Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livsverktyget Delrapport I "Deltagarnas behov av fortsatt stöd" Avrapportering till projektgruppen 14 Februari 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livsverktyget Delrapport I "Deltagarnas behov av fortsatt stöd" Avrapportering till projektgruppen 14 Februari 2008."— Presentationens avskrift:

1 Livsverktyget Delrapport I "Deltagarnas behov av fortsatt stöd" Avrapportering till projektgruppen 14 Februari 2008

2 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Syfte och material (delrapport I) Syfte är att ge projektgruppen en tidig indikation på vilken typ av stöd som deltagarna vill ha fortsättningsvis Tillgängligt material till sammanställningen:  Metodicums sammanställning av reflektioner om deltagarnas behov i fortsättningen. Insamlad under utbildningens avslutande eftermiddag i storgrupp – under ledning av kursledarna, kurs 1-12  IVL's uppföljningsenkät, kurs 1-6

3 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Uppföljningsenkät  Utskick till 83 deltagare  Initial låg svarsfrekvens ökade efter e-post påminnelse respektive telefonpåminnelse.  10 personer utgick (slutat, f-ledig etc.)  Slutlig svarsfrekvens 66%  Resultaten visas i procent

4 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Vilken är din funktion på företaget? (n=48)

5 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Hur kom du i kontakt med utbildningen?

6 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Antal anställda på företaget/koncernen (alla deltagare)

7 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Antal anställda under första linjens chef (n=30)

8 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Har du själv aktuell eller tidigare erfarenhet av rehabilitering?

9 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 På vilket sätt blir första linjens chefer involverade i rehabiliteringsarbetet för sina anställda?

10 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Vilka bedömer du är de främsta orsakerna till sjukfrånvaron på er arbetsplats? (flera svarsalternativ kunde anges, 63 svar, angett i %)

11 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Andel som för närvarande har anställda som är i riskzonen?

12 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Hur väl stämmer dessa åsikter med dina?

13 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Anser du att utbildningen har ökat din trygghet i din roll när det gäller rehabiliteringsarbetet?

14 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Känner du att utbildningen har bidragit till att du kan ta en mer aktiv roll i rehabiliteringsarbetet?

15 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Utbildningen har bidragit till att jag blivit bättre på att...

16 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Deltagarnas behov att lära mer eller få stöd i är:

17 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Vilken form för fortsatt stöd? (8% av deltagarna behöver inget fortsatt stöd)

18 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Har du några andra idéer om fortsatt stöd när det gäller rehabiliteringsarbete?  "Viktigt med bra kontakt med Försäkringskassa och FHV!"  "Det är viktigt att satsa på ledningsgrupper, VD för de bestämmer i slutänden hur vi arbetar med rehabilitering."  "Kurser när man träffar andra linjechefer är mycket värdefulla"  "Utbildning i arbetsrätt"

19 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Sammanställning Metodicums material Önskemål om fortsatt stöd rör både innehåll och form.  Web-portal –med information om olika teman > –för kommunikation >  Stöd för intern samverkan >  Stöd för nätverk, fortsättningsutbildning och temadagar > ...och fortsatt grundutbildning!

20 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Innehåll (på web-portal eller i trycksak) (1/3)  Nya lagar och regler samt framtida förändringar som diskuteras  Ansvars- och rollfördelning inkl medarbetarnas skyldigheter och rättigheter och information som kan förmedlas till medarbetare, fack och skyddsombud  Andra närliggande områden, exempelvis arbetsrätt  Typfall (både misslyckade och lyckade) och exempel på praktiska lösningar, AD-fall  Friskfaktorer, hur arbeta hälsofrämjande och förebyggande

21 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Innehåll ( på web-portal eller i trycksak) (2/3)  Flödesschema av rehabiliteringsprocessen från sjukanmälan och tidig kontakt med den anställde, kan inkludera tidsperspektiv –"steg för steg modellen"  Lathund för / förslag på: –policys och rutiner –kontrakt med anställda i exempelvis missbruksfrågor –upplägg av ”Det svåra och ibland motiverande samtalet” –exempel på dokumentation av ett rehabiliteringsfall –hur skapa intern samverkan >

22 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Innehåll (på web-portal eller i trycksak) (3/3)  Länkar till –intressanta hemsidor –blanketter som tex. Rehabiliteringsplan –aktuella broschyrer –aktörer för extern samverkan > –kontaktuppgifter till experter  Material från genomförda utbildningar

23 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Önskemål om kommunikation med experter och kollegor Med möjlighet att;  utbyta erfarenheter –hela nätverket –några personer/grupper (tillgång till varandras e-post)  ställa frågor till experter –få synpunkter på hur det lokala rehabiliteringsarbetet fungerar och förslag till förändringar –viktigt med säkerhet och sekretess –möjlighet till anonymitet

24 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Web-portalen som kanal för möten i verkliga livet  studiebesök på varandras arbetsplatser;  återträffar för kursdeltagarna, ev. med deltagande av Försäkringskassa, arbetsförmedling, fack och Li  tema/utbildningsdagar

25 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Efterfrågat stöd för extern samverkan  att skapa lokala företagsringar, dvs. lokal samverkan mellan företag i regionen för arbetsträning och personalutbyte (en ”rehabiliteringsträningsbank”)  att branschens parter tar fram krav på Försäkringskassan.  att arbetsgivaren/Li bör driva frågan om ökat individansvar i rehabiliteringsarbetet

26 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Efterfrågat stöd för intern samverkan Deltagarna vill följa upp utbildningen på företaget och diskutera hur den interna samverkan skall formas.  skapa ett kontaktnät inom företag/koncern för att utbyta erfarenheter och uppdatera kunskap  involvera fackliga organisationer för att få bättre samverkan mellan parterna  informera medarbetare, fack och skyddsombud om medarbetarnas skyldigheter och rättigheter Tips på web-portalen hur man skapar intern samverkan?

27 LIVSVERKTYGET - Delrapport I Kerstin Waldenström, Februari 2008 Deltagarna vill ha stöd genom att informationen når högre chefer i företagen. att utbildning riktas även till högre chefer och speciellt då i rehabiliteringsekonomi  att det skapas redskap för högre chefer och ledningsgrupper för att uppmärksamma och ta tag i problem i den egna arbetsgruppen  att rehabiliteringsfrågorna finns på agendan när cheferna på företaget träffas eller vid samverkan mellan företag. Kanske en egen avdelning på web-portalen ”till högre chefer"?

28 Tack för gott samarbete! Nu tar Lisa Schmidt över utvärderingen av Livsverktyget lisa.schmidt@ivl.selisa.schmidt@ivl.se Tel: 08-598 563 28


Ladda ner ppt "Livsverktyget Delrapport I "Deltagarnas behov av fortsatt stöd" Avrapportering till projektgruppen 14 Februari 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser