Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om RUT och ROT och VITT och SVART

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om RUT och ROT och VITT och SVART"— Presentationens avskrift:

1 Om RUT och ROT och VITT och SVART
Rapport 2011:1 Speglar främst förhållandena under 2010

2 Bakgrund Avdrag för hushållstjänster ”RUT” från 1 juli Motiv: Etablera en ny marknad, skapa sysselsättning, motverka svartarbete, jämställdhet Avdrag för ROT-arbeten från 8 december Motiv: Motverka svartarbete, konjunkturläget Fakturamodellen infördes 1 juli 2009 Skattereduktionen är 50% av arbetskostnaden inkl. moms. Reduktionen högst kr per köpare och år.

3 Skatteverket har också ett regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag till Skatteverket 22 juni 2011 avseende uppföljning och utvärdering av fakturamodellen Uppdraget ska redovisas senast februari 2012 Skatteverkets förslag kommer samlat i anslutning till avrapporteringen av regeringsuppdraget

4 Fokus för Skatteverkets analys
Skapa kunskap om: Hur rutinerna fungerat för Skatteverket, köpare och utförare Effekten på svartarbetet Fel som är specifika för det nya systemet Legitimiteten för svartarbete inom dessa områden Därutöver: Dokumentation av husavdragets utveckling och karaktäristika på köpare och utförare ESO-projekt: En bred samhällsekonomisk analys kommer att göras av forskare i Uppsala

5 Fakturamodellen ger ökad transparens
Fakturamodellen verkar positivt: Ger systemstöd som - stimulerar vit efterfrågan hos hushållen - skapar preventiv effekt hos företagen genom den info den skapar om transaktionerna och som används i Skatteverkets kontroller - ger aktuell information - ger bättre förutsättningar för kontroll än i andra branscher Möjliggör förtryckning av deklarationerna vilket skapar rationell hantering

6 Genomförda undersökningar
Intervjuundersökning med köpare av RUT Intervjuundersökning med köpare av ROT Frågor till allmänheten genom påhäng i Skatteverkets årliga intervjuundersökning Kartläggning av felförekomst baserad på slumpurval av ansökningar för husarbete Bearbetningar av uppgifter i Skatteverkets administrativa system

7 Utvecklingen av RUT och ROT miljarder kr
Senaste utvecklingen mätt som rullande tolvmånaderstal med slutmånad augusti 2011: ROT: 13,9 mdkr köpare RUT: 1,6 mdkr köpare

8 RUT Om köparna Om utförarna Om svartarbetet

9 Vilka är RUT-köparna? 326 000 köpare. Reduktion 1 371 mnkr
Uppskattningsvis har köpts 7,6 miljoner timmar (motsvarar schablonmässigt ca 5000 årsarbeten i debiterad tid; antalet sysselsatta är fler genom att all arbetstid inte kan debiteras och att en del arbetar deltid). Städning står för 89 %, trädgårdsarbete/snöröjning för 8 % Överrepresentation i åldrarna år samt över 65 år Över 65 år finns köpare (= 35 %) och de står för 300 mnkr (24 %) förvärvsarbetar, varav sammanboende där båda arbetar heltid, sammanboende där båda arbetar 6 timmar eller mer ensamstående som arbetar heltid - Av de heltidsarbetande uppger 46% att de arbetar mer än normal heltid 75 % av köparna har fått belopp under kr; 3 % belopp över kr (i genomsnitt kr)

10 Hur fick man jobbet utfört innan avdraget fanns?

11 Vilka är RUT-utförarna?
Antal företag: st Totalt har företag fått utbetalningar men vissa är att karaktärisera som ROT-företag Exkl. ROT-dominerade finns RUT-företag En ung bransch, startade 2007 eller senare: 47 % Antal arbetsgivare nischade mot RUT: ca st, varav nyregistrerade Egenföretagare: ca st Antal arbetsgivare där RUT är ett marginellt inslag: ca st Utländska företag: 32 st (Polen/Tjeckien 18 st, Norden 8 st, Baltikum 4 st)

12 Om svartarbetet städtjänster
Vald metod för att fånga vad som hänt Föremätning = svartarbetskartläggningen 2005 Förändringen = Intervjufrågor riktade till RUT-köpare

13 Köpare av städtjänster
Skillnad i tidsåtgång mellan gör-det-själv och utförare. Åldersgruppen år

14 Timpris för städning – vitt och svart

15 RUT-köparna är priskänsliga

16 Omvandling av svarta städtjänster
Svar på frågan hur köparens hushåll gjorde tidigare Antal hushåll Antal köpta som köpt svart svarta timmar RUT-hushåll som tidigare köpte svart ,9 miljoner Svartarbeteskart- läggningen ,4 miljoner Relativ minskning % 11 á 12 % Av en rad skäl en minimiskattning

17 Omvandling på sikt

18 ROT Om köparna Om utförarna Om svartarbetet

19 Vilka är ROT-köparna? 870 000 köpare. Reduktion 13,5 mdkr
Uppskattningsvis har köpts 53 miljoner timmar (≈ årsarbeten i debiterad tid) Stor volymökning  40 % uppges vara tidigareläggningar eller jobb som inte skulle ha gjorts om ROT-avdraget inte funnits Genomsnittligt belopp kr/köpare 39 % av köparna har fått belopp under kr; 28 % belopp över kr

20 Vilka är ROT-utförarna?
Antal företag: st Lite fler startade 2009 och lite färre 2010 än under 2007 och 2008 Arbetsgivarregistrerade: 62 % ( st) Egenföretagare 51 % ( st) Utländska företag: 339 st (Polen/Tjeckien 224 st; Baltikum 70 st)

21 Om svartarbetet ROT

22 Många ROT-köpare kan inte göra jobbet själv
Skillnad i tidsåtgång mellan gör-det-själv och utförare

23 Nettopris (efter reduktion) per timme för ROT-arbeten

24 Priskänsligheten ROT – samtliga typer av jobb sammantaget
Men stora skillnader mellan olika typer av jobb: minst priskänsligt el/VA mest priskänsligt målning och tapetsering

25 Omvandling av svarta ROT-jobb
Svar på frågan hur ”köparens hushåll skulle fått utfört motsvarande jobb om avdraget inte funnits” Anm: De intervjuade har kunnat ange flera svarsalternativ

26 Jämförelse med volymen i svartarbetskartläggningen 2005
Antal Antal svarta arbeten timmar Arbeten som skulle köpts svart om ROT- avdraget inte funnits ,6 miljoner Svartarbeteskart- läggningen ,7 miljoner Relativ andel % -14 % Faktorer som kan medföra underskattning: Frågan hypotetisk. IP har uppfattat den som känslig I svaret ”ta hjälp av vänner och anhöriga” kan finnas en del svart Om det skulle finnas betydande inslag av renoveringsarbete som inte omfattas av dagens husavdrag i den volym svartarbete 2005 som vi relaterar effekten till

27 Bilden av hela marknaden bland ROT-företagen?
Om man hade frågat ROT-företagen – hur skulle bilden av svartarbetet då ha blivit? Vid utvärderingen av Finlands hushållsavdrag bedömde företagen att 60 procent av den svarta marknaden hade försvunnit (baserat på hypotetiska frågor till företagare i branschen) En samlad och aktuell bild av hur ROT-företagen i Sverige bedömer förekomsten av svartarbete finns inte. Planer på en undersökning (hösten 2011) finns hos intresseorganisationerna. Hösten 2009 svarade 78 % av företagen att ROT-avdraget bidrar till minskat svartarbete.

28 Vilken betydelse kan den stora vita efterfrågan 2010 tänkas ha?
Är mängden svartarbete beroende på efterfrågetrycket? År 2010 ett annat läge än Efterfrågeökningen så stor att konkurrensen från svart uppfattas som liten Utförarna har svårt att tillfredsställa efterfrågan och de svarta arbetena hamnar ”längst bak i kön” Vita jobb har tidigarelagts och i denna konkurrens har svarta jobb trängts undan.

29 Om legitimiteten Frågor riktade till allmänheten

30 Inställningen till RUT och ROT är mycket positiv hos allmänheten
November 2010 86% tycker ROT-avdraget bra 72 % tycker RUT-avdraget bra Almegas undersökningar visar att acceptansen för RUT ökat över tiden ROT-avdraget har redan tidigare haft hög acceptans

31 Acceptansen för svartarbete har minskat
November 2010 88 % tycker inte det är OK att folk köper svartstädning 90 % tycker inte det är OK att folk köper ROT-arbeten svart Almegas undersökningar: Klar förändring i attityden till svart städning. Legitimiteten i att köpa hushållsnära tjänster svart har minskat. Demoskops undersökningar visar också på att inställningen generellt till svartarbete ändrats  färre kan tänka sig att själv arbeta svart och att köpa svart våren 2011 jämfört med 2005 – Husavdraget kan vara en bidragande faktor

32 Administrativa hanteringen
3 aktörer

33 Hur har det gått? Skatteverkets förmåga att snabbt anpassa och planera om har satts på prov... 4 ggr så stor volym som ursprungligen beräknades Ansökan om utbetalning: - 1:a halvåret: Bara på papper. Utbetalning inom 10 dagar - Från 2010: Även e-tjänst. Utbetalning inom 5 dagar - Klaras i över 95 % av fallen Köparna – fakturamodellen har gjort det mycket enkelt RUT-utförarna – en ny bransch och administrationen av fakturamodellen ses som en del av och en förutsättning för att branschen ska fungera ROT-utförarna – inledningsvis var kritiken delvis hård. Men efter ett par månader hade kritiken dämpats. Men en riktigt samlad och aktuell bild finns inte

34 Fel och fusk specifika för husavdraget
Skilja på skattefel och rena bedrägerier

35 Felskattning med slumpurval
Slumpurval ansökningar från utförare Det förekommer också rena periodiseringsfel dvs. belopp som är helt rätt men som betalts ut för tidigt (ska göras först när arbetet är utfört och kunden betalat fakturan)  i slutändan en ränteeffekt av marginell betydelse för statskassan

36 Riktade kontrollen Förkontrollen 2010: Efterkontrollen:
55 mnkr stoppat från utbetalning 69 brottsanmälningar Efterkontrollen: skatte- och avgiftskrav 36 mnkr 18 brottsanmälningar 159 st brottsanmälningar sedan fakturamodellens start t.o.m. 2010

37 Utökade kontroller 2011 Kostnad för material görs om till arbetstid.
Förekommer både bland stora och små aktörer Problem med närstående som utför arbete Skattereduktion kan inte medges när en närstående utfört arbetet. Bedrägerier utförare och köpare är i maskopi med varandra

38 Om ansökan om skattereduktion görs på felaktiga grunder kan den som ansöker om skattereduktion
bli återbetalningsskyldig av för mycket beviljad skattereduktion påföras skattetillägg på grund av att han lämnat oriktig uppgift i deklarationen bli åtalsanmäld


Ladda ner ppt "Om RUT och ROT och VITT och SVART"

Liknande presentationer


Google-annonser