Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt Lönsamhets- och riskanalys med RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Foto: Green Mountain.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt Lönsamhets- och riskanalys med RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Foto: Green Mountain."— Presentationens avskrift:

1 Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt Lönsamhets- och riskanalys med RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Foto: Green Mountain Power Corporation/ NRELPix

2 Mål • Introducera metodiken i RETScreen ® för lönsamhetsanalys av ett tänkbart ”grönt” energiprojekt  Överblicka viktiga finansiella indata  Granska nyckeltal för finansiell lönsamhet  Studera antagenden för kassaflödesberäkningar  Belysa skillnader mellan initialkostnader, enkel pay-back och finansiella nyckeltal • Demonstrera RETScreen ® arbetsblad: Ekonomisk sammanfattning • Visa hur subventioner, produktionsstöd, skatter och andra styrmedel kan beaktas i lönsamhetsanalysen • Introducera känslighets- och riskanalys med RETScreen ® • Demonstrera arbetsbladet Känslighets- och riskanalys i RETScreen ® (Version 3.0 eller högre) © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

3

4 Ackumulerat kassaflöde i vindkraftprojekt Vindkraftpark, Andhra, Indien Total investering 31 167 965 USD Levererad förnybar elenergi 40,7 GWh/år Ackumulerat kassaflöde USD IRR och ROI 20,1%Återbetalningstid för eget kapital 6,7 årNetto nuvärde 11 083 317 USD År

5 Initialkostnader och återkommande kostnader: Telekommunikation på avlägsen plats som exempel © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. 0 5 10 15 0510152025 År Kostnad (k$) Batteriutbyte Initialkostnad 0 5 10 15 0510152025 År Kostnad (k$) Service dieselgenerator Bränsle Batteriutbytet Initialkostnad • Dieselgenerator+batteri (referensfall):  Initialkostnad: 6 000 $  Årlig kostnad: 1 000 $ för bränsle*  Batteriutbyte vart fjärde år (1 500 $)*  Service av dieselgenerator vartannat år (1 000 $)* • Solcell (PV)+batteri (föreslaget fall):  Initialkostnad: 15 000 $  Batteriutbyte vart femte år (2 000 $)* *Inflation och bränsleprisökning 2,5% per år

6 Bestämning av lönsamhet: Exempel: Avlägsen telekommunikationsanläggning © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. • Hur kan dieselgenerator och solcellsystem jämföras?  Dieselgenerator: lägre initialkostnad  Solceller: lägre återkommande kostnader • RETScreen ® beräknar indikatorer som tar hänsyn till intäkter och utgifter över hela projektets livslängd! Återbetalningstid för eget kapital 3,8 år IRR och ROI 22,3% Netto nuvärde 4 771 USD År Ackumulerat kassaflöde USD

7 Kassaflödesberäkningar: Vad gör RETScreen ® ? Årligt kassaflöde -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 012345678910 År Tusen USD USD Kassainflöde Sparade kostnader för: u bränsle u drift- och underhåll u periodiskt komponentbyte SubventionerProduktionsbidrag Bidrag för minskade CO 2 -utsläpp Kassautflöde Investerat eget kapital Amorteringar och räntor Kostnader för: u drift och underhåll u periodiskt komponentbyte Indikatorer Netto nuvärde Enkel pay-back IRR (internränta) LånekostnadstäckningEtc. Time (yr) $ Ackumulerat kassaflöde © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Tid år

8 Finansiella indata som används av RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. • Kalkylränta: Ränta som används för omräkning av framtida kassaflöde till nuvärde • Energikostnad som undviks:  För uppvärmnings- och kylprojekt: Bränslepris i referensfall  För elprojekt med försäljning till nät: pris som betalas för såld enhet ”grön” energi (för oberoende producent) eller marginalkostnad (för kraftföretag)

9 Nyckel tal (indikatorer) för Finansiell lönsamhet © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. 17 % IRR 1,5 $ millioner NPV 3 års enkel pay-back Exampel Internräntan skall överstiga ett givet värde (bestämt av användaren) Positivt värde indikerar lönsamt projekt Payback < n år Kriterier • Kan vara vilseledande när kassflödet variererar mellan positivt och negativt • Bra mått • Användaren måste ange kalkylräntan ange kalkylräntan • Kan vara vilseledande • Bortser från kapital- kostnader och kassa- kostnader och kassa- flöden på lång sikt flöden på lång sikt • Använd vid knapp kassatillgång kassatillgångKommentar Genomsnittlig avkastning från projektet under dess livstid Totalt värde av projektet i dagens pengar Antal år som krävs för att återvinna extra initiala kostnader med årliga besparingar Betydelse Internränta (IRR & ROI) (IRR & ROI) Netto nuvärde (NPV) Enkel pay-back (Enkel återbetalning)

10 Jämförelse av indikatorer: Exemplet avlägsen telekommunikationsanläggning © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. PVPVDieselgeneratorBeslut 22% 4 800 $ 9 år PV vs diesel- generator * Internränta (IRR & ROI) (IRR & ROI) Netto nuvärde (NPV) Enkel pay-back * Kalkylränta 12%; 50% lån amorteringstid 15 år, 7% låneränta

11 Finansiell lönsamhetsindikatorer Exemplet avlägsen telekommunikationsanläggning © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. • RETScreen ® räknar fram flera indikatorer och visar diagram för ackumulerat kassaflöde i projektet 3,8 års återbetalningstid för eget kapital År Ackumulerat kassaflöde USD

12 Hantering av osäkerheter: Känslighets- och riskanalys • På preliminärt stadium finns stor osäkerhet om många indatavärden • Hur påverkas projektets lönsamhet av fel i de indatavärden som användaren väljer? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

13

14

15 Känslighetsanalys • Visar hur projektets lönsamhet förändras när två indataparametrar varierar samtidigt • Exempel:  Initialkostnad 10% högre än uppskattat  Energikostnad som undviks 20% högre än uppskattat  Kommer internräntan bli högre än de 15% som önskas av användaren? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. • Ja, den blir 15,2%  Kombinationer av initialkostnad och undviken energikostnad som ger tillräcklig internränta är skuggade i tabellen. Undviken energikostnad USD/kWh Initialkostnad USD

16 Känslighetsanalys: Parametrar • RETScreen ® beräknar inverkan på …  Internränta (IRR/ROI)  Återbetalningstid för eget kapital  Netto nuvärde (NPV) • …av samtidiga ändringar av (exempelvis) …  Levererad förnybar energi & undviken energikostnad  Initialkostnad & undviken energikostnad  Låneränta & amorteringstid  Nettominskning av växthusgaser & ersättning för minskade utsläpp  Levererad förnybar energi & produktionsstöd för förnybar energi • …med belopp  x,  ½x, and 0, där x är osäkerhetsområde specificerat av användaren © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

17 Riskanalys • Användaren är osäker om värdet av flera parametrar:  Användaren anger osäkerhetsintervall för varje parameter (t ex ±5%)  All parametrar avviker samtidigt och oberoende från uppskattat värde • Hur påverkas de finansiella indikatorerna ? © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

18 Riskanalys: Monte Carlo Simulering • RETScreen ® beräknar frekvensfördelningen för de finansiella indikatorerna (IRR, NPV, och återbetalningstid för eget kapital) genom att räkna för 500 kombinationer av parametervärden  Parametrarna varierar slumpartat inom intervall som specificerats av användaren © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Fördelning av internränta efter skatt 7% av fallen är internräntan 18,2±0 7% IRR och ROI efter skatt % Frekvens

19 Riskanalys: Risknivå © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. 7% of the time IRR is 18.2±0.7% • Risken är endast 10% att internräntan ligger utanför detta intervall Fördelning av internränta efter skatt IRR och ROI efter skatt % Frekvens

20 Riskanalys: Inverkan av parametrar • “Tornado diagram” avslöjar:  Vilka parametrar som har störst betydelse  Hur förändringar i dessa parametrar påverkar internränta efter skatt, netto nuvärde och tid till positivt ackumulerat kassaflöde © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Inverkan på internränta Inverkan av en ökning av parametervärdet, Initialkostnad Levererad förnybar energi Låneränta Undviken energikostnad Produktionsstöd Låneandel Amorteringstid sorterad efter fallande inverkan

21 Slutsatser • RETScreen ® beaktar kassaflöden orsakade av initialkostnader, energibesparingar, drift och underhåll, bränslekostnader, beskattning, och bidrag för produktion av förnybar energi eller minskade växthusgasutsläpp • RETScreen ® beräknar automatiskt viktiga finansiella indikatorer (nyckeltal) för lönsamhet • Nyckeltalens känslighet för ändringar av ingångsvärden kan studeras med RETScreen ® • Indikatorer som beaktar långsiktig lönsamhet som internränta och netto nuvärde är att föredra framför den enkla pay-back metoden © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.

22 Frågor? www.retscreen.net www.retscreen.net © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005.


Ladda ner ppt "Kurs i analys av ”gröna” energiprojekt Lönsamhets- och riskanalys med RETScreen ® © Minister of Natural Resources Canada 2001 – 2005. Foto: Green Mountain."

Liknande presentationer


Google-annonser