Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

29:e April 2003 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernen VLT  VLT 2002  Första kvartalet 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "29:e April 2003 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernen VLT  VLT 2002  Första kvartalet 2003."— Presentationens avskrift:

1 29:e April 2003 BOLAGSSTÄMMA

2 2 Agenda  Koncernen VLT  VLT 2002  Första kvartalet 2003

3 3 Koncernen VLT VLT AB TidningarTryckerierElektroniska medier Vestmanlands Läns Tidning Trollhättans Tidning Elfsborgs Läns Allehanda Arboga Tidning Bärgslagsbladet Sala Allehanda Fagersta-Posten Avesta Tidning Prolog Tidningsdistribution och Logistik (fd VLT Distribution) Direktreklamutdelning Nerikes Allehanda (17%) Västsvensk Tidningsdistribution (12,5%) Hallandsposten (10%) TT (4,5%) Leanback Sweden Leanback Media System LMS (f.d. AdHostCenter) Bra Radio TVCheck Radiohästen (30%) City Gate (9%) VLT Press Västsvenskt Tidningstryckeri (10%)

4 4 Koncernen VLT  Totala intäkter om MSEK 724,6 (718,9)  Tidningar: 71,1 procent (70,9)  Tryckerier: 24,0 procent (24,7)  Elektroniska medier: 4,2 procent (4,1) Intäktsfördelning - 2002

5 5 Koncernen VLT  AFFÄRSIDÉ VLT skall verka inom mediesektorn med fokus på lokaltidningsindustrin, tryckeriverksamhet och elektroniska medier  MÅL Målet är att skapa långsiktiga värden och en god totalavkastning för aktieägarna genom att bygga upp en expanderande, sammanhållen och kostnadseffektiv mediegrupp VLT eftersträvar att nå en position som lokal marknadsledare för att kunna utnyttja skalfördelar och åstadkomma prisledarskap på medietjänster

6 6 Koncernen VLT  Aktiekurs, SEK73,0 88,0  EK / Aktie, SEK58,460,4  Kurs / EK, %125146  Soliditet, %56,359,1  Avkastning EK, % 3,3 12,6  Avkastning syss. kapital, % 4,2 15,2  Vinst per aktie, SEK 2,0 7,4  Dir.avk, % (april) 5,7 4,5 2002 2001  Betalkurs SEK 72,5. Direktavkastning 5,5 procent och kurs/eget kapital 124 procent  Årets utdelning är föreslagen till 4,00 (4,00) kronor per aktie, vilket motsvarar 204 procent av årets vinst per aktie  Under år 2002 sjönk aktien med 17 procent till SEK 73 (88), under samma period sjönk O-listeindex med 28 procent 

7 7 Agenda  Koncernen VLT  VLT 2002  Första kvartalet 2003

8 8 Koncernen VLT - 2002  Omfördelning mot direktkommunicerande medier  Enligt IRM beräknas de totala medieinvesteringarna öka med 3 procent under 2003  Allmänt svag konjunkturell utveckling i Sverige  Reklaminvesteringarna återhämtade sig något i slutet av 2002 och uppgick till cirka SEK 14,7 miljarder, motsvarande en minskning med 5,7 procent jämfört med 2001  Produkt- och utbudsannonsering prioriterades framför varumärkesannonsering

9 9 Koncernen VLT – 2002  Nettointäkterna var MSEK 713,7 (711,2 )  Rörelseresultatet minskade till MSEK 12,2 (35,1)  Resultatet påverkades negativt med MSEK 9,2 orsakade av startkostnader och ombyggnation i samband med tryckeriinvesteringen  Vinsten per aktie var SEK 1,96 (7,41) MSEK Nettointäkter MSEK Rörelseresultat

10 10 Koncernen VLT – 2002  Investeringar i anläggningstillgångar ökade till MSEK 182 (137). Huvuddelen av tryckeriinvesteringen är nu genomförd  Under år 2002 upptogs en checkräkningskredit om MSEK 50 och en låneram om MSEK 50, varav MSEK 25 utnyttjats per den 31 december 2002  Under år 2002 uppvisades ett fortsatt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 38,1 (63,1 )  Ingen aktieutdelning från Nerikes Allehanda 2002, MSEK 9,7 år 2001 MSEK Kassaflöden

11 11 Elektroniska medier – 2002  Elektroniska medier ökade intäkterna med 4,4 procent till MSEK 30,7 (29,4).  Rörelseresultatet sjönk till MSEK –8,2 (-6,9), inklusive en omstruktureringskostnad om MSEK -2. (År 2001 ingår en redovisningsmässig reavinst om MSEK 4,9 från försäljningen av TV Bergslagen.) Rörelseresultat MSEK  Leanback Sweden omstrukturerades och minskade personalstyrkan  AdHostCenter förvärvades av Telia InfoMedia och integrerades med Adx under namnet Leanback Media System LMS  TVCheck har expanderat och verksamheten omfattar nu även den finska TV-marknaden

12 12 Tryckerier – 2002 MSEK  Intäkterna minskade marginellt till MSEK 174,1 (177,5). Under 2001 ingick Trollhättans Tryckeri med MSEK 20,4, att jämföra med MSEK 3,9 för 2002  Rörelseresultatet sjönk till MSEK -2,1 (13,1), inkluderat startkostnader för tryckeriet om MSEK 9,2  Strukturaffär. Sedan 1 april 2002 ingår Trollhättans Tryckeri i Västsvenskt Tidningstryckeri AB, i vilket VLT äger 10 procent Rörelseresultat  Generellt lägre marginaler i verksamheten  Långa kontrakt att trycka Ny Teknik och delar av Aftonbladet  Investeringsprogrammet inom VLT Press utvecklas enligt plan

13 13 Tidningar – 2002  Annonsintäkterna minskade med 3,7 procent till MSEK 253,1 (262,8). Upplageintäkterna ökade till MSEK 163,3 (154,1)  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 32,0 (44,7)  Utökat samarbete med andra tidningar i branschen  Distributionsverksamheten inom Tvåstads Tidningar övertogs av Västsvensk Tidningsdistribution (VTD), i vilket VLT äger 12,5 procent Rörelseresultat MSEK  Totalupplagan ökade  Lokal rubrik- och utbudsannonsering ersatte till viss del minskad riksbokad varumärkes- och platsannonsering  Intäkterna ökade med 1,1 procent till MSEK 515,3 (509,8)

14 14 Agenda  Koncernen VLT  VLT 2002  Första kvartalet 2003

15 15 Koncernen – Q1 2003  Fortsatt svag konjunktur i Sverige men stabiliserad annonsmarknad. Svagt positiv utveckling under kvartalet på såväl riks- som lokalmarknad.  Försämrad marknad inom tryckeriområdet som konsekvens av minskande sidantal och ökad andel direktreklam.  Förväntan om en fortsatt stabilisering av annonskonjunkturen under 2003, efter två år av negativ utveckling. Denna neutrala till svagt positiva annonsmarknadstrend utgår dock från en låg nivå.  Sammantaget förväntas VLT:s resultat för 2003 bli bättre än för det föregående året. Resultatindikationen är därmed justerad. (Tidigare given resultatindikation signalerade ett väsentligt bättre resultat för 2003 än för det föregående året)  För att förbättra lönsamheten har VLT ett fortsatt anställningsstopp och arbetar vidare med nya och redan påbörjade besparings- och effektiviseringsprogram.

16 16 Koncernen – Q1 2003  Nettoomsättningen ökade med 3,8 procent till MSEK 181,2 (174,5)  Koncernens rörelseresultat förbättrades marginellt till MSEK 1,8 (1,4)  Positivt kassaflöde om MSEK 15,9 (-4,5) Rörelseresultat MSEK Nettoomsättning MSEK

17 17 Elektroniska medier – Q1 2003  Intäkterna ökade till MSEK 7,3 (5,9), inklusive genomförda förvärv  Rörelseresultatet blev MSEK –3,4 (-2,2)  Omstrukturering av Leanback Sweden och Leanback Media System Rörelseresultat MSEK

18 18 Handlingsplan – Elektroniska medier 2003  Leanback Sweden –Paketering av produkter –Utveckling av erbjudanden till kund  Leanback Media System –Bearbeta nyckelkunder i Norden –Ökad grad av nordisk närvaro –Ytterligare ökad effektivitet  Bra Radio –Ökat samarbete med koncernbolag –Ökat fokus på säljaktiviteter  TVCheck –Skapa en mer kostnadseffektiv organisation –Etablera TVCheck på den finska marknaden

19 19 Tryckerier – Q1 2003  Intäkterna var MSEK 46,1 (46,4). 2002 ingick Trollhättans Tryckeri med MSEK 3,4. VLT Press tar marknadsandelar  Rörelseresultatet försämrades till MSEK -2,0 (0,1) som en konsekvens av generellt pressade marginaler  Bortfall av uppdraget att trycka FinansVision i januari 2003. VLT Press söker aktivt nya uppdrag för att återställa kapacitetsutnyttjandet  Bra start på uppdragen att trycka delar av Aftonbladet och NyTeknik Rörelseresultat MSEK

20 20 Tryckerier - Handlingsplan 2003  VLT Press –Den andra nya pressen skall tas i drift –Utnyttja den ökade kapaciteten till att öka marknadsandelar –Genomföra kvalitetsstyrningsprogram –Vidareutveckla samarbete med andra tidningstryckerier –Höja effektiviteten –Besparingsåtgärder

21 21 Tidningar – Q1 2003  Intäkterna ökade med 4,5 procent till MSEK 129,2 (123,6)  Rörelseresultatet ökade till MSEK 10,7 (6,4). Rörelsemarginalen var 8,3 (5,2) procent.  Stark upplageutveckling för samtliga tidningar. Totalupplagan ökade med 1 267 exemplar till 120 457 exemplar  Fortsatt ökade annonsintäkter till MSEK 62,4 (60,1)  Vestmanlands Läns Tidning uppvisar en rörelsemarginal om 12,5 procent Rörelseresultat MSEK

22 22 Upplagor och Annonsvolym – Q1 2003

23 23 Tidningar - Handlingsplan 2003  Vestmanlands Läns Tidning –Upplagan skall öka för sjunde året i följd –Effektiviserad produktion –Utredning om huruvida tidningen skall övergå i tabloidformat –Ny redaktionell organisation i syfte att ytterligare höja kvalité och effektivitet –Annonsförsäljning i separat dotterbolag  Ingress Media –Implementering av etapp två i 10-miljoners programmet –Utveckling av måltalsdriven produktion i redaktionerna –Personalutveckling via Ingress Akademin

24 24  Tvåstads Tidnings AB –Ytterligare produktionssamordning mellan TT och ELA –Samordning av annonsinnehållet i TT och ELA –Direktinskrivning av radannonser via Internet –Annonsförsäljning i separat dotterbolag  Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB (fd VLT Distribution) –Utnyttja resurser och infrastruktur till annat än enbart distribution av morgontidningar –Ytterligare minska antalet reklamationer –Vidareimplementering av GPS-baserat distributionssystem (GIS) Tidningar - Handlingsplan 2003

25 29:e April 2003 BOLAGSSTÄMMA

26 26 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Leif Zetterberg:Ordförande i: LRF Media AB LRF Försäkring AB SwedeAgri Invest AB Mandamus AB SPIRA AB Styrelseledamot i: TV4 AB ICC Sweden JP Nordiska Spintab AB

27 27 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Jan Karlsson:Styrelseledamot i: Aros Technology Partner AB Humlegården Fastigheter HB Länsförsäkringar Liv AB Länsförsäkringar Fond Liv AB VLT Press AB

28 28 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Tomas Brunegård:Styrelseledamot i: Nya Dagen AB Svenska Tidningsutgivareföreningen Svenska Mässan Göteborg Tidningarnas Telegrambyrå

29 29 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Lennart Foss:Styrelseledamot i: Digiscope AB Norrköpings Tidningar AB

30 30 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Bert Levin:Ordförande i: Pysslingens Förskolor och Skolor AB

31 31 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Eva Lindqvist:Ordförande i: Ett antal utländska dotterbolag på Telias mandat Styrelseledamot i: Telefos AB

32 32 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Anders H. Pers:Styrelseledamot i: AcadeMedia AB LRF Media AB Musik vid Siljan AB Svensk Israelinformation SwedeMedia, Inc

33 33 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Jonas Pers:VD i: Pers & Co DMM AB

34 34 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Claes-Johan Thureson:Ordförande i: SEB Finans AB

35 29:e April 2003 BOLAGSSTÄMMA

36 36 Bilaga: Kvartalssiffror Kvartalssiffror i detalj, 2001-2003

37 37 Koncernen VLT Koncernen har mer än 170 års erfarenhet inom informationsbranschen. 1831: Boktryckaren Daniel Torsell startar ett nyhetsblad i Västerås. Westmanlands Läns Tidning utkommer en gång i veckan med fyra små sidor. 1898: Anders Pers från Mora förvärvade Vestmanlands Läns Tidning. 1970: Bärgslagsbladet i Köping och Arboga Tidning förvärvas. 1981: Sala Allehanda, Avesta Tidning och Fagersta-Posten förvärvas. 1985: VLT-aktien introduceras på OTC-listan. 1988: Förvärv av Trollhättans Tidning och Elfsborgs Läns Allehanda. Båda tidningarna startade sin verksamhet i slutet på 1800-talet. 1988: Tryckerirörelsen i Västerås överföres till ett nybildat dotterbolag: VLT Press AB. 1993: Start för reklamradion i Västerås samt regionala TV-program i TV4.

38 38 Koncernen VLT 1995: Moderbolaget ändrar firma till VLT AB samtidigt som utgivningen av Vestmanlands Läns Tidning överförs i ett eget bolag. Bildande av Ingress Media AB. 1997: Distributionsrörelsen förs över till ett nybildat dotterbolag: Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB (fd VLT Distribution). 1998: Koncernens Internetsatsningar samlas inom Leanback Sweden AB. 1998: Möjlighet för aktieägarna att frivilligt omstämpla A-aktier till B-aktier. Fördubbling av antalet aktier via en split och ett inlösenprogram överför MSEK 53 till aktieägarna. 2000: Beslut om investering i två tryckpressar samt utbyggnad av en fastighet och en packsal. Investeringsprogrammet sträcker sig över tre år och omfattar cirka MSEK 320. 2001: Koncernens ägarandel om 49 procent i TV Bergslagen avyttras.


Ladda ner ppt "29:e April 2003 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernen VLT  VLT 2002  Första kvartalet 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser