Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOLAGSSTÄMMA 25:e April 2001.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOLAGSSTÄMMA 25:e April 2001."— Presentationens avskrift:

1 BOLAGSSTÄMMA 25:e April 2001

2 Agenda Koncernöversikt Året som gått Första kvartalet 2001
Handlingsplan 2001

3 Koncernen VLT AB VLT AB Tidningar Elektroniska Medier Tryckerier
Vestmanlands Läns Tidning Trollhättans Tidning Elfsborgs Läns Allehanda Arboga Tidning Bärgslagsbladet Sala Allehanda Fagersta-Posten Avesta Tidning VLT Distribution Nerikes Allehanda AB (17%) Hallandsposten (10%) Leanback Sweden Bra Radio TVCheck TV Bergslagen (49%) Radiohästen (30%) Medical Link (27%) City Gate (9%) Ekonomi24 (4.6%) VLT Press Trollhättans Tryckeri

4 Intäktsfördelning Tidningar står för 71,3% av omsättningen (70,1%)
MSEK Tidningar står för 71,3% av omsättningen (70,1%) Elektroniska Medier: 3,9% (3,1%) Tryckerier: 24,4% (26,5%)

5 Agenda Koncernöversikt Året som gått Första kvartalet 2001
Handlingsplan 2001

6 Sammanfattning – 2000 Nettoomsättning MSEK Nettoomsättningen ökade med 2,6 procent till MSEK 723,4 (705,1) Resultatet för år 2000 är det högsta någonsin Operativa rörelseresultatet ökade med 9,3 procent till MSEK 64,7 (59,2) Rörelseresultat MSEK

7 Sammanfattning – 2000 Rationaliseringar har förbättrat och effektiviserat verksamheten I tillägg till det operativa rörelseresultatet redovisas en jämförelsestörande post (SPP/PP) om MSEK 40,5 Utdelning från Nerikes Allehanda uppgick till MSEK 18,7 (2,9) Kassaflöden Under år 2000 uppvisades ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 139,8 (86,7) MSEK

8 Sammanfattning – 2000 Vinsten per aktie exklusive jämförelsestörande post var SEK 11,66 (8,25) Vinsten per aktie inklusive jämförelsestörande post var SEK 16,64 (8,25) Den föreslagna aktieutdelningen är SEK 4,00 (3,00) VLT’s aktie steg med 3 procent under året (O-listeindex gick ner med 37 procent under året) Ledande befattningshavare köpte syntetiska aktieoptioner

9 Tidningar – 2000 Sören Axelsson ny VD för Vestmanlands Läns Tidning
Vestmanlands Läns Tidning ökade upplagan för fjärde året i rad Utökat samarbete mellan koncernens olika tidningar VLT’s prenumeranter erbjuds möjligheten att tilläggsprenumerera på SvD:s Näringslivsbilaga Efter stora rationaliseringar uppvisade Ingress Media ett positivt helårsresultat VLT Distribution investerar i ett digitalt distributionsstöd (i produktion år 2001)

10 Tidningar – 2000 Omsättning Rörelseresultat MSEK MSEK Omsättningen ökade med 4,2 procent till MSEK 521,5 (500,3) Rörelseresultatet förbättrades med 30,9 procent till MSEK 64,4 (49,2)

11 Upplagor och Annonsvolym
Medelupplagor (ex) (spm) +/- 99 Vestmanlands Läns Tidning 47 600 + 100 17 377 3,4% Trollhättans Tidning 17 300 6 012 6,3% Elfsborgs Läns Allehanda 13 500 4 809 5,9% Arboga Tidning 4 100 Bärgslagsbladet 9 800 - 3 857 -5,8% Sala Allehanda 9 500 300 2 057 0,5% Fagersta-Posten 8 300 1 559 -3,9% Avesta Tidning 8 200 1 974 1,5% 700 37 645 2,6% Annonsvolym

12 Elektroniska Medier – 2000 Koncernens internetsajter ökar markant antalet besökare Stark utveckling för City Gate VLT köpte 4,6 procent av internetsajten Ekonomi24 Bannerdistributören, Adx, har utvecklats över förväntan. Adx levererar cirka 8 miljoner banners per vardagsdygn Koncernens resultatandel i intressebolaget Medical Link har belastat resultatet med MSEK -7,8

13 Elektroniska Medier – 2000 Omsättning Rörelseresultat MSEK MSEK Omsättningen ökade med 28,6 procent till MSEK 28,3 (22,0) Rörelseresultatet försämrades till MSEK -11,4 (-3,2). Medical Link har belastat resultatet med MSEK -7,8 Leanback ökade omsättningen med 95 procent till MSEK 13,7 (7,0)

14 Tryckerier – 2000 VLT Press utsågs till svenska mästare i dagstidningstryck av Färgpressen, som är en kvalitetssatsning från Tidningsutgivarna Under året fattades beslut om ett nytt investeringsprogram i VLT Press om totalt cirka MSEK 300 Ett omfattande målstyrningsprogram har införts på alla nivåer inom företaget (VLT Press) Kontraktstiden för ett större uppdrag löpte ut i juni 2000 En ny stororder på trycksaker har erhållits, ordern är värd cirka MSEK 25 på årsbasis

15 Tryckerier – 2000 Omsättning Rörelseresultat MSEK MSEK Omsättningen minskade med -5,3 procent till MSEK 178,9 (188,9) Rörelseresultatet ökade med 7,3 procent till MSEK 23,6 (22,0)

16 VLT Aktien och Nyckeltal
Aktiekurs, SEK 87,5 85,0 EK / Aktie, SEK 56,9 43,3 Kurs / EK, % Soliditet, % 56,2 50,9 Avkastning EK, % 33,2 19,8 Avkastning syss. kapital, % 43,2 25,8 Vinst per Aktie, SEK1) , ,25 Vinst per Aktie, SEK2) , ,25 Omsättningshastighet, Aktien, % Under år 2000 steg aktien med 3 procent, under samma period sjönk O-listeindex med 37 procent 1) Jämförelsestörande poster inkluderade 2) Jämförelsestörande poster ej inkluderade

17 Optionsprogram För ledande befattningshavare finns ett program avseende syntetiska optioner Programmet för år 2000 omfattar optioner (motsvarande cirka 1,4% av totala antalet aktier i bolaget) Aktiens ingångskurs fastställdes till SEK 86,30 För varje option har erlagts SEK 5,36 Lösenpriset är SEK 129,45 Ett optionstak för utfallet är satt till SEK 86,30 per option Optionerna har en löptid från 20 december 2000 till 20 december 2003

18 Agenda Koncernöversikt Året som gått Första kvartalet 2001
Handlingsplan 2001

19 Sammanfattning – Q1 2001 Första kvartalet 2001 var svagare än motsvarande period föregående år Allmänt försämrad konjunktur påverkade VLT negativt Lägre resultat inom tryckerirörelsen Den 15 mars signalerade VLT för ett väsentligt lägre resultat och en ökad osäkerhet kring framtida utveckling Samordning av koncernens IT-strategi och IT-service

20 Koncernen – Q1 2001 Nettoomsättning Rörelseresultat MSEK MSEK Nettoomsättningen minskade under perioden till MSEK 176,5 (185,7) Koncernens rörelseresultat sjönk från MSEK 15,6 till MSEK 6,0

21 Tidningar – Q1 2001 Intäkterna ökade marginellt till MSEK 128,0 (127)
Rörelseresultat MSEK Intäkterna ökade marginellt till MSEK 128,0 (127) Rörelseresultatet försämrades med 14,4 procent till 10,1 (11,8) Platsannonserna fortsätter att utvecklas väl

22 Elektroniska Medier – Q1 2001
Rörelseresultat MSEK Intäkterna ökade med 26,6 procent till MSEK 8,1 (6,4) Rörelseresultatet blev MSEK -2,7 (-2,2). Medical Link belastade resultatet med MSEK -1,3 Bredbandssamarbete mellan Leanback och ABB Broadband Solutions (Leanback ansvarar för innehåll och utveckling av webbtjänster)

23 Tryckerier – Q1 2001 MSEK Rörelseresultat Intäkterna minskade med 22,8 procent till MSEK 41,6 (53,9) Rörelseresultatet försämrades till MSEK 1,9 (8,9) Resultatförsämringen är en direkt konsekvens av att kontraktstiden för ett större uppdrag har löpt ut Nytt stort uppdrag har lägre marginal än det utgångna

24 Kvartalssiffror i Detalj

25 Agenda Koncernöversikt Året som gått Första kvartalet 2001 Framtiden

26 Handlingsplan – 2001 Vestmanlands Läns Tidning Ingress Media
Upplagan skall ökas för femte året i följd Produktion av fler och bättre bilagor Kombinationserbjudande - Tidning/Internet Internetbaserad annonsbokning Ingress Media Start av gratistidning, för att ytterligare förstärka lokal närvaro Ytterligare stärka förankringen i målgruppsområdena Kombinationserbjudande - Tidning/Internet

27 Handlingsplan – 2001 Tvåstads Tidnings AB VLT Distribution
Effektivisering av försäljning och marknadsföringen Kombinationserbjudande - Tidning/Internet Internetbaserad annonsbokning VLT Distribution GIS-systemet beräknas tas i drift under andra halvåret 2001

28 Handlingsplan – 2001 Leanback Bra Radio TV Check TV 4 Bergslagen
Konsolidering av verksamheten och ökning av produktiviteten per anställd Produktifiering av tjänster Nationella marknadsaktiviteter Fortsatt kompetensökning, framförallt inom bredband och streaming Bra Radio Medverka i evenemang där målgruppen kan nås Ökat samarbete med andra medier i syfte att nå fler kunder TV Check Breddning av verksamheten och rationalisering av driften TV 4 Bergslagen Ökad satsning på regional försäljning tillsammans med TV4 Enmansteam

29 Handlingsplan – 2001 VLT Press Trollhättans Tryckeri
Vidareutveckling av partnerskap Strategiska allianser med andra tidningstryckerier Ny tryckhall byggs Leverans av första nya pressen Trollhättans Tryckeri Fortsatt kvalitetsarbete med nya måltal Utredning om samtryckning med andra tidningsföretag

30 Osäkerhet om konjunkturens utveckling
Oavsett om konjunkturen fortsätter att försämras eller om vi står inför en snar vändning kommer årets resultat att bli sämre än för år 2000

31 BOLAGSSTÄMMA 25:e April 2001

32 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Leif Zetterberg: Ordförande i: LRF Media AB, LRF Försäkring AB, SwedeAgri AB Mandamus AB SPIRA AB Styrelseledamot i: TV4 ICC-Sweden Spintab AB (vice ordförande)

33 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Jan Karlsson: Styrelseledamot i: Aragon Holding, Länsfastigheter, Humlegården Fastigheter AB, Stiftelsen Sätra Brunn, Länsförsäkringar, Wasa Fondförvaltning AB, Västerås Citysamverkan AB

34 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Lennart Foss: Styrelseledamot i: Digiscope AB

35 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Bert Levin: Ordförande i: Pysslingen Förskolor och Skolor AB Styrelseledamot i: Proliva AB, Partner SMG AB

36 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Eva Lindqvist: Styrelseledamot i: Slottsbacken Venture Capital, Prosoft AB, Telia Swedtel AB

37 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Anders H. Pers: Styrelseledamot i: LRF Media AB, Milpitas Post Newspapers, Inc., Musik vid Siljan AB

38 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Jonas Pers: Styrelseledamot i: Pers & Co DMM AB

39 Aktuella uppdrag hos föreslagna styrelseledamöter
Claes-Johan Thureson: Ordförande i: SEB Finans AB Styrelseledamot i: Baltic Holding AB, Fondbolagens förening

40 BOLAGSSTÄMMA 25:e April 2001


Ladda ner ppt "BOLAGSSTÄMMA 25:e April 2001."

Liknande presentationer


Google-annonser