Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstärkt SYV-verksamhet i Västerbotten – Hur? Dilemman! Jan Axelsson Umeå universitet Umeå 21/2 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstärkt SYV-verksamhet i Västerbotten – Hur? Dilemman! Jan Axelsson Umeå universitet Umeå 21/2 2013."— Presentationens avskrift:

1 Förstärkt SYV-verksamhet i Västerbotten – Hur? Dilemman! Jan Axelsson Umeå universitet Umeå 21/2 2013

2 Bakgrund

3 Hur förbättra? Samordna, planera, utvärdera Gemensamt ansvar

4 Ur Skolinspektionens direktiv 2011-03-08 Tar huvudmannen ansvar för att skolornas studie- och yrkesvägledningsverksamhet fungerar på ett tillfredställande sätt? Frågan syftar till att belysa i vilken utsträckning vägledningsverksamheten är en prioriterad fråga på huvudmannanivå och hur styrningen fungerar. Har huvudmännen system och rutiner för planering, resursfördelning, uppföljning och utvärdering av verksamheten för att kunna säkra och utveckla personalens kompetens inom verksamhetsgrenen samt förbättra vägledningens kvalitet? Ger rektor riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att den blir hela skolans ansvar? Ger rektor riktlinjer och förutsättningar för vägledningen så att det blir en tydlig ansvarsfördelning för en verksamhet som hela skolan arbetar med? Frågan kan ge en bild av om och hur vägledningsverksamheten genomförs som en process på skolan, där frågor om vidare studier och arbetsliv är integrerat i undervisningen och där arbetet sker proaktivt. Ges alla elever tillgång till kontinuerlig och proaktiv vägledning av sådan kvalitet att eleverna kan göra individuella och aktiva studie- och yrkesval utifrån egna intressen och förmågor?

5 Förväntade effekter: Granskningen förväntas kunna uppmärksamma huvudmännen på deras styrnings- och ledningsansvar för att vägledningsverksamheten ska fungera väl i skolorna. Granskningen kan också bidra till att granskade grundskolor tydligare prioriterar studie- och yrkesvägledningen genom att rektorerna tillsammans med personalen planerar verksamheten för vägledningen. På så sätt kan vägledningen bli en verksamhet som all pedagogisk personal, tillsammans med närsamhälle, andra skolformer och arbetsliv, kontinuerligt arbetar med. Genom att de olika aktörerna tydligare medvetandegörs om vägledningens viktiga funktion kan den yttersta effekten bli välinformerade elever som kan göra aktiva och individuella val inför fortsatta studier och yrkesliv. I förlängningen förväntas granskningsresultaten också kunna spridas till andra skolor och huvudmän än de som är föremål för granskningen.

6 Förväntade effekter: uppmärksamma huvudmännen på deras styrnings- och ledningsansvar. kan vägledningen bli en verksamhet som all pedagogisk personal, tillsammans med närsamhälle, andra skolformer och arbetsliv, kontinuerligt arbetar med. I förlängningen förväntas granskningsresultaten också kunna spridas till andra skolor och huvudmän än de som är föremål för granskningen.

7 Undersökningen visar: Att vägledningsarbetet i Västerbotten uppvisar stora likheter med andra regioner som kartlagts.

8 Att det är stora skillnader mellan stora och små kommuner. Endast tre kommuner har en positiv befolkningstillväxt. Minskande skatte- och elevunderlag sätter press på studie- och yrkesvägledningen i en nedskärningskontext.

9 Att regionen uppvisar en splittrad bild av vägledningsarbetet med stor variation mellan arbetssätten i de olika kommunerna. Det finns få systematiska rutiner för central och lokal planering, utvärdering och uppföljning.

10 Att det finns stora behov för samordning och ledning. Många vägledare i gymnasieskolor har flera chefer eftersom rektor är närmaste chef. En del rektorer har liten eller ingen kunskap om vägledningen. Dessutom råder oklarhet om det centrala i uppdraget och studie- och yrkesvägledarna har ingen arbetsbeskrivning

11 Att den dagliga vägledningen inte baseras på systematiska verktyg utan på inrotade pragmatiska arbetsformer och oftast vilar på den enskilde vägledaren, d.v.s. den är inte hela skolans ansvar.

12 Att det saknas kommunala handlingsplaner för vägledningsarbetet och det råder oklarheter om arbetsfördelningen på olika nivåer.

13 Att vägledningssamtalet är styrkan hos de allra flesta studie- och yrkesvägledare, men att kompetensutveckling behövs på olika områden, bl.a. kunskaper om, och koppling till arbetsmarknaden och näringslivet.

14 Dilemman inför förändring Regionen Befolkning/ekonomi Nationellt Struktur/historia

15

16 Befolkningsutveckling 1990 – 2011 (SCB) Umeå91,258 Skellefteå75,258 Lycksele14,177 Vännäs8,410 Nordmaling8,192 Vilhelmina8,509 Robertsfors7,871 Storuman7,735 Vindeln6,661 Norsjö5,371 Malå4,154 Åsele4,114 Dorotea3,752 Sorsele3,547 Bjurholm2,959 Umeå116,465 Skellefteå71,580 Lycksele12,343 Vännäs8,465 Nordmaling7,048 Vilhelmina7,048 Robertsfors6,762 Storuman6,026 Vindeln5,434 Norsjö4,237 Malå3,230 Åsele3,007 Dorotea2,862 Sorsele2,729 Bjurholm2,431 19902011

17 Befolkningsutveckling 1990 – 2013 Umeå91,258 Skellefteå75,258 Lycksele14,177 Vännäs8,410 Nordmaling8,192 Vilhelmina8,509 Robertsfors7,871 Storuman7,735 Vindeln6,661 Norsjö5,371 Malå4,154 Åsele4,114 Dorotea3,752 Sorsele3,547 Bjurholm2,959 Umeå116,465 Skellefteå71,580 Lycksele12,343 Vännäs8,465 Nordmaling7,048 Vilhelmina7,048 Robertsfors6,762 Storuman6,026 Vindeln5,434 Norsjö4,237 Malå3,230 Åsele3,007 Dorotea2,862 Sorsele2,729 Bjurholm2,431 19902011

18 Skellefteås befolkning ökar Skellefteborna blir allt fler. Och det är invandrarna som står för den positiva befolkningsökningen i kommunen. Enligt Statistiska centralbyråns rapport som gäller årets nio första månader så går Skellefteå framåt med 32 personer sedan 1 januari 2006. I dag bor det 71 942 personer i kommunen. Det finns däremot fyra kommuner i länet där befolkningen ökade under 2012. En av dem är Umeå som vid slutet av 2012 hade sammanlagt 117 294 invånare vilket är 829 fler än året innan, men även Skellefteå har plussat på med 194 invånare under året som gått. Lycksele gick plus med 8 personer och den fjärde kommunen som gått plus i länet är Vännäs som kan stoltsera med 57 fler invånare än tidigare.

19 Elever som deltagit i SFI-utbildning 20072008200920102011 Västerbottens län10861208145616931701 Riket totalt65222739559123796136102434 Skolverket 2012

20

21

22

23

24 Regionala dilemman: • Befolkningsmässig obalans • Ojämnt skatteunderlag • Vikande elevunderlag

25 Nationella historiska dilemman Vägledningsmodell baserad på specifik yrkesutb./samtalscentrerad Otydlig uppdrags-/arbetsbeskrivning Kommunalt självbestämmande Splittrade verksamheter - lapptäcke

26 Nationella historiska dilemman Det snäva uppdraget SamtalInformationPRAOAdministrationMarknadsföringEtc. Det breda uppdraget OmvärldenArbetsmarknadNäringslivSamhällsorienteringEtc.

27 Hur förbättra? Samordna, planera, utvärdera Gemensamt ansvar

28 Umeå universitet: • Samordna vägledningsmoment i grundutbildningarna och fortbildning för lärare, rektorer och vägledare På kommunal nivå: • Klargöra ansvarsfördelningen för vägledningsuppdraget i alla led (pol./adm.) • Utarbeta adm. rutiner för planering, utvärdering och kvalitetssäkring • Inrätta ledningsfunktion med uppdragsbeskrivning (Chef eller annan koordinerande post) • Skapa decentraliserade vägledningscentra för karriärvägledning med lokala och regionala uppdrag 1.Stöd till Umeå kommun, (ledning, samordning, utveckling m.m.). 2.Stöd inriktat till de små kommunerna, (konsultationer, samarbeten, regionala aktiviteter etc.). 3.Specialiserat stöd till hela regionen, (informations- och metodmaterial, kompetensutveckling, databaser, specialistkunskaper kring funktionsnedsättning, flerspråk etc.).

29 Stöd - specifikt till Umeå Specialiststöd till hela Västerbotten Regionalt stöd - specifikt till små kommuner Centra för Karriärvägledning 1.Stöd till Umeå kommun, (ledning, samordning, utveckling m.m.). 2.Stöd inriktat till de små kommunerna, (konsultationer, samarbeten, regionala aktiviteter etc.). 3.Specialiserat stöd till hela regionen, (informations- och metodmaterial, kompetensutveckling, databaser, specialistkunskaper kring funktionsnedsättning, flerspråk etc.). 1.Stöd till Umeå kommun, (ledning, samordning, utveckling m.m.). 2.Stöd inriktat till de små kommunerna, (konsultationer, samarbeten, regionala aktiviteter etc.). 3.Specialiserat stöd till hela regionen, (informations- och metodmaterial, kompetensutveckling, databaser, specialistkunskaper kring funktionsnedsättning, flerspråk etc.).

30 Kommunchef Näringslivschef Ekonomi och admin. Arbetsmarknads- chef Arbetsmarknad och vägledning Näringsliv, landsbygdsutveckling, turism och marknadsföring Kommunstyrelsens arbetsutskott – politisk beredning Mjölby kommun

31 Grundskolor, gymnasieskolor, särskola, vuxenutbildning, drop-in och bokade besök Lundby ArbetsCentrum: Handledning Arbetsförmåge- bedömningar Rehabinsatser Socialt företagande Praktikanskaffning Kommunal ungdomsuppföljning, Feriejobb, Särskilda anställningar mm Organisation, Arbetsmarknad och Vägledning Särskilda projekt; Visionscenter mm Integration och mångfald Studie- och yrkesvägledning

32 Vi samverkar med bl a: • Skolor (grund-, gy-, vux, sär, SFI, mm) • Socialtjänsten • Samordningsförbundet • Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan • Andra kommuner • Landstinget • Länsstyrelsen, • Regionen Östsam • Företagarorganisationer • LEADER m fl EU-institutioner

33 Uppdrag • Bidra till att eleven/medborgaren gör väl underbyggda val avseende pågående och framtida studier och yrkesliv. • Samverka med skolans personal i enlighet med de allmänna råden – studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet och ett ansvar för hela skolan. • Omvärldskunskap för god matchning mellan elevers/medborgares utbildningsval och arbetslivets behov av kompetens. • Medborgarfokus

34 Ur Skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning • ”Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen, i olika former av vägledning och genom informationsinsatser och berör all personal i skolan.” Studie- och yrkesorientering Undervisning •Lärare •SYV Vägledning •SYV •Lärare Information •SYV •Rektor •Lärare

35 Genomförandet organiseras av de olika kommunerna lämpligtvis genom olika former av samverkan med Region Västerbotten, Umeå universitet och SKLs projekt ”Plug-in” bl.a. Tack!


Ladda ner ppt "Förstärkt SYV-verksamhet i Västerbotten – Hur? Dilemman! Jan Axelsson Umeå universitet Umeå 21/2 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser