Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25:e April 2001 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Handlingsplan 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25:e April 2001 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Handlingsplan 2001."— Presentationens avskrift:

1 25:e April 2001 BOLAGSSTÄMMA

2 2 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Handlingsplan 2001

3 3 Koncernen VLT AB VLT AB TidningarElektroniska MedierTryckerier Vestmanlands Läns Tidning Trollhättans Tidning Elfsborgs Läns Allehanda Arboga Tidning Bärgslagsbladet Sala Allehanda Fagersta-Posten Avesta Tidning VLT Distribution Nerikes Allehanda AB (17%) Hallandsposten (10%) Leanback Sweden Bra Radio TVCheck TV Bergslagen (49%) Radiohästen (30%) Medical Link (27%) City Gate (9%) Ekonomi24 (4.6%) VLT Press Trollhättans Tryckeri

4 4 Intäktsfördelning  Tidningar står för 71,3% av omsättningen (70,1%)  Elektroniska Medier: 3,9% (3,1%)  Tryckerier: 24,4% (26,5%) Omsättning (2000) MSEK

5 5 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Handlingsplan 2001

6 6 Sammanfattning – 2000  Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent till MSEK 723,4 (705,1)  Resultatet för år 2000 är det högsta någonsin  Operativa rörelseresultatet ökade med 9,3 procent till MSEK 64,7 (59,2) MSEK Nettoomsättning Rörelseresultat

7 7 Sammanfattning – 2000  Rationaliseringar har förbättrat och effektiviserat verksamheten  I tillägg till det operativa rörelseresultatet redovisas en jämförelsestörande post (SPP/PP) om MSEK 40,5  Utdelning från Nerikes Allehanda uppgick till MSEK 18,7 (2,9)  Under år 2000 uppvisades ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 139,8 (86,7) MSEK Kassaflöden

8 8 Sammanfattning – 2000  Vinsten per aktie exklusive jämförelsestörande post var SEK 11,66 (8,25)  Vinsten per aktie inklusive jämförelsestörande post var SEK 16,64 (8,25)  Den föreslagna aktieutdelningen är SEK 4,00 (3,00)  VLT’s aktie steg med 3 procent under året (O-listeindex gick ner med 37 procent under året)  Ledande befattningshavare köpte 81 500 syntetiska aktieoptioner

9 9 Tidningar – 2000  Sören Axelsson ny VD för Vestmanlands Läns Tidning  Vestmanlands Läns Tidning ökade upplagan för fjärde året i rad  Utökat samarbete mellan koncernens olika tidningar  VLT’s prenumeranter erbjuds möjligheten att tilläggsprenumerera på SvD:s Näringslivsbilaga  Efter stora rationaliseringar uppvisade Ingress Media ett positivt helårsresultat  VLT Distribution investerar i ett digitalt distributionsstöd (i produktion år 2001)

10 10 Tidningar – 2000  Omsättningen ökade med 4,2 procent till MSEK 521,5 (500,3)  Rörelseresultatet förbättrades med 30,9 procent till MSEK 64,4 (49,2) OmsättningRörelseresultat MSEK

11 11 Upplagor och Annonsvolym Medelupplagor (ex)(spm)+/- 99 Vestmanlands Läns Tidning47 600+10017 3773,4% Trollhättans Tidning17 300+1006 0126,3% Elfsborgs Läns Allehanda13 500+1004 8095,9% Arboga Tidning4 100+0 Bärgslagsbladet9 800-1003 857-5,8% Sala Allehanda9 500-3002 0570,5% Fagersta-Posten8 300-3001 559-3,9% Avesta Tidning8 200-3001 9741,5% 118 300-70037 6452,6% Annonsvolym +/- 99

12 12 Elektroniska Medier – 2000  Koncernens internetsajter ökar markant antalet besökare  Stark utveckling för City Gate  VLT köpte 4,6 procent av internetsajten Ekonomi24  Bannerdistributören, Adx, har utvecklats över förväntan. Adx levererar cirka 8 miljoner banners per vardagsdygn  Koncernens resultatandel i intressebolaget Medical Link har belastat resultatet med MSEK -7,8

13 13 Elektroniska Medier – 2000  Omsättningen ökade med 28,6 procent till MSEK 28,3 (22,0)  Rörelseresultatet försämrades till MSEK -11,4 (-3,2). Medical Link har belastat resultatet med MSEK -7,8  Leanback ökade omsättningen med 95 procent till MSEK 13,7 (7,0) OmsättningRörelseresultat MSEK

14 14 Tryckerier – 2000  VLT Press utsågs till svenska mästare i dagstidningstryck av Färgpressen, som är en kvalitetssatsning från Tidningsutgivarna  Under året fattades beslut om ett nytt investeringsprogram i VLT Press om totalt cirka MSEK 300  Ett omfattande målstyrningsprogram har införts på alla nivåer inom företaget (VLT Press)  Kontraktstiden för ett större uppdrag löpte ut i juni 2000  En ny stororder på trycksaker har erhållits, ordern är värd cirka MSEK 25 på årsbasis

15 15 Tryckerier – 2000 OmsättningRörelseresultat MSEK  Omsättningen minskade med -5,3 procent till MSEK 178,9 (188,9)  Rörelseresultatet ökade med 7,3 procent till MSEK 23,6 (22,0)

16 16 VLT Aktien och Nyckeltal  Aktiekurs, SEK 87,5 85,0  EK / Aktie, SEK 56,9 43,3  Kurs / EK, %154196  Soliditet, % 56,2 50,9  Avkastning EK, % 33,2 19,8  Avkastning syss. kapital, % 43,2 25,8  Vinst per Aktie, SEK 1) 16,64 8,25  Vinst per Aktie, SEK 2) 11,66 8,25  Omsättningshastighet, Aktien, % 23 32 2000 1999 1) Jämförelsestörande poster inkluderade 2) Jämförelsestörande poster ej inkluderade  Under år 2000 steg aktien med 3 procent, under samma period sjönk O-listeindex med 37 procent

17 17 Optionsprogram  För ledande befattningshavare finns ett program avseende syntetiska optioner  Programmet för år 2000 omfattar 81.500 optioner (motsvarande cirka 1,4% av totala antalet aktier i bolaget)  Aktiens ingångskurs fastställdes till SEK 86,30  För varje option har erlagts SEK 5,36  Lösenpriset är SEK 129,45  Ett optionstak för utfallet är satt till SEK 86,30 per option  Optionerna har en löptid från 20 december 2000 till 20 december 2003

18 18 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Handlingsplan 2001

19 19 Sammanfattning – Q1 2001  Första kvartalet 2001 var svagare än motsvarande period föregående år  Allmänt försämrad konjunktur påverkade VLT negativt  Lägre resultat inom tryckerirörelsen  Den 15 mars signalerade VLT för ett väsentligt lägre resultat och en ökad osäkerhet kring framtida utveckling  Samordning av koncernens IT-strategi och IT-service

20 20 Koncernen – Q1 2001  Nettoomsättningen minskade under perioden till MSEK 176,5 (185,7)  Koncernens rörelseresultat sjönk från MSEK 15,6 till MSEK 6,0 Rörelseresultat MSEK Nettoomsättning MSEK

21 21 Tidningar – Q1 2001  Intäkterna ökade marginellt till MSEK 128,0 (127)  Rörelseresultatet försämrades med 14,4 procent till 10,1 (11,8)  Platsannonserna fortsätter att utvecklas väl Rörelseresultat MSEK

22 22 Elektroniska Medier – Q1 2001  Intäkterna ökade med 26,6 procent till MSEK 8,1 (6,4)  Rörelseresultatet blev MSEK -2,7 (-2,2). Medical Link belastade resultatet med MSEK -1,3  Bredbandssamarbete mellan Leanback och ABB Broadband Solutions (Leanback ansvarar för innehåll och utveckling av webbtjänster) Rörelseresultat MSEK

23 23 Tryckerier – Q1 2001  Intäkterna minskade med 22,8 procent till MSEK 41,6 (53,9)  Rörelseresultatet försämrades till MSEK 1,9 (8,9)  Resultatförsämringen är en direkt konsekvens av att kontraktstiden för ett större uppdrag har löpt ut  Nytt stort uppdrag har lägre marginal än det utgångna Rörelseresultat MSEK

24 24 Kvartalssiffror i Detalj

25 25 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Framtiden

26 26 Handlingsplan – 2001  Vestmanlands Läns Tidning –Upplagan skall ökas för femte året i följd –Produktion av fler och bättre bilagor –Kombinationserbjudande - Tidning/Internet –Internetbaserad annonsbokning  Ingress Media –Start av gratistidning, för att ytterligare förstärka lokal närvaro –Ytterligare stärka förankringen i målgruppsområdena –Kombinationserbjudande - Tidning/Internet –Internetbaserad annonsbokning

27 27 Handlingsplan – 2001  Tvåstads Tidnings AB –Effektivisering av försäljning och marknadsföringen –Kombinationserbjudande - Tidning/Internet –Internetbaserad annonsbokning  VLT Distribution –GIS-systemet beräknas tas i drift under andra halvåret 2001

28 28 Handlingsplan – 2001  Leanback –Konsolidering av verksamheten och ökning av produktiviteten per anställd –Produktifiering av tjänster –Nationella marknadsaktiviteter –Fortsatt kompetensökning, framförallt inom bredband och streaming  Bra Radio –Medverka i evenemang där målgruppen kan nås –Ökat samarbete med andra medier i syfte att nå fler kunder  TV Check –Breddning av verksamheten och rationalisering av driften  TV 4 Bergslagen –Ökad satsning på regional försäljning tillsammans med TV4 –Enmansteam

29 29 Handlingsplan – 2001  VLT Press –Vidareutveckling av partnerskap –Strategiska allianser med andra tidningstryckerier –Ny tryckhall byggs –Leverans av första nya pressen  Trollhättans Tryckeri –Fortsatt kvalitetsarbete med nya måltal –Utredning om samtryckning med andra tidningsföretag

30 30 Osäkerhet om konjunkturens utveckling  Oavsett om konjunkturen fortsätter att försämras eller om vi står inför en snar vändning kommer årets resultat att bli sämre än för år 2000

31 25:e April 2001 BOLAGSSTÄMMA

32 32 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Leif Zetterberg:Ordförande i: LRF Media AB, LRF Försäkring AB, SwedeAgri AB Mandamus AB SPIRA AB Styrelseledamot i: TV4 ICC-Sweden Spintab AB (vice ordförande)

33 33 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Jan Karlsson:Styrelseledamot i: Aragon Holding, Länsfastigheter, Humlegården Fastigheter AB, Stiftelsen Sätra Brunn, Länsförsäkringar, Wasa Fondförvaltning AB, Västerås Citysamverkan AB

34 34 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Lennart Foss:Styrelseledamot i: Digiscope AB

35 35 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Bert Levin:Ordförande i: Pysslingen Förskolor och Skolor AB Styrelseledamot i: Proliva AB, Partner SMG AB

36 36 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Eva Lindqvist:Styrelseledamot i: Slottsbacken Venture Capital, Prosoft AB, Telia Swedtel AB

37 37 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Anders H. Pers:Styrelseledamot i: LRF Media AB, Milpitas Post Newspapers, Inc., Musik vid Siljan AB

38 38 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Jonas Pers:Styrelseledamot i: Pers & Co DMM AB

39 39 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter  Claes-Johan Thureson:Ordförande i: SEB Finans AB Styrelseledamot i: Baltic Holding AB, Fondbolagens förening

40 25:e April 2001 BOLAGSSTÄMMA


Ladda ner ppt "25:e April 2001 BOLAGSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernöversikt  Året som gått  Första kvartalet 2001  Handlingsplan 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser