Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundutbildning för Studenthandledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundutbildning för Studenthandledare"— Presentationens avskrift:

1 Grundutbildning för Studenthandledare
Tillämpad apoteksfarmaci på apotekarprogrammet (A-TAF) 10-11 september 2013 Kursansvariga A-TAF: Jannike Stenlund, Uppsala universitet Tove Hedenrud Göteborgs universitet Andy Wallman, Umeå universitet

2 Upplägg/innehåll Presentation av de som arbetar med kursen på lärosätena Vad kan studenterna inför praktiken? Handledarens roll Mål med A-TAF Hemsidan Arbetsdokument Utvärdering

3 Presentation ansvariga för A-TAF
Uppsala universitet Jannike Stenlund– Kursansvarig Ansvarig för egenvård Lisa Klein– Ansvarig för placering av praktikplatser UU Ansvarig för inloggningar och handledarkonton Ida Bergström– Ansvarig för delkurs i författningar

4 Presentation – ansvariga för A-TAF VT-14
Göteborgs universitet Tove Hedenrud – kursansvarig ansvarig för recepttest Erika Thorsell – administratör samt ansvarig för placeringsprocessen Karolina Andersson Sundell– ansvarig för delkurs i författningar ansvarig egenvård ansvarig för universitetsveckor

5 Apotekarprogrammet Tillämpad apoteksfarmaci Översiktligt innehåll:
Kemi Molekylärgenetik, mikrobiologi, immunologi Fysiologi Farmakologi Toxikologi Kinetik Galenik, bioteknologi, kvalitetssäkring Farmakognosi Epidemiologi Farmakoterapi Valbara kurser Exjobb Tillämpad apoteksfarmaci

6 Placering och behörighet
Göteborg 240 hp – eventuellt exjobb kvar Uppsala 270 hp – allt klart Umeå 30 hp godkända kurser från år 1-2 inom masterprogrammet samt avlagd receptarieexamen Inför vt – anmäler och önskar apotek i september Inför ht – anmäler och önskar apotek i april Placering genom lottning Ej nöjd – återbudskö

7 Handledarens roll Handleda så att studenten får förutsättningar
att uppnå kursmålen Stötta studenten i sitt lärande Vara en förebild i professionen Studentens representant mot chef och övrig personal Utforma individuell handlingsplan Ha uppföljning och planeringssamtal 1 gång/vecka Reflektiv handledning med täta kontakter, ge återkoppling Bedöma hur studenten har uppnått målen på kursen För att studenten ska utvecklas enligt de mål som finns beskrivna i kursplan och checklista krävs att du som handledare · stöttar studenten i dennes inlärning · finns till hands för frågor och diskussioner · uppmuntrar studenten till att självständigt försöka lösa problem · stimulerar studenten att söka stöd och hjälp från olika källor såsom kursare, kollegor på apoteket, kurslitteratur samt andra källor som han/hon själv uppsöker · uppmuntrar studenten att framlägga sina synpunkter på olika problem · ger feed-back på studentens förslag på lösningar

8 Handledarkontrakt: Handledare GU
Detta kontrakt upprättas mellan handledare XXXXX, Apoteket XXXXX, och Enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kontraktet gäller ansvar och skyldigheter som handledare på kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30hp, Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Härmed intygar jag att följa kursplan, checklista och andra riktlinjer för kursen Tillämpad apoteksfarmaci med författningar. utarbeta en individuell studieplan för den aktuella studenten. avsätta tid för handledning varje vecka. meddela kursledningen snarast om problem uppstår. rapportera studentens framsteg genom halvtidsrapport och en slutbedömning av studenten i en slutrapport utifrån de dokument som tillhandahålls av kursledningen. ……………………………………. …………………………………………….. Datum och ort Handledares underskrift Datum och ort Apotekschefens underskrift

9 Pedagogisk modell student – handledaransvar
Bedöma individuella förutsättningar Utarbeta en individuell studieplan för praktikperioden Underlätta inlärande och utveckling Bygg upp kompetens Reflektera över uppbyggd kunskap och kompetens Bedöm kunskap och kompetens Överenskommelse om inlärningsmål HANDLEDARE STUDENT Att vara handledare innebär att vara en pedagog Modellen bygger på studenten som ansvarig och handledaren som stöd Ge feed-back och gör framstegsutvärdering Visa kompetens Formella bedömningar & rapporter Lärosätena examinerar studenten Legitimation

10 Göteborgs universitets kursmål: Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 + 9 hp
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse sammanfatta författningar relevanta för apotekarens yrkesutövning.* beskriva grundläggande kommunikationsteorier.* nämna etiska riktlinjer för farmaceuter.* beskriva läkemedelsanvändning ur ett genusperspektiv.* beskriva hur läkemedel ska hanteras för att minimera miljöpåverkan.* Färdighet och förmåga självständigt använda teoretiska farmacevtiska kunskaper i expeditions- & informationsarbetet. tillämpa läkemedelsförfattningarna inom apotekens verksamhet. utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination. använda kommunikationsteorier i samtal med kunder med syfte att uppnå en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. tillämpa farmaceuters etiska riktlinjer i det dagliga apoteksarbetet. tillämpa evidensbaserade råd om hur självmedicinering & livsstilsfaktorer kan påverka hälsa. Värderingsförmåga och förhållningssätt från olika källor söka, utvärdera och sammanställa information samt på ett pedagogiskt sätt förmedla den till olika mottagare avgöra när kund/patient ska hänvisas till sjukvården. Det finns två olika dokument som används i den här kursen gällande målen som studenten ska uppnå. Först har vi kursplanen, som innehåller kursmål. Detta är det som studenten totalt ska uppnå för att få godkänt på kursen. Det täcks inte bara in av det praktiska delen av praktiken som genomförs på apoteket. Det kanske ni ser... (klicka!!!) Dessa ska studenten uppvisa gentemot oss på universitetet… Här har GU och UU lite olika kursmål även om innehållet är nästan likadant. Kursplanen vid Göteborgs universitet har omarbetats under året och den nya kursplanen börjar gälla from vt * Vi lär ut från GU. Detta är minimum vad vi kräver att studenterna ska lära sig ute på praktikapoteken.

11 Uppsala universitets kursmål: Tillämpad apoteksfarmaci med författningar, 30 hp
kunna tillämpa sina teoretiska farmaceutiska kunskaper i expeditions- och informationsarbetet kunna tillämpa läkemedelsförfattningarna på författningsproblem som kan uppstå inom apotekens verksamhet kunna beskriva apotekarens och apotekets roll inom hälso- och sjukvårdsområdet i dialog med kunden verka för en rationell och ändamålsenlig läkemedelsanvändning kunna utföra receptexpedition och bedöma rimligheten i förskrivarens ordination kunna ge råd om självmedicinering och livsstilsfaktorers påverkan på hälsan samt behärska gränsdragningen mellan egenvård och hänvisning till sjukvården från olika källor söka, utvärdera och sammanställa information samt på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla den kunna verka i enlighet med de krav som ställs på säkerhet och sekretess vid recept- och egenvårdsexpedition ha fått verktyg för att göra etiska bedömningar i det dagliga apoteksarbetet kunna sätta in svensk apoteksverksamhet i ett internationellt perspekti ha fått verktyg för att kunna utveckla sitt ledarskap I kursen som helhet och i kursmålen ingår både apoteksarbete och teori Vi vill att praktikperioden ska vara individuell utifrån studentens förutsättningar, men samtidigt så lika som möjligt ur nationell synvinkel. En kurs som har specifika bedömningsmoment ger en trygghet för er handledare, som får pedagogiska verktyg att luta er mot. Det är inte lätt att underkänna en student på en tentamen där man har ett färdigt bedömningsverktyg och det är många gånger svårare att göra det utan ett definierat verktyg. Till detta finns ett dokument ”Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning för A-TAF” – om rättigheter och skyldigheter, bla om lästid under kursens gång

12 Uppsala universitets kursmål: Fördjupad tillämpad apoteksfarmaci, 9 hp
ha förstärkt sin egen roll i expeditions- och rådgivningsarbetet på apotek, speciellt i mer krävande farmaceutiska uppgifter kunna reflektera kring sin egen roll i professionell kommunikation samt identifiera förbättringsmöjligheter kunna beskriva apotekaren och apotekets roll inom hälso- och sjukvårdsområdet kunna tillämpa verktyg för att göra etiska bedömningar i det dagliga apoteksarbetet ha fått verktyg för att kunna utveckla sitt ledarskap.

13 Detaljerad målbeskrivning
Receptexpedition Studenten ska kunna: anpassa receptexpeditionen efter individens behov och önskemål hantera olika typer av recept samt rutiner för expediering av dessa utföra författningsmässig, farmakologisk och teknisk kontroll vid receptexpedition förvissa sig om att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt agera vid felaktigheter på recept

14 Detaljerad målbeskrivning
Läkemedel för självmedicinering/egenvård Studenten ska: kunna anpassa egenvårdsexpeditionen efter individens behov och önskemål genom dialog kunna ta reda på individens behov utifrån kundens behov kunna ge information, råd och/eller rekommendationer ha god sortimentskunskap kunna bedöma när en person skall hänvisas till sjukvården

15 Detaljerad målbeskrivning
Kommunikation Studenten ska uppvisa: förmåga att möta individer på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt god förmåga att anpassa sin kommunikation till varje enskild person god förmåga att samarbeta med kollegor och andra professioner inom hälso- och sjukvården ansvarskänsla och noggrannhet i arbetet känsla för etik, säkerhet och sekretess vid kundkommunikationen

16 www.apoteksfarmaci.se - A-TAF’s hemsida Information
Specifik för dig som handledare Specifik för studenterna Lämna in intyg om kursstart + halvtidsrapport(GU) Forum Diskutera med varandra och kursledningen Har du inloggningsuppgifter? Ta för vana att gå in på hemsidan varje vecka. Ej inloggningsuppgifter? Kontakta: Erika Thorsell Ida Bergström

17 Arbetsdokument Att göra i samband med praktikens start
Vid kursstart GU-student Intyg om påbörjad praktik Lämna in så snart studenten börjar via Min Sida Handledarkontrakt Läses igenom och lämnas in via Min sida. Apotekschefen och du skriver under elektroniskt (dvs skriver era namn med tangentbordet) och du bifogar sedan filen när du ”lämnar in” uppgiften. Underlag för individualisering Studieplan används som diskussionsunderlag för att bedöma studentens tidigare erfarenheter och vilka mål som ska genomföras Lärstilstest (frivilligt) Genom att veta lärstil kan du och studenten få förståelse för sitt sätt att lära som hjälp inför fortsatt lärande. Kursstart 1 februari. Under hösten 15 sep.

18 Arbetsdokument Att göra i samband med praktikens start
Vid kursstart UU-student Intyg om påbörjad praktik Skicka in så snart studenten börjar via FAX Handledarkontrakt Läses igenom och lämnas in via FAX eller mail. Underlag för individualisering Studieplan används som diskussionsunderlag för att bedöma studentens tidigare erfarenheter och vilka mål som ska genomföras Lärstilstest (frivilligt) Genom att veta lärstil kan du och studenten få förståelse för sitt sätt att lära som hjälp inför fortsatt lärande. Kursstart 1 februari. Under hösten 15 sep. 18

19 Halvtidsrapport Handledaren Studenten: Lämnar in rapport:
via hemsidan GU via e-post UU Här värderar du din students utveckling Studenten: Lämnar in rapport via hemsidan alt. Studentportalen om sina framsteg Vad han/hon ska arbeta vidare med

20 Slutrapport Studenten: Handledaren: Slutrapport
skickas in underskriven till lärosätet med posten! studentens utveckling på kursen denna ligger till grund för examinationen på kursen Ska vara kursansvarig tillhanda senast dagen då kursen slutar (Ex VT: 30 juni resp 31 juli) Reflektion om din egen utveckling som handledare Hjälp inför kommande praktikperioder Studenten: Slutrapport via hemsidan alt. Studentportalen Reflektion över kursen

21 Delkurser Författningar Recept Egenvård IDA tar över…

22 Skriftlig tentamen under första universitetsveckan
Författningar Lästid – 8 h/vecka kursstart till första universitetsveckan Distanskurs – internetövningar Skriftlig tentamen under första universitetsveckan Omtenta på apoteket i april Godkänd tentamen krävs för temporär behörighet.

23 information, kommunikation
Recepttest Bedömning – muntligt med kundfall där förmåga att expediera recept bedöms Genomförs på apoteket genom rollspel Kontroll, hantverk, information, kommunikation Godkänt test krävs för temporär behörighet – handledare och chef beslutar

24 Komplettera genom träning i det dagliga arbete
Egenvård - Uppsala Distanskurs med självstudier Introduktion på första universitetsveckan Test: bedömning – muntligt med kundfall där kommunikation och information bedöms Komplettera genom träning i det dagliga arbete

25 Delkurs i Egenvård – Göteborgs universitet
Kurstid: Mellan universitetsvecka ett (v. 11) och det muntliga egenvårdsstestet i maj Inläsningstid: Studenten har fyra timmars extra lästid per vecka för teoretisk inläsning (litteratur, seminarier och gruppövningar). Studenten kan även använda de ordinarie fyra timmar per vecka som han/hon under hela praktiken för teoretisk inläsning.

26 Delkurs i Egenvård – Göteborgs universitet
Upplägg av delkursen (4 steg): Steg 1: Under 1:a teoriveckan får studenten en inledande föreläsning om upplägg av egenvården, innehåll, krav och mål, seminarieupplägg, gränsdragning och examination. Steg 2:   Studenten genomför egen inläsning av kurslitteratur Studenten går igenom varor och litteratur som finns på praktikapoteket Studenten genomgår distansseminarier i grupp med diskussioner på lärplattformen GUL (mer information kommer om tider och dylikt). Varje student förbereder en presentation med frågor kring 1 stort eller 2-3 små egenvårdsområden. De studenter som har förkortad praktik och/eller kan uppvisa formell erfarenhet inom egenvård i form av tidigare kurs alternativt arbetslivserfarenhet kan tillgodoräkna sig den här delen av delkursen genom att kontakta ansvarig på Göteborgs universitet.

27 Delkurs i Egenvård – Göteborgs universitet
Upplägg av delkursen (4 steg): Forts steg 2: Skuggning av kollegor i egenvården som har egenvårdskunder. Steg 3:  Studenten tar successivt egna kunder i egenvården. Hur och när detta sker bestäms i samråd med er handledare. Steg 4: Examination på apoteket. Examinationen utgörs av ett rollspel där studenten agerar apotekare i egenvården och handledaren (alternativt annan egenvårdskunnig farmacevt) agerar kund. Testet utformas av Göteborgs universitet och Uppsala universitet

28 Inlämningsuppgifter UU: retorik, etik, farmako-terapi, kommunikation
GU: Kommunikation, etik

29 Riktlinjer 40 timmar/vecka Lästid hela kursen

30 Riktlinjer Instuderingsdagar Frånvaro Andra praktikställen Studiebesök
7 dagar/6 mån, istället för semester Frånvaro Max 14 dagar, sedan förlängning. Kursansvarig beslutar. Andra praktikställen Tre veckor praktik på annat arbetsställe bör ingå vid 6 månaders praktik Studiebesök

31 Riktlinjer Del av praktik utomlands Upp till två veckor
Intyg från mottagande apotek Överenskommelse med handledare och kursansvarig

32 Tider för HT13 Uppsala 16 september Kursstart. Kontakta apoteket för tid. 14-18 oktober        Universitetsvecka 1  15 oktober             Författningstentamen (skrivs under universitetsvecka 1) 15 oktober Sista datum för inlämning av kundkommunikation 1 november          Omtentamen författningar, datum kommer 9 december          Recepttest - preliminärt 18 december         Egenvårdstest – preliminärt 17 december        Inlämningsuppgifter (populärvetenskaplig, farmakoterapi, etik) 17 december Halvtidsutvärdering 19 december        Ev. möjlighet att arbeta med temporär behörighet 10 januari             Omrecepttest – preliminärt 24 januari             Omegenvårdstest – preliminärt 3-7  februari        Universitetsvecka 2 ca 3 veckor innan kursslut Lämna in kommunikationsuppgift 2, retorik 14 februari           Slut för de som har förkortad praktik 13 mars (2014) Pharmada - arbetsmarknadsdag i Uppsala (frivilligt) 14 mars Slut på praktiken

33 Tider för VT 2014 Göteborg 1 februari Kursstart - på apoteket
10-14 mars   Universitetsvecka 1 11 mars        Författningstentamen (Görs i Universitetsveckan) 15 april         Omtentamen författningar (preliminärt) 28 april         Recepttest (preliminärt) 1 maj            Ev. möjlighet att arbeta med temporär behörighet 2 maj            Halvtidsutvärdering 2 maj         Inlämningsuppgifter (Kommunikationsfall, etik) 13 maj        Egenvårdstest (preliminärt) 19-23 maj    Universitetsvecka 2 27 maj          Omtest – Recepttest (preliminärt) 11 juni          Omtest – Egenvårdstest (preliminärt) 30 juni          Slut för de som har förkortad praktik 31 juli           Sista dagen på praktikapoteket

34 Tider för VT 2014 Uppsala 1 februari Kursstart - på apoteket
1 mars Inlämning kundkommunikation 1 12-16 mars   Universitetsvecka 1 13 mars        Författningstentamen (Görs i Universitetsveckan) 17 april         Omtentamen författningar (prel) 23 april         Recepttest 1 maj            Ev. möjlighet att arbeta med temporär behörighet 2 maj            Halvtidsutvärdering 2 maj         Inlämningsuppgifter (terapi, etik, populärvetenskap) 3 maj          Egenvårdstest 7-11 maj     Universitetsvecka 2 30 maj          Omtest – Recepttest 11 juni          Omtest – Egenvårdstest 9 juni/10 juli Inlämningsuppgifter (kundkommunikation 2, retorik) 29 juni          Slut för de som har förkortad praktik 31 juli           Sista dagen på praktikapoteket

35 Vid frågor… Ytterligare frågor nu? www.apoteksfarmaci.se
Använd forumet på kurshemsidan för diskussion och frågor Även via mejl till kursansvariga (eller till ansvarig för respektive fråga)

36 Farmaceut med examen utanför EES - kompletteringsprogram
Behörighet Grundkurs i farmakologi Svenska B för invandrare Läser kurser samtidigt: Praktik 20 veckor Allmän samhällsfarmaci Författningar Farmakoterapi 2 seminariedagar i Uppsala

37 Farmaceut med examen utanför EES - kompletteringsprogram
Praktik 20 veckor Egen handbok med all information Lästid, recepttest, egenvårdstest – samma som A-TAF En halvtidsrapport och två slutrapporter – en till universitetet, en till Socialstyrelsen Kontakt praktiken Ansvarig Jannike Stenlund E-post: Telefon: (OBS! telefontider)


Ladda ner ppt "Grundutbildning för Studenthandledare"

Liknande presentationer


Google-annonser