har därmed makt över vården Personal har kunskap om barnets sjukdom och behandling som föräldrar inte har

47 47 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar hur beslut fattas i barnsjukvård Grad av beslut Kompetens Barnets bästa Kunskap Värderingar och attityder Roller och partnerskap Makt Ekonomi

48 48 L U N D S U N I V E R S I T E T Ekonomi Nya behandlingar möjliga –kortare – längre vårdtider Begränsade resurser

49 49 L U N D S U N I V E R S I T E T Deltar föräldrar i beslut som rör deras barns vård?

50 50 L U N D S U N I V E R S I T E T Föräldrars deltagande i beslut under sjukhusvistelse (Hallström, Runeson & Elander, 2002, Hallström & Elander, 2004, 2005)

51 51 L U N D S U N I V E R S I T E T Föräldrars deltagande i beslut Observationer 9 veckor 24 barn (5 mån – 18 år) och deras föräldrar 8 akuta / 16 planerade 15 dagvård / 9 längre sjukhusvistelser Vad händer under ett barns sjukhusvistelse? Totalt 134 h Analys av fältanteckningar

52 52 L U N D S U N I V E R S I T E T Analys 119 situationer inkluderade ett beslut där föräldrar var involverade situationerna graderades efter en fem gradig skala (Hermerén 1996)

53 53 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 1 A (där A representerar personal och B representerar förälder eller barn) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B

54 54 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 2 A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte

55 55 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 3 A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande

56 56 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 4 A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar

57 57 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 5 A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar

58 58 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 1 A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B Föräldrar - 32 situationer Barn - 10 situationer

59 59 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 2 A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte Föräldrar - 5 situationer Barn - 11 situationer

60 60 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 3 A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande Föräldrar - 21 situationer Barn - 51 situationer

61 61 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 4 A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar Föräldrar - 14 situationer Barn - 17 situationer

62 62 L U N D S U N I V E R S I T E T Grad 5 A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar Föräldrar - 47 situationer Barn - 48 situationer

63 63 L U N D S U N I V E R S I T E T Omvärdering av beslut I 83 situationer protesterade en eller flera personer Beslutet omvärderades i 12 situationer

64 64 L U N D S U N I V E R S I T E T Antal optimala och icke optimala situationer för varje grad Grad OptimalIcke optimal Total (n= 137) 1 010 10 2 011 11 33219 51 411 6 17 548 0 48

65 65 L U N D S U N I V E R S I T E T Faktorer som påverkar Föräldrars tydlighet Personalens känslighet

66 66 L U N D S U N I V E R S I T E T För att det ska bli lika måste vi göra olika Hur gör ni?

67 67 L U N D S U N I V E R S I T E T Kliniska implikationer

68 68 L U N D S U N I V E R S I T E T Barnkirurgisk dagvård Genom att ge föräldrar information och utbildning om postoperativ vård, och att bjuda in dem till att deltaga i vård och i beslut om vård var målet att underlätta barnets tillfrisknande och minimera familjens kostnader

69 69 L U N D S U N I V E R S I T E T Rutin vård Träffar barnkirurg vid mottagningsbesök broschyr med post vid inskrivning blir barnen vägda, mätta och undersökta av barnkirurg EMLA - kräm förberedelsepärm med fotografier premedicinering föräldrar stannar tills barnet är sövt

70 70 L U N D S U N I V E R S I T E T Interventions studie Individuell muntlig information om barnets postoperativa beteende, deltagande i vård och föräldraroll Skriftlig information om postoperative vård och behandling Varje förälder ringdes upp på kvällen operationsdagen för att kontrollera barnets tillstånd och stödja föräldrar

71 71 L U N D S U N I V E R S I T E T Utskrivning När barn och föräldrar ansåg att det var lämpligt så snart som barnets var vaket efter narkos hade druckit eller ätit något kunde gå med hjälp (när detta var tillämpligt)

72 72 L U N D S U N I V E R S I T E T Resultat Började att dricka tidigare Mobiliserades tidigare Mindre smärta Färre kräkte Kortare tid på sjukhuset

73 73 L U N D S U N I V E R S I T E T Times to first fluid intake, first voiding, mobilisation, and discharge (mean and SD) Control InterventionSignificancegroup ( N = 88)(N = 92) Fluid intake 84 + 28 69 + 22P < 0.001 Voiding211 + 95236 + 119n.s Mobilisation183 + 89123 + 57 P < 0.001 Discharge261 +108143 + 58 P < 0.001

74 74 L U N D S U N I V E R S I T E T Familjers upplevelser Living with childhood diabetes Living with childhood cancer Children born prematurely Children with infantile colic

75 75 L U N D S U N I V E R S I T E T Interventioner Neonatal hemsjukvård Hembaserad vård när ett barn insjuknar i diabetes Hemsjukvård för barn med cancer Akupunkturbehandling för barn med kolik

76 76 L U N D S U N I V E R S I T E T “We do not perform research to know what goodness is but to become good” (Aristotle, 384 – 322 BC The Nicomachean Ethics)

77 77 L U N D S U N I V E R S I T E T Referenser Hallström I. & Elander, G. Families’ needs when a child is long term ill – a literature review with reference to nursing research. Journal of International Nursing Practice. 2007; 13 (3), 193– 200. Björk, M, Nordström, B. & Hallström I. Needs of young children with cancer during their initial hospitalization. An observational study. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 2006; 23(4) July-August: 210-19. Hallström, I., Runeson, I., & Elander, G. An observation study of the level at which parents participate in decisions during their child’s hospitalisation. Nursing Ethics, 2002; 9(2): 202-15. Hallström, I., Runeson, I. & Elander, G. Observed parental needs during their child’s hospitalization. Journal of Pediatric Nursing 2002; 17(2) April: 140-8. Runeson, I., Hallström, I., Elander, G. & Hermerén, G. Children’s participation in the decision- making process during hospitalisation. an observational study. Nursing Ethics 2002; Nov 9(6): 583-98. Runeson, I., Hallström, I., Elander, G. & Hermerén, G. Children’s needs during hospitalisation. An observational study of hospitalised boys. International Journal of Nursing Practice. 2001; 3(3): 156-62. Kristensson-Hallström, I. Norlund, A. & Malmfors, G. Paediatric day care surgery  increased parental participation reduces costs. European Journal of Public Health 1998;8(3): 247- 249.

78 78 L U N D S U N I V E R S I T E T


Ladda ner ppt "Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, professor."

Liknande presentationer


Google-annonser