Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet

2 •Regelverk •Ansvar, befogenheter och förutsättningar •Risker med el •Elsäkerhetsplanering, arbetsbegäran, driftorder, risk- och närområde. •Lågspänningsanläggningar - kontroll före spänningssättning och idrifttagning. •Övriga elsäkerhetsfrågor. •Arbeta på oregelbundna tider Innehållet i denna utbildning 2

3 Regelverk för elsäkerhet 3

4 4

5 •Anläggningsansvar •Arbetsmiljöansvar •Installatörsansvar 5 Ansvar, befogenheter och förutsättningar

6 •Elsäkerhetsverket gör ibland arbetsplatskontroller på Banverkets anläggningar. Vilka är de 4 frågor – som är mycket viktiga för var och en att kunna svara på? Övningsuppgifter •Svar: 1.Vem är elarbetsansvarig? 2.Vilken arbetsmetod använder ni i detta arbete? 3.Vem är installatör för detta arbete? 4.Vem utför kontrollen? 6 •Vilken kompetens ska en person ha för att manövrera frånskiljare i BV Kontaktledningsanläggningar? •...och för att manövrera frånskiljare i ett högspänningsställverk? •Svar: Instruerad person (lokförare, tkl etc..) •Svar: Fackkunnig

7 7 Fördelning av elolycksfall 1997–2009

8 8 Skadade och döda i elolyckor 1937–2009

9 Risker med El 9

10 Arbetsprocess arbetsbegäran och driftorder 10

11 BVF 1921 Kap 6.1.3 Arbetsprocess planering för arbeten 11

12 Arbetsprocess - arbete nära spänning 12

13 Säkerhetsåtgärder vid arbete nära spänning • Skyddsavskärmning • Skyddsavspärrning • Spärrning av liftkorg • Bevakning • Övervakning 13

14 Övningsuppgifter 14 1. Elsäkerhetsplanering berör flera funktioner som utför sin egen del av planeringen. Ange några av dessa funktioner. 2. Arbetsledningen ska i sin planering: Svar: Arbetsledaren, eldriftansvarig, kopplingsansvarig, kopplingsbiträde, elarbetsansvarig... Svar: •Utse elarbetsansvarig •Göra inledande elsäkerhetsplanering tillsammans med den elarbetsansvarige •Dokumentera riskbedömning och elsäkerhetsplanering •Se till att det finns tillräckligt med tid för den elarbetsansvariges detaljplanering •Samordna elsäkerhetsåtgärderna med eventuella angränsande arbeten •Upprätta arbetsbegäran och skicka den till den eldriftansvarige (använd BVF1921)

15 Övningsuppgifter 2. Ge exempel på elsäkerhetsåtgärder vid Arbete nära spänning. Svar: Skyddsavskärmning, skyddsavspärrning, spärrning av liftkorg, bevakning, övervakning 3. Vad skiljer övervakning från bevakning? Svar: Vid bevakning ska man hålla uppsikt över flera arbetares belägenhet i förhållande till spänningssatta delar. Vid övervakning har man noggrann uppmärksamhet på en person vid ett arbete nära spänning som i sin helhet får ta max 5 minuter att genomföra. 15 Svar: Vid arbete nära spänning ska arbetsbegäran inte upprättas. 1. Enligt ESA ska arbetsbegäran lämnas in oavsett arbetsmetod. Vad gäller enligt BVF 1921 för arbeten på Banverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar med avseende på de tre arbetsmetoderna Arbete med spänning, Arbete nära spänning och Arbete utan spänning?

16 1,6m 1,4m Arbeten i Kontaktledningsstolpar och signaler 3. Det finns undantag från denna regel. Ange ett par sådana arbeten. Svar: Målningsarbeten, underhåll på signaler, högtalare etc. 4. att undantagen ska gälla? Vilka är förutsättningarna för Svar: Att arbetare inte riskerar att komma inom närområdet Hur är det med reglerna när det gäller denna bilden? Det är förbjudet att klättra upp i kontaktledningsstolpar utan att någon av arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete med spänning eller Arbete nära spänning tillämpas. 16

17 Övningsuppgift 17 Normala skötselåtgärder får utföras med spänningssatt anläggning men utan att Arbete med spänning eller Arbete nära spänning tillämpas. – Vilken kompetens krävs för att få utföra normala skötselåtgärder? Svar: Personalen ska vara instruerad för den aktuella skötselåtgärden och verktyg samt utrustning som används ska vara godkända för den aktuella skötselåtgärden, och underhållna enligt tillverkarens anvisningar

18 Risker med plankorsningar 18

19 Arbeta med nedfällda bommar! 19

20 0,4m Staglinans jordpunkt Påkörd bom kan vara livsfarlig 20

21 Närområde och riskområde BVF 1921 Kap 5.4, 5.5 Riskområde (mm)Närområde (mm) Lågspänningsanläggning (≤ 1 kV) Tågvärmeanläggning (1 kV) Kontaktledningsanläggning (≤ 30 kV) Ingen beröring 300 200 300 400 1400 21

22 22

23 Arbete enlig ESA installation –ISA: •Spänningsskyddat arbetssätt – nytt begrepp •Riskbedömning •Riskanalys •Riskreducering Lågspänningsanläggningar 23

24 •Ge exempel på några kompletterande säkerhetsåtgärder Svar: avspärrning, transportvägar, god belysning etc. •Om man upptäcker en oförutsedd risk under arbetets gång, vilka åtgärder skall då vidtas? Svar: Den delen av arbetet ska då avslutas och ny riskbedömning/riskanalys upprättas. •Ge exempel på olika sätt att frånkoppla för att uppnå tillräckligt god säkerhet: Svar: Med frånskiljare med synlig brytställe eller lägesindikering, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare/normsäkring, smältpatroner, utdragbar enhet, annan lätt kontrollerad metod. (ESA Installation ISA) Övningsuppgifter 24

25 15%: Tekniskt fel som fanns vid första idrifttagning 25%: Tekniskt fel som tillkommit under användning 60%: Fel i skydds eller säkerhetsåtgärder vid arbete Direkt utlösande orsak till elolycka 25

26 26 Kontroll före idrifttagning Vanligaste orsaken till tekniska fel är att utsatta delar saknar förbindelse till skyddsjord eller så har skyddsledaren förväxlats med annan ledare, t ex fasledare.

27 27 Kontroll före idrifttagning Kontroll före idrifttagning ska normalt utföras i följande tre steg • Inspektion • Provning • Dokumentation

28 Kom i håg! Uppställningsregler BVF 1921 Kap 5 28

29 Arbeta på oregelbundna tider 29

30 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser