Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Innehåll  Beslut vid Åbo Akademi – Doktoranduppföljning som pilotundersökning  Uppföljningens frågor – Bakgrundsinformation – Arbetstid och finansiering – Avhandlingsarbetets progression – Forskarstudierna och handledningen  Resultat och åtgärdsförslag  Sammanfattande SWOT-analys 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Beslut vid Åbo Akademi 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Bakgrund och målsättningar  Ett av akademins centrala mål att stöda sina doktorander och doktorandprogram vid forskarskolan  Målet för forskarutbildningen – en systematisk, välstrukturerad och högklassig utbildning som kan avläggas på en fastställd tid  Stiftelsen för Åbo Akademi beviljat treårigt projekt för att utveckla forskarutbildningen – En målsättning att utveckla ett uppföljningssystem för forskarstuderandes framskridande i studierna 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 Doktoranduppföljning  Instruktionen för forskarutbildning 24 § – Införs 1.1.2012 – Årsrapport i utskrift lämnas till handledaren vid höstterminens slut •Gås igenom med handledaren i ett samtal – Mera omfattande utvärdering görs regelbundet •Hela utbildningen eller tematiskt  Målsättning att förbättra uppföljningen av forskarstuderandes studier  Rättighet och skyldighet 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 Pilotundersökning  Nämnden för forskarskolan beslutade 16.11.2012 att – Godkänna rutiner för insamling och blankett – Sända ut enkäten till alla närvaroanmälda forskarstuderande som en pilotundersökning – På basis av pilotundersökningens resultat fatta beslut om en eventuell fortsatt årlig doktoranduppföljning 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 Arbetsgång  Doktoranden: – Fyller i uppgifterna elektroniskt (3-31.12.2012) – Skriver ut blanketten och ger till handledaren  Doktorand och handledare: – För ett samtal på basis av uppgifterna i blanketten (i början av år 2013) – Kan leda till att handlednings- och studieavtalet revideras  Forskarskolan: – Sammanställer statistik – Beslutar om åtgärdsförslag 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 Uppföljningen 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 Frågorna  Bakgrundsinformation  Arbetstid och finansiering – Arbetstid ägnad åt studier och avhandling – Månader med och former för finansiering  Avhandlingsarbetets progression – Antal artiklar, år för att lämna in  Forskarstudier och handledning – Framskridande – Önskemål om kurser och handledning 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9

10 Information och utskick  Tre e-postutskick till forskarstuderande, handledare, prefekter, professorer, administratörer – 22.11.2012 meddelande om enkäten – 26.11.2012 webbinarium, se video: •www.abo.fi/forskning/dokumentationwww.abo.fi/forskning/dokumentation – 3.12.2012 enkäten öppnad •Första svaret inom några minuter! – 14.12.2012 tack samt påminnelse  Sammanlagt 794 närvaroanmälda forskarstuderande 20.9.2012 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 Hur ska materialet användas?  Systematisk studentrespons – Del av ÅA:s kvalitetshanteringssystem  Materialet från doktoranduppföljningen – Antalet svar 440 av 794 = 55,4 % ! – Underlag för utveckling inom institution/ämne •Årligt samtal mellan handledare och doktorand •Åtgärder vid behov – Underlag för utveckling på universitetsnivå •Kvantitativa resultat •Riktlinjer, rekommendationer m.m. •Prognoser 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 Resultat och åtgärdsförslag 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 Antal svar, inskrivna, examina 2012 samt målsättning 2013 svar inskrivna närvaroanmälda 20.9.2012avlagda dr.examina 2012målsättning 2013 HF8614289 PF458575 TF226644 IPL122022 HH264056 SOC427665 StatsVet122912 RVI41731 BioVet497788 IT376456 KT711251812 NatVet345356 totalt4407947266 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13

14 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14 Antal personer

15 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15

16 Antal personer/finansieringsform 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 16 Form/ Inst Stipen- dium Projekt+ ÅA+FA+ Drprogr. Studie- stödTjänst univ. Tjänst YHS Förvärvs- arbeteIngen fin.Annattotalt HF 3614490 2012479 PF 1571615 757 TF 11431066132 IPL 6411042119 HHÅA 7912035330 SVI 109073581153 StatsV 6312010114 RVI 030101005 Biovet 173204122765 IT 141510233341 KT 1456060231091 NatVet 102213023344 Totalt 1469713427486759479

17 Åtgärdsförslag: finansiering  Forskarskolan och forskningsservice: – Aktiv och utökad information per mejl till doktoranderna om stipendiemöjligheter  Forskarskolan, forskningsservice och/eller personalutbildningen: – Utbildning i hur man gör en bra ansökan 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 17

18 Antal artiklar/person 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 18 ingen artikel1 artikel2 artiklar3 artiklar4 artiklar5 eller fleratotalt NatVet510951333 KT17141677970 IT436571035 BioVet209954249 RVI1010013 StatsVet4101006 SVI149222029 HHÅA131103119 IPL43210111 TF130010014 PF222320029 HF354201244 Totalt1525651292529342

19 Planerat år för inlämning 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 19 20122013201420152016- totalt HF22617231886 PF49971746 TF0466622 IPL1233312 HHÅA31063426 SVI2101214442 StatsVet1253112 RVI111014 BioVet2161016549 IT014105837 KT2272015771 NatVet211146235 Totalt2013211310176442

20 Åtgärdsförslag: Avhandlingar  Forskarskolan och personalutbildningen – Kurser i att skriva artiklar på svenska och engelska – Gäller särskilt de vetenskapsområden där det inte varit så vanligt tidigare med artikelavhandlingar 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 20

21 Forskarstudiernas framskridande  Framskridit planenligt – ja 284 svar – nej 151 svar – inget svar 5  Orsaker till fördröjning: – Finansiering, familjeskäl, ohälsa, förvärvsarbete – Tidsplaneringen inte realistisk 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 21

22 Åtgärdsförslag: Framskridande  Handledare och doktorand tillsammans: – granskar studie-, forsknings- och handledningsplaner så de ska vara så tidsrealistiska som möjligt  Institution eller ämne: – Kontaktar alla doktorander som en engångsföreteelse för en systematisk genomgång av planerna – Kontrollerar att institutionsarbetet hålls inom ramarna på 5 % av arbetstiden •Pedagogiskt stöd ”Jag håller min första kurs” 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 22

23 Synpunkter på kurser  ”Kursen 416800.0 Producing scientific papers from your research var jättebra, hoppas den hålls kvar!” (KT)  Hur skriva artiklar? (PF, NatV)  Universitetspedagogik (TF, HF)  Presentationsteknik på engelska (HHÅA)  Finna kurser och samarbete utanför ÅA(IT)  Nätbaserat, online (SVI, KT)  Forskningsmetodik, regressionsanalys och kvantitativa metoder i SPSS (StatsV) 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 23

24 Åtgärdsförslag: Kurser  Forskarskolan och personalutbildningen: – Kurser i vetenskapigt skrivande och artikelskirvande, svenska och engelska – Presentationsteknik, svenska och engelska – Stöd för att utveckla nätkurser inom forskarutbildningen •Erbjuds både inom ÅA och för andra, jfr kommande nätverksprogram som torde ha begränsade resurser för undervisning och resor  Institutioner och ämnen: – Mera samarbete över gränser •Statistik, metod, vetenskapsteori... 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 24

25 Synpunkter på handledning  ”Bättre handledning kan man inte få!!!”(HF)  ”...det kanske skulle vara intressant att ha två handledare som kunde ha olika infallsvinklar...” (HF)  ”Vi kör som förr” (PF)  ”We will speed up the progress of scientific research together” (KT)  ”Pratar med min handledare nästan dagligen, så önskar det fortsätter på samma sätt” (BioV) 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 25

26 Åtgärdsförslag: Handledning  Forskarstuderande skulle erbjudas möjlighet att nominera ”Årets forskarhandledare” – Jfr Årets magister- och kandidathandledare inom grundutbildningen 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 26

27 Sammanfattande SWOT-analys av doktoranduppföljningen 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 27 Styrkor -55 % av doktoranderna besvarade enkäten -Doktorander får ge uttryck för sina åsikter och utvärdera sin utbildning -Akademin och dessa institutioner får information och material för att utveckla och göra prognoser Svagheter -Vissa av frågorna var oklart formulerade och gav rum för tolkningar och materialet kunde därför inte användas -Inga uppgifter om doktoranderna inlämnat blanketten i utskrift och verkligen haft ett uppföljningssamtal med handledaren Möjligheter -Materialet ger underlag för att utveckla forskarutbildningen med t.ex. kurser, stöd och förbättrade rutiner både centralt och inom institutioner och ämnen -Uppföljningen kan göras på nytt med förbättrade frågor Hot -Att man inte gör en ny doktoranduppföljning -Att man inte använder materialet för att utveckla forskarutbildningen inom akademin, institutioner och ämnen -Att man tolkar materialets kvantitativa uppgifter för absolut

28 Aktuell information på webben: www.abo.fi/forskning/forskarstudier www.abo.fi/forskning/forskarstudier 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 28

29 Dokumentation, material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, –Instruktion för examination och bedömning •www.abo.fi/personal/utbildforfwww.abo.fi/personal/utbildforf  Forskarutbildning •www.abo.fi/forskning/forskarstudierwww.abo.fi/forskning/forskarstudier  Rapporter och material –Årsrapport för forskarutbildning –Doktoranduppföljningen 2012 - resultat –PPt -och videoserier •www.abo.fi/forskning/forskarskolan/dokumentationwww.abo.fi/forskning/forskarskolan/dokumentation  Blanketter –www.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketterwww.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketter 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 29


Ladda ner ppt "Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljningen 2012 18.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser