Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006."— Presentationens avskrift:

1 ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006

2 Agenda En utvidgad tidningskoncern Verksamheten helåret 2005
Januari-mars 2006

3 VLT – koncernen i affärsområden
VLT AB Elektroniska medier Tryckeri- verksamhet Tidningar Tidningsutgivning på 12 orter med upplaga på ( ) exemplar *) Prolog KB **) Direktreklamutdelning Samt mindre ägarandelar i: Nerikes Allehanda (17,1 %) Hallandsposten (9,9 %) Västsvensk Tidningsdistribution KB (11,1 %) Tidningarnas Telegrambyrå (5 %) City Gate (9 %) Leanback Bra Radio TVCheck VTAB - Västsvenskt Tidnings-tryckeri AB (34,75 %) *) Varav Södermanlands Nyheter med en upplaga på som ägs 50/50% tillsammans med Stampen AB * *) Ägs fom 2005 till 60% tillsammans med Eskilstuna-Kuriren AB, tidigare hade VLT AB 100%

4 VLT – koncernens intäkter
Intäkter proforma*) Intäkter 2005 Totala intäkter samtliga affärsområden uppgick till MSEK 924,7 (823,3). ►Tidningar ►Tryckeriverksamhet ►Elektroniska medier ►Övrigt *) Som förvärvet av delar av Centertidningar ägt rum i början av året

5 VLT-koncernens tidningar *)
Avesta Tidning (7 700) Sala Allehanda (9 700) Fagersta-Posten (8 000) VLT (Västerås) (46 200) Bärgslagsbladet (Köping) (9 000) Norrtelje Tidning (14 600) Arboga Tidning (3 800) Lidingö Tidning (8 200) Länstidningen Södertälje (16 300) TTELA (30 000) (Trollhättan och Vänersborg) Nynäshamns-Posten (7 200) Södermanlands Nyheter (25 200) (Nyköping) Idrottsbladet Motorsport (18 900) (Rikstäckande) *) Upplagor per årsskiftet 2005/06

6 Affärsidé, mål och strategi
Alla nyheter är lokala. Världen börjar och slutar där människorna bor. Grundvalen för VLT:s alla medieföretag är deras lokala trovärdighet och deras kunskap om de samhällen och marknader där de verkar VLT:s medieföretag kommer att använda sina marknadsledande positioner för att tjäna publik och annonsörer på alla publiceringsplattformar som kunderna efterfrågar Målet är att genom att vara en växande, väl sammanhållen och lönsam mediegrupp erbjuda aktieägarna en god avkastning Tätare samverkan och erfarenhetsutbyte i en växande koncern förstärker ytterligare varje företags ställning på de lokala marknaderna. Därmed förbättras den ekonomiska styrka som är förutsättningen för varje medieföretags integritet. Den organiska tillväxten ska kompletteras med synergiskapande förvärv och allianser.

7 Köpet av Centertidningar
Köparna betalade totalt 1,8 miljarder för: Ett lönsamt och välskött bolag Betydande värde i framtida samordningsvinster i främst tryckerierna Priset i linje jämfört med andra noterade mediekoncerner.

8 De samverkande köparna
Tidningsaktiebolaget Stampen Moderbolag för bl.a. Göteborgs-Posten, koncernen har cirka 900 anställda Morgonpress Invest AB Ägs 51/49 av Stampen och Lidköpingspress VLT AB (publ) Tidningsutgivning på 8 orter, främst i Mälardalen, cirka 850 anställda MittMedia Förvaltnings AB Utgivning av 7 dagstidningar i södra Norrland, cirka 900 anställda.

9 VLT AB:s del i affären Övertagande per den 24 oktober 2005
Totalt pris MSEK 1 815 VLT AB:s andel uppgick till MSEK 532 VLT blev ägare i de sex tidningarna: Länstidningen Södertälje Nynäshamns-Posten Norrtelje Tidning Lidingö Tidning Idrottsbladet Motorsport Södermanlands Nyheter (50/50 % med Stampen AB) VLT AB:s tidigare dotterbolag VLT Press ingår i Västsvenskt Tidningstryckeri AB, där VLT-koncernens ägarandel samtidigt ökade till 34,75 (10) %.

10 Det nya VTAB VLT Press, Centertidningars Tabloidtryck, och VTAB bildade en ny gemensam verksamhet 8 tryckerier på 7 orter trycker 23 dagstidningar Omsättningen beräknas uppgå till SEK 1,3 miljarder på helårsbasis och antalet anställda är cirka 600 personer Ett av Nordens största tidningstryckeriföretag Stärker konkurrenskraften i en tidigare ostrukturerad bransch.

11 Affärens effekter på VLT
2005 Resultateffekt svagt positiv, inklusive omstruktureringskostnader Kapitalstrukturen nu inom koncernens mål om en soliditet på % Fortsatt god finansiell ställning ger möjlighet att även i framtiden medverka i mediebranschens omstrukturering. Långsiktiga effekter Högre rörelsemarginal Effekten på vinst per aktie bedöms kunna komma att bli en ökning med SEK 1,50-2,00 Avkastning på eget kapital stiger.

12 Agenda En utvidgad tidningskoncern Verksamheten helåret 2005
Januari-mars 2006

13 Mediabranschen – Stark tillväxt
Annonsmarknaden var i stark tillväxt ”Nya medier” – Internetreklam, direktreklam och gratistidningar ökade snabbare än de traditionella Annonsmarknaden totalt ökade med 7 % helåret 2005 (IRM) Annonsmarknaden för landsortspress ökade med 5 % 2005 Nya mediers framväxt innebar ökad konkurrens – men också att tidningens innehåll fick fler läsare på Internet.

14 VLT- koncernen helår 2005 Intäkterna steg med 12,3 % till MSEK 924,7 (823,3) Samtliga tre affärsområden förbättrade resultatet Rörelseresultatet mer än fördubblades till MSEK 58,6. Fortfarande låg nivån under tidigare toppar Rörelsemarginalen förbättrades till 6,3 % (3,5) Tillämpning av de nya redovisningsreglerna (IFRS) påverkade genom värdeförändringar av de finansiella placeringarna resultatet efter finansnetto med MSEK 8,3 (9,4) Resultat efter skatt uppgick till MSEK 73,5 (40,9).

15 Koncernen - Resultat 2005 Rörelseresultatet fördubblades till MSEK 58,6 (28,4).

16 Tidningar – Bättre konjunktur
Intäkterna ökade med 23,4 % till MSEK 691,0 (559,7) För jämförbara enheter var ökningen i intäkter cirka 6 % Allt bättre annonsmarknad under året, annonsintäkterna ökade med 13,5 %. Bäst var utvecklingen i VLT i Västerås och de förvärvade tidningarna För jämförbara enheter var ökningen i annonsintäkter 5,4 % Upplageintäkterna ökade med 11,3 %, främst till följd av högre prenumerationspriser och de förvärvade tidningarna För jämförbara enheter var ökningen i upplageintäkter 4,8 % Medelupplagan minskade till ( ) exemplar för jämförbara enheter Rörelsemarginalen förbättrades till 7,3 % (7,1).

17 Tidningar – Resultat 2005 Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 50,1 (39,7).

18 Tryckerier – God beläggning
Intäkterna sjönk med 9,3 % till MSEK 204,6 (225,6) genom att VLT Press endast ingår som helägt dotterbolag till VLT AB under årets första 10 månader Förbättrad tryckkonjunktur, men prisnivån förblev pressad Ökat sidantal och fler DR-uppdrag Nya tryckavtal med Aftonbladet och DN tecknades Produktionsbeläggning ökade kraftigt – i närheten av de goda nivåerna före den stora kapacitetsutbyggnaden Hög kostnadsmedvetenhet God utveckling inom VTAB, där VLT:s ägarandel genom affären ökade till 34,75 (10) %.

19 Tryckerier – Resultat 2005 Rörelseresultatet steg till MSEK 28,4 (11,8) Av förbättringen kom MSEK 10,4 från VLT Press och MSEK 6,2 från VTAB.

20 Elektroniska medier – Positivt resultat
Intäkterna minskade med 26,1 % till MSEK 26,3 (35,6) Kraftfull neddragning inom Internetbolaget (Leanback) under slutet av 2004 gav resultat Internetverksamhetens tidigare stora underskott eliminerade vid årets slut Bra Radio och TVCheck redovisade bägge oförändrade intäkter och något förbättrade positiva resultat.

21 Elektroniska medier – Resultat 2005
Äntligen uppnåddes ett positivt rörelseresultat på MSEK 1,3 (-4,8).

22 Sammanfattning 2005 i siffror
Intäkter +/- % Rörelse- resultat Tidningar 691,0 23,5 50,1 26,2 Tryckerier 204,6 -9,3 28,4 140,7 Elektroniska medier 26,3 -26,1 1,3 127,1 Övrigt 2,8 16,7 -21,2 -15,8 Totalt 924,7 12,3 58,6 106,3

23 Agenda En utvidgad tidningskoncern Verksamheten helåret 2005
Januari-mars 2005

24 Koncernen – jan-mar Fortsatt god efterfrågan annonsmarknaden
God beläggning inom VTAB:s tryckeriverksamhet. Resultatet utgörs nu enbart av en resultatandel från intressebolaget Ökade intäkter, för jämförbara enheter uppgår ökningen till 9,5 % Bättre rörelseresultat för samtliga affärsområden, samt positiva effekter från en reavinst från en fastighets-försäljning Rörelsemarginalen steg till 7,4 (2,6) %.

25 Koncernen – Intäkter jan-mar
236,6 Intäkterna ökar 7,7 % till MSEK 236,6 (219,6).

26 Koncernen – Resultat jan-mar
17,6 Rörelseresultatet ökar till MSEK 17,6 (5,7), varav MSEK 5,1 utgör en reavinst från en fastighetsförsäljning.

27 Tidningar jan-mar Såväl annons- som upplageintäkter redovisar kraftiga ökningar, över 40 %, främst genom tidningsförvärven För jämförbara enheter ökar annonsintäkterna med 8,1 % Vändning i upplageutvecklingen för några tidningar För jämförbara enheter ökar upplageintäkterna med 3,6 % Svag utveckling i Länstidningen Södertälje Tydliga förbättringar av rörelseresultaten i Ingress och VLT Kraftigt resultatförbättring i tidningsdistributionen - Prolog KB.

28 Upplageutveckling jan-mar 2006
Förändring VLT 45 792 TTELA 29 379 Arboga Tidning 3 870 34 Bärgslagsbladet 9 071 -75 Sala Allehanda 9 712 117 Fagersta-Posten 8 021 -17 Avesta Tidning 7 802 84 -2 555 Länstidningen Södertälje 16 336 10 Nynäshamns-Posten 7 214 124 Norrtelje Tidning 14 275 -218 Lidingö Tidning 8 412 208 -2 431 Idrottsbladet Motorsport 17 767 -1 669 Södermanlands Nyheter 25 235 + 166 -3 934

29 Tidningar – Resultat jan-mar
12,2 Rörelseresultatet förbättras till MSEK 12,2 (7,7).

30 Elektroniska medier – jan-mar
Intäkterna ökar med 21,3 % till MSEK 7,4 (6,1) Viss återhämtning av försäljningen efter de tidigare kraftfulla neddragningarna inom Internetbolaget Leanback Trenden med positivt rörelseresultat i fjärde kvartalet 2005 fortsätter in i första kvartalt 2006 med MSEK 0,5 (-0,5).

31 Tryckeriverksamhet – jan-mar
Resultat på MSEK 5,8 (3,9) Resultatet första kvartalet 2006 består enbart av en resultatandel i VTAB VTAB har i april 2006 bytt namn till V-TAB Fortsatt god tryckerikonjunktur Samordningen av de olika tryckverksamheterna fortskrider enligt plan.

32 VLT:s aktiekurs 2001 - 28 april 2006

33 VLT-aktien Under år 2005 steg VLT-aktien med 5,7 % till SEK 120 (113,50), under samma period steg index för O-listan med drygt 36 % Totalavkastningen under 2005 uppgick till 9,2 % Omsättningshastigheten sjönk till 4 (26) % Antalet aktieägare minskade till 522 (537) Årets utdelning är föreslagen höjd till 5,00 (4,00) kronor per aktie, vilket motsvarar 40 % av årets vinst per aktie Direktavkastning på 4,2 % basis föreslagen utdelning, och aktiekursen SEK 120 vid årsskiftet Sedan årsskiftet har VLT-aktien stigit med 29% till SEK 155.

34 Utsikter 2006 Prognos - Rörelseresultatet för 2006 förväntas förbättras från föregående års nivå Förbättring bland annat genom effektiviseringar: Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning sammanförs from 1 maj Delar av tidningarnas administration överförs till VLT AB from 1 maj Länstidningen Södertäljes distribution sammanförs med Prologs verksamhet from 1 maj.

35 ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006

36 Av Anders H Pers och Jonas Pers föreslagna styrelseledamöter
Jonas Pers: Verksam i Pers & Co Marknadsinvest AB Lisa Pers-Ohlsén: Marknadschef Rusta AB Hasse Olsson: Professor vid Göteborgs Universitet samt styrelseledamot i Bonnier Business Press och Hufvudstadsbladet AB.

37 Av Herenco AB och Lejonälvan AB föreslagen styrelseledamot
Stig Fredriksson: VD för Herenco AB och med ett flertal styrelseuppdrag inom Herenco-gruppen.

38 Av Mediaintressenter PLMS AB till omval föreslagna styrelseledamöter
Tomas Brunegård: VD och koncernchef Stampengruppen. Styrelseledamot i Svenska Tidningsutgivare- föreningen, World Association of News- pappers och Svenska Mässan Leif Zetterberg: Lantbrukare. Styrelseordförande i Balder Fastighet AB. Styrelseledamot i bland annat Akelius Insurance Ltd. Jan Karlsson: VD i Länsförsäkringar Bergsslagen AB Styrelseordförande i Humlegården Holding AB och Slottsbacken AB Marie Byström: Fil.kand. Biologi och geovetenskap Strategi- och policyutvecklare för Centrum för Biologisk Mångfald vid SLU och Uppsala Universitet.

39 Av Mediaintressenter PLMS AB till omval föreslagna styrelseledamöter
Lennart Hörling: VD och chefredaktör Nya Lidköpings- Tidningen. Styrelseordförande i Bohusläningen AB och Morgonpress Invest AB. OveJoanson: Mediastrategisk rådgivare i eget bolag. Ordförande i Sveriges Radio AB, Media Conglomerate AB samt European Journalism Centre Bert Levin: Jur. kand. Claes-Johan Thureson: Civilekonom och jur.kand Bankdirektör i SEB. Styrelseledamot i bland annat Bank Ochrony Srodowiska S.A. Polen.

40 ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006

41 Byte av handelsplats för VLT-aktien
Förra årsstämman uppdrog åt VLT att informera Stockholmsbörsen om att antalet aktieägare som ägde minst en börspost uppgick till endast 398 och därmed understeg noteringskravet Sedan 11 maj 2005 är VLT-aktien av börsen överflyttad till den sk Observationslistan Under 2005 har antalet aktieägare och likviditeten i aktien minskat ytterligare: Antalet aktieägare minskade till 522 (537) Omsättningshastigheten sjönk till 4 (26) % Per 28 februari 2006 uppgick antalet aktieägare som ägde minst en börspost till endast 370 – antalet har därmed sjunkit ytterligare sedan börsen informerades.

42 Byte av handelsplats för VLT-aktien
VLT AB uppfyller inte det för notering gällande kravet på aktiespridning enligt Stockholmsbörsen Av den anledningen har styrelsen funnit att det är i såväl aktieägarnas som bolagets intresse att handel i bolagets aktie sker på en bättre anpassad handelsplats än Stockholmsbörsen Styrelsen anser att Nya Marknaden, som har samma ägare som Stockholmsbörsen, är en lämpligare handelsplats Styrelsen förslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att tillse att bolagets aktie handlas på en inofficiell handelsplats som Nya Marknaden, samt Att när sådan handel inletts, ansöka om att aktien avnoteras vid Stockholmsbörsen.

43 ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006


Ladda ner ppt "ÅRSSTÄMMA 4:e maj 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser