Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Linköpings universitet
Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Vad är en kursplan och var kommer informationen ifrån? Linköpings universitet

2 Eftermiddagens upplägg
Eftermiddagens upplägg Kurs och kursplan Grunddata Övrigt innehåll i kursplanen Fastställande och revidering Kursklassificering - genomgång och diskussion Hur går vi vidare? Linköpings universitet

3 Kurs och kursplan Allmänt om kursplaner
Kurs och kursplan Allmänt om kursplaner Nationella krav på innehåll i kursplanen Linköpings universitets krav på innehåll i kursplaner Vem har ansvaret för kurser vid Utbildningsvetenskap? Programkurs Fristående kurs Linköpings universitet

4 Allmänt om kursplaner Kursplaner ska upprättas för kurser på grund‐ och avancerad nivå. Kursplanen är ett juridiskt dokument som deklarerar innehållet i en kurs och utgör ett avtal mellan lärosätet och studenten. Kursplanen visar universitetets intentioner med kursen, d v s vilka kunskaper och färdigheter studenten kan förvänta sig att förvärva och vad som krävs av studenten. Bestämmelserna i kursplanen, om bl a examination, betygsskala och kurslitteratur, är också grunden för examinators myndighetsutövning mot en student. Utifrån det ovan angivna är det viktigt att kursplaner är fullständiga och beslutade av behörigt organ i god tid före kursens början. Linköpings universitet

5 forts. Vidare bör kursplaner ha en enhetlig och gemensam utformning.
forts. Vidare bör kursplaner ha en enhetlig och gemensam utformning. Kursplanen måste skrivas så att den förstås av både blivande studenter och andra intressenter. Den utgör även underlag för studenters och lärares utvärdering av kursen. Kursplanen ligger också till grund för bl a registrering av studenter samt inrapportering av studieresultat i Ladok. Linköpings universitet

6 Nationella krav på innehåll i kursplaner
14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs. Förordning (2010:1064).

7 Linköpings universitets krav på innehåll i kursplaner
I Linköpings universitets Riktlinjer för arbetet med kursplaner, Dnr: LiU 1545/05 – 40, skrivs innehåller fram mer i detalj. Riktlinjerna baserar sig på tidigare skrivning i Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1053 men gäller fortfarande vid LiU så länge annat dokument inte tagits fram, eftersom det inte minskar kraven. I riktlinjerna anges att följande skall finnas i kursplanen: Kursens benämning Om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå Antal högskolepoäng som kursen omfattar Kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respektive masterexamen Kursens mål Det huvudsakliga innehållet i kursen Den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas De krav på särskilda förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet) Formerna för att bedöma studenternas prestationer De betygsgrader som skall användas Om kursen är uppdelad i delar Om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.

8 Vem har ansvaret för kurser vid Utbildningsvetenskap?
Vem har ansvaret för kurser vid Utbildningsvetenskap? Vid Linköpings universitet inom området Utbildningsvetenskap är det Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) som har det övergripande ansvaret för kursutbudet i sin helhet. SUV har ett ansvar för att bevaka att kurser inom ett utbildnings-program har ett inbördes samband. Detta för att innehållet i målen för utbildningsprogrammet skall bli tydliga och inte bara målen i resp. kurs. Linköpings universitet

9 Programkurs Kansliet för utbildningsvetenskap utser programansvarig utbildningsledare (PUL) med ansvar för att leda och strukturera program inom Utbildningsvetenskap. Huvuduppgifterna för PUL är att samordna olika verksamheter, föreslå budget och kursbeställning samt tillse att utbildningen genomförs i överensstämmelse med gällande utbildningsplan. Programkurser beställs från i institutionerna av PUL på uppdrag av GUN. Därefter är det samma hantering….som fristående kurs. Linköpings universitet

10 Fristående kurs Lärare/anställda eller studierektor lämnar förslag på ny kurs till institutionsstyrelsen eller annan grupp som institutionsstyrelsen har utsett. Efter godkännande av institutionsstyrelsen eller annan grupp som institutionsstyrelsen utsett lämnas kursplanen till KfU för vidare handläggning enligt OSU :s hanteringsordning för fastställande av fristående kurs. KfU sammanställer de förslag som har inkommit och områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap beslutar om vilka kurser som skall ges och utifrån redan upprättad budget. Ett förslag till ny fristående kurs ska bygga på de punkter som nämns i beslut från OSU, nuv SUV, , Dnr LiU Linköpings universitet

11 Grunddata Grunddata (GD) i kursplaner GD Utbildningsområde
Grunddata Grunddata (GD) i kursplaner GD Kursnamn på svenska och dess engelska översättning GD Kurskod GD Ämne och Huvudområde GD Högskolepoäng GD Utbildningsnivå GD Fördjupningsnivå GD Utbildningsområde GD Institutionens fullständiga namn GD Fastställd GD Betygsskala Linköpings universitet

12 Grunddata (GD) i kursplaner
Grunddata (GD) i kursplaner Grunddata (GD) är nödvändiga uppgifter som för etablering av kursen i Ladok, samt NyA. Kursplaner i det fristående utbudet Grunddata krävs för publicering av kurserna på Kursplaner som endast ingår i program De kurser som inte erbjuds som fristående behöver inte ha godkänd grunddata så tidigt som fristående kurser, då de inte ska publiceras på Kurser som ingår i program behöver endast följa tidsplan för fastställande. Grunddata, basdata eller kursskal…….. Mittuniversitetet har satt upp följande datum för arbete med denna process där begreppet grunddata används: För nästkommande läsårs kursplaner ska institutionen besluta att fastställa grunddata senast den 1 oktober. För nästkommande läsårs kursplaner ska fakulteten besluta att godkänna grunddata för etablering i Ladok senast den 15 januari. Ett läsår avser i detta fall sommarkurser, höstkurser samt vårkurser. Linköpings universitet

13 GD - Kursnamn på svenska och dess engelska översättning
GD - Kursnamn på svenska och dess engelska översättning Namnet, exklusive högskolepoäng, bör vara max 120 tecken för att hela namnet ska få plats i Ladoks fält för kursbenämning. När det gäller uppsatser och motsvarande rekommenderas ”självständigt arbete” alternativt ”examensarbete” som inriktning, vilka är de begrepp som anges i högskoleförordningen. Kursens engelska översättning ska i möjligaste mån ha samma betydelse som den svenska benämningen. Högskolepoäng översätts till Credits. Mittuniversitetet har bestämt följande runt kursens benämning: Kursens benämning består generellt av huvudområde/ämne, eventuell inriktning (namn), nivå, progression (på grundnivå) och högskolepoäng. Inriktningen (namnet) bör väljas med tanke på att den kan komma att användas fristående, utan koppling till vare sig huvudområde/ämne eller institution. Linköpings universitet

14 GD – Ämne och Huvudområde
GD - Kurskod Kurskoden är uppbyggd av 6 positioner enl en redan beslutad struktur rörande aktuellt program eller typ av fristående kurs. Koden genereras inte automatiskt av utbildningsdatabasen. Kodstrukturen beslutas av resp fakultet. GD – Ämne och Huvudområde Här anges vilket ämne och huvudområde som kursen sorterar under. Kursen tillhör flera huvudområden anges samtliga huvudområden. Linköpings universitet

15 GD Högskolepoäng GD Utbildningsnivå GD Fördjupningsnivå
GD Högskolepoäng Kursens omfattning uttrycks i högskolepoäng, som vid behov förkortas ”hp”. Ett års heltidsstudier motsvarar 60 högskolepoäng, som schablonmässigt motsvarar 1,5 hp per vecka. GD Utbildningsnivå Här anges kursens utbildningsnivå; grundläggande eller avancerad. GD Fördjupningsnivå Här ska kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat, magisterrespektive masterexamen anges. Förhållandet anges genom en bokstavs‐ och sifferkombination, framtagna av Sveriges universitets‐ och högskoleförbund. Linköpings universitet

16 Kod Förklaring Utbildningsnivå 1: G1X Grundnivå, lägre nivå.
Kod Förklaring Utbildningsnivå 1: G1E Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen. G1X Grundnivå, lägre nivå. G2E Grundnivå, har minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen. G2X Grundnivå, högre nivå. G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. (Nedlagd) G1F Grundnivå, har mindre än 60 hp kurser(er) på grundnivå som förkunskapskrav. (Nedlagd) G2F Grundnivå, har minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. (Nedlagd) GXX Grundnivå, kurs/er som inte kan klassificeras. (Nedlagd) Utbildningsnivå 2: A1F Avancerad nivå, har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav. A1X Avancerad nivå. A1E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen. A2E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen. A1N Avancerad nivå, har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. (Nedlagd) AXX Avancerad nivå, kurs/er som inte kan klassificeras. (Nedlagd) Från LADOK. Fetstilade koder änvänds vid UV. Linköpings universitet

17 GD Utbildningsområde Varje kurs klassificeras i ett nedanstående utbildningsområden. Klassificeringen utgör grund för intäkternas storlek per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR). Rektor beslutar att fastställa föreslagen klassificering. Benämning Kod Design DE Humanistiskt HU Juridiskt JU Naturvetenskapligt NA Medicinskt ME Verksamhetsförlagd utbildning VU Samhällsvetenskapligt SA Teologiskt TL Tekniskt TE Farmaceutiskt FA Undervisning LU Vård VÅ Övrigt ÖV Linköpings universitet

18 GD Institutionens fullständiga namn
GD Institutionens fullständiga namn Den institution som ansvarar för kursen ska anges med sin fullständiga benämning (ej förkortning). GD Betygsskala Som betyg används normalt något av uttrycken underkänd, godkänd och väl godkänd. Om särskilda skäl föreligger får endast uttrycken underkänd och godkänd användas. ECTS-betygsskala tillämpas vanligtvis på kurser som ges på engelska där vi har internationella studenter. Linköpings universitet

19 Övrigt innehåll i kursplanen
Övrigt innehåll i kursplanen Fastställd Senast reviderad Mål Innehåll Undervisningsformer Examination Särskilda förkunskaper Urvalsregler Litteratur Övrig information Linköpings universitet

20 Fastställd Senast reviderad
Fastställd Här anges det datum då fakulteten fastställer kursplanen i grundutbildningsnämnden. Datumet uttrycks åååå‐mm‐dd. Senast reviderad Här anges det datum då revideringen godkändes av grundutbildningsnämnden (eller av utsedd person på fakulteten eller institutionen?) Datumet uttrycks åååå‐mm‐dd. Kan också skilja sig från fristående kurs och programkurs……bör klargöras tydligare….. Linköpings universitet

21 Mål Här anges kursens lärandemål, vilka uttrycker t ex den kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och det förhållningssätt, som studenten ska visa för att bli godkänd på kursen. Skall överensstämma med innehållet. Innehåll Här anges kursens huvudsakliga innehåll. För diskussionen - överensstämmelsen med kursklassificeringen…. Linköpings universitet

22 Undervisningsformer Här anges undervisningsform(er), vilka dels ger information till de studerande, dels direktiv till läraren. Om obligatorisk närvaro krävs ska det anges och likaså om viss teknisk utrustning (t ex operativsystem, modem/bredband eller vissa program) eller kompetens knuten till denna krävs. Om undervisningen bedrivs på t ex engelska så ska det anges. I de fall kursen ges både på campus och på distans bör undervisningens uppläggning beskrivas för båda formerna. För diskussionen - överensstämmelsen med kursklassificeringen…. Linköpings universitet

23 Examination Kursplanen skall vad avser examination ange
Examination Kursplanen skall vad avser examination ange vilken eller vilka examinationsformer som används vilka moment i undervisningen som eventuellt ingår i examinationen om examinationen är muntlig eller skriftlig om examinationen sker enskilt eller i grupp hur omtentamen av eventuell frånvaro vid hela eller delar av examinationen skall genomföras Formerna för examinationen skall kompletteras och förtydligas senast vid kursstarten. Informationen får dock inte innebära förändringar i förhållande till kursplanen. Av informationen i kursplan och kompletterande dokument skall skillnaden mellan obligatoriska moment och examination framgå. Examinationsformen och betygsskalan får ej avvika från den som är angiven i kursplanen. Automattext: Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg. Linköpings universitet

24 Särskilda förkunskaper
Här anges vilka krav på behörighet och särskilda förkunskaper som den studerande måste uppfylla för att vara behörig till kursen. De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsregler Här anges hur urvalet går till bland de behöriga sökande. Gäller fristående kurs.

25 Litteratur Övrig information
Litteratur Litteraturlistan fastställs på institutionen och skall finnas tillgänglig 14 dagar innan kursstart. Övrig information Övrig information om kursen skrivs in under denna rubrik. Informationen bör vara kortfattad och av intresse för studenten. Här kan t ex anges: Genus. Kursvärdering Linköpings universitet

26 Revidering av följande innehåll i kursen kräver en ny kurskod
Revidering av följande innehåll i kursen kräver en ny kurskod GD Kursnamn Ja GD Betygsskala Ja GD Högskolepoäng Ja GD Fördjupningsnivå Ja GD Utbildningsnivå Ja Särskilda förkunskaper Ja GD Huvudområde Kanske, det måste vi kolla upp Mål Kanske, det beror på hur mycket som förändras Kursinnehåll Kanske, det beror på hur mycket som förändras GD Utbildningsområde Nej GD Ämne Nej GD Institutionens fullständiga namn Nej Urvalsregler Nej Fastställd Nej Examination Nej Litteratur Nej Undervisningsformer Nej Övrig information Nej Linköpings universitet


Ladda ner ppt "Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser