Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård"— Presentationens avskrift:

1 Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård
Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård! Kommunen - Landstinget – Brukaren?

2 Problemformulering Ansvars och organisationsförändring ELLER
Tillgänglighets och kvalitetsutveckling ???

3 Hemsjukvårdsansvar Landstinget ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende Kommunerna ansvarar delvis för hemsjukvård i ordinärt boende (ej sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster) Kommunerna ansvarar för hemsjukvården i ordinärt boende Källa: Socialstyrelsen, Kostnadsskillnader i äldreomsorgen. Stockholm, 2007

4 Erfarenheter av Kommunaliserad Hemsjukvård
Ädelutvärderingen Läkemedelsförskrivning Utskrivningsklara Återintagningar Kostnader

5

6 Andelen äldre med samtidig behandling med 3 eller flera psykofarmaka
Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, 2006.

7 Erfarenheter av Kommunaliserad Hemsjukvård
Ädelutvärderingen Läkemedelsförskrivning Utskrivningsklara Återintagningar Kostnader

8 Omfattning av hälso- och sjukvård i kommunerna.
Län Mätt år Procent av personalens totala arbetstid som använts för hälso- och sjukvårdsuppgifter Ansvarig för hälso- och sjukvården i ordinärt boende Socialstyrelsen 2001 Mälardalen/Stockholm 14,1-14,7 Blandat Sveriges Kommuner och Landsting 2002 Jämtland 19 Kommunerna Värmland 18,1 Äldrevårdsutredningen 2002/03 15,8 Sammanlagt Gävleborg 2003 11,2 Landstinget Dalarna 13,5 FOU Västmanland 2004 Västmanland 18

9 3 Samverkansproblem In/utskrivning sjukhus Rehabilitering/hjälpmedel
Sjukvård i hemmet

10 Täckningsgrad = andel personer med hemtjänst och särskilt boende i relation till befolkningen 80 år och äldre

11 Kostnadsutveckling för äldres vård och omsorg
Landstingens och kommunernas kostnader för äldres vård och omsorg åren Miljarder kronor. Kostnadsutveckling för äldres vård och omsorg 68 70 72 74 76 78 80 82 84 2000 2001 2002 2003 2004 2005 År Miljarder kronor Landsting Kommun

12 Antal kommuner som förändrat täckningsgraden i äldreomsorgen(2001-2006)
Ökat särskilt boende Oförändrat särskilt boende Minskat särskilt boende Ökad hemtjänst 3 36 139 Oförändrad hemtjänst 2 14 51 Minskad 6 12 26 Totalt 11 62 216 Ökad täckningsgrad 10 procent eller mer Minskad täckningsgrad 10 procent eller mer

13 Antal kommuner som förändrat täckningsgraden i äldreomsorgen(2001-2006)
Ökat särskilt boende Oförändrat särskilt boende Minskat särskilt boende Ökad hemtjänst 3 36 Ånge 139 Timrå, Härnösand, Sollefteå Oförändrad hemtjänst 2 14 Sundsvall 51Kramfors, Örnsköldsvik Minskad 6 12 26 Totalt 11 62 216 Ökad täckningsgrad 10 procent eller mer Minskad täckningsgrad 10 procent eller mer

14 Inst.vård i Västernorrland 2001-06
Antal platser 2001 Antal platser 2006 Ånge 271 250 (-7,7) Timrå 283 233 (-17,7) Härnösand 418 293 (-30,0) Sundsvall 1 159 1 122 (-3,2) Kramfors 433 291 (-32,8) Sollefteå 423 322 (-23,9) Örnsköldsvik 1 033 798 (22,7) Säbo Y Län 4 020 3 309 (-17,7 %) Sjukhusplats 878 794 (- 9,6%)

15 Nyckeltal - Västernorrland

16 Tre teorier om hälsoutvecklingen bland äldre
Komprimerad sjuklighet (vi blir äldre och får färre år av sjuklighet) Jämviktstillstånd (vi blir äldre men den totala sjukligheten är konstant) Utvidgad sjuklighet (vi blir äldre men får fler år av sjuklighet jämfört med i dag)

17 Äldres hälsa Flertalet äldre är förhållandevis friska
Stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper Allt fler överlever svåra sjukdomar genom effektiva behandlingar Andel äldre med rörelsehinder minskar Kvinnors upplevda hälsa har blivit sämre

18 Multisjuka i Västernorrland 2004
Antal Andel av 75+ arna’ Ånge 96 10,7% Timrå 118 12,6 % Härnösand 215 13,4 % Sundsvall 521 10,7 % Kramfors 193 12,1 % Sollefteå 191 11,4 % Örnsköldsvik 322 9,4 % Y Län 1 656 11 % Riket 7 %

19 Multiomsorgskrävande* i Västernorrland 2006
Antal Andel av hj.tag Ånge 48 23 % Timrå 93 33 % Härnösand 116 25 % Sundsvall 375 26 % Kramfors 132 Sollefteå 96 16 % Örnsköldsvik 258 24 % Y Län 1 118 Riket 20 % * Beviljad 50 timmar hemtjänst eller mer i månaden

20 Demenssjukdom i Västernorrland 2005*
Antal i befolkn. Nya fall årligen Ånge 241 44 Timrå 274 50 Härnösand 465 84 Sundsvall 1471 268 Kramfors 454 81 Sollefteå 480 86 Örnsköldsvik 986 180 Riket ~ ~ * * Socialstyrelsen (2007). Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005.

21

22 Några tänkta framtidsscenarios
”Välfärd Mini”. Stark statlig styrning. Försvagad kommunal nivå. Individuellt ansvar över en basnivå. Stor andel privatfinansiering. ”Välfärd Marknad”. Förstärkt kommunal självstyrelse. Individuellt (-familje) ansvar. Privatiserade och kommersialiserade välfärdstjänster. ”Välfärd Maxi”. Stark statlig styrning. Försvagat kommunalt inflytande. Rättighetslagstiftning. Finansiering via skattsedeln. ”Välfärd Gemenskap”. Starka kommuner. Kollektivt ansvar. Statlig, lokal, regional finansiering. Begränsad statlig styrning. Stora lokala skillnader.

23 Visioner & spekulationer
Ädrevårdsgaranti Ädrevårdspeng? Förändrad finansiering? Ny sjukdomar? Nya teknologier? Vård på nätet? Värderingsförskjutningar!

24 Regeringens äldrepolitik
Fritt val av särskilt boende och hemtjänst Stimulans till kvalitetsutveckling Värdighetsgaranti för att säkra miniminivåer Boendegaranti och stöd till utbyggnad av särskilt boende Stimulans till avknoppning och utökad upphandling Försöksverksamhet - hjälpmedelsvoucher Öppna jämförelser

25 Öppna Jämförelser Årlig enkätundersökning till kommuner och landsting
Utveckling av statistik om behov och utförda insatser Nationella kvalitetsindikatorer Nationella brukarundersökningar

26 På gång ... Kundval i primärvården Valfrihet i äldreomsorgen

27 Kundval primärvården Vårdcentral Läkare
Etableringsrätt efter auktorisation

28 Offentlig verksamhet (kommunen) Marknaden
Bistånd- hemtjänst Servicetjänster Hushållstjänster Lagrum Socialtjänstlagen Lag om kommunal befogenhet Lag om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete Kan omfatta Serviceinsatser och personlig Serviceinsatser Serviceinsatser samt omsorg, omvårdnad personlig hjälp och tillsyn Behovsprövning Ja Nej Ej aktuellt Tillsynsmyndighet Ja (länsstyrelsen och SoS) Sekretess Dok.skyldighet Avgifter/Priser Avgift enligt 8 kap. 2-9 §§ SoL Avgift enligt 4 § SFS 2006:492 Marknadsmässigt pris Skatteavdrag Kvalitetsbestämmelse Lex Sarah Behandling pers.uppg PuL och SoLPuL PuL Officiell statistik Utförare Kommunen och privata företag Privata företag (med bl.a. f-skatt)

29 Utvecklingsidéer Sjukvård hemma Utskrivningsavdelning (Uppsala)
In/Utskrivning Intagningsavd (Linköping) Utskrivningsavdelning (Uppsala) Albinsköterskan (Malmö) Rehabilitering Hemrehabteam (hela landet) Sjukvård hemma Mobil doktor (Uppsala, Kalmar) Hemvårrdsenheten (Uppsala) ÄVC(Solna) Vårdlots (Göteborg) Geriatriskt öppenvårdsteam (Umeå) AISH Palliativa team

30 Esther, Hilma, Helga och Nisse


Ladda ner ppt "Vinnare eller förlorare med kommunaliserad hemsjukvård"

Liknande presentationer


Google-annonser