Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 Speglar främst förhållandena under 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 Speglar främst förhållandena under 2010."— Presentationens avskrift:

1 Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 Speglar främst förhållandena under 2010

2 Bakgrund  Avdrag för hushållstjänster ”RUT” från 1 juli 2007. Motiv: Etablera en ny marknad, skapa sysselsättning, motverka svartarbete, jämställdhet  Avdrag för ROT-arbeten från 8 december 2008. Motiv: Motverka svartarbete, konjunkturläget  Fakturamodellen infördes 1 juli 2009  Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden inkl. moms. Reduktionen högst 50 000 kr per köpare och år.

3 Skatteverket har också ett regeringsuppdrag  Regeringsuppdrag till Skatteverket 22 juni 2011 avseende uppföljning och utvärdering av fakturamodellen  Uppdraget ska redovisas senast februari 2012  Skatteverkets förslag kommer samlat i anslutning till avrapporteringen av regeringsuppdraget

4 Fokus för Skatteverkets analys Skapa kunskap om:  Hur rutinerna fungerat för Skatteverket, köpare och utförare  Effekten på svartarbetet  Fel som är specifika för det nya systemet  Legitimiteten för svartarbete inom dessa områden Därutöver:  Dokumentation av husavdragets utveckling och karaktäristika på köpare och utförare ▼ ESO-projekt:  En bred samhällsekonomisk analys kommer att göras av forskare i Uppsala

5 Fakturamodellen ger ökad transparens Fakturamodellen verkar positivt:  Ger systemstöd som - stimulerar vit efterfrågan hos hushållen - skapar preventiv effekt hos företagen genom den info den skapar om transaktionerna och som används i Skatteverkets kontroller - ger aktuell information - ger bättre förutsättningar för kontroll än i andra branscher  Möjliggör förtryckning av deklarationerna vilket skapar rationell hantering

6 Genomförda undersökningar  Intervjuundersökning med köpare av RUT  Intervjuundersökning med köpare av ROT  Frågor till allmänheten genom påhäng i Skatteverkets årliga intervjuundersökning  Kartläggning av felförekomst baserad på slumpurval av ansökningar för husarbete  Bearbetningar av uppgifter i Skatteverkets administrativa system

7 Senaste utvecklingen mätt som rullande tolvmånaderstal med slutmånad augusti 2011:  ROT: 13,9 mdkr 907 000 köpare  RUT: 1,6 mdkr 387 000 köpare Utvecklingen av RUT och ROT miljarder kr

8 RUT  Om köparna  Om utförarna  Om svartarbetet

9 Vilka är RUT-köparna? 326 000 köpare. Reduktion 1 371 mnkr  Uppskattningsvis har köpts 7,6 miljoner timmar (motsvarar schablonmässigt ca 5000 årsarbeten i debiterad tid; antalet sysselsatta är fler genom att all arbetstid inte kan debiteras och att en del arbetar deltid).  Städning står för 89 %, trädgårdsarbete/snöröjning för 8 %  Överrepresentation i åldrarna 35-44 år samt över 65 år  Över 65 år finns 115 000 köpare (= 35 %) och de står för 300 mnkr (24 %)  164 000 förvärvsarbetar, varav - 103 000 sammanboende där båda arbetar heltid, - 38 000 sammanboende där båda arbetar 6 timmar eller mer - 25 000 ensamstående som arbetar heltid - Av de heltidsarbetande uppger 46% att de arbetar mer än normal heltid  75 % av köparna har fått belopp under 5 000 kr; 3 % belopp över 20 000 kr (i genomsnitt 4 200 kr)

10 Hur fick man jobbet utfört innan avdraget fanns?

11 Vilka är RUT-utförarna? Antal företag: 8 630 st  Totalt har 12 451 företag fått utbetalningar men vissa är att karaktärisera som ROT-företag  Exkl. ROT-dominerade finns 8 630 RUT-företag  En ung bransch, startade 2007 eller senare: 47 %  Antal arbetsgivare nischade mot RUT: ca 2 400 st, varav 1 600 nyregistrerade  Egenföretagare: ca 5 400 st  Antal arbetsgivare där RUT är ett marginellt inslag: ca 1 900 st  Utländska företag: 32 st (Polen/Tjeckien 18 st, Norden 8 st, Baltikum 4 st)

12 Om svartarbetet städtjänster Vald metod för att fånga vad som hänt  Föremätning = svartarbetskartläggningen 2005  Förändringen = Intervjufrågor riktade till RUT- köpare

13 Köpare av städtjänster  Skillnad i tidsåtgång mellan gör-det-själv och utförare. Åldersgruppen 18-64 år

14 Timpris för städning – vitt och svart

15 RUT-köparna är priskänsliga

16 Omvandling av svarta städtjänster Svar på frågan hur köparens hushåll gjorde tidigare Antal hushållAntal köpta som köpt svartsvarta timmar  RUT-hushåll som tidigare köpte svart 14 0000,9 miljoner  Svartarbeteskart- läggningen 2005 147 0007,4 miljoner  Relativ minskning 10 %11 á 12 % ▼ Av en rad skäl en minimiskattning

17 Omvandling på sikt

18 ROT  Om köparna  Om utförarna  Om svartarbetet

19 Vilka är ROT-köparna? 870 000 köpare. Reduktion 13,5 mdkr  Uppskattningsvis har köpts 53 miljoner timmar (≈ 30 000 årsarbeten i debiterad tid)  Stor volymökning   40 % uppges vara tidigareläggningar eller jobb som inte skulle ha gjorts om ROT-avdraget inte funnits  Genomsnittligt belopp 15 511 kr/köpare  39 % av köparna har fått belopp under 5 000 kr; 28 % belopp över 20 000 kr

20 Vilka är ROT-utförarna? Antal företag: 61 137 st  Lite fler startade 2009 och lite färre 2010 än under 2007 och 2008  Arbetsgivarregistrerade: 62 % (38 170 st)  Egenföretagare 51 % (31 114 st)  Utländska företag: 339 st (Polen/Tjeckien 224 st; Baltikum 70 st)

21 Om svartarbetet ROT

22 Många ROT-köpare kan inte göra jobbet själv Skillnad i tidsåtgång mellan gör-det-själv och utförare

23 Nettopris (efter reduktion) per timme för ROT-arbeten

24 Priskänsligheten ROT – samtliga typer av jobb sammantaget Men stora skillnader mellan olika typer av jobb:  minst priskänsligt el/VA  mest priskänsligt målning och tapetsering

25 Omvandling av svarta ROT-jobb Svar på frågan hur ”köparens hushåll skulle fått utfört motsvarande jobb om avdraget inte funnits” Anm: De intervjuade har kunnat ange flera svarsalternativ

26 Jämförelse med volymen i svartarbetskartläggningen 2005 AntalAntal svarta arbetentimmar  Arbeten som skulle köpts svart om ROT- avdraget inte funnits44 000 2,6 miljoner  Svartarbeteskart- läggningen 2005 430 00018,7 miljoner  Relativ andel -10 %-14 % Faktorer som kan medföra underskattning:  Frågan hypotetisk. IP har uppfattat den som känslig  I svaret ”ta hjälp av vänner och anhöriga” kan finnas en del svart  Om det skulle finnas betydande inslag av renoveringsarbete som inte omfattas av dagens husavdrag i den volym svartarbete 2005 som vi relaterar effekten till

27 Bilden av hela marknaden bland ROT- företagen? Om man hade frågat ROT-företagen – hur skulle bilden av svartarbetet då ha blivit?  Vid utvärderingen av Finlands hushållsavdrag bedömde företagen att 60 procent av den svarta marknaden hade försvunnit (baserat på hypotetiska frågor till företagare i branschen)  En samlad och aktuell bild av hur ROT-företagen i Sverige bedömer förekomsten av svartarbete finns inte. Planer på en undersökning (hösten 2011) finns hos intresseorganisationerna.  Hösten 2009 svarade 78 % av företagen att ROT-avdraget bidrar till minskat svartarbete.

28 Vilken betydelse kan den stora vita efterfrågan 2010 tänkas ha?  Är mängden svartarbete beroende på efterfrågetrycket?  År 2010 ett annat läge än 2005. Efterfrågeökningen så stor att konkurrensen från svart uppfattas som liten  Utförarna har svårt att tillfredsställa efterfrågan och de svarta arbetena hamnar ”längst bak i kön”  Vita jobb har tidigarelagts och i denna konkurrens har svarta jobb trängts undan.

29 Om legitimiteten Frågor riktade till allmänheten

30 Inställningen till RUT och ROT är mycket positiv hos allmänheten November 2010  86% tycker ROT-avdraget bra  72 % tycker RUT-avdraget bra  Almegas undersökningar visar att acceptansen för RUT ökat över tiden  ROT-avdraget har redan tidigare haft hög acceptans

31 Acceptansen för svartarbete har minskat November 2010  88 % tycker inte det är OK att folk köper svartstädning  90 % tycker inte det är OK att folk köper ROT-arbeten svart  Almegas undersökningar: Klar förändring i attityden till svart städning. Legitimiteten i att köpa hushållsnära tjänster svart har minskat.  Demoskops undersökningar visar också på att inställningen generellt till svartarbete ändrats  färre kan tänka sig att själv arbeta svart och att köpa svart våren 2011 jämfört med 2005 – Husavdraget kan vara en bidragande faktor

32 Administrativa hanteringen 3 aktörer

33 Hur har det gått?  Skatteverkets förmåga att snabbt anpassa och planera om har satts på prov... 4 ggr så stor volym som ursprungligen beräknades  Ansökan om utbetalning: - 1:a halvåret: Bara på papper. Utbetalning inom 10 dagar - Från 2010: Även e-tjänst. Utbetalning inom 5 dagar - Klaras i över 95 % av fallen  Köparna – fakturamodellen har gjort det mycket enkelt  RUT-utförarna – en ny bransch och administrationen av fakturamodellen ses som en del av och en förutsättning för att branschen ska fungera  ROT-utförarna – inledningsvis var kritiken delvis hård. Men efter ett par månader hade kritiken dämpats. Men en riktigt samlad och aktuell bild finns inte

34 Fel och fusk specifika för husavdraget  Skilja på skattefel och rena bedrägerier

35 Felskattning med slumpurval  Slumpurval 2 553 ansökningar från utförare  Det förekommer också rena periodiseringsfel dvs. belopp som är helt rätt men som betalts ut för tidigt (ska göras först när arbetet är utfört och kunden betalat fakturan)  i slutändan en ränteeffekt av marginell betydelse för statskassan

36 Riktade kontrollen Förkontrollen 2010:  55 mnkr stoppat från utbetalning  69 brottsanmälningar Efterkontrollen:  skatte- och avgiftskrav 36 mnkr  18 brottsanmälningar 159 st brottsanmälningar sedan fakturamodellens start t.o.m. 2010

37 Utökade kontroller 2011  Kostnad för material görs om till arbetstid. –Förekommer både bland stora och små aktörer  Problem med närstående som utför arbete –Skattereduktion kan inte medges när en närstående utfört arbetet.  Bedrägerier –utförare och köpare är i maskopi med varandra

38 Om ansökan om skattereduktion görs på felaktiga grunder kan den som ansöker om skattereduktion  bli återbetalningsskyldig av för mycket beviljad skattereduktion  påföras skattetillägg på grund av att han lämnat oriktig uppgift i deklarationen  bli åtalsanmäld


Ladda ner ppt "Om RUT och ROT och VITT och SVART Rapport 2011:1 Speglar främst förhållandena under 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser