Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård! Kommunen - Landstinget – Brukaren?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård! Kommunen - Landstinget – Brukaren?"— Presentationens avskrift:

1 Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård! Kommunen - Landstinget – Brukaren?

2 Problemformulering •Ansvars och organisationsförändring ELLER •Tillgänglighets och kvalitetsutveckling ???

3 Hemsjukvårdsansvar Landstinget ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende Kommunerna ansvarar delvis för hemsjukvård i ordinärt boende (ej sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster) Kommunerna ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende Källa: Socialstyrelsen, Kostnadsskillnader i äldreomsorgen. Stockholm, 2007

4 Erfarenheter av Kommunaliserad Hemsjukvård •Ädelutvärderingen •Läkemedelsförskrivning •Utskrivningsklara •Återintagningar •Kostnader

5

6 Andelen äldre med samtidig behandling med 3 eller flera psykofarmaka Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, 2006.

7 Erfarenheter av Kommunaliserad Hemsjukvård •Ädelutvärderingen •Läkemedelsförskrivning •Utskrivningsklara •Återintagningar •Kostnader

8 Omfattning av hälso- och sjukvård i kommunerna. Län Mätt årProcent av personalens totala arbetstid som använts för hälso- och sjukvårdsuppgifter Ansvarig för hälso- och sjukvården i ordinärt boende Socialstyrelsen2001 Mälardalen/Stockholm200114,1-14,7Blandat Sveriges Kommuner och Landsting 2002 Jämtland200219Kommunerna Värmland200218,1Kommunerna Äldrevårdsutredningen2002/0315,8Sammanlagt Gävleborg200311,2Landstinget Dalarna200313,5Landstinget Jämtland200219Kommunerna Värmland200218,1Kommunerna FOU Västmanland2004 Västmanland200418Landstinget

9 3 Samverkansproblem •In/utskrivning sjukhus •Rehabilitering/hjälp medel •Sjukvård i hemmet

10 Täckningsgrad = andel personer med hemtjänst och särskilt boende i relation till befolkningen 80 år och äldre

11 Landstingens och kommunernas kostnader för äldres vård och omsorg åren 2000-2005. Miljarder kronor. Kostnadsutveckling för äldres vård och omsorg 68 70 72 74 76 78 80 82 84 200020012002200320042005 År Miljarder kronor Landsting Kommun

12 Antal kommuner som förändrat täckningsgraden i äldreomsorgen(2001-2006) Ökat särskilt boende Oförändrat särskilt boende Minskat särskilt boende Ökad hemtjänst 336139 Oförändrad hemtjänst 21451 Minskad hemtjänst 61226 Totalt 1162216 Ökad täckningsgrad 10 procent eller mer 2001-2006. Minskad täckningsgrad 10 procent eller mer 2001-2006.

13 Antal kommuner som förändrat täckningsgraden i äldreomsorgen(2001-2006) Ökat särskilt boende Oförändrat särskilt boende Minskat särskilt boende Ökad hemtjänst 336 Ånge 139 Timrå, Härnösand, Sollefteå Oförändrad hemtjänst 214 Sundsvall 51 Kramfors, Örnsköldsvik Minskad hemtjänst 61226 Totalt 1162216 Ökad täckningsgrad 10 procent eller mer 2001-2006. Minskad täckningsgrad 10 procent eller mer 2001-2006.

14 Inst.vård i Västernorrland 2001-06 Antal platser 2001Antal platser 2006 Ånge271250 (-7,7) Timrå283233 (-17,7) Härnösand418293 (-30,0) Sundsvall1 1591 122 (-3,2) Kramfors433291 (-32,8) Sollefteå423322 (-23,9) Örnsköldsvik1 033798 (22,7) Säbo Y Län4 0203 309 (-17,7 %) Sjukhusplats878794 (- 9,6%)

15 Nyckeltal - Västernorrland

16 Tre teorier om hälsoutvecklingen bland äldre •Komprimerad sjuklighet (vi blir äldre och får färre år av sjuklighet) •Jämviktstillstånd (vi blir äldre men den totala sjukligheten är konstant) •Utvidgad sjuklighet (vi blir äldre men får fler år av sjuklighet jämfört med i dag)

17 Äldres hälsa •Flertalet äldre är förhållandevis friska •Stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper •Allt fler överlever svåra sjukdomar genom effektiva behandlingar •Andel äldre med rörelsehinder minskar •Kvinnors upplevda hälsa har blivit sämre

18 Multisjuka i Västernorrland 2004 AntalAndel av 75+ arna’ Ånge9610,7% Timrå11812,6 % Härnösand21513,4 % Sundsvall52110,7 % Kramfors19312,1 % Sollefteå19111,4 % Örnsköldsvik322 9,4 % Y Län1 65611 % Riket 7 %

19 Multiomsorgskrävande* i Västernorrland 2006 AntalAndel av hj.tag Ånge4823 % Timrå9333 % Härnösand11625 % Sundsvall37526 % Kramfors13225 % Sollefteå9616 % Örnsköldsvik25824 % Y Län1 11825 % Riket20 % * Beviljad 50 timmar hemtjänst eller mer i månaden

20 Demenssjukdom i Västernorrland 2005* Antal i befolkn.Nya fall årligen Ånge24144 Timrå27450 Härnösand46584 Sundsvall1471268 Kramfors45481 Sollefteå48086 Örnsköldsvik986180 Riket~ 142 200~ 25 700 * * Socialstyrelsen (2007). Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005.

21

22 Några tänkta framtidsscenarios •”Välfärd Mini”. Stark statlig styrning. Försvagad kommunal nivå. Individuellt ansvar över en basnivå. Stor andel privatfinansiering. •”Välfärd Marknad”. Förstärkt kommunal självstyrelse. Individuellt (-familje) ansvar. Privatiserade och kommersialiserade välfärdstjänster. •”Välfärd Maxi”. Stark statlig styrning. Försvagat kommunalt inflytande. Rättighetslagstiftning. Finansiering via skattsedeln. •”Välfärd Gemenskap”. Starka kommuner. Kollektivt ansvar. Statlig, lokal, regional finansiering. Begränsad statlig styrning. Stora lokala skillnader.

23 Visioner & spekulationer •Ädrevårdsgaranti •Ädrevårdspeng? •Förändrad finansiering? •Ny sjukdomar? •Nya teknologier? •Vård på nätet? •Värderingsförskjutningar!

24 Regeringens äldrepolitik •Fritt val av särskilt boende och hemtjänst •Stimulans till kvalitetsutveckling •Värdighetsgaranti för att säkra miniminivåer •Boendegaranti och stöd till utbyggnad av särskilt boende •Stimulans till avknoppning och utökad upphandling •Försöksverksamhet - hjälpmedelsvoucher •Öppna jämförelser

25 Öppna Jämförelser •Årlig enkätundersökning till kommuner och landsting •Utveckling av statistik om behov och utförda insatser •Nationella kvalitetsindikatorer •Nationella brukarundersökningar

26 På gång... •Kundval i primärvården •Valfrihet i äldreomsorgen

27 Kundval primärvården •Vårdcentral •Läkare •Etableringsrätt efter auktorisation

28 Offentlig verksamhet (kommunen)Marknaden Bistånd- hemtjänstServicetjänsterHushållstjänster LagrumSocialtjänstlagenLag om kommunal befogenhet Lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete Kan omfattaServiceinsatser och personligServiceinsatserServiceinsatser samt omsorg, omvårdnadpersonlig hjälp och tillsyn BehovsprövningJaNejEj aktuellt TillsynsmyndighetJa (länsstyrelsen och SoS)NejEj aktuellt SekretessJa Nej Dok.skyldighetJaNej Avgifter/PriserAvgift enligt 8 kap. 2-9 §§ SoLAvgift enligt 4 § SFS 2006:492Marknadsmässigt pris SkatteavdragNej Ja KvalitetsbestämmelseJaNej Lex SarahJaNej Behandling pers.uppgPuL och SoLPuL PuL Officiell statistikJaNej UtförareKommunen och privata företag Privata företag (med bl.a. f-skatt)

29 Utvecklingsidéer In/Utskrivning Intagningsavd (Linköping) Utskrivningsavdelning (Uppsala) Albinsköterskan (Malmö ) Rehabilitering Hemrehabteam (hela landet) Sjukvård hemma Mobil doktor (Uppsala, Kalmar) Hemvårrdsenheten (Uppsala) ÄVC(Solna) Vårdlots (Göteborg) Geriatriskt öppenvårdsteam (Umeå) AISH Palliativa team

30 Esther, Hilma, Helga och Nisse


Ladda ner ppt "Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård! Kommunen - Landstinget – Brukaren?"

Liknande presentationer


Google-annonser