Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät."— Presentationens avskrift:

1 Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

2 Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten – Integrera stora mängder förnybar och variabel elproduktion – Integrera lokala distribuerade produktionskällor – Förutse och hantera variationer i belastning (toppar och dalar) – Bibehålla och förbättra dagens leveranskvalitet och leveranssäkerhet En förändrad elmarknaden som bidrar till utveckling av nya marknadslösningar och nya tjänster – Stimulera till förbrukarflexibilitet – Underlätta en effektivare elanvändning – Medverka till ökat kundinflytande och aktivare kunder

3 Flexibilitet är nyckeln till framgång! Hantering av den kontinuerliga balanshållningen – Kortare tidshorisont på grund av vädervariationer – Svårare att förutse kundbeteende - förbrukningsvariationer Hantera hög elförbrukning och låg vind- och solkraftproduktion – Kortare driftstid för topplastanläggningar – Kapacitetsersättning? Hantera låg elförbrukning och hög vind- och solkraftproduktion – Negativa priser – Exportmöjligheter, lagringsteknik

4 Flexibilitet är inte bara teknik! Hur skapar vi tillräckligt starka incitament för aktiva kunder? Efterfrågeflexibilitet och prisbildning - marknadspåverkan Incitament för investeringar i smarta elnätslösningar – kostnads nyttofördelning Olika incitament för olika kundgrupper behövs – Ekonomi – Enkelhet – Miljö, samhällsansvar – Oberoende – Attityder och normer

5 Vad har vi gjort och vad är på gång?

6 Fokusområden – inriktning Smarta elnät i energisystemet - framtidsbedömningar och scenarioanalyser Incitamentsstruktur och kundinflytande på elmarknaden – aktörsperspektiv och fokus på värdekedjan FoU, kunskapsförsörjning och teknikutveckling – koordineringsbehov, strategi och prioriteringar Informationssäkerhet och integritet – hot och risker, hinder och lösningar Näringslivsutveckling och internationella kontakter – Sveriges position – strategi och prioriteringar Standardisering och interoperabilitet – behandlas integrerat

7 Systemanalyser Genomförare: NEPP (North Europe Power Perspectives) Delresultat – Olika politiska vägval ger mycket stora skillnader för utbyggnad av förnybar, variabel elproduktion i Europa – Måttlig ökning av elanvändningen i Norden ger nettoelexport, som kan bli mycket stor på sikt i vissa scenarier – Vilken överföringskapacitet (”kablar”) får vi till omvärlden? – Omfattande utbyggnad av vind och sol ger radikalt minskade driftstider för termiska kraftverk

8 Systemanalyser – beräkningsfall* 2000 MW användes kortare än 55 timmar 2000 MW användes kortare än 35 timmar *Analyser genomförda av NEPP för samordningsrådet

9 Incitamentsstruktur - aktörsanalys Hypotes – Incitamenten på dagens marknad är inte tillräckliga för att stimulera till förbrukarflexibilitet och smarta elnätslösningar Syfte – Kartlägga och analysera aktörer och nuvarande incitamentsstruktur – Bedöma förutsättningar för en framtida incitamentsstruktur – Utifrån samhällsnytta bedöma behov av att förstärka nuvarande incitament eller ändra incitamentsstrukturen Rapportering – Hösten 2013

10 Kartläggning av forskningsprojekt Genomförare: Ramböll Syfte – Inventera och ge en så heltäckande bild som möjligt över forskningsaktiviteter i landet inom smarta elnät – Tydliggöra svenska insatser på EU-nivå och internationellt Metod – Enkät och kompletterande kvalitativa telefonintervjuer Rapportering – Slutrapportering i mitten av juni 2013

11 Förstudie risk och sårbarhetsanalys Integritetsfrågor en nyckelfråga - förebyggande insatser behövs för att undgå bakslag! Genomförare: 4CStrategies Syfte och metod: -Identifiera risker/sårbarheter relaterade till förmåga att motstå driftstörningar och återställa systemet -ISO 31000 metodik Rapportering i juni 2013

12 Vad händer i andra länder Policystudie i samarbete med Tillväxtanalys – Japan, Sydkorea, Kina, Indien, USA Fokus: – Utmaningar, mål och strategier – Implementering, konkreta resultat och framtidsmöjligheter

13 Företag inom smarta elnät Genomförare: Business Sweden Syfte – Vilken företag finns i Sverige som levererar eller skulle kunna leverera produkter och tjänster inom smarta elnät (utgångspunkt definitioner enligt IEA) – Hur kan branschen karakteriseras övergripande – Vilka slutsatser kan dras om Sveriges styrkor och svagheter Rapportering – Rapport med kvalitativa bedömningar (april 2013) – Databas över identifierade företag

14 Företag efter kategorier

15 Resultat i sammandrag 135 företag verksamma inom smarta elnät Bred spridning mellan kategorierna – flest verksamma inom system för avancerad mätning Stora företag utgör en betydelsefull andel (20 %) och betydande andel micro och små företag ((65 %) Mer än hälften etablerade före år 2000 Företagskluster återfinns i storstäderna Övriga centrala aktörer: politik, akademi, användare, leverantörer av stödjande teknologi och möjliggörare

16 Slutsatser - framtida vägval Företag med bred spridning över kategorier och kombination av små och stora företag Möjligheter till tillväxt genom stor andel små företag och potential från IT-företag Möjligheter att testa koncept och visa upp lösningar instrumentella för vidare försäljning Sverige står inför ett vägval mellan att främja en bred eller en nischad kompetens inom smarta elnät Ett annat vägval är om förutsättningarna företagens utveckling bör främjas i Sverige eller internationellt

17 Kommunikation Dialogforum – Genomförda: – kundinflytande på elmarknaden (2012), – standardisering och innovation (mars 2013) – Planerade: – Elnätsföretagens roll och framtidens elnät – 7 maj 2013 Kunskapsplattformen www.swedishsmartgrid.se


Ladda ner ppt "Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät."

Liknande presentationer


Google-annonser