Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen Monica Nerdrum, lärcentret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 1

2 Innehåll  Beslut vid Åbo Akademi – Doktoranduppföljning som pilotundersökning  Uppföljningens frågor – Bakgrundsinformation – Arbetstid och finansiering – Avhandlingsarbetets progression – Forskarstudierna och handledningen  Resultat och åtgärdsförslag  Sammanfattande SWOT-analys Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 2

3 Beslut vid Åbo Akademi Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 3

4 Bakgrund och målsättningar  Ett av akademins centrala mål att stöda sina doktorander och doktorandprogram vid forskarskolan  Målet för forskarutbildningen – en systematisk, välstrukturerad och högklassig utbildning som kan avläggas på en fastställd tid  Stiftelsen för Åbo Akademi beviljat treårigt projekt för att utveckla forskarutbildningen – En målsättning att utveckla ett uppföljningssystem för forskarstuderandes framskridande i studierna Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 4

5 Doktoranduppföljning  Instruktionen för forskarutbildning 24 § – Införs – Årsrapport i utskrift lämnas till handledaren vid höstterminens slut •Gås igenom med handledaren i ett samtal – Mera omfattande utvärdering görs regelbundet •Hela utbildningen eller tematiskt  Målsättning att förbättra uppföljningen av forskarstuderandes studier  Rättighet och skyldighet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 5

6 Pilotundersökning  Nämnden för forskarskolan beslutade att – Godkänna rutiner för insamling och blankett – Sända ut enkäten till alla närvaroanmälda forskarstuderande som en pilotundersökning – På basis av pilotundersökningens resultat fatta beslut om en eventuell fortsatt årlig doktoranduppföljning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 6

7 Arbetsgång  Doktoranden: – Fyller i uppgifterna elektroniskt ( ) – Skriver ut blanketten och ger till handledaren  Doktorand och handledare: – För ett samtal på basis av uppgifterna i blanketten (i början av år 2013) – Kan leda till att handlednings- och studieavtalet revideras  Forskarskolan: – Sammanställer statistik – Beslutar om åtgärdsförslag Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 7

8 Uppföljningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 8

9 Frågorna  Bakgrundsinformation  Arbetstid och finansiering – Arbetstid ägnad åt studier och avhandling – Månader med och former för finansiering  Avhandlingsarbetets progression – Antal artiklar, år för att lämna in  Forskarstudier och handledning – Framskridande – Önskemål om kurser och handledning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 9

10 Information och utskick  Tre e-postutskick till forskarstuderande, handledare, prefekter, professorer, administratörer – meddelande om enkäten – webbinarium, se video: •www.abo.fi/forskning/dokumentationwww.abo.fi/forskning/dokumentation – enkäten öppnad •Första svaret inom några minuter! – tack samt påminnelse  Sammanlagt 794 närvaroanmälda forskarstuderande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 10

11 Hur ska materialet användas?  Systematisk studentrespons – Del av ÅA:s kvalitetshanteringssystem  Materialet från doktoranduppföljningen – Antalet svar 440 av 794 = 55,4 % ! – Underlag för utveckling inom institution/ämne •Årligt samtal mellan handledare och doktorand •Åtgärder vid behov – Underlag för utveckling på universitetsnivå •Kvantitativa resultat •Riktlinjer, rekommendationer m.m. •Prognoser Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 11

12 Resultat och åtgärdsförslag Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 12

13 Antal svar, inskrivna, examina 2012 samt målsättning 2013 svar inskrivna närvaroanmälda avlagda dr.examina 2012målsättning 2013 HF PF TF IPL HH SOC StatsVet RVI41731 BioVet IT KT NatVet totalt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 13

14 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 14 Antal personer

15 Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 15

16 Antal personer/finansieringsform Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 16 Form/ Inst Stipen- dium Projekt+ ÅA+FA+ Drprogr. Studie- stödTjänst univ. Tjänst YHS Förvärvs- arbeteIngen fin.Annattotalt HF PF TF IPL HHÅA SVI StatsV RVI Biovet IT KT NatVet Totalt

17 Åtgärdsförslag: finansiering  Forskarskolan och forskningsservice: – Aktiv och utökad information per mejl till doktoranderna om stipendiemöjligheter  Forskarskolan, forskningsservice och/eller personalutbildningen: – Utbildning i hur man gör en bra ansökan Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 17

18 Antal artiklar/person Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 18 ingen artikel1 artikel2 artiklar3 artiklar4 artiklar5 eller fleratotalt NatVet KT IT BioVet RVI StatsVet SVI HHÅA IPL TF PF HF Totalt

19 Planerat år för inlämning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo totalt HF PF TF IPL HHÅA SVI StatsVet RVI BioVet IT KT NatVet Totalt

20 Åtgärdsförslag: Avhandlingar  Forskarskolan och personalutbildningen – Kurser i att skriva artiklar på svenska och engelska – Gäller särskilt de vetenskapsområden där det inte varit så vanligt tidigare med artikelavhandlingar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 20

21 Forskarstudiernas framskridande  Framskridit planenligt – ja 284 svar – nej 151 svar – inget svar 5  Orsaker till fördröjning: – Finansiering, familjeskäl, ohälsa, förvärvsarbete – Tidsplaneringen inte realistisk Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 21

22 Åtgärdsförslag: Framskridande  Handledare och doktorand tillsammans: – granskar studie-, forsknings- och handledningsplaner så de ska vara så tidsrealistiska som möjligt  Institution eller ämne: – Kontaktar alla doktorander som en engångsföreteelse för en systematisk genomgång av planerna – Kontrollerar att institutionsarbetet hålls inom ramarna på 5 % av arbetstiden •Pedagogiskt stöd ”Jag håller min första kurs” Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 22

23 Synpunkter på kurser  ”Kursen Producing scientific papers from your research var jättebra, hoppas den hålls kvar!” (KT)  Hur skriva artiklar? (PF, NatV)  Universitetspedagogik (TF, HF)  Presentationsteknik på engelska (HHÅA)  Finna kurser och samarbete utanför ÅA(IT)  Nätbaserat, online (SVI, KT)  Forskningsmetodik, regressionsanalys och kvantitativa metoder i SPSS (StatsV) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 23

24 Åtgärdsförslag: Kurser  Forskarskolan och personalutbildningen: – Kurser i vetenskapigt skrivande och artikelskirvande, svenska och engelska – Presentationsteknik, svenska och engelska – Stöd för att utveckla nätkurser inom forskarutbildningen •Erbjuds både inom ÅA och för andra, jfr kommande nätverksprogram som torde ha begränsade resurser för undervisning och resor  Institutioner och ämnen: – Mera samarbete över gränser •Statistik, metod, vetenskapsteori Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 24

25 Synpunkter på handledning  ”Bättre handledning kan man inte få!!!”(HF)  ”...det kanske skulle vara intressant att ha två handledare som kunde ha olika infallsvinklar...” (HF)  ”Vi kör som förr” (PF)  ”We will speed up the progress of scientific research together” (KT)  ”Pratar med min handledare nästan dagligen, så önskar det fortsätter på samma sätt” (BioV) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 25

26 Åtgärdsförslag: Handledning  Forskarstuderande skulle erbjudas möjlighet att nominera ”Årets forskarhandledare” – Jfr Årets magister- och kandidathandledare inom grundutbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 26

27 Sammanfattande SWOT-analys av doktoranduppföljningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 27 Styrkor -55 % av doktoranderna besvarade enkäten -Doktorander får ge uttryck för sina åsikter och utvärdera sin utbildning -Akademin och dessa institutioner får information och material för att utveckla och göra prognoser Svagheter -Vissa av frågorna var oklart formulerade och gav rum för tolkningar och materialet kunde därför inte användas -Inga uppgifter om doktoranderna inlämnat blanketten i utskrift och verkligen haft ett uppföljningssamtal med handledaren Möjligheter -Materialet ger underlag för att utveckla forskarutbildningen med t.ex. kurser, stöd och förbättrade rutiner både centralt och inom institutioner och ämnen -Uppföljningen kan göras på nytt med förbättrade frågor Hot -Att man inte gör en ny doktoranduppföljning -Att man inte använder materialet för att utveckla forskarutbildningen inom akademin, institutioner och ämnen -Att man tolkar materialets kvantitativa uppgifter för absolut

28 Aktuell information på webben: Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 28

29 Dokumentation, material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, –Instruktion för examination och bedömning •www.abo.fi/personal/utbildforfwww.abo.fi/personal/utbildforf  Forskarutbildning •www.abo.fi/forskning/forskarstudierwww.abo.fi/forskning/forskarstudier  Rapporter och material –Årsrapport för forskarutbildning –Doktoranduppföljningen resultat –PPt -och videoserier •www.abo.fi/forskning/forskarskolan/dokumentationwww.abo.fi/forskning/forskarskolan/dokumentation  Blanketter –www.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketterwww.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 29


Ladda ner ppt "Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser