Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA. 2 Agenda  En utvidgad tidningskoncern  Verksamheten helåret 2005  Januari-mars 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA. 2 Agenda  En utvidgad tidningskoncern  Verksamheten helåret 2005  Januari-mars 2006."— Presentationens avskrift:

1 4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA

2 2 Agenda  En utvidgad tidningskoncern  Verksamheten helåret 2005  Januari-mars 2006

3 3 Tidningar Tryckeri- verksamhet VLT – koncernen i affärsområden Elektroniska medier Tidningsutgivning på 12 orter med upplaga på 179 600 (204 800) exemplar * ) Prolog KB ** ) Direktreklamutdelning Samt mindre ägarandelar i: Nerikes Allehanda (17,1 %) Hallandsposten (9,9 %) Västsvensk Tidningsdistribution KB (11,1 %) Tidningarnas Telegrambyrå (5 %) City Gate (9 %) Leanback Bra Radio TVCheck VTAB - Västsvenskt Tidnings- tryckeri AB (34,75 %) *) Varav Södermanlands Nyheter med en upplaga på 25 200 som ägs 50/50% tillsammans med Stampen AB * *) Ägs fom 2005 till 60% tillsammans med Eskilstuna-Kuriren AB, tidigare hade VLT AB 100% VLT AB

4 4 Intäkter 2005  Totala intäkter samtliga affärsområden uppgick till MSEK 924,7 (823,3). Intäkter proforma* ) *) Som förvärvet av delar av Centertidningar ägt rum i början av året ►Tidningar ►Tryckeriverksamhet ►Elektroniska medier ►Övrigt VLT – koncernens intäkter

5 5 VLT-koncernens tidningar * ) Avesta Tidning (7 700) Sala Allehanda (9 700) VLT (Västerås) (46 200) Norrtelje Tidning (14 600) Lidingö Tidning (8 200) Länstidningen Södertälje (16 300) Nynäshamns-Posten (7 200) Södermanlands Nyheter (25 200) (Nyköping) Idrottsbladet Motorsport (18 900) (Rikstäckande) TTELA (30 000) (Trollhättan och Vänersborg) Arboga Tidning (3 800) Bärgslagsbladet (Köping) (9 000) Fagersta-Posten (8 000) *) Upplagor per årsskiftet 2005/06

6 6 Affärsidé, mål och strategi  Alla nyheter är lokala. Världen börjar och slutar där människorna bor. Grundvalen för VLT:s alla medieföretag är deras lokala trovärdighet och deras kunskap om de samhällen och marknader där de verkar VLT:s medieföretag kommer att använda sina marknadsledande positioner för att tjäna publik och annonsörer på alla publiceringsplattformar som kunderna efterfrågar  Målet är att genom att vara en växande, väl sammanhållen och lönsam mediegrupp erbjuda aktieägarna en god avkastning  Tätare samverkan och erfarenhetsutbyte i en växande koncern förstärker ytterligare varje företags ställning på de lokala marknaderna. Därmed förbättras den ekonomiska styrka som är förutsättningen för varje medieföretags integritet. Den organiska tillväxten ska kompletteras med synergiskapande förvärv och allianser.

7 7 Köpet av Centertidningar  Köparna betalade totalt 1,8 miljarder för:  Ett lönsamt och välskött bolag  Betydande värde i framtida samordningsvinster i främst tryckerierna  Priset i linje jämfört med andra noterade mediekoncerner.

8 8 De samverkande köparna  Tidningsaktiebolaget Stampen –Moderbolag för bl.a. Göteborgs-Posten, koncernen har cirka 900 anställda  Morgonpress Invest AB –Ägs 51/49 av Stampen och Lidköpingspress  VLT AB (publ) –Tidningsutgivning på 8 orter, främst i Mälardalen, cirka 850 anställda  MittMedia Förvaltnings AB –Utgivning av 7 dagstidningar i södra Norrland, cirka 900 anställda.

9 9 VLT AB:s del i affären  Övertagande per den 24 oktober 2005  Totalt pris MSEK 1 815  VLT AB:s andel uppgick till MSEK 532  VLT blev ägare i de sex tidningarna: –Länstidningen Södertälje –Nynäshamns-Posten –Norrtelje Tidning –Lidingö Tidning –Idrottsbladet Motorsport –Södermanlands Nyheter (50/50 % med Stampen AB)  VLT AB:s tidigare dotterbolag VLT Press ingår i Västsvenskt Tidningstryckeri AB, där VLT-koncernens ägarandel samtidigt ökade till 34,75 (10) %.

10 10 Det nya VTAB  VLT Press, Centertidningars Tabloidtryck, och VTAB bildade en ny gemensam verksamhet  8 tryckerier på 7 orter trycker 23 dagstidningar  Omsättningen beräknas uppgå till SEK 1,3 miljarder på helårsbasis och antalet anställda är cirka 600 personer  Ett av Nordens största tidningstryckeriföretag  Stärker konkurrenskraften i en tidigare ostrukturerad bransch.

11 11 Affärens effekter på VLT  2005 –Resultateffekt svagt positiv, inklusive omstruktureringskostnader –Kapitalstrukturen nu inom koncernens mål om en soliditet på 30-40 % –Fortsatt god finansiell ställning ger möjlighet att även i framtiden medverka i mediebranschens omstrukturering.  Långsiktiga effekter –Högre rörelsemarginal –Effekten på vinst per aktie bedöms kunna komma att bli en ökning med SEK 1,50-2,00 –Avkastning på eget kapital stiger.

12 12 Agenda  En utvidgad tidningskoncern  Verksamheten helåret 2005  Januari-mars 2006

13 13 Mediabranschen – Stark tillväxt  Annonsmarknaden var i stark tillväxt  ”Nya medier” – Internetreklam, direktreklam och gratistidningar ökade snabbare än de traditionella  Annonsmarknaden totalt ökade med 7 % helåret 2005 (IRM)  Annonsmarknaden för landsortspress ökade med 5 % 2005  Nya mediers framväxt innebar ökad konkurrens – men också att tidningens innehåll fick fler läsare på Internet.

14 14 VLT- koncernen helår 2005  Intäkterna steg med 12,3 % till MSEK 924,7 (823,3)  Samtliga tre affärsområden förbättrade resultatet  Rörelseresultatet mer än fördubblades till MSEK 58,6. Fortfarande låg nivån under tidigare toppar  Rörelsemarginalen förbättrades till 6,3 % (3,5)  Tillämpning av de nya redovisningsreglerna (IFRS) påverkade genom värdeförändringar av de finansiella placeringarna resultatet efter finansnetto med MSEK 8,3 (9,4)  Resultat efter skatt uppgick till MSEK 73,5 (40,9).

15 15 Koncernen - Resultat 2005  Rörelseresultatet fördubblades till MSEK 58,6 (28,4).

16 16 Tidningar – Bättre konjunktur  Intäkterna ökade med 23,4 % till MSEK 691,0 (559,7)  För jämförbara enheter var ökningen i intäkter cirka 6 %  Allt bättre annonsmarknad under året, annonsintäkterna ökade med 13,5 %. Bäst var utvecklingen i VLT i Västerås och de förvärvade tidningarna  För jämförbara enheter var ökningen i annonsintäkter 5,4 %  Upplageintäkterna ökade med 11,3 %, främst till följd av högre prenumerationspriser och de förvärvade tidningarna  För jämförbara enheter var ökningen i upplageintäkter 4,8 %  Medelupplagan minskade till 114 400 (117 800) exemplar för jämförbara enheter  Rörelsemarginalen förbättrades till 7,3 % (7,1).

17 17 Tidningar – Resultat 2005  Rörelseresultatet förbättrades till MSEK 50,1 (39,7).

18 18 Tryckerier – God beläggning  Intäkterna sjönk med 9,3 % till MSEK 204,6 (225,6) genom att VLT Press endast ingår som helägt dotterbolag till VLT AB under årets första 10 månader  Förbättrad tryckkonjunktur, men prisnivån förblev pressad  Ökat sidantal och fler DR-uppdrag  Nya tryckavtal med Aftonbladet och DN tecknades  Produktionsbeläggning ökade kraftigt – i närheten av de goda nivåerna före den stora kapacitetsutbyggnaden  Hög kostnadsmedvetenhet  God utveckling inom VTAB, där VLT:s ägarandel genom affären ökade till 34,75 (10) %.

19 19 Tryckerier – Resultat 2005  Rörelseresultatet steg till MSEK 28,4 (11,8)  Av förbättringen kom MSEK 10,4 från VLT Press och MSEK 6,2 från VTAB.

20 20 Elektroniska medier – Positivt resultat  Intäkterna minskade med 26,1 % till MSEK 26,3 (35,6)  Kraftfull neddragning inom Internetbolaget (Leanback) under slutet av 2004 gav resultat  Internetverksamhetens tidigare stora underskott eliminerade vid årets slut  Bra Radio och TVCheck redovisade bägge oförändrade intäkter och något förbättrade positiva resultat.

21 21 Elektroniska medier – Resultat 2005  Äntligen uppnåddes ett positivt rörelseresultat på MSEK 1,3 (-4,8).

22 22 Sammanfattning 2005 i siffror Intäkter+/- % Rörelse- resultat+/- % Tidningar691,023,550,126,2 Tryckerier204,6-9,328,4140,7 Elektroniska medier26,3-26,11,3127,1 Övrigt2,816,7-21,2-15,8 Totalt924,712,358,6106,3

23 23 Agenda  En utvidgad tidningskoncern  Verksamheten helåret 2005  Januari-mars 2005

24 24 Koncernen – jan-mar  Fortsatt god efterfrågan annonsmarknaden  God beläggning inom VTAB:s tryckeriverksamhet. Resultatet utgörs nu enbart av en resultatandel från intressebolaget  Ökade intäkter, för jämförbara enheter uppgår ökningen till 9,5 %  Bättre rörelseresultat för samtliga affärsområden, samt positiva effekter från en reavinst från en fastighets- försäljning  Rörelsemarginalen steg till 7,4 (2,6) %.

25 25 Koncernen – Intäkter jan-mar  Intäkterna ökar 7,7 % till MSEK 236,6 (219,6). 236,6

26 26 Koncernen – Resultat jan-mar  Rörelseresultatet ökar till MSEK 17,6 (5,7), varav MSEK 5,1 utgör en reavinst från en fastighetsförsäljning. 17,6

27 27  Såväl annons- som upplageintäkter redovisar kraftiga ökningar, över 40 %, främst genom tidningsförvärven  För jämförbara enheter ökar annonsintäkterna med 8,1 %  Vändning i upplageutvecklingen för några tidningar  För jämförbara enheter ökar upplageintäkterna med 3,6 %  Svag utveckling i Länstidningen Södertälje  Tydliga förbättringar av rörelseresultaten i Ingress och VLT  Kraftigt resultatförbättring i tidningsdistributionen - Prolog KB. Tidningar jan-mar

28 28 Upplageutveckling jan-mar 2006 Jan-marFörändring VLT 45 792- 1 100 TTELA 29 379- 1 598 Arboga Tidning 3 87034 Bärgslagsbladet 9 071-75 Sala Allehanda 9 712117 Fagersta-Posten 8 021-17 Avesta Tidning 7 80284 113 647-2 555 Länstidningen Södertälje 16 33610 Nynäshamns-Posten 7 214124 Norrtelje Tidning 14 275-218 Lidingö Tidning 8 412208 159 884-2 431 Idrottsbladet Motorsport 17 767-1 669 Södermanlands Nyheter25 235+ 166 202 886-3 934

29 29 Tidningar – Resultat jan-mar  Rörelseresultatet förbättras till MSEK 12,2 (7,7). 12,2

30 30 Elektroniska medier – jan-mar  Intäkterna ökar med 21,3 % till MSEK 7,4 (6,1)  Viss återhämtning av försäljningen efter de tidigare kraftfulla neddragningarna inom Internetbolaget Leanback  Trenden med positivt rörelseresultat i fjärde kvartalet 2005 fortsätter in i första kvartalt 2006 med MSEK 0,5 (-0,5).

31 31 Tryckeriverksamhet – jan-mar  Resultat på MSEK 5,8 (3,9)  Resultatet första kvartalet 2006 består enbart av en resultatandel i VTAB  VTAB har i april 2006 bytt namn till V-TAB  Fortsatt god tryckerikonjunktur  Samordningen av de olika tryckverksamheterna fortskrider enligt plan.

32 32 VLT:s aktiekurs 2001 - 28 april 2006

33 33 VLT-aktien  Under år 2005 steg VLT-aktien med 5,7 % till SEK 120 (113,50), under samma period steg index för O-listan med drygt 36 %  Totalavkastningen under 2005 uppgick till 9,2 %  Omsättningshastigheten sjönk till 4 (26) %  Antalet aktieägare minskade till 522 (537)  Årets utdelning är föreslagen höjd till 5,00 (4,00) kronor per aktie, vilket motsvarar 40 % av årets vinst per aktie  Direktavkastning på 4,2 % basis föreslagen utdelning, och aktiekursen SEK 120 vid årsskiftet  Sedan årsskiftet har VLT-aktien stigit med 29% till SEK 155.

34 34 Utsikter 2006  Prognos - Rörelseresultatet för 2006 förväntas förbättras från föregående års nivå  Förbättring bland annat genom effektiviseringar: –Nynäshamns-Posten och Lidingö Tidning sammanförs from 1 maj –Delar av tidningarnas administration överförs till VLT AB from 1 maj –Länstidningen Södertäljes distribution sammanförs med Prologs verksamhet from 1 maj.

35 4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA

36 36 Av Anders H Pers och Jonas Pers föreslagna styrelseledamöter  Jonas Pers: Verksam i Pers & Co Marknadsinvest AB  Lisa Pers-Ohlsén: Marknadschef Rusta AB  Hasse Olsson: Professor vid Göteborgs Universitet samt styrelseledamot i Bonnier Business Press och Hufvudstadsbladet AB.

37 37 Av Herenco AB och Lejonälvan AB föreslagen styrelseledamot  Stig Fredriksson: VD för Herenco AB och med ett flertal styrelseuppdrag inom Herenco- gruppen.

38 38 Av Mediaintressenter PLMS AB till omval föreslagna styrelseledamöter  Tomas Brunegård: VD och koncernchef Stampengruppen. Styrelseledamot i Svenska Tidningsutgivare- föreningen, World Association of News- pappers och Svenska Mässan  Leif Zetterberg: Lantbrukare. Styrelseordförande i Balder Fastighet AB. Styrelseledamot i bland annat Akelius Insurance Ltd.  Jan Karlsson:VD i Länsförsäkringar Bergsslagen AB Styrelseordförande i Humlegården Holding AB och Slottsbacken AB  Marie Byström:Fil.kand. Biologi och geovetenskap. Strategi- och policyutvecklare för Centrum för Biologisk Mångfald vid SLU och Uppsala Universitet.

39 39 Av Mediaintressenter PLMS AB till omval föreslagna styrelseledamöter  Lennart Hörling: VD och chefredaktör Nya Lidköpings- Tidningen. Styrelseordförande i Bohusläningen AB och Morgonpress Invest AB.  OveJoanson: Mediastrategisk rådgivare i eget bolag. Ordförande i Sveriges Radio AB, Media Conglomerate AB samt European Journalism Centre  Bert Levin:Jur. kand.  Claes-Johan Thureson: Civilekonom och jur.kand. Bankdirektör i SEB. Styrelseledamot i bland annat Bank Ochrony Srodowiska S.A. Polen.

40 4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA

41 41 Byte av handelsplats för VLT-aktien  Förra årsstämman uppdrog åt VLT att informera Stockholmsbörsen om att antalet aktieägare som ägde minst en börspost uppgick till endast 398 och därmed understeg noteringskravet  Sedan 11 maj 2005 är VLT-aktien av börsen överflyttad till den sk Observationslistan  Under 2005 har antalet aktieägare och likviditeten i aktien minskat ytterligare: –Antalet aktieägare minskade till 522 (537) –Omsättningshastigheten sjönk till 4 (26) %  Per 28 februari 2006 uppgick antalet aktieägare som ägde minst en börspost till endast 370 – antalet har därmed sjunkit ytterligare sedan börsen informerades.

42 42 Byte av handelsplats för VLT-aktien  VLT AB uppfyller inte det för notering gällande kravet på aktiespridning enligt Stockholmsbörsen  Av den anledningen har styrelsen funnit att det är i såväl aktieägarnas som bolagets intresse att handel i bolagets aktie sker på en bättre anpassad handelsplats än Stockholmsbörsen  Styrelsen anser att Nya Marknaden, som har samma ägare som Stockholmsbörsen, är en lämpligare handelsplats  Styrelsen förslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att tillse att bolagets aktie handlas på en inofficiell handelsplats som Nya Marknaden, samt  Att när sådan handel inletts, ansöka om att aktien avnoteras vid Stockholmsbörsen.

43 4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA


Ladda ner ppt "4:e maj 2006 ÅRSSTÄMMA. 2 Agenda  En utvidgad tidningskoncern  Verksamheten helåret 2005  Januari-mars 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser