Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2014-2020 Michael Löfroth, Miljödepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2014-2020 Michael Löfroth, Miljödepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2014-2020 Michael Löfroth, Miljödepartementet

2 Miljödepartementet -att lägga fast den svenska politiken och redovisa en strategi för att uppnå: 1) det svenska bidraget till måluppfyllelse av Nagoyaplanen, dvs åtgärder som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att senast 2020 säkra att ekosystem är resilienta och fortsätter att tillhandahålla väsentliga ekosystemtjänster, 2) det svenska bidraget till måluppfyllelse av EU:s strategi för biologisk mångfald som antogs 2011 samt 3) insatser för att nå berörda delar av generationsmålet etappmålen och nationella miljökvalitetsmål. Planerad proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Syfte:

3 Miljödepartementet Tre huvudmål från 1992 bevarande av biologisk mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar, samt rättvis fördelning av de vinster som uppstår vid utnyttjandet av genetiska resurser. FN:s konvention om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD)

4 Miljödepartementet Några viktiga händelser 1992 Riokonferensen CBD 1992 Art- och Habitatdirektivet NATURA 2000 2001 Gbg: Stoppa förlusten av BM till 2010 2002 Haag CBD dito -> Johannesburg-FN:s världstoppmöte 2005 Millennium Ecosystem Assessment EST- lansering 2008 TEEB initieras 2009 ”2010-målet kommer inte att nås”

5 Miljödepartementet Några viktiga händelser 2009 SE ordf EU. RSS om EST. Start EU CBD pos 2010 CBD-Nagoya –strategisk plan –EST ingår 2010 Miljömålsproposition: EST grund för generationsmål 2010 Miljömålsberedningen inrättas 2011 EU strategi biologisk mångfald EST ingår 2012 Rio+20 bekräftar EST värden 2012 Etappmål om ekosystemtjänster bl a 2013 MMB betänkande markanvändning, EST- utredning 2014 SE Planerad proposition BM+EST

6 Miljödepartementet Värdet av ekosystemtjänster alltmer uppmärksammat Kostnaden av den årliga globala förlusten av ekosystemtjänster uppgår redan till 50 miljarder euro (TEEB) Om inga åtgärder vidtas för att förbättra situationen beräknas förlusten för enskilda länder att uppgå till sju procent av BNP 2050. (TEEB) Människorna i länderna runt Östersjön är villiga att betala 3 800 miljoner euro per år för att förbättra Östersjöns miljö (”Baltic Stern”)

7 Miljödepartementet Skydda 17 procent av land- och vattenområden samt 10 procent av kust- och marina områden från exploatering. Minst halvera och där det är möjligt stoppa avskogning och förstörelse av andra naturmiljöer. Stoppa överfiske Säkra eller restaurera ekosystem som erbjuder värdefulla ekosystemtjänster, framförallt vatten. Restaurera minst 15 procent av degraderade ekosystem Fasa ut eller reformera skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald. Påbörja arbetet med att synliggöra värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i nationella räkenskaper och ekonomisk rapportering. Exempel från Nagoyas strategiska plan

8 Miljödepartementet EU:s strategi för biologisk mångfald 2011-2020 antogs av Rådet med utgångspunkt i Nagoyaplanen. övergripande mål: stoppa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU senast 2020, i möjligaste mån återställa dem och samtidigt förstärka EU:s bidrag för att motverka förlusten av biologisk mångfald på global nivå. Strategin har 6 mål, exempelvis GI och EST. Ett viktigt mål är mål 1 som säger att till 2020 ska minst 100% fler naturtyper och 50% fler arter (som listas i habitatdirektivet) ha en gynnsam, eller förbättrad bevarandestatus till.

9 Miljödepartementet 1)Ett fullständigt genomförande av EU:s naturvårdsdirektiv om skydd av för biologisk mångfald ; 2) Bättre skydd för ekosystem och ökad användning av grön infrastruktur 3)Främja biologisk mångfald genom ett säkerställande av hållbart jord- och skogsbruk 4) Bättre förvaltning av fiskbestånd 5) Strängare kontroller av invasiva främmande arter 6) Ett ökat EU-bidrag i arbetet med att avvärja den globala förlusten av biologisk mångfald. EU:s strategi för biologisk mångfald 2011-2020

10 Miljödepartementet Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete Regeringens proposition 2009/10:155 Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens. Dessa ekosystemtjänster inkluderar t.ex.  försörjningen av livsmedel och rent vatten,  omhändertagande av föroreningar,  jordens bördighet  buffringen av negativa effekter av klimatförändringarna.

11 Miljödepartementet Regeringsbeslut om etappmål 2012 Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens -viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013. Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster -senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Etappmål om hotade arter och naturtyper –ÅGP senast 2015 Etappmål om invasiva främmande arter -effekterna ska vara bedömda och prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast 2015. Etappmål om kunskap om genetisk mångfald -kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast 2015.

12 Miljödepartementet Miljömålsberedningens delbetänkande 2013 om långsiktigt hållbar markanvändning Etappmål om ökad helhetssyn på markanvändningen genom förstärkt samordning i den statliga förvaltningen. Etappmål om skydd av land- och sötvattenområden. Etappmål om förtydligad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen. Etappmål om ett variationsrikt skogsbruk. Etappmål om ett nationellt skogsprogram.

13 Miljödepartementet Utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster 2013 Integrering av ekosystemtjänster i beslutsprocesser Finanspolitiska beslut Reglering av mark- och vattenanvändning Ekonomiska styrmedel Ekologisk kompensation i vardagslandskapet Samverkan för kapacitetsbyggnad och innovation Bättre kunskapsunderlag om ekosystemtjänster Ekosystemtjänstbedömningar Utveckling av relevanta hållbarhetsindikatorer Lärande om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

14 Miljödepartementet Ekosystemtjänsterna Michael Löfroth Miljödepartemenetet 2008-09-08 Medlemsstaterna ska göra Natura 2000-nätverket mer ekologiskt sammanhängande genom att främja skötsel och förvaltning av element i naturen som har avgörande betydelse för vilda djur och växter, ex Linjära element (ex floder, flodbankar, stängsel eller andra gränsmarkeringar) Förbindelsefunktioner (ex dammar eller små skogar) Element som är viktiga för vilda arters flyttning, spridning eller genetiska utbyte (fritt från habitatdirektivet 1992, artikel 10) Grön infrastruktur

15 Miljödepartementet Ekosystemtjänsterna Michael Löfroth Miljödepartemenetet 2008-09-08 För att säkerställa den biologiska mångfalden och förmågan hos ekosystemen att kunna leverera ekosystemtjänster i ett förändrat klimat är det nödvändigt att utveckla grön infrastruktur -exempelvis spridningskorridorer och nyckelbiotoper som knyter ihop skyddade områden i landskapet. -En sådan grön infrastruktur ökar inte minst ekosystemens möjligheter till anpassning till ett förändrat klimat med bibehållen möjlighet till kollagring. Regeringens proposition 2008 En sammanhållen klimat- och energipolitik Grön infrastruktur

16 Miljödepartementet Ekosystemtjänsterna Michael Löfroth Miljödepartemenetet 2008-09-08 Skyddade områden kan ses som värdekärnor som bör knytas samman med spridnings-korridorer och kompletterande bevarandeinsatser för viktiga biotoper och livsmiljöer i framför allt det brukade landskapet. Utan en sådan grön infrastruktur riskerar artpopulationer att isoleras och decimeras. Detta ökar i sin tur risken för lokalt utdöende, minskat genutbyte mellan populationer försvårad rörlighet för arter. Sammantaget riskerar dessa effekter att gradvis försvaga ekosystemens möjlighet att leverera tjänster och försvårar nödvändig klimatanpassning. I dag saknas en samlad, djupgående analys av hur väl det svenska naturvårdsarbetet och åtgärder som sker inom ramen för sektorsansvaret sammantaget uppfyller de krav som bör ställas på en grön infrastruktur. Regeringens proposition 2008 Hållbart skydd av naturområden Grön infrastruktur

17 Miljödepartementet Verktyg för positiva ekologiska, ekonomiska och sociala effekter. Ger hälsofrämjande effekter som bättre luft- och vattenkvalitet i stadsmiljöer. Viktig i klimatarbetet ex förbättrar motståndskraften mot katastrofer som översvämningar, jordskred, laviner och flodvågor. Bör integreras i projekt som får stöd genom finansieringsmekanismer som den gemensamma jordbrukspolitiken, Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Horisont 2020, Fonden för ett sammanlänkat Europa, Europeiska havs- och fiskerifonden och det finansiella instrumentet för miljön (Life). Ny finansieringsfond för stöd till investeringar som rör biologisk mångfald, däribland GI-projekt –under utveckling av KOM och EIB MS uppmuntras att utveckla grön infrastruktur och dra nytta av dess positiva effekter för en hållbar utveckling. EU-kommissionens meddelande om Grön infrastruktur 2013 Grön infrastruktur

18 Miljödepartementet Integrera skydd, bevarande och återskapande av naturen och naturliga processer, i fysisk planering och lokal och regional utveckling. Stärkt samordning nationellt, regionalt och lokalt Nationella underlagsdata och landskapsklassificering Regionala ramverk för naturvårdsåtgärder i landskaps- perspektiv, konnektivitet och mångfunktionalitet Stor vikt läggs vid olika aktörers medverkan, roller och ansvarsfördelning i processen RU 2013 Handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå Grön infrastruktur

19 Miljödepartementet Underlag för planerad prop Biologisk mångfald/Ekosystemtjänster RU Bevarande av biologisk mångfald, redovisad sept 2012, remitterad RU Ekosystemtjänster, redovisad okt 2012, remitterad RU GI- landskapsanalys mm, redovisad dec. 2012. Remitterad RU Marint områdesskydd redovisad maj 2013. Remissbehandling pågår Utredning MMB markanvändning del 1 redovisad juni 2013. Remitterad RU Handlingsplan för GI på regional nivå, redovisad september 2013. Remissbehandling pågår Utredning Synliggöra värdet av ekosystemtjänster redovisad september 2013. Remissbehandling pågår RU Kommunikation om ekosystemtjänster, redovisad oktober 2013.

20 Miljödepartementet Om ekosystemtjänster på Miljödepartementets blogg; http://blogg.miljodep.se/ http://blogg.miljodep.se/

21 Miljödepartementet Mer information Regeringens hemsida: www.regeringen.se/miljo Utredningen om ekosystemtjänster: http://www.regeringen.se/sb/d/17944/a/226471 Podradio och blogg om biologisk mångfald och ekosystemtjänster: http://blogg.miljodep.se/blog/podradio-anders-turesson- moter-michael-lofroth/ http://blogg.miljodep.se/blog/hur-bevarar-vi-den-biologiska- mangfalden-i-sverige/ http://blogg.miljodep.se/blog/konferens-med-tankesmedjor- om-ekosystemtjanster/ Miljömålsberedningen (M2010:04) www.sou.gov.se www.sou.gov.se


Ladda ner ppt "Miljödepartementet En strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2014-2020 Michael Löfroth, Miljödepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser