Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

23:e maj 2007 ÅRSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernöversikt  Verksamheten helåret 2006  Januari-mars 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "23:e maj 2007 ÅRSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernöversikt  Verksamheten helåret 2006  Januari-mars 2007."— Presentationens avskrift:

1 23:e maj 2007 ÅRSSTÄMMA

2 2 Agenda  Koncernöversikt  Verksamheten helåret 2006  Januari-mars 2007

3 3 Intäkter 2006  Totala intäkter för samtliga affärsområden uppgick till MSEK 974,5 (924,7). Rörelseresultat 2006 ►Tidningar ►Tryckeriverksamhet ►Elektroniska medier ►Övrigt VLT – en tidningskoncern…

4 4 Tidningar Tryckeri- verksamhet … med tre affärsområden Elektroniska medier • Tidningsutgivning på 12 orter, upplaga på 160 800 exemplar • Distribution (Prolog KB) Samt aktieinnehav i: • Södermanlands Nyheter (50 %) • Nerikes Allehanda (17 %) • Västsvensk Tidningsdistribution KB (11,1 %) • Hallandsposten (10 %) • CityGate (9 %) • Tidningarnas Telegrambyrå (5 %) • Bra Radio • TVCheck • Leanback • VTAB (ägarandel 34,75 %) VLT AB

5 5 VLT-koncernens tidningar

6 6 Affärsidé  Alla nyheter är lokala. Världen börjar och slutar där människorna bor. Grundvalen för VLT:s alla medieföretag är deras lokala trovärdighet och deras kunskap om de samhällen och marknader där de verkar  VLT:s medieföretag kommer att använda sina marknads- ledande positioner för att betjäna publik och annonsörer på alla publiceringsplattformar som kunderna efterfrågar.

7 7 Mål och strategi  Målet är att genom att vara en växande, väl sammanhållen och lönsam mediegrupp erbjuda aktieägarna en god totalavkastning  Tätare samverkan och erfarenhetsutbyte i en växande koncern förstärker ytterligare varje företags ställning på de lokala marknaderna. Därmed förbättras den ekonomiska styrka som är förutsättningen för varje medieföretags integritet. Den organiska tillväxten ska kompletteras med synergiskapande förvärv och allianser.

8 8 Första helåret med förvärven  Renodling och koncentration  Omfattande arbete  Framgångsrik integration: –Distribution –Ekonomi och IT avdelningar  Vissa engångskostnader  Ingen egentlig påverkan av finansiell styrka  Förbättrat resultat.

9 9 Agenda  Koncernöversikt  Verksamheten helåret 2006  Januari-mars 2007

10 10 Mediabranschen – Stark tillväxt  Stark annonsmarknad ökade med 7,7 % för helåret 2006 (IRM)  Landsortspressens annonsmarknad ökade med 5,4 %  Nya medier som Internetreklam, direktreklam och gratistidningar ökade, liksom tidigare år, snabbare än traditionell media  Idag är så gott som alla tidningar växande aktörer med både publicering och annonsering på Internet.

11 11 VLT- koncernen helår 2006  Intäkterna steg med 5,4 % till MSEK 974,5 (924,7)  Rörelseresultatet har ökat med 24,4 % till MSEK 72,9 (58,6)  Rörelsemarginalen förbättrades till 7,5 % (6,3)  Omvärdering av finansiella instrument som infördes med IFRS har påverkat resultatet med MSEK 23,5 (8,3)  Resultat efter skatt uppgick till MSEK 98,6 (73,5).

12 12 Koncernen - Resultat 2006  Rörelseresultatet har ökat med 24,4 % till MSEK 72,9 (58,6).

13 13 Tidningar – Bättre konjunktur  Intäkterna ökade med 32,8 % till 917,5 MSEK (691,0)  För jämförbara enheter var intäktsökningen cirka 5,5 %  Annonsintäkterna för den utökade tidningsgruppen ökade med 38,7 %, till MSEK 410,8 (296,1), för jämförbara enheter var ökningen 7,5 %  Upplageintäkterna ökade med 32,9 %, främst till följd av tidningsförvärv och genomförda prishöjningar. För jämförbara enheter var ökningen i upplageintäkter 3,3 %  Medelupplagan minskade till 112 800 (114 400) exemplar för jämförbara enheter  Rörelsemarginalen var oförändrad 7,2 %.

14 14 Tidningar – Resultat 2006  Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 66,1 (50,1).

15 15 Elektroniska medier – Bättre resultat  Intäkterna ökade med 13,3 % till MSEK 29,8 (26,3)  I allt väsentligt var intäktsökningen hänförlig till Internet- och radioverksamheten, medan TVCheck redovisade en marginell ökning  Rörelsemarginalen förbättrades åter och steg till 9,7 % (5,0).

16 16 Elektroniska medier – Resultat 2006  För de elektroniska medierna har rörelseresultatet successivt förbättrats och uppgår nu till MSEK 2,9 (1,3).

17 17 Tryckerier – God beläggning  Förbättrad tryckkonjunktur, men prisnivån förblev pressad  Stor ökning av V-TAB:s verksamhet, där VLT:s ägarandel uppgår till 34,75 %  VLT AB:s resultatandel efter skatt uppgick till MSEK 20,1 (20,7*)). *) jämförbart resultat 2005 när samtliga ingående rörelseresultat omräknats till resultat efter skatt.

18 18 Sammanfattning 2006 i siffror Intäkter+/- % Rörelse- resultat+/- % Tidningar917,632,866,131,9 Elektroniska medier29,813,32,9123,1 Tryckerier--20,1*)-29,2 Övrigt27,1867,9-16,223,6 Totalt974,55,472,924,4 *) jämförbart resultat 2005 uppgår till MSEK 20,7 när samtliga ingående rörelseresultat omräknats till resultat efter skatt.

19 19 Agenda  Koncernöversikt  Verksamheten helåret 2006  Januari-mars 2007

20 20 Koncernen – jan-mar  Fortsatt god annonsmarknad - de totala medieinvesteringarna uppvisar en ökning  Omsättningen ökade med 2,0 % till MSEK 229,6 (225,1)  God resultatutveckling för tidningsrörelsen  Rörelseresultatet sjönk till MSEK 7,9 (17,6), främst som en följd av engångsposter för VD-bytet samt reavinst från föregående års fastighetsförsäljning  Rörelsemarginalen minskade till 3,3 % (7,4)  Från och med 1 januari 2007 särredovisas distributionsrörelsen som eget affärsområde samtidigt som koncernens resultatandel i V-TAB:s tryckeriverksamhet redovisas bland övriga verksamheter.

21 21 Koncernen – Intäkter jan-mar  Intäkterna oförändrade MSEK 236,7 (236,6). 236,7

22 22 Koncernen – Resultat jan-mar  Rörelseresultatet sjönk till MSEK 7,9 (17,6). 7,9

23 23  Annonsintäkterna ökade med 7,5 procent till MSEK 101,3 (94,2)  För jämförbara tidningar, exklusive den sålda IB/Motorsport, ökade upplageintäkterna mellan perioderna med 2,0 procent pga genomförda prishöjningar  Goda rörelseresultat i tidningen VLT, Ingress och TTELA, dock något svagare resultatutveckling i Länstidningen Södertälje och Norrtelje Tidning  Skärpt konkurrens för Rubrik Media AB i Stockholmsområdet. Tidningar jan-mar

24 24 Upplageutveckling jan-mar 2007 Jan-marFörändring VLT 45 194-498 TTELA 28 920-445 Arboga Tidning 3 90737 Bärgslagsbladet 8 749-322 Sala Allehanda 9 529-188 Fagersta-Posten 7 907-89 Avesta Tidning 7 709-93 Länstidningen Södertälje 15 598-677 Nynäshamns-Posten 7 472243 Norrtelje Tidning 14 699432 Lidingö Tidning 7 956-462 Täby/Danderyd Tidning *)1809 159 499-253 Idrottsbladet Motorsport **)0-17 767 159 499-18 020 *) Nystartad oktober 2006. **) Såld 2007-01-01

25 25 Tidningar – Resultat jan-mar  Rörelseresultatet förbättrades med 23,5 procent och redovisas till MSEK 10,5 (8,5). 10,5

26 26 Distribution – jan-mar  Nytt eget affärsområde  Intäkterna ökade till MSEK 50,3 (49,2) främst på grund av prishöjningar  Rörelseresultatet minskade till MSEK 2,9 (3,7). Förändringen är huvudsakligen en periodiseringseffekt av att premiebefrielse till AMF Pension rådde under föregående år. Exklusive denna rapporteras ett i stort sett oförändrat rörelseresultat.

27 27 Elektroniska medier – jan-mar  Intäkterna minskade marginellt och uppgår till MSEK 7,1 (7,4)  Minskningen beror på Internetverksamheten, medan Bra Radio kraftigt ökade sina intäkter  Rörelseresultatet har förbättrats och uppgår till MSEK 0,9 (0,5), förbättringen är i sin helhet hänförlig till radioverksamheten.

28 28 Övriga verksamheter – jan-mar  Resultat minskade till MSEK -6,4 (4,9)  Resultatandelen i V-TAB på 34,75 % bidrog med MSEK 5,3 (5,8) i resultat. God efterfrågan men låga marginaler  Resultatet påverkades av omstruktureringskostnader om MSEK 4,8 i samband med VD-bytet samt en reavinst från föregående års fastighetsförsäljning om MSEK 5,1.

29 29 VLT:s aktiekurs jan 2006 - maj 2007

30 30 VLT-aktien  Under 2006 steg kursen på B-aktien med 38 %, från SEK 120 i januari till en slutkurs för året på SEK 166.  OMX Nordic Small Cap steg under samma period med nära 20 procent.  Totalavkastningen under 2006 uppgick till 42 %  Omsättningshastigheten sjönk till 2 (4) %  Antalet aktieägare minskade till 495 (522)  Årets utdelning är föreslagen höjd till 6,00 (5,00) kronor per aktie, vilket motsvarar 36,9 % av årets vinst per aktie  Sedan årsskiftet har VLT-aktien stigit med 11 % till SEK 184.

31 31 Utsikter 2007  Rörelseresultatet för 2007, inklusive beräknade reavinster på drygt MSEK 200 som uppkommer vid föreslagen strukturaffär, kommer att väsentligt överstiga föregående års nivå.

32 ÅRSSTÄMMA


Ladda ner ppt "23:e maj 2007 ÅRSSTÄMMA. 2 Agenda  Koncernöversikt  Verksamheten helåret 2006  Januari-mars 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser