Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om HÅLLBAR UTVECKLING Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09 Ammie Berglund, Tumba gymnasium, Tumba – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om HÅLLBAR UTVECKLING Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09 Ammie Berglund, Tumba gymnasium, Tumba – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Om HÅLLBAR UTVECKLING Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09 Ammie Berglund, Tumba gymnasium, Tumba – www.lektion.se

2 Hållbar utveckling – vad är det? •WEB-sök på ”hållbar utveckling” med Google ger ………...873 000 träffar 2006 ………………………1 510 000 träffar 2007 •WEB-sök på ”sustainable development” med Google ger 48 400 000 träffar 2006 …………………… 48 900 000 träffar 2007  HÅLLBAR UTVECKLING ÄR AKTUELLT  HÅLLBAR UTVECKLING som MÅL ska eliminera/minska MILJÖPROBLEM

3 Hållbar utveckling >100 definitioner… •“Hållbar utveckling tillgodoser våra behov utan att minska förutsättningarna för framtida generationer att tillgodose sina behov” (Brundtland, 1987) VAD INNEBÄR DETTA KONKRET??? •Skriv ned 5-10 BEHOV som du har i ditt liv!

4 Fann du något liknande? Andas ren luft Dricka rent vatten Äta mat Bostad Kläder Träffa familj/vänner Använda bil Ha ett jobb/inkomst GRUNDLÄGGANDE BEHOV KONFLIKTER mellan BEHOV

5 •INOM mig själv Ska jag ta bilen? JA - det är enkelt, går snabbt NEJ - det ger utsläpp, borde ta bussen/cykla/gå istället Ska jag ta bilen? JA - det är enkelt, går snabbt NEJ - det ger utsläpp, du/vi borde ta bussen/cykla/gå istället •MELLAN människor

6 KONFLIKTER mellan BEHOV •MELLAN grupper •MELLAN samhällen i ett land •MELLAN länder

7 Brundtland 1987: FN-rapport “Our Common Future” HÅLLBAR UTVECKLING ÄR… …EN UTVECKLING MED BALANS MELLAN OLIKA BEHOV •“Hållbar utveckling tillgodoser våra behov utan att minska förutsättningarna för framtida generationer att tillgodose sina behov” •KONFLIKT mellan BEHOV i TIDEN … behov idag → möjligheter i framtiden???

8 HÅLLBAR UTVECKLING EKOLOGI: naturmiljöer i balans (artrikedom, giftfri miljö, stabilt klimat) EKONOMI: produktion och handel i balans (råvarutillgång, lönsamhet för produkter) SOCIOLOGI: samhällen i balans (demokrati, rättvisa)

9 Hållbar utveckling på planeten kräver att vi tar… •http://www.forskning.se/planeten/index.htmlhttp://www.forskning.se/planeten/index.html EKONOMISK HÄNSYN SOCIAL HÄNSYN EKOLOGISK HÄNSYN

10 Ensidig prioritering leder till obalans EKOLOGIS K HÄNSYN EKONOMIS K HÄNSYN SOCIAL HÄNSYN SYMPTOM? Miljöproblem

11 Försurning Ozonhål Förhöjd växthuseffekt & klimatförändringar Tungmetaller Organiska miljögifter (DDT, PCB, dioxiner) Radioaktiv strålning Utrotning av arter Regnskogsskövling Vi känner till problemen…

12 Hur reagerar vi på miljöproblemen som ”varningsklockor”? •Från svt.se avsnitt 4 om "Planeten"Från svt.se avsnitt 4 om "Planeten"

13 SKRÄMSEL- PROPAGANDA = ineffektivt … mer effektivt att arbeta MÅLINRIKTAT

14 16 miljömål •1 Begränsad klimatpåverkan •2 Frisk luft •3 Bara naturlig försurning •4 Giftfri miljö •5 Skyddande ozonskikt •6 Säker strålmiljö •7 Ingen övergödning •8 Levande sjöar och vattendrag •9 Grundvatten av god kvalitet •10 Hav i balans.. •11 Myllrande våtmarker •12 Levande skogar •13 Ett rikt odlingslandskap •14 Storslagen fjällmiljö •15 God bebyggd miljö •16 Ett rikt växt- och djurliv http://www.miljomal.nu ABCD EFGH IJKL MNOP AFODEBLKJMGHINCPAFODEBLKJMGHINCP

15 Globala problem… •Inte bara i Sverige man arbetar målinriktat •Internationella möten &överenskommelser (ex Kyoto-protkollet, begränsa utsläpp för att bromsa klimatpåverkan) •FN: år 2005-2014 = decennium för ”utbildning för hållbar utveckling” •Global satsning!!! Vi är en del av den! MÅLET – komma till rätta med miljöproblem för att trygga vår egen och framtida generationers liv

16 Miljöproblem = symptom = varningsklockor för ”fel i systemet” •Analogi/liknelse med den egna hälsan: TÄNK DIG FÖLJANDE: •SYMPTOM: ”du är trött hela tiden” VAD GÖR DU?

17 Symptomet är TRÖTTHET •Alt 1. Kör på som vanligt med lite extra kaffe  utbränd inom ett år… •Alt 2. Tar sömnmedel  sover kanske bättre  blir lite piggare men får biverkningar och blir darrhänt… mm… •Alt 3. Tar reda på varför jag inte kan sova  åtgärdar orsaken  blir piggare PS. Det kanske inte är ENKELT att åtgärda orsaken…

18 Långsiktig lösning på miljöproblem 1.Förstå orsaken till problemen (sök kunskap om hur planeten fungerar och orsakerna till problemen) 2.Lyft fram nödvändiga åtgärder (koppla åtgärderna till orsakerna till problemen) 3.Följ upp och kontrollera att åtgärderna ger önskade effekter (ger motivation till fortsatta insatser)

19 Arbete med HÅLLBAR UTVECKLING •Indikatorer – mått på ”hur det går”… Indikatorerna ska: · följa upp resultatet av miljömålsarbetet, · visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt, · visa hur miljön mår, · ge underlag för åtgärder och beslut

20 EXEMPEL från http://miljomal.nu •MILJÖMÅL: ”Giftfri miljö” •Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Når vi miljömålet?generation Når vi miljömålet?

21 Indikatorer ”Giftfri miljö” •Allergiframkallande kemiska produkter Ekologiskt odlad mark Ekologisk animalieproduktion Miljöledningssystem CMR-ämnen i varor Kravmärkt mjölk Förorenade områden Hälsofarliga kemiska produkter Konsumenttillgängliga kemiska produkter Växtskyddsmedel NickelallergiAllergiframkallande kemiska produkter Ekologiskt odlad mark Ekologisk animalieproduktion Miljöledningssystem CMR-ämnen i varor Kravmärkt mjölk Förorenade områden Hälsofarliga kemiska produkter Konsumenttillgängliga kemiska produkter Växtskyddsmedel Nickelallergi

22 Hälsofarliga kemiska produkter – tillverkade i/eller importerade till Sverige Når vi miljömålet? Det blir svårt att nå målet, särskilt vad gäller redan spridda långlivade ämnen. Ytterligare nationella och internationella insatser gör det däremot möjligt att begränsa tillförseln av nya farliga ämnen till miljön. REACH  EU-avtal

23 1.Undvik att använda kemikalier i onödan, använd miljömärkta kemiska produkter Varför? miljömäkta prod. mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta. 2.Sortera farligt avfall till återvinning. Varför? Farliga ämnen läcker ut, orsakar skada i miljön. OBS! färger, lösn.medel, batterier, el.utrustning. mediciner 3. Välj ekologiska livsmedel Varför? Ekol odling använder betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel. Du kan bidra till att nå miljömålet:

24 Sammanfattning! •Hållbar utveckling – komplext (ekologi/ekonomi/sociala aspekter) •Miljöproblem - symptom på ”systemfel” •Viktigt klargöra orsak & verkan (naturvetenskap) – kunna se/förstå önskvärd förändring •Förstå KONFLIKT-perspektivet – från individ- till global nivå: önskvärda förändringar inte alltid är lätta att uppnå Ingen tjänar på att vi tappar hoppet – TÄNK POSITIVT!!!


Ladda ner ppt "Om HÅLLBAR UTVECKLING Ammie Berglund Tumba Gymnasium 2008/09 Ammie Berglund, Tumba gymnasium, Tumba – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser