Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundutbildning för Studenthandledare Tillämpad apoteksfarmaci på apotekarprogrammet (A-TAF) 10-11 september 2013 Kursansvariga A-TAF: Jannike Stenlund,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundutbildning för Studenthandledare Tillämpad apoteksfarmaci på apotekarprogrammet (A-TAF) 10-11 september 2013 Kursansvariga A-TAF: Jannike Stenlund,"— Presentationens avskrift:

1 Grundutbildning för Studenthandledare Tillämpad apoteksfarmaci på apotekarprogrammet (A-TAF) 10-11 september 2013 Kursansvariga A-TAF: Jannike Stenlund, Uppsala universitet Tove Hedenrud Göteborgs universitet Andy Wallman, Umeå universitet

2 Upplägg/innehåll  Presentation av de som arbetar med kursen på lärosätena  Vad kan studenterna inför praktiken?  Handledarens roll  Mål med A-TAF  Hemsidan  Arbetsdokument  Utvärdering

3 Presentation ansvariga för A-TAF  Uppsala universitet  Jannike Stenlund–  Kursansvarig  Ansvarig för egenvård  apoteksfarmaci@farmaci.uu.se  Lisa Klein–  Ansvarig för placering av praktikplatser UU  Ansvarig för inloggningar och handledarkonton  Lisa.klein@kursadm.uu.se  Ida Bergström–  Ansvarig för delkurs i författningar  apoteksfarmaci@farmaci.uu.se

4 Presentation – ansvariga för A-TAF VT-14  Göteborgs universitet  Tove Hedenrud –  kursansvarig  ansvarig för recepttest  tove.hedenrud@socmed.gu.se  Erika Thorsell –  administratör samt ansvarig för placeringsprocessen  erika.thorsell@socmed.gu.se  Karolina Andersson Sundell–  ansvarig för delkurs i författningar  ansvarig egenvård  ansvarig för universitetsveckor  karolina.a.sundell@socmed.gu.se

5 Apotekarprogrammet Översiktligt innehåll:  Kemi  Molekylärgenetik, mikrobiologi, immunologi  Fysiologi  Farmakologi  Toxikologi  Kinetik  Galenik, bioteknologi, kvalitetssäkring  Farmakognosi  Epidemiologi  Farmakoterapi  Valbara kurser  Exjobb Tillämpad apoteksfarmaci

6 Placering och behörighet  Behörighet  Göteborg 240 hp – eventuellt exjobb kvar  Uppsala 270 hp – allt klart  Umeå 30 hp godkända kurser från år 1-2 inom masterprogrammet samt avlagd receptarieexamen  Inför vt – anmäler och önskar apotek i september  Inför ht – anmäler och önskar apotek i april  Placering genom lottning  Ej nöjd – återbudskö

7 Handledarens roll  Handleda så att studenten får förutsättningar att uppnå kursmålen  Stötta studenten i sitt lärande  Vara en förebild i professionen  Studentens representant mot chef och övrig personal  Utforma individuell handlingsplan  Ha uppföljning och planeringssamtal 1 gång/vecka  Reflektiv handledning med täta kontakter, ge återkoppling  Bedöma hur studenten har uppnått målen på kursen

8 Handledarkontrakt: Handledare GU Detta kontrakt upprättas mellan handledare XXXXX, Apoteket XXXXX, och Enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kontraktet gäller ansvar och skyldigheter som handledare på kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp, Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Härmed intygar jag att  följa kursplan, checklista och andra riktlinjer för kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar.  utarbeta en individuell studieplan för den aktuella studenten.  avsätta tid för handledning varje vecka.  meddela kursledningen snarast om problem uppstår.  rapportera studentens framsteg genom halvtidsrapport och en slutbedömning av studenten i en slutrapport utifrån de dokument som tillhandahålls av kursledningen. …………………………………….…………………………………………….. Datum och ortHandledares underskrift …………………………………….…………………………………………….. Datum och ortApotekschefens underskrift

9 Pedagogisk modell student – handledaransvar Bedöma individuella förutsättningar Ge feed-back och gör framstegsutvärdering Visa kompetens Underlätta inlärande och utveckling Bygg upp kompetens Bedöm kunskap och kompetens Utarbeta en individuell studieplan för praktikperioden Överenskommelse om inlärningsmål HANDLEDARE STUDENT Formella bedömningar & rapporter Legitimation Reflektera över uppbyggd kunskap och kompetens Lärosätena examinerar studenten

10 Göteborgs universitets kursmål: Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 + 9 hp Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:  Kunskap och förståelse  sammanfatta författningar relevanta för apotekarens yrkesutövning.*  beskriva grundläggande kommunikationsteorier.*  nämna etiska riktlinjer för farmaceuter.*  beskriva läkemedelsanvändning ur ett genusperspektiv.*  beskriva hur läkemedel ska hanteras för att minimera miljöpåverkan.*  Färdighet och förmåga  självständigt använda teoretiska farmacevtiska kunskaper i expeditions- & informationsarbetet.  tillämpa läkemedelsförfattningarna inom apotekens verksamhet.  utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination.  använda kommunikationsteorier i samtal med kunder med syfte att uppnå en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.  tillämpa farmaceuters etiska riktlinjer i det dagliga apoteksarbetet.  tillämpa evidensbaserade råd om hur självmedicinering & livsstilsfaktorer kan påverka hälsa.  Värderingsförmåga och förhållningssätt  från olika källor söka, utvärdera och sammanställa information samt på ett pedagogiskt sätt förmedla den till olika mottagare  avgöra när kund/patient ska hänvisas till sjukvården.

11 Uppsala universitets kursmål: Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 hp  kunna tillämpa sina teoretiska farmaceutiska kunskaper i expeditions- och informationsarbetet  kunna tillämpa läkemedelsförfattningarna på författningsproblem som kan uppstå inom apotekens verksamhet  kunna beskriva apotekarens och apotekets roll inom hälso- och sjukvårdsområdet i  dialog med kunden verka för en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning  kunna utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination  kunna ge råd om självmedicinering och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården  från olika källor söka, utvärdera och sammanställa information samt på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla den  kunna verka i enlighet med de krav som ställs på säkerhet och sekretess vid recept- och egenvårdsexpedition  ha fått verktyg för att göra etiska bedömningar i det dagliga apoteksarbetet  kunna sätta in svensk apoteksverksamhet i ett internationellt perspekti  ha fått verktyg för att kunna utveckla sitt ledarskap

12 Uppsala universitets kursmål: Fördjupad tillämpad apoteksfarmaci, 9 hp  ha förstärkt sin egen roll i expeditions- och rådgivningsarbetet på apotek, speciellt i mer krävande farmaceutiska uppgifter  kunna reflektera kring sin egen roll i professionell kommunikation samt identifiera förbättringsmöjligheter  kunna beskriva apotekaren och apotekets roll inom hälso- och sjukvårdsområdet  kunna tillämpa verktyg för att göra etiska bedömningar i det dagliga apoteksarbetet  ha fått verktyg för att kunna utveckla sitt ledarskap.

13 Detaljerad målbeskrivning Receptexpedition Studenten ska kunna:  anpassa receptexpeditionen efter individens behov och önskemål  hantera olika typer av recept samt rutiner för expediering av dessa  utföra författningsmässig, farmakologisk och teknisk kontroll vid receptexpedition  förvissa sig om att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt  agera vid felaktigheter på recept

14 Detaljerad målbeskrivning Läkemedel för självmedicinering/egenvård Studenten ska :  kunna anpassa egenvårdsexpeditionen efter individens behov och önskemål  genom dialog kunna ta reda på individens behov  utifrån kundens behov kunna ge information, råd och/eller rekommendationer  ha god sortimentskunskap  kunna bedöma när en person skall hänvisas till sjukvården

15 Detaljerad målbeskrivning Kommunikation Studenten ska uppvisa:  förmåga att möta individer på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt  god förmåga att anpassa sin kommunikation till varje enskild person  god förmåga att samarbeta med kollegor och andra professioner inom hälso- och sjukvården  ansvarskänsla och noggrannhet i arbetet  känsla för etik, säkerhet och sekretess vid kundkommunikationen

16 www.apoteksfarmaci.se - A-TAF’s hemsida  Information  Specifik för dig som handledare  Specifik för studenterna  Lämna in intyg om kursstart + halvtidsrapport(GU)  Forum  Diskutera med varandra och kursledningen  Har du inloggningsuppgifter?

17 Arbetsdokument Vid kursstart GU-student  Intyg om påbörjad praktik Lämna in så snart studenten börjar via Min Sida  Handledarkontrakt Läses igenom och lämnas in via Min sida. Apotekschefen och du skriver under elektroniskt (dvs skriver era namn med tangentbordet) och du bifogar sedan filen när du ”lämnar in” uppgiften.  Underlag för individualisering Studieplan används som diskussionsunderlag för att bedöma studentens tidigare erfarenheter och vilka mål som ska genomföras  Lärstilstest (frivilligt) Genom att veta lärstil kan du och studenten få förståelse för sitt sätt att lära som hjälp inför fortsatt lärande. Att göra i samband med praktikens start

18 Arbetsdokument Vid kursstart UU-student  Intyg om påbörjad praktik Skicka in så snart studenten börjar via FAX  Handledarkontrakt Läses igenom och lämnas in via FAX eller mail.  Underlag för individualisering Studieplan används som diskussionsunderlag för att bedöma studentens tidigare erfarenheter och vilka mål som ska genomföras  Lärstilstest (frivilligt) Genom att veta lärstil kan du och studenten få förståelse för sitt sätt att lära som hjälp inför fortsatt lärande. Att göra i samband med praktikens start

19 Halvtidsrapport  Handledaren  Lämnar in rapport:  via hemsidan GU  via e-post UU  Här värderar du din students utveckling  Studenten:  Lämnar in rapport via hemsidan alt. Studentportalen  om sina framsteg  Vad han/hon ska arbeta vidare med

20 Slutrapport  Handledaren:  Slutrapport  skickas in underskriven till lärosätet med posten!  studentens utveckling på kursen  denna ligger till grund för examinationen på kursen  Ska vara kursansvarig tillhanda senast dagen då kursen slutar (Ex VT: 30 juni resp 31 juli)  Reflektion om din egen utveckling som handledare  Hjälp inför kommande praktikperioder  Studenten:  Slutrapport via hemsidan alt. Studentportalen  Reflektion över kursen

21 Delkurser  Författningar  Recept  Egenvård

22 Författningar  Lästid – 8 h/vecka kursstart till första universitetsveckan  Distanskurs – internetövningar Skriftlig tentamen under första universitetsveckan  Omtenta på apoteket i april  Godkänd tentamen krävs för temporär behörighet.

23 Recepttest  Bedömning – muntligt med kundfall där förmåga att expediera recept bedöms  Genomförs på apoteket genom rollspel Kontroll, hantverk, information, kommunikation  Godkänt test krävs för temporär behörighet – handledare och chef beslutar

24 Egenvård - Uppsala  Distanskurs med självstudier  Introduktion på första universitetsveckan  Test: bedömning – muntligt med kundfall där kommunikation och information bedöms Komplettera genom träning i det dagliga arbete

25 Delkurs i Egenvård – Göteborgs universitet  Kurstid:  Mellan universitetsvecka ett (v. 11) och det muntliga egenvårdsstestet i maj  Inläsningstid:  Studenten har fyra timmars extra lästid per vecka för teoretisk inläsning (litteratur, seminarier och gruppövningar).  Studenten kan även använda de ordinarie fyra timmar per vecka som han/hon under hela praktiken för teoretisk inläsning.

26 Delkurs i Egenvård – Göteborgs universitet  Upplägg av delkursen (4 steg):  Steg 1:  Under 1:a teoriveckan får studenten en inledande föreläsning om upplägg av egenvården, innehåll, krav och mål, seminarieupplägg, gränsdragning och examination.  Steg 2:  Studenten genomför egen inläsning av kurslitteratur  Studenten går igenom varor och litteratur som finns på praktikapoteket  Studenten genomgår distansseminarier i grupp med diskussioner på lärplattformen GUL (mer information kommer om tider och dylikt). Varje student förbereder en presentation med frågor kring 1 stort eller 2-3 små egenvårdsområden.  De studenter som har förkortad praktik och/eller kan uppvisa formell erfarenhet inom egenvård i form av tidigare kurs alternativt arbetslivserfarenhet kan tillgodoräkna sig den här delen av delkursen genom att kontakta ansvarig på Göteborgs universitet.

27 Delkurs i Egenvård – Göteborgs universitet  Upplägg av delkursen (4 steg):  Forts steg 2:  Skuggning av kollegor i egenvården som har egenvårdskunder.  Steg 3:  Studenten tar successivt egna kunder i egenvården. Hur och när detta sker bestäms i samråd med er handledare.  Steg 4:  Examination på apoteket.  Examinationen utgörs av ett rollspel där studenten agerar apotekare i egenvården och handledaren (alternativt annan egenvårdskunnig farmacevt) agerar kund.  Testet utformas av Göteborgs universitet och Uppsala universitet

28 Inlämningsuppgifter  UU: retorik, etik, farmako-terapi, kommunikation  GU: Kommunikation, etik

29 Riktlinjer  40 timmar/vecka  Lästid hela kursen

30 Riktlinjer  Instuderingsdagar  7 dagar/6 mån, istället för semester  Frånvaro  Max 14 dagar, sedan förlängning. Kursansvarig beslutar.  Andra praktikställen  Tre veckor praktik på annat arbetsställe bör ingå vid 6 månaders praktik  Studiebesök

31 Riktlinjer  Del av praktik utomlands  Upp till två veckor  Intyg från mottagande apotek  Överenskommelse med handledare och kursansvarig

32 Tider för HT13 Uppsala  16 september Kursstart. Kontakta apoteket för tid.  14-18 oktober Universitetsvecka 1  15 oktober Författningstentamen (skrivs under universitetsvecka 1)  15 oktoberSista datum för inlämning av kundkommunikation 1  november Omtentamen författningar, datum kommer  9 december Recepttest - preliminärt  18 december Egenvårdstest – preliminärt  17 december Inlämningsuppgifter (populärvetenskaplig, farmakoterapi, etik)  17 decemberHalvtidsutvärdering  19 december Ev. möjlighet att arbeta med temporär behörighet  10 januari Omrecepttest – preliminärt  24 januari Omegenvårdstest – preliminärt  3-7 februari Universitetsvecka 2  ca 3 veckor innan kursslutLämna in kommunikationsuppgift 2, retorik  14 februari Slut för de som har förkortad praktik  13 mars (2014)Pharmada - arbetsmarknadsdag i Uppsala (frivilligt)  14 marsSlut på praktiken

33 Tider för VT 2014 Göteborg  1 februari Kursstart - på apoteket  10-14 mars Universitetsvecka 1  11 mars Författningstentamen (Görs i Universitetsveckan)  15 april Omtentamen författningar (preliminärt)  28 april Recepttest (preliminärt)  1 maj Ev. möjlighet att arbeta med temporär behörighet  2 maj Halvtidsutvärdering  2 maj Inlämningsuppgifter (Kommunikationsfall, etik)  13 maj Egenvårdstest (preliminärt)  19-23 maj Universitetsvecka 2  27 maj Omtest – Recepttest (preliminärt)  11 juni Omtest – Egenvårdstest (preliminärt)  30 juni Slut för de som har förkortad praktik  31 juli Sista dagen på praktikapoteket

34 Tider för VT 2014 Uppsala  1 februari Kursstart - på apoteket  1 mars Inlämning kundkommunikation 1  12-16 mars Universitetsvecka 1  13 mars Författningstentamen (Görs i Universitetsveckan)  17 april Omtentamen författningar (prel)  23 april Recepttest  1 maj Ev. möjlighet att arbeta med temporär behörighet  2 maj Halvtidsutvärdering  2 maj Inlämningsuppgifter (terapi, etik, populärvetenskap)  3 maj Egenvårdstest  7-11 maj Universitetsvecka 2  30 maj Omtest – Recepttest  11 juni Omtest – Egenvårdstest  9 juni/10 juli Inlämningsuppgifter (kundkommunikation 2, retorik)  29 juni Slut för de som har förkortad praktik  31 juli Sista dagen på praktikapoteket

35 Vid frågor… Ytterligare frågor nu? www.apoteksfarmaci.se  Använd forumet på kurshemsidan för diskussion och frågor  Även via mejl till kursansvariga (eller till ansvarig för respektive fråga)

36 Farmaceut med examen utanför EES - kompletteringsprogram  Behörighet  Grundkurs i farmakologi  Svenska B för invandrare  Läser kurser samtidigt:  Praktik 20 veckor  Allmän samhällsfarmaci  Författningar  Farmakoterapi  2 seminariedagar i Uppsala

37 Farmaceut med examen utanför EES - kompletteringsprogram Praktik 20 veckor  Egen handbok med all information  Lästid, recepttest, egenvårdstest – samma som A-TAF  En halvtidsrapport och två slutrapporter – en till universitetet, en till Socialstyrelsen  Kontakt praktiken  Ansvarig Jannike Stenlund  E-post: apoteksfarmaci@farmaci.uu.seapoteksfarmaci@farmaci.uu.se  Telefon: 018-471 4949 (OBS! telefontider)


Ladda ner ppt "Grundutbildning för Studenthandledare Tillämpad apoteksfarmaci på apotekarprogrammet (A-TAF) 10-11 september 2013 Kursansvariga A-TAF: Jannike Stenlund,"

Liknande presentationer


Google-annonser