Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden Yinghong Chen Finansiell ekonomi 730g32.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden Yinghong Chen Finansiell ekonomi 730g32."— Presentationens avskrift:

1 F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden Yinghong Chen Finansiell ekonomi 730g32

2 Vad är Finansiell Ekonomi? Finansiell Ekonomi: -- studiet av hur individer, staten och företag allokerar knappa resurser över tiden Det Finansiella Systemet • Det finansiella systemet både begränsar och ger möjligheter! • Det finansiella systemet är globalt. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 2

3 Det Finansiella Systemet: uppgifter 1. Sprida konsumtion över tid och rum. 2. Hantera risk. 3. Tillhandahålla likviditet samt betalningar. 4. Separation av ägande och drift och poola resurser. (seperation of ownership and control) 5. Informationsbärare. 6. Hantera incitamentsproblem. Asymmetrisk information, Agentteori. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 3

4 Finansiella Marknader i Sverige • Penningmarknaden, SSVX (statsskuldväxlar) • Obligationsmarknaden, • Aktiemarknaden, SSE, NGM Nordic MTF, First North, Aktietorget. mm • Valutamarknaden (OTC) • Derivatmarknaden, OMX Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 4

5 Finansiella Marknader i Sverige Kreditmarknaden (mark. För lånat kapital) Kapital marknaden Obligationsmar knaden, banklån, valutamarknad Penning- marknaden Interbank upplåning SSVX, Kortare än 1 år organiserad marknaden. Aktiemarknad (mark. För eget kapital) Onoterad 5 Derivat marknaden

6 Avkastningar på olika tillgångar Nominell avkastning: tar ej hänsyn till inflationen (det är den avkastning du normalt är lovad enligt kontraktet) Real avkastning: tar hänsyn till inflationen (1+nominell ränta) = (1+real ränta) · (1+inflation) approximativt: nominell ränta = real ränta + inflation Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 6

7 Avkastning på Aktiemarknad, obligationsmarknad (1919-2002) Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 7 Nominal return 1919-2002 StocksBondsBillsInflation Arithmetic mean10.8%6.8%5.7%3.3% Standard deviation16.8%6.6%0.9%2.9% Real return1919-2002 Arithmetic mean7.6%3.6%2.4% Standard deviation16.9%7.6%3.0%

8 Några grundläggande begrepp Tidsvärdet (time value) av pengar • Pengar nu är värd mer än pengar imorgon (i framtid). • En säker krona är värd mer än en osäker krona. Varför? 1.ränta 2.inflation 3.osäkerhet Se Grafen (nuvärdet av 1kr minskar över tiden) Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 8

9 Tidsvärdet av en krona 9

10 Tidsvärdet av Pengar Framtida värdet (slutvärde) FV = NV × (1+r) n Ränta på ränta FV = framtida värdet av vår investering NV = nuvärdet av vår investering r = räntan n = löptiden för vår investering Jämför med enkla räntan: FV=NV(1+n×r) Ränta på ränta (Compounding) Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 10

11 Ränta på ränta 11

12 Ränta på ränta: tidsvärdet av pengar Interest Rates

13 Nuvärdet • Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 13

14 Ränta på Ränta Om Citibank har låneränta på kreditkort skulder 16% årligen, förräntat månadsvis: Vad är den effektiva årsräntan? Den effektiva (ränta på ränta) årsräntan: EFF = [1 + ENK / n] n - 1 EFF = effektiva årsräntan ENK = enkla årsräntan n = antal förräntningsperioder per år, t.ex 12 mån Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 14

15 Continuous compounding =e r -1 Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 15 ENK %nEFF % 16116,00% 16216,64% 16316,87% 16416,99% 16517,06% 16617,11% 16717,14% 16817,17% 16917,19% 161017,20% 161117,22% 161217,23% 165217,32% 1636517,35% 16∞17,351%

16 Annuitet En sekvens av identiska kassaflöden vid specifika tidpunkter. ------ C ------ C ------ C ------ C ------ C Det första kassaflödet inträffar om en period alla andra kassaflöden inträffar med samma intervall (en period) alla kassaflöden har samma nominella belopp, C vi antar horisontell räntekurva (räntor med olika löptid är samma) Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 16

17 Annuitet: Nu(värde)summe • Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 17

18 Kapitalbudgetering och värdering av investeringsprojekt Vi ska nu använda begreppet diskontering och nuvärdesberäkningar för att fatta beslut om vilka investeringar vi ska göra. Q: Ska vi ge oss in i en ny bransch? Ska vi investera i ny utrustning? Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 18

19 Vilken diskonteringsränta ska vi välja? Grundregel: normalt använder man en högre diskonteringsränta ju högre risk ett projekt har. 1.räntan ska vara riskjusterad 2.endast projektets risk är relevant, ej nödvändigtvis samma som hela företagets risk 3.hur vi finansierar projektet är oväsentligt (skilja investeringsbedömning från finansiering) 4.endast marknadsrelaterad risk är relevant (beta, CAPM) Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 19

20 Värdering av investeringsprojekt: bedömnings kriterium Vilket kriterium ska man använda för att bedöma investerings projekt? Beräkna Nuvärde av framtida cashflows och dra ifrån initiala investeringskostnaden =NV-G =Net Present Value (NPV) om NPV > 0 ska projektet genomföras Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 20

21 Diskonterad Kassaflöde metod (DCF) Huvud idé för värdering av företag är att: 1. Betrakta företag som en serie av kassaflöde. 2. Kassaflöde kan endast jämföras vid samma tidpunkter. (Längs tidslinje) 3.Kassaflöde kan fritt flyttas längs tidslinje med hjälp av diskonterings ränta. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 21

22 Investerings bedömning • Vi använder Netto Nuvärde (Net Present Value rule /NPV) för att bedöma om ett företags investering är fördelaktig eller inte. • STEG 1: ta fram kassaflöde som ska genereras I framtid • STEG 2: ta fram kapital kostnad: alternativ kapital kostnad som andra investeringar med lika stora risk skulle kunna ge. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se22

23 Nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden (NPV) • STEG 3: använd den alternativa kapital kostnaden (r) för att diskontera potentiella kassaflöden. (DCF) • STEG 4: Net present value (NPV) avgör om projektet är fördelaktig eller ej. Netto Nuvärde = DCF – grundinvesteringar Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 23

24 Faktorer som ska uppmärksammas Timing: när kassaflöde händer? Ju tidigare kassa komma in, desto bättre för företags ekonomi. Ju längre fram i tid kassaflöden blir aktuell, desto mindre nuvärde den ska ha. Storlek: investerings storlek kan ha betydelse. Kassaflödes storlek och investerings storlek spelar stor roll. Det är Kassaflöde, inte vinst som ska diskonteras. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 24

25 Bedömning av flera projekt • Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 25

26 Exempel 1: beräkna följande projekt NPV Suppose that you are analyzing an investment proposal. It costs €2,000 to invest and is expected to bring in a cash flow of €1,500 in the first year and €500 in the second. The estimated opportunity cost of capital is 10 percent. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 26 T1T2T0

27 Exempel 1: kalkylering • Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 27

28 Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 28

29 Nusummefaktor tabell Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 29

30 Vinst ≠ kassaflöde Ett lönsamt företag kan ha negativt kassaflöde. Varför det? T. ex. Vinst bokförs när försäljningen sker, inte när pengarna kommer in. Därför måste kassaflöde justeras. Hur gör man det då? Rörelseresultat* +/- förändring av rörelsekapital +/-kassaflöde från investering+/-kassaflöde från finansiering *(+) utbetalningar som inte motsvarar pengar ut. (-) Inbetalningar som inte motsvarar pengar in. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 30

31 Ett projekts kassaflöde över 6 år Diskonterings ränta=12% NV=∑(C×nuvärdefaktor) Beräkna Nettonuvärdet. =NV-G=1228+3116+2896+2693+3591+2186-11500 =4223 Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 31 Year: 0 1 2 3 4 5 6 Total cash flow –11,500 +1,375 +3,909 +4,069 +4,237 +6,329 +4,339 Discount factor 1.0.8929.7972.7118.6355.5674.5066 Present value –11,500 +1,228 +3,116 +2,896 +2,693 +3,591 +2,198 Net present value 4,223 $

32 Hur ska kursen genomföras? Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 32 Arbetsgrupp Seminarium presentation Lektioner

33 Arbetsgrupp: vi skall ha roligt! Principer av arbetsgrupp: självstyrd studie • Alla skall få möjlighet att göra sin röst hörd • Var och en försöker skapa en välkommande miljö • Beslut fattas efter diskussion och på konsensus- bas • Ge återkoppling till andra i gruppen • Informera andra om frånvaro i gruppträff Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 33

34 Projekt I • Bilda arbetsgrupp. 4-5 personer/grupp. • Skriva gruppkontrakt själv. • Välj ett ämne angående finansiella intermediärer • Presentera inför stora gruppen. • Var lärare för 15 min. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 34

35 Projekt II Fortsätta med arbetsgrupp: Aktieprojekt: tillämpa grundläggande byggstena i finans: portföljteorin, CAPM, aktievärdering… • Börja 31 augusti. • Följa aktiemarknad för 2 veckor. • Skriva dagbok, beräkna vinst/förlust. • Presentera inför stora grupp. • Alla ska bidra! Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 35

36 Exempel 2 kassaflöde från verksamhet Suppose investing in the new heating system costs $100,000 but reduces heating costs by $30,000 a year. The system will be depreciated straight-line over a 5-year period, so the annual depreciation charge will be $20,000. The firm’s tax rate is 35 percent. We calculate the • incremental effects on (revenues, expenses, and depreciation charges ) Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 36

37 Steg 1: Räkna ut vinst Increase in (revenues minus expenses) – additional depreciation expense =30,000– 20,000 = Incremental profit before tax – Incremental tax at 35% = 10,000– 3,500 = Change in net profit = +6,500 Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 37

38 Steg2: Netto kassaflöde ≠ vinst Metod 1: Rörelseresultat före avskrivningar-skatt Increase in (revenues – cash expenses) – additional taxes = $30,000 – $3,500 = $26,500 Obs: rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) På engelska: earning before interest, tax, and depreciation and amortization. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 38

39 Metod2: årsresultat+ avskrivningar Increase in net profit + additional depreciation = $6,500 + $20,000 = $26,500 Årsresultat =netto vinst Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 39

40 Metod 3: rörelseresultat före avskrivningar*(1-skattsats)+skatteskydd Increase in (revenues – cash expenses) × (1 – tax rate) + (additional depreciation × tax rate) = $30,000 × (1 –.35) + ($20,000 ×.35) = $26,500 Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 40

41 Extra material : Övnings mall för kassaflödesanalys • Kassaflödes mallar och Nyckeltalsmallar enligt resultaträkning och balansräknings info • Ladda ner mallar från • http://www.nj.se/NJAB/NJ/Home.nsf/ByKey/B asnyckeltal?OpenDocument http://www.nj.se/NJAB/NJ/Home.nsf/ByKey/B asnyckeltal?OpenDocument • Eller från kurs hemsida övningar • Ta fram ett företags BR och RR, fylla i siffrorna • Nyckeltal visas automatiskt i Excel blad Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 41

42 Nästa: Förberedda BMM kapital 5-6. Linköpings Universitet, IEI, yinghong.chen@liu.se 42 Tack för att ni är bidragande!


Ladda ner ppt "F1 Finansiell ekonomi kurs: Nuvärdet och nuvärdesmetoden Yinghong Chen Finansiell ekonomi 730g32."

Liknande presentationer


Google-annonser